ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 111

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 51
6 mai 2008


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Parlamentul European
Consiliu

2008/C 111/01

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții ( 1 )

1

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 111/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2008/C 111/03

Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare: 4,26 % în 1 mai 2008 — Rata de schimb a monedei euro

9

2008/C 111/04

Rata de schimb a monedei euro

10

2008/C 111/05

Comisia administrativă a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți — Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

11

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2008/C 111/06

Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

13

2008/C 111/07

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

18

2008/C 111/08

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

22

2008/C 111/09

Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

25

2008/C 111/10

Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune ( 1 )

26

2008/C 111/11

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului — Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Bruxelles (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului — Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Amsterdam (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului — Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Londra (LTN) ( 1 )

44

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2008/C 111/14

Cerere de propuneri conform programului de lucru Capacități din cel de-al Șaptelea Program-cadru al CE pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație

45

 

Agenția Europeană de Mediu

2008/C 111/15

Cerere de exprimare a interesului pentru 2008 privind numirea de experți ca membri ai Comitetului științific al Agenției Europene de Mediu (AEM)

46

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisie

2008/C 111/16

Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antidumping

50

 

ALTE ACTE

 

Comisie

2008/C 111/17

Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

51

 

Rectificare

2008/C 111/18

Proces verbal de rectificare a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007(JO C 306, 17.12.2007)

56

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

RECOMANDĂRI

Parlamentul European Consiliu

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/1


RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2008

privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 111/01)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 149 alineatul (4) și articolul 150 alineatul (4),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Dezvoltarea și recunoașterea cunoștințelor, abilităților și competențelor cetățenilor sunt esențiale pentru dezvoltarea individuală, competitivitate, ocuparea forței de muncă și pentru coeziunea socială în Comunitate. Asemenea dezvoltare și recunoaștere ar trebui să faciliteze mobilitatea transnațională a lucrătorilor și a celor care studiază și să contribuie la îndeplinirea cerințelor privind cererea și oferta pe piața europeană a muncii. Accesul și participarea la învățarea de-a lungul vieții pentru toți, inclusiv pentru persoanele dezavantajate, și utilizarea calificărilor ar trebui, prin urmare, promovate și îmbunătățite la nivel național și comunitar.

(2)

Concluziile Consiliului European de la Lisabona din 2000 arată că o mai mare transparență a calificărilor ar trebui să fie una dintre principalele componente necesare pentru a adapta sistemele de educație și formare din cadrul Comunității la cerințele societății bazate pe cunoaștere. În plus, Consiliul European de la Barcelona din 2002 a făcut apel la o cooperare mai strânsă la nivel universitar și la îmbunătățirea transparenței și a metodelor de recunoaștere în domeniul educației și formării profesionale.

(3)

Rezoluția Consiliului din 27 iunie 2002 privind învățarea continuă (4) a invitat Comisia, în strânsă cooperare cu Consiliul și statele membre, să dezvolte un cadru pentru recunoașterea calificărilor în materie de educație și formare, sprijinindu-se pe realizările procesului de la Bologna și promovând acțiuni similare în domeniul formării profesionale.

(4)

Rapoartele comune ale Consiliului și Comisiei privind punerea în aplicare a programului de lucru „Educație și formare 2010”, adoptate în 2004 și 2006, au subliniat nevoia de a dezvolta un cadru european al calificărilor.

(5)

În contextul procesului de la Copenhaga, concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 15 noiembrie 2004 privind prioritățile viitoare ale cooperării europene consolidate în materie de educație și formare profesională au acordat prioritate dezvoltării unui cadru european al calificărilor deschis și flexibil, bazat pe transparență și încredere reciprocă, care ar trebui să constituie un punct comun de referință pentru educație și formare.

(6)

Validarea rezultatelor educației non-formale și informale ar trebui promovată în conformitate cu concluziile Consiliului din 28 mai 2004 privind principiile comune europene de identificare și validare a educației non-formale și informale.

(7)

Consiliile Europene de la Bruxelles din martie 2005 și martie 2006 au subliniat importanța adoptării unui cadru european al calificărilor.

(8)

Prezenta recomandare ia în considerare Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor și competențelor (Europass) (5) și Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele cheie pentru învățarea continuă (6).

(9)

Prezenta recomandare este compatibilă cu cadrul prevăzut pentru Spațiul European al Învățământului Superior și cu descriptorii de ciclu conveniți de miniștrii învățământului superior din 45 de țări europene reuniți la Bergen la 19 și 20 mai 2005 în cadrul procesului de la Bologna.

(10)

Concluziile Consiliului din 23 și 24 mai 2004 privind asigurarea calității educației și formării profesionale, Recomandarea 2006/143/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind continuarea cooperării europene în domeniul asigurării calității în învățământul superior (7), precum și normele și orientările privind asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior, convenite de miniștrii învățământului superior la reuniunea de la Bergen, conțin principii comune privind asigurarea calității, care ar trebui să stea la baza punerii în aplicare a Cadrului european al calificărilor.

(11)

Prezenta recomandare nu aduce atingere Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (8), care conferă drepturi și impune obligații atât autorității naționale competente, cât și migranților. Referirea la nivelurile de calificare prevăzute în Cadrul european al calificărilor nu ar trebui să afecteze accesul pe piața muncii, în cazul în care calificările profesionale au fost recunoscute în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

(12)

Obiectivul prezentei recomandări este crearea unui cadru comun de referință care să servească drept instrument de traducere între diferite sisteme și niveluri de calificări, atât pentru învățământul general și superior, cât și pentru educația și formarea profesionale. Acest lucru va îmbunătăți transparența, comparabilitatea și transferabilitatea calificărilor cetățenilor, stabilite în conformitate cu practica din diferitele state membre. Fiecare nivel de calificare ar trebui, în principiu, să poată fi atins printr-o varietate de rute educaționale și profesionale. În plus, Cadrul european al calificărilor ar trebui să permită organizațiilor sectoriale internaționale să-și raporteze sistemele de calificări la un punct comun european de referință, arătând astfel relația dintre calificările internaționale sectoriale și sistemele naționale de calificări. Prezenta recomandare contribuie, prin urmare, la realizarea obiectivelor mai largi de promovare a învățării de-a lungul vieții și de creștere a șanselor de ocupare a unui loc de muncă, a mobilității și integrării sociale a lucrătorilor și persoanelor care studiază. Principiile transparente de asigurare a calității și schimbul de informații vor sprijini punerea sa în aplicare, ajutând la construirea încrederii reciproce.

(13)

Prezenta recomandare ar trebui să contribuie la modernizarea sistemelor de educație și de formare, la crearea unei conexiuni între educație, formare și ocuparea forței de muncă și la construirea de punți de legătură între educația formală, non-formală și informală și, de asemenea, să conducă la validarea rezultatelor învățării obținute din experiență.

(14)

Prezenta recomandare nu înlocuiește sau definește sisteme naționale de calificări și/sau calificări naționale. Cadrul european al calificărilor nu descrie calificări specifice sau competențe individuale și calificările specifice ar trebui corelate prin încadrarea la nivelul corespunzător din Cadrul european al calificărilor pe baza sistemelor naționale de calificări relevante.

(15)

Având în vedere caracterul său neobligatoriu, prezenta recomandare respectă principiul subsidiarității prin susținerea și completarea acțiunilor statelor membre prin facilitarea cooperării viitoare între acestea în vederea îmbunătățirii transparenței și a promovării mobilității și învățării de-a lungul vieții. Prezenta recomandare ar trebui pusă în aplicare în conformitate cu legislația și practica naționale.

(16)

Deoarece obiectivul prezentei recomandări, și anume instituirea unui cadru comun de referință reprezentând un instrument de traducere între diferite sisteme și niveluri de calificări, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta recomandare nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE:

1.

să utilizeze Cadrul european al calificărilor drept instrument de referință pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de calificări și să promoveze atât învățarea de-a lungul vieții, cât și egalitatea de șanse în societatea bazată pe cunoaștere, precum și continuarea integrării pieței europene a muncii, respectând în același timp marea diversitate a sistemelor naționale de educație;

2.

să stabilească, până în 2010, corespondențe între sistemele lor naționale de calificări și Cadrul european al calificărilor, în special prin corelarea în mod transparent a nivelurilor proprii de calificare cu nivelurile stabilite în anexa II și, acolo unde se consideră potrivit, prin dezvoltarea de cadre naționale de calificări în conformitate cu legislația și practicile naționale;

3.

să adopte măsurile necesare pentru ca, până în 2012, toate noile certificate de calificare, diplome și documente „Europass” emise de autoritățile competente să conțină o referire clară — prin intermediul sistemelor naționale de calificări — la nivelul corespunzător din Cadrul european al calificărilor;

4.

să adopte o abordare bazată pe rezultatele învățării pentru definirea și descrierea calificărilor și să promoveze validarea educației non-formale și informale, în conformitate cu principiile europene comune convenite în cadrul concluziilor Consiliului din 28 mai 2004, acordând o atenție specială cetățenilor care sunt mai expuși riscului de a deveni șomeri sau ale căror forme de angajare sunt nesigure, pentru care o astfel de abordare ar putea contribui la o îmbunătățire a participării la învățarea de-a lungul vieții și a accesului pe piața muncii;

5.

să promoveze și să aplice principiile de asigurare a calității în educație și formare, prevăzute în anexa III, atunci când stabilesc o legătură între calificările din învățământul superior și din educația și formarea profesionale din cadrul sistemelor naționale de calificări și Cadrul european al calificărilor;

6.

să desemneze centre naționale de coordonare, în funcție de structurile și cerințele specifice ale statelor membre, pentru sprijinirea și, în cooperare cu alte autorități naționale competente, pentru orientarea corelării dintre sistemele naționale de calificări și Cadrul european al calificărilor, pentru a promova calitatea și transparența acestei corelări.

Aceste centre naționale de coordonare ar trebui, printre altele:

(a)

să coreleze nivelurile de calificări din cadrul sistemelor naționale de calificări cu nivelurile Cadrului european al calificărilor descrise în anexa II;

(b)

să se asigure că este utilizată o metodologie transparentă pentru corelarea nivelurilor naționale de calificări cu Cadrul european al calificărilor, pe de o parte pentru a facilita compararea acestora și, pe de altă parte, pentru a se asigura că deciziile care rezultă sunt publicate;

(c)

să ofere acces la informații și asistență părților interesate cu privire la corelația dintre calificările naționale și Cadrul european al calificărilor prin intermediul sistemelor naționale de calificări;

(d)

să promoveze participarea tuturor părților interesate, inclusiv, în conformitate cu legislația și practicile naționale, a instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor de educație și formare profesionale, a partenerilor sociali, a sectoarelor și experților în ceea ce privește compararea și utilizarea calificărilor la nivel european.

APROBĂ INTENȚIA COMISIEI DE:

1.

a sprijini statele membre la executarea sarcinilor de mai sus și organizațiile sectoriale internaționale la utilizarea nivelurilor și principiilor de referință ale Cadrului european al calificărilor, astfel cum este prevăzut în prezenta recomandare, în special prin facilitarea cooperării, a schimbului de bune practici și a testării — printre altele prin evaluări voluntare reciproce și prin proiecte pilot în cadrul programelor comunitare, prin exerciții de informare și consultare cu comisiile de dialog social — și prin dezvoltarea de material de sprijin și de orientare;

2.

a institui, în termen de 23 aprilie 2009, un grup consultativ pentru Cadrul european al calificărilor (compus din reprezentanți ai statelor membre și în care să fie implicați parteneri sociali europeni și alte părți interesate, după caz), responsabil de asigurarea coerenței globale și de promovarea transparenței procesului de corelare a sistemelor de calificări cu Cadrul european al calificărilor;

3.

a aprecia și evalua, în cooperare cu statele membre și după consultarea cu părțile interesate, măsurile luate ca urmare a prezentei recomandări, inclusiv atribuțiile și durata mandatului grupului consultativ, și de a prezenta un raport Parlamentului European și Consiliului, în termen de 23 aprilie 2013, cu privire la experiența acumulată și implicațiile pentru viitor, inclusiv, dacă este cazul, o posibilă analiză și revizuire a prezentei recomandări;

4.

a promova legături strânse între Cadrul european al calificărilor și sistemele europene existente sau viitoare de transfer și acumulare de credite în învățământul superior și în educația și formarea profesională, pentru a îmbunătăți mobilitatea cetățenilor și pentru a facilita recunoașterea rezultatelor învățării.

Adoptată la Strasbourg, 23 aprilie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LANARČIČ


(1)  JO C 175, 27.7.2007, p. 74.

(2)  JO C 146, 30.6.2007, p. 77.

(3)  Avizul Parlamentului European din 24 octombrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 14 februarie 2008.

(4)  JO C 163, 9.7.2002, p. 1.

(5)  JO L 390, 31.12.2004, p. 6.

(6)  JO L 394, 30.12.2006, p. 10.

(7)  JO L 64, 4.3.2006, p. 60.

(8)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/100/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 141).


ANEXA I

Definiții

În sensul prezentei recomandări, se aplică următoarele definiții:

(a)

„calificare” înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare și de validare, care este obținut atunci când un organism competent stabilește că o persoană a obținut rezultate ca urmare a învățării la anumite standarde;

(b)

„sistem național de calificări” înseamnă toate aspectele activității unui stat membru legate de recunoașterea educației și a altor mecanisme care corelează educația și formarea cu piața muncii și societatea civilă. Acesta include dezvoltarea și punerea în aplicare a acordurilor și proceselor instituționale legate de asigurarea calității, evaluarea și acordarea calificărilor. Un sistem național de calificări poate fi format din mai multe subsisteme și poate include un cadru național al calificărilor;

(c)

„cadru național al calificărilor” înseamnă un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al cărui scop este integrarea și coordonarea subsistemelor naționale de calificări și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor în raport cu piața muncii și societatea civilă;

(d)

„sector” înseamnă o grupare de activități profesionale pe baza funcției economice,produsului, serviciului sau tehnologiei lor principale;

(e)

„organizație sectorială internațională” înseamnă o asociație de organizații naționale, inclusiv, de exemplu, angajatori și organisme profesionale, care reprezintă interesele sectoarelor naționale;

(f)

„rezultatele învățării” înseamnă ceea ce cunoaște, înțelege și poate face persoana care învață, la terminarea procesului de învățare, care sunt definite sub formă de cunoștințe, abilități și competențe;

(g)

„cunoștințe” înseamnă rezultatul asimilării de informații prin învățare. Cunoștințele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextul Cadrului european al calificărilor, cunoștințele sunt descrise ca teoretice și/sau faptice;

(h)

„abilități” înseamnă capacitatea de a aplica și de a utiliza cunoștințe pentru a aduce la îndeplinire sarcini și pentru a rezolva probleme. În contextul Cadrului european al calificărilor, abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente);

(i)

„competență” înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, abilități și capacități personale, sociale și/sau metodologice în situații de muncă sau de studiu și pentru dezvoltarea profesională și personală. În contextul Cadrului european al calificărilor, competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei.


ANEXA II

Descriptori de definire a nivelurilor Cadrului european al calificărilor (CEC)

Fiecare dintre cele 8 niveluri este definit de un set de descriptori care indică rezultatele învățării relevante pentru calificările de la nivelul respectiv în orice sistem de calificări

 

Cunoștințe

Abilități

Competențe

 

În cadrul CEC, cunoștințele sunt descrise ca fiind teoretice și/sau faptice

În cadrul CEC, abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (implică dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente)

În cadrul CEC, competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei

Nivelul 1

Rezultatele învățării corespunzătoare Nivelului 1 sunt

cunoștințe generalede bază

abilități de bază necesare pentru a executa sarcini simple

munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat

Nivelul 2

Rezultatele învățării corespunzătoare Nivelului 2 sunt

cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu

abilități cognitive și practice de bază, necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării sarcinilor și rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli și instrumente simple

munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie

Nivelul 3

Rezultatele învățării corespunzătoare Nivelului 3 sunt

cunoștințe faptice, cunoașterea unor principii, procese și concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu

o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații de bază

asumarea responsabilității pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu

adaptarea propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor

Nivelul 4

Rezultatele învățării corespunzătoare Nivelului 4 sunt

cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau studiu

o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu

auto-gestionare cu ajutorul unor indicații în general previzibile în cadrul situațiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba

supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu

Nivelul 5 (1)

Rezultatele învățării corespunzătoare Nivelului 5 sunt

cunoștințe faptice și teoretice cuprinzătoare, specializate, într-un domeniu de muncă sau de studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor respective

o gamă amplă de abilități cognitive și practice necesare pentru conceperea de soluții creative la probleme abstracte

gestionare și supraveghere în situații de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile

revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora

Nivelul 6 (2)

Rezultatele învățării corespunzătoare Nivelului 6 sunt

cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor

abilități avansate, care denotă control și inovație, necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat

gestionarea de activități sau proiecte tehnice sau profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în situații de muncă sau de studiu imprevizibile

asumarea responsabilității pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor

Nivelul 7 (3)

Rezultatele învățării corespunzătoare Nivelului 7 sunt

cunoștințe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoștințe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și/sau cercetări originale

conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și a cunoștințelor aflate la granița dintre diferite domenii

abilități specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovație, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite domenii

gestionarea și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile și necesită noi abordări strategice

asumarea responsabilității pentru a contribui la cunoștințele și practicile profesionale și/sau pentru revizuirea performanței strategice a echipelor

Nivelul 8 (4)

Rezultatele învățării corespunzătoare Nivelului 8 sunt

cunoștințe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu și cunoștințe aflate la granița dintre diferite domenii

abilitățile și tehnicile cele mai avansate și specializate, inclusiv abilitatea de sinteză și evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și/sau inovație și pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor existente sau a practicilor profesionale

demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovație, autonomie, de integritate științifică și profesională și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unui situații de muncă sau de studiu, inclusiv cercetarea

Cadrul calificărilor din Spațiul European al Învățământului Superior prevede descriptori pentru ciclurile de învățământ.

Fiecare descriptor de ciclu prezintă un enunț generic al așteptărilor tipice cu privire la realizările și abilitățile asociate cu calificările care reprezintă sfârșitul ciclului respectiv.


(1)  Descriptorul pentru ciclul scurt de învățământ superior (în cadrul sau legat de primul ciclu), elaborat de Inițiativa comună pentru calitate, în cadrul Procesului de la Bologna, corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 5 al CEC.

(2)  Descriptorul pentru primul ciclu din Cadrul calificărilor din Spațiul European al Învățământului Superior, convenit de miniștrii învățământului superior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai 2005 în cadrul Procesului de la Bologna, corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 6 al CEC.

(3)  Descriptorul pentru al doilea ciclu din Cadrul calificărilor din Spațiul European al Învățământului Superior, convenit de miniștrii învățământului superior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai 2005 în cadrul Procesului de la Bologna, corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 7 al CEC.

(4)  Descriptorul pentru al treilea ciclu din Cadrul calificărilor din Spațiul European al Învățământului Superior, convenit de miniștrii învățământului superior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai 2005 în cadrul Procesului de la Bologna, corespunde rezultatelor învățării pentru nivelul 8 al CEC.


ANEXA III

Principii comune pentru asigurarea calității în învățământul superior și în educația și formarea profesională în contextul Cadrului european al calificărilor

La punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, asigurarea calității, necesară pentru a garanta desfășurarea responsabilă și îmbunătățirea învățământului superior și a educației și formării profesionale, ar trebui să se bazeze pe următoarele principii:

politicile și procedurile de asigurare a calității ar trebui să stea la baza tuturor nivelurilor din Cadrul european al calificărilor,

asigurarea calității ar trebui să fie parte integrantă a gestionării interne a instituțiilor de învățământ și de formare,

asigurarea calității ar trebui să includă evaluarea regulată a instituțiilor, a programelor lor sau a sistemelor lor asigurare a calității prin intermediul unor organisme sau agenții externe de control,

organismele sau agențiile externe de control responsabile pentru asigurarea calității ar trebui să facă obiectul unor controale regulate,

asigurarea calității ar trebui să includă informații despre situații, aporturi, procese și rezultate, punând în același timp accentul pe efecte și pe rezultatele învățării,

sistemele de asigurare a calității ar trebui să includă următoarele elemente:

obiective și standarde clare și măsurabile, orientări pentru punerea în aplicare, inclusiv privind implicarea părților interesate,

resursele adecvate,

metode coerente de evaluare, asociind autoevaluarea cu revizuirea externă,

mecanisme de raportare și proceduri de îmbunătățire,

rezultate ale evaluării accesibile pe scară largă,

inițiativele de asigurare a calității la nivel internațional, național și regional ar trebui să fie coordonate pentru a asigura supravegherea, coerența, sinergia și analiza întregului sistem,

asigurarea calității ar trebui să fie un proces de cooperare care să implice toate nivelurile și sistemele de învățământ și de formare și toate părțile interesate la nivel național și comunitar,

orientările de asigurare a calității la nivel comunitar pot prevedea puncte de referință pentru evaluări și pentru învățarea din experiențele celorlalte părți.


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/8


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 111/02)

La data 3 aprilie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M4999. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/9


Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare (1):

4,26 % în 1 mai 2008

Rata de schimb a monedei euro (2)

5 mai 2008

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,5460

JPY

yen japonez

162,73

DKK

coroana daneză

7,4624

GBP

lira sterlină

0,78520

SEK

coroana suedeză

9,3485

CHF

franc elvețian

1,6305

ISK

coroana islandeză

118,32

NOK

coroana norvegiană

7,9150

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,227

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

252,14

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6985

PLN

zlot polonez

3,4423

RON

leu românesc nou

3,6350

SKK

coroana slovacă

32,243

TRY

lira turcească

1,9538

AUD

dolar australian

1,6424

CAD

dolar canadian

1,5717

HKD

dolar Hong Kong

12,0510

NZD

dolar neozeelandez

1,9738

SGD

dolar Singapore

2,1041

KRW

won sud-coreean

1 557,98

ZAR

rand sud-african

11,7728

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,8033

HRK

kuna croată

7,2569

IDR

rupia indoneziană

14 243,30

MYR

ringgit Malaiezia

4,8807

PHP

peso Filipine

65,218

RUB

rubla rusească

36,7400

THB

baht thailandez

48,993

BRL

real brazilian

2,5596

MXN

peso mexican

16,1858


(1)  

Rată aplicată pentru ultima operație efectuată înainte de ziua indicată. În cazul unui anunț de licitație cu rată variabilă, rata dobânzii este rata marginală.

(2)  Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/10


Rata de schimb a monedei euro (1)

2 mai 2008

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,5458

JPY

yen japonez

161,94

DKK

coroana daneză

7,4618

GBP

lira sterlină

0,77900

SEK

coroana suedeză

9,3555

CHF

franc elvețian

1,6238

ISK

coroana islandeză

116,22

NOK

coroana norvegiană

7,9260

BGN

leva bulgărească

1,9558

CZK

coroana cehă

25,265

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

251,93

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,6985

PLN

zlot polonez

3,4518

RON

leu românesc nou

3,6395

SKK

coroana slovacă

32,237

TRY

lira turcească

1,9532

AUD

dolar australian

1,6554

CAD

dolar canadian

1,5715

HKD

dolar Hong Kong

12,0498

NZD

dolar neozeelandez

1,9772

SGD

dolar Singapore

2,1058

KRW

won sud-coreean

1 563,19

ZAR

rand sud-african

11,7563

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,8013

HRK

kuna croată

7,2600

IDR

rupia indoneziană

14 260,01

MYR

ringgit Malaiezia

4,8909

PHP

peso Filipine

65,233

RUB

rubla rusească

36,7635

THB

baht thailandez

49,025

BRL

real brazilian

2,5588

MXN

peso mexican

16,2085


(1)  

Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/11


COMISIA ADMINISTRATIVĂ A COMUNITĂȚILOR EUROPENE PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

(2008/C 111/05)

Articolul 107 alineatele (1), (2) și (4) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Perioada de referință: aprilie 2008

Perioada de aplicare: iulie, august și septembrie 2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Regulamentul (CEE) nr. 574/72 prevede ca rata de conversie într-o monedă a sumelor calculate într-o altă monedă de schimb este rata calculată de către Comisie pe baza mediei lunare, aferentă perioadei de referință definite la alineatul (2), a ratelor de schimb de referință publicate de Banca Centrală Europeană.

2.

Perioada de referință este:

luna ianuarie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 aprilie următor,

luna aprilie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 iulie următor,

luna iulie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 octombrie următor,

luna octombrie pentru rate de conversie aplicabile de la 1 ianuarie următor.

Ratele de conversie ale monedelor de schimb sunt publicate în al doilea Jurnal Oficial al Uniunii Europene (seria „C”) din lunile februarie, mai, august și noiembrie.


INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/13


Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

(2008/C 111/06)

Ajutor nr.: XA 411/07

Stat membru: Slovenia

Regiunea: Območje občine Brda

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Temeiul juridic: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Intensitatea maximă a ajutoarelor:

1.   Investiții în exploatații agricole pentru producția primară:

pentru modernizarea exploatațiilor agricole și administrarea terenurilor agricole și a drumurilor de acces, intensitatea ajutorului nu poate depăși 40 % din costurile eligibile fără TVA.

2.   Conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale:

până la 100 % din costurile eligibile fără TVA pentru elemente neproductive,

până la 60 % din costurile eligibile fără TVA pentru elemente productive, cu condiția ca aceste investiții să nu atragă după sine mărirea capacității de producție a exploatației,

se poate acorda un ajutor suplimentar de până la 100 % pentru a acoperi costurile suplimentare rezultate ca urmare a utilizării de materiale tradiționale necesare pentru păstrarea autenticității istorice a clădirilor.

3.   Ajutoare pentru plata primelor de asigurare:

valoarea cofinanțării municipale reprezintă diferența dintre valoarea cofinanțării primelor de asigurare din bugetul național, și maximum 50 % din costurile eligibile pentru asigurarea culturilor și a produselor, precum și pentru asigurarea șeptelului împotriva bolilor.

4.   Ajutoare pentru comasarea terenurilor:

până la 100 % din costurile eligibile, reprezentând cheltuieli administrative și juridice.

5.   Ajutoare destinate încurajării producției de produse agricole de calitate:

până la 100 % din costurile eligibile fără TVA; ajutorul se acordă sub formă de servicii subvenționate și nu trebuie să implice plăți directe în numerar către producători.

6.   Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol:

până la 100 % din costurile eligibile fără TVA; ajutorul se acordă sub formă de servicii subvenționate și nu trebuie să implice plăți directe în numerar către producători

Data punerii în aplicare: Octombrie 2007 (ajutorul nu se acordă înainte de publicarea informațiilor sintetizate pe site-ul web al Comisiei Europene)

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Până pe 31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Sprijinirea IMM-urilor

Trimiteri la articolele din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 și costurile eligibile: Capitolul III din proiectul de norme privind acordarea de ajutoare pentru conservarea și dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale în comuna Brda pentru perioada de programare 2007-2013 include măsuri care constituie ajutor de stat în conformitate cu următoarele articole din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001(JO L 358, 16.12.2006, p. 3):

articolul 4: Investiții în exploatații agricole pentru producția primară,

articolul 5: Conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale,

articolul 12: Ajutoare pentru plata primelor de asigurare,

articolul 13: Ajutoare pentru comasarea terenurilor,

articolul 14: Ajutoare destinate încurajării producției de produse agricole de calitate,

articolul 15: Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultura

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Adresa web: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Alte informații: Măsura privind plata primelor de asigurare a culturilor și a produselor include următoarele fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale: înghețul de primăvară, grindina, trăsnetul, incendiile provocate de trăsnet, furtunile și inundațiile.

Normele autorității locale respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 în ceea ce privește măsurile care urmează să fie adoptate de autoritatea locală și dispozițiile generale aplicabile (etape premergătoare acordării ajutoarelor, cumulul ajutoarelor, transparența și monitorizarea acestora)

Andrej MARKOČIČ

Directorul administrației locale

Ajutor nr.: XA 412/07

Stat membru: Republica Slovenia

Regiunea: Območje občine Kobarid

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Temeiul juridic: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Intensitatea maximă a ajutoarelor:

1.   Investiții în exploatații agricole pentru producția primară:

până la 50 % din costurile eligibile în zonele defavorizate și până la 40 % din costurile eligibile în alte zone.

2.   Conservarea peisajelor și clădirilor tradiționale:

până la 100 % din costurile eligibile pentru elemente neproductive,

până la 60 % (sau până la 75 % în zonele defavorizate) din costurile eligibile pentru elementele productive situate pe exploatațiile agricole, în cazul în care investiția nu atrage după sine o creștere a capacității de producție a exploatației,

se poate acorda un ajutor suplimentar de până la 100 % pentru acoperirea costurilor suplimentare rezultate ca urmare a utilizării de materiale tradiționale necesare pentru păstrarea autenticității istorice a clădirilor.

3.   Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol:

până la 100 % din costurile eligibile pentru educare, servicii de consultanță, organizarea de forumuri, competiții, expoziții și târguri, pentru publicații, cataloage și site-uri pe internet și pentru diseminarea cunoștințelor științifice

Data punerii în aplicare: Octombrie 2007 (nu se acordă niciun ajutor înainte de publicarea informațiilor sintetizate pe site-ul web al Comisiei Europene)

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Până la 31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Sprijinirea IMM-urilor

Trimiteri la articolele din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 și costuri eligibile: Capitolul III din propunerea de Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007-2013 include măsuri constituind ajutoare de stat în conformitate cu următoarele articole din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 (JO L 358, 16.12.2006, p. 3):

articolul 4: Investiții în exploatațiile agricole,

articolul 5: Conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale,

articolul 15: Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultură

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Adresa web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Alte informații: Normele locale respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 în ceea ce privește măsurile care urmează să fie aplicate de autoritățile locale și dispozițiile generale (etape premergătoare acordării ajutoarelor, cumulul ajutoarelor, transparența și monitorizarea acestora)

Robert KAVČIČ

Primar, Občine Kobarid

Ajutor nr.: XA 413/07

Stat membru: Republica Slovenia

Regiunea: Območje občine Starše

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Temeiul juridic: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Intensitatea maximă a ajutoarelor:

1.   Investiții în exploatațiile agricole pentru producția primară:

până la 40 % din costurile eligibile,

până la 50 % din costurile eligibile în cazul investițiilor realizate de tineri agricultori în termen de cinci ani de la instalare,

până la 50 % din costurile eligibile în alte zone, în cazul investițiilor realizate de tineri agricultori în termen de cinci ani de la instalare. Aceste investiții trebuie să fie incluse într-un plan de afaceri iar agricultorii tineri trebuie să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Ajutoarele se acordă pentru investiții în modernizarea exploatațiilor agricole, pentru achiziționarea de echipamente care urmează să fie utilizate în producția agricolă, pentru administrarea terenurilor agricole și a pășunilor, precum și pentru investiții în culturi permanente.

2.   Conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale:

până la 60 % din costurile eligibile sau până la 75 % în zonele defavorizate pentru investiții în conservarea elementelor productive de patrimoniu (clădiri ale exploatației), cu condiția ca aceste investiții să nu producă o creștere a capacității de producție a exploatației,

până la 100 % din costurile eligibile aferente investițiilor destinate conservării elementelor neproductive de patrimoniu situate pe exploatații (situri de interes arheologic sau istoric),

până la 100 % ajutor suplimentar pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de utilizarea de materiale tradiționale necesare pentru păstrarea autenticității istorice a clădirilor.

3.   Ajutoare pentru plata primelor de asigurare:

valoarea cofinanțării locale reprezintă diferența dintre valoarea cofinanțării primelor de asigurare din bugetul național, și maximum 50 % din costurile eligibile pentru asigurarea culturilor și a produselor, precum și pentru asigurarea șeptelului împotriva bolilor.

4.   Ajutoare pentru comasarea terenurilor:

până la 70 % din costurile eligibile reprezentând cheltuieli juridice și administrative.

5.   Ajutoare destinate încurajării producției de produse agricole de calitate:

până la 100 % din costurile reale suportate. Ajutorul se acordă sub formă de servicii subvenționate și nu trebuie să implice plăți directe în numerar către producători.

6.   Acordarea de asistență tehnică:

până la 100 % din costurile pentru educare și formare, pentru servicii de consultanță furnizate de terțe părți, pentru organizarea de forumuri, competiții, expoziții și târguri, precum și pentru publicații și site-uri internet. Ajutoarele se acordă sub formă de servicii subvenționate și nu trebuie să implice plăți directe în numerar către producători

Data punerii în aplicare: Noiembrie 2007 (ajutorul nu se acordă înainte de publicarea informațiilor sintetizate pe site-ul web al Comisiei Europene)

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Până la 31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: Sprijinirea IMM-urilor

Trimiteri la articolele Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 și costuri eligibile: Capitolul II din proiectul de normele privind acordarea de ajutoare de stat și de ajutoare de minimis și punerea în aplicare a altor măsuri de dezvoltare agricolă și rurală în comuna Starše prevede măsuri care constituie ajutoare de stat în conformitate cu următoarele articole ale Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 (JO L 358, 16.12.2006, p. 3):

articolul 4: Investiții în exploatațiile agricole,

articolul 5: Conservarea peisajelor și a construcțiilor tradiționale,

articolul 12: Ajutoare pentru plata primelor de asigurare,

articolul 13: Ajutoare pentru comasarea terenurilor,

articolul 14: Ajutoare destinate încurajării producției de produse agricole de calitate,

articolul 15: Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultură

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Adresa web: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Alte informații: Măsura privind plata primelor de asigurare a culturilor și produselor include următoarele fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale: înghețul de primăvară, grindina, trăsnetul, incendiile provocate de trăsnet, furtunile și inundațiile.

Normele autorității locale respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 1857/2006 în ceea ce privește măsurile care urmează să fie adoptate de autoritatea locală și dispozițiile generale aplicabile (etape premergătoare acordării ajutoarelor, cumulul ajutoarelor, transparența și monitorizarea acestora)

Vili DUCMAN

Primar al comunei Starše

Ajutor nr.: XA 415/07

Stat membru: Irlanda

Regiunea: Întregul teritoriu al statului membru

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Breeding Information Campaign 2008

Temeiul juridic: National Development Plan 2007-2013

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 100 000 EUR

Intensitatea maximă a ajutoarelor: 50 %

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008

Obiectivul ajutorului: Scopul campaniei este de a face cunoscute agricultorilor rezultatele testărilor și ale evaluării genetice efectuate de către Federația irlandeză a crescătorilor de bovine (Irish Cattle breeding Federation) în vederea încurajării adoptării unor metode științifice moderne de creștere a animalelor de către crescătorii de bovine și producătorii de produse lactate, contribuind la viabilitatea pe termen lung a acestora

Acest ajutor este acordat în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) literele (d) și (e) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 — Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol.

Costurile eligibile vor fi costurile privind:

atelierele organizate,

publicitatea,

efectuarea de anchete/sondaje

Sectorul (sectoarele) în cauză: Bovine

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Adresa web: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Condițiile sistemului de ajutoare vor fi disponibile la această adresă în momentul în care sistemul de ajutoare va fi implementat)

Ajutor nr.: XA 416/07

Stat membru: Țările de Jos

Regiunea: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Temeiul juridic: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Dacă proiectul de lege Overige fiscale maatregelen 2008 este aprobat de Camera superioară, temeiul juridic se va modifica în artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001  (1)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: Pierderile fiscale anuale acoperite de sistem totalizează 8,7 milioane EUR

Intensitatea maximă a ajutoarelor: În temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006, pot fi acordate ajutoare de până la 100 % din costurile suportate, atunci când transferul constă în demolarea, îndepărtarea sau reconstrucția instalațiilor existente. Sistemul de ajutoare XA 62/05 prevede acordarea de ajutoare pentru transferul clădirilor agricole destinate creșterii intensive a animalelor și localizate în zone desemnate drept zone de restructurare în temeiul Reconstructiewet concentratiegebieden (Legea privind restructurarea zonelor de concentrare agricolă). Cu toate acestea, baza de calcul a despăgubirilor acordate în cadrul acestui sistem de ajutoare nu ia în considerare consecințele fiscale suportate de fermierii vizați la transferul clădirilor agricole. Fermierii care, din motive fiscale, încetează activitatea exploatațiilor pe care le dețin în vederea transferării acestora sunt obligați să plătească impozite pe plusvalorile latente și pe activele similare ale exploatațiilor lor (fostelor lor exploatații). Pentru fermieri aceasta este o cheltuială legată direct și inextricabil de transferul exploatațiilor lor. Pentru a putea suporta costurile transferului și plata impozitelor, fermierii trebuie să împrumute capital, ceea ce presupune plata unor dobânzi la credite. Prin urmare, prezentul sistem de ajutoare prevede o plată complementară sistemului de ajutoare XA 62/05. În completarea sistemului de ajutoare menționat, se vor acorda ajutoare de până la 100 % din costurile suportate, asigurându-se astfel conformitatea cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Data punerii în aplicare: Sistemul se va pune în aplicare după publicarea unui decret privind intrarea în vigoare a decretului din 3 septembrie 2007 de modificare a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (Decretul de punere în aplicare a impozitului pe venit din 2001), Stb. (Monitorul actelor, ordinelor și decretelor) 2007, 328. Decretul menționat se va elabora după publicarea sistemului de ajutoare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conform dispozițiilor articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual: Durata depinde de data la care provinciile Limburg, Brabantul de Nord, Utrecht, Gelderland și Overijssel vor decide să înceapă primirea de cereri în cadrul sistemelor de ajutoare, dar nu va depăși 31 decembrie 2013

Obiectivul ajutorului: După cum s-a menționat în cadrul informațiilor referitoare la sistemul de ajutoare XA 62/05, ajutoarele se acordă pentru transferul — în interes public — al clădirilor agricole destinate creșterii intensive a animalelor. Obiectivul sistemului de ajutoare este de a facilita transferul exploatațiilor de creștere a animalelor care intră sub incidența Reconstructiewet concentratiegebieden. Provinciile Limburg, Brabantul de Nord, Utrecht, Gelderland și Overijssel au pus în aplicare o serie de sisteme de ajutoare pentru aceste transferuri (a se vedea sistemul de ajutoare XA 62/05), însă fermierii care beneficiază de sistemele respective și care, din motive fiscale, încetează activitatea exploatațiilor pe care le dețin în vederea transferării acestor exploatații suportă costuri suplimentare. Costurile menționate constau în împrumuturi de capital și în plata dobânzilor la împrumuturi, acestea fiind efectuate pentru a acoperi impozitele obligatorii pe plusvalorile latente și pe activele similare, ca urmare a încetării activității exploatațiilor pe care le dețin. În consecință, adeseori fermierii nu își permit transferul exploatațiilor de creștere a animalelor, iar aceste exploatații pot rămâne pe fostele lor amplasamente (de exemplu în apropierea zonelor naturale sensibile). Prezentul sistem de ajutoare are ca scop evitarea apariției acestor costuri. Acest sistem se adresează exclusiv fermierilor care beneficiază de sistemele de ajutoare menționate în cadrul sistemului de ajutoare XA 62/05

Sectorul (sectoarele) în cauză: Sectorul creșterii animalelor

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Adresa web: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Alte informații: —


(1)  Kamerstukken (documente parlamentare) I 2007/08, 31 206, A, a se vedea:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/18


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

(2008/C 111/07)

Ajutor nr.

XA 7051/07

Stat membru

Portugalia

Regiunea

Região Autónoma dos Açores

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Temeiul juridic

Regulamentul (CE) nr. 70/2001, astfel cum a fost prin de Regulamentele (CE) nr. 364/2004 și (CE) nr. 1857/2006.

Măsura 1.7 din Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores are la bază articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și va face obiectul regulamentelor naționale de punere în aplicare în urma aprobării prezentului program de către Comisie

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistemul de ajutoare

Valoarea totală anuală

85 000 EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Valoarea totală a ajutoarelor

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutorului

În conformitate cu articolul 4 alineatele (2)-(6) din Regulamentul (CE) nr. 70/2001

Da.

Ajutoarele care urmează a fi acordate fac obiectul unui plafon de 75 % din costurile eligibile pentru investiții

Data punerii în aplicare

2007

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2013

Obiectivul ajutorului

Sprijin pentru întreprinderile din sectorul forestier în scopul creșterii valorii produselor forestiere. Ajutoarele acoperă numai activitățile de prelucrare și comercializare a produselor forestiere

Da

Sectorul în cauză

Sectorul forestier

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Ajutoare individuale cu valoare mare

Nu

Autoritatea de gestionare

(Fátima Amorim)

Ajutor nr.

XA 7052/07

Stat membru

Portugalia

Regiunea

Região Autónoma dos Açores

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Temeiul juridic

Regulamentul (CE) nr. 70/2001, astfel cum a fost modificat prin Regulamentele (CE) nr. 364/2004 și (CE) nr. 1857/2006.

Măsura 1.8 din Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores se întemeiază pe articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și va face obiectul unui regulament național de punere în aplicare, după aprobarea acestui program de către Comisie

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutoare

Suma totală anuală

672 269 EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Suma totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutoarelor

În conformitate cu articolul 5 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 70/2001

Da.

Intensitatea ajutorului variază între 45 % și 100 % din valoarea costurilor eligibile,cu o diferențiere între ajutoare în funcție de etapele de cercetare și dezvoltare la care se referă costurile. Dacă un proiect cuprinde diferite etape de cercetare și dezvoltare, intensitatea permisă a ajutorului se stabilește pe baza mediei ponderate a intensităților respective permise, calculate pe baza costurilor eligibile în cauză

Data punerii în aplicare

2007

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual

Până la 31.12.2013

Obiectivul ajutorului

Promovarea cooperării între actorii sectoarelor și a parteneriatelor public/privat pentru dezvoltarea, transferul și diseminarea de noi produse, procedee și tehnologii

Sectorul în cauză

Sectoarele agroalimentar și forestier

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Ajutoare individuale implicând sume mari

Nu

Autoritatea de gestionare

(Fátima Amorim)

Ajutor nr.

XA 7057/07

Stat membru

Spania

Regiunea

Galicia

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Temeiul juridic

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutoare

Valoarea totală anuală

pentru anul 2007

0,2 milioane EUR

Împrumuturi garantate

Ajutor individual

Valoarea totală a ajutorului

Împrumuturi garantate

Intensitatea maximă a ajutoarelor

În conformitate cu articolul 4 alineatele (2)-(6) și cu articolul 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

24.8.2008

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual

De la 1.1.2007 la 31.12.2013

Obiectivul ajutorului

Sprijinirea IMM-urilor

Da

Sectorul în cauză

Toate sectoarele care pot beneficia de ajutoare acordate IMM-urilor

Nu

Limitat la anumite sectoare

 

Industria cărbunelui

 

Toate sectoarele industriei prelucrătoare

 

sau

 

Siderurgie

 

Construcții navale

 

Fibre sintetice

 

Autovehicule

 

Alte sectoare ale industriei prelucrătoare

 

Prelucrarea și comercializarea produselor agricole

Da

Toate serviciile

 

sau

 

Servicii de transport

 

Servicii financiare

 

Alte servicii

 

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Ajutoare individuale cu o valoare ridicată

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


Ajutor nr.

XA 7060/07

Statul membru

Spania

Regiunea

Cataluña

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Temeiul juridic

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Sistem de ajutoare

Valoarea totală anuală

0,478 milioane EUR

Credite garantate

Ajutor individual

Valoarea totală a ajutorului

Credite garantate

Intensitatea maximă a ajutoarelor

În conformitate cu articolul 4 alineatele (2)-(6) și cu articolul 5 din regulament

Da

Data punerii în aplicare

30.10.2007

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual

Până la 30.6.2008

Obiectivul ajutorului

Ajutor pentru IMM-uri

Da

Sectorul (sectoarele) în cauză

Toate sectoarele eligibile pentru ajutoarele pentru IMM-uri

 

Limitarea la sectoare specifice

Da

Industria cărbunelui

 

Industria prelucrătoare

 

sau

 

Siderurgie

 

Construcții navale

 

Fibre sintetice

 

Industria de automobile

 

Alte sectoare prelucrătoare

 

Prelucrare și comercializare de produse agricole (1)

Da

Toate serviciile

 

sau

 

Servicii de transport

 

Servicii financiare

 

Alte servicii

 

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Ajutoare individuale cu o valoare ridicată

În conformitate cu articolul 6 din regulament

Da


(1)  În conformitate cu definiția de la articolul 2 litera (k) din prezentul regulament.


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/22


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

(2008/C 111/08)

Ajutor nr.: XA 7054/07

Stat membru: Italia

Regiunea: Umbria

Denumirea sistemului de ajutoare sau a întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Temeiul juridic: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Acest sistem de ajutoare trebuie considerat drept o modificare a sistemului de ajutoare scutit anterior, înregistrat de Comisie, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2004, cu nr. XA 02/05. Sistemul va fi lansat prin intermediul unei invitații publice la depunerea de cereri specifice, care va stabili termenii și condițiile de prezentare a cererilor de ajutor și care va fi publicată numai după confirmarea de către Comisie, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 70/2001, a primirii prezentei fișe de informații sintetizate și publicarea acesteia pe site-ul web al Comisiei.

Pentru categoriile de ajutoare aplicabile sectorului producției de produse enumerate în anexa I la tratat, se atrage atenția că temeiul juridic, reprezentat de sistemul de ajutoare scutit menționat având nr. XA 02/05, se modifică în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1857/2006. În consecință, în conformitate cu articolul 20 din regulamentul respectiv, fișa aferentă de informații sintetizate care constituie premisele juridice pentru lansarea sistemului de ajutor scutit în sectorul în cauză se transmite Comisiei Europene împreună cu prezenta fișă

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii: 5 450 000 EUR, din care:

5 000 000 EUR alocați cu prioritate întreprinderilor din zona Lago Trasimeno — provincia Perugia (Magione, Panicale, C. del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano),

450 000 EUR ca primă alocare în așteptarea stabilirii Programului de dezvoltare regională al Umbriei pentru perioada 2007-2013, care se află în curs de aprobare de către Comisia Europeană, în vederea acordării de ajutoare pentru sprijinirea proiectelor integrate din filierele agroalimentare, pentru restul teritoriului regional

Intensitatea maximă a ajutoarelor:

1.

Pentru sectorul producției primare, ajutorul se acordă sub formă de contribuție de capital, ținându-se cont de următoarele plafoane:

40 % din cheltuielile efectuate pentru următoarele intervenții/operațiuni:

(a)

construirea sau îmbunătățirea bunurilor imobile, precum și achiziționarea de terenuri agricole, până la 10 % din costul total al intervenției fiecărei părți responsabile. De asemenea, se autorizează achiziționarea de bunuri imobile, dacă acestea sunt indispensabile pentru realizarea proiectului, în limita maximă a cheltuielilor admise de 516 EUR pe metru pătrat util;

(b)

Cheltuieli pentru introducerea unor sisteme de calitate în întreprinderi, conform criteriilor standardelor ISO 9000,

20 % din cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de mașini și echipamente, inclusiv echipamente informatice,

12 % din cheltuielile generale aferente cheltuielilor de la literele (a) și (b), inclusiv achiziționarea de brevete și licențe.

Procentele menționate mai sus se măresc cu 10 puncte procentuale dacă intervenția/operațiunea are loc în zone de munte sau în zone defavorizate, definite în Programul de dezvoltare rurală al Umbriei pentru perioada 2007-2013, în conformitate cu articolele 50 și 94 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, și cu încă 10 puncte dacă aceasta este realizată de către tineri agricultori.

În toate cazurile, cuantumul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi individuale nu poate depăși 400 000 EUR în cursul oricărei perioade de trei exerciții fiscale sau 500 000 EUR dacă întreprinderea se află într-o zonă de munte sau defavorizată, definită în Programul de dezvoltare rurală al Umbriei pentru perioada 2007-2013, în conformitate cu articolele 50 și 94 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Sectorul producției primare include și investițiile realizate în cadrul exploatației agricole, necesare pentru prepararea unui produs animalier sau vegetal pentru prima vânzare. „Prima vânzare” înseamnă vânzarea efectuată de un producător primar către revânzători sau prelucrători și orice operațiune necesară pentru prepararea produsului pentru această primă vânzare, precum și vânzarea către consumatorul final, dacă produsul este comercializat în spații care nu sunt separate de cele destinate activității primare.

Sunt excluse de la acordarea ajutorului:

achiziționarea de drepturi de producție, de animale sau de plante anuale,

lucrările de drenare, echipamentele și lucrările de irigare,

plantarea de plante anuale,

simple investiții de înlocuire,

investițiile pentru fabricarea de produse care imită sau înlocuiesc laptele sau produsele lactate.

2.

Pentru sectorul prelucrării și comercializării, ajutorul se acordă sub formă de contribuție de capital, în limita maximă a 40 % din cheltuielile efectuate pentru următoarele intervenții/operațiuni:

(a)

construirea sau îmbunătățirea bunurilor imobile. De asemenea, se autorizează achiziționarea de bunuri imobile, dacă acestea sunt indispensabile pentru realizarea proiectului, în limita maximă a cheltuielilor admise de 516 EUR pe metru pătrat util;

(b)

cheltuieli pentru introducerea unor sisteme de calitate în întreprinderi, conform criteriilor standardelor ISO 9000;

(c)

achiziționarea de mașini și echipamente, inclusiv informatice, și de instalații tehnologice;

(d)

cheltuielile generale aferente cheltuielilor de la literele (a), (b) și (c), în limita a 12 %, inclusiv achiziționarea de brevete și licențe.

Sunt excluse de la acordarea ajutorului:

investițiile pentru fazele succesive prelucrării primare cu excepția cazului în care prelucrarea primară a unui produs enumerat în anexa I la tratat se realizează în întreprindere,

investițiile pentru comerțul cu amănuntul,

investițiile pentru prelucrarea sau comercializarea produselor provenind din țări extracomunitare.

Pentru fiecare întreprindere, cheltuielile maxime eligibile sunt limitate la 40 % din cifra de afaceri din ultimul bilanț aprobat la data prezentării cererii sau de zece ori capitalul social subscris la aceeași dată.

În fiecare caz, pentru întreprinderile de prelucrare și comercializare a produselor agricole enumerate în anexa I la tratat, cheltuielile eligibile pentru ajutor sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001.

3.

Pentru sectorul gestiunii integrate în materie de calitate, protecție a mediului, sănătate publică, sănătate a plantelor și animalelor, bunăstare a animalelor și siguranța la locul de muncă, ajutorul se acordă sub formă de contribuție de capital, în modul următor:

până la 100 % din costurile suportate de producători individuali sau asociați, în limita a 30 000 EUR per întreprindere, pentru următoarele intervenții:

(a)

cheltuieli care decurg din controalele aferente acordării primei certificări prevăzute pentru produsele de calitate recunoscute la nivel comunitar [DOC (denumire de origine controlată), DOCG (denumire de origine controlată și garantată), DOP (denumire de origine protejată), IGT (indicație geografică tipică), IGP (indicație geografică protejată), STG (specialitate tradițională garantată) și produse biologice],

până la 50 % din costurile suportate și în limita a 100 000 EUR per întreprindere, pentru următoarele intervenții:

(b)

cheltuieli pentru introducerea unor sisteme de calitate a mediului, conform criteriilor standardelor ISO 14000 sau EMAS,

până la 80 % din costurile suportate și în limita a 100 000 EUR per întreprindere, pentru următoarele intervenții:

(c)

cheltuieli pentru introducerea unor sisteme de certificare a lanțului alimentar,

până la 70 % din costurile suportate de întreprinderi individuale sau asociate, în limita a 200 000 EUR pentru intervențiile referitoare la serviciile de sprijin pentru comercializare, precum:

(d)

publicații, precum cataloagele sau site-urile web care prezintă informații despre produsul în cauză din sector, cu condiția ca informațiile să fie neutre și ca toate persoanele interesate din sector să aibă șanse egale de a apărea în publicație;

(e)

organizarea și participarea la forumuri, în vederea schimbului de cunoștințe între întreprinderi, la competiții, expoziții și târguri, pentru cheltuielile de: înscriere, deplasare, publicații, închiriere de standuri, premii simbolice până la 250 EUR per premiu și per câștigător;

(f)

pentru produsele de calitate recunoscute la nivel comunitar (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, STG și produse biologice):

(i)

difuzarea cunoștințelor științifice;

(ii)

informațiile privind sistemele de calitate și beneficiile nutriționale ale acestor produse și utilizarea lor, cu condiția ca referirile la origine să corespundă exact referințelor înregistrate de Comunitate.

Ajutoarele pentru asistența tehnică nu implică în niciun caz plăți directe către agricultori, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006

Data punerii în aplicare:

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual:

Obiectivul ajutorului: Sprijin pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse enumerate în anexa I la Tratatul CE (cu excepția sectorului forestier, al bioenergiei și al pescuitului), în vederea consolidării competitivității în principalele sectoare agroalimentare din Umbria prin introducerea de produse și procese inovatoare și prin gestionarea integrată în materie de calitate, siguranță și protecție a mediului, precum și prin servicii de sprijin pentru comercializarea produselor agricole, în principal a celor de calitate.

Pentru sectorul producției, articolele din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 pe care se bazează scutirea acestui sistem sunt: 4, 14 și 15.

Pentru sectorul prelucrării și al comercializării, articolele din Regulamentul (CE) nr. 70/2001 pe care se bazează scutirea acestui sistem sunt: 4 și 5.

Costurile eligibile acoperite de sistemul de ajutoare sunt indicate în secțiunea „Intensitatea maximă a ajutoarelor” de mai sus

Sectorul (sectoarele) în cauză: Sectoarele cărora le este aplicabil sistemul de ajutor sunt producția, prelucrarea și comercializarea produselor enumerate în anexa I la Tratatul CE (cu excepția sectorului forestier, al bioenergiei și al pescuitului).

Toate inițiativele prevăzute în prezentul sistem de ajutoare trebuie să facă dovada existenței unor debușeuri de piață normale. Nu sunt eligibile investițiile care cresc capacitatea de producție în sectoarele pentru care există limite specifice în cadrul organizării comune a pieței, cu excepția cazului în care sunt justificate de achiziționarea cotelor de producție corespunzătoare

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Adresa web: www.regione.umbria.it

apăsați pe Aree tematiche,

apăsați pe agricoltura e foreste, în partea stângă,

la rubrica ultime notizie, apăsați pe D.G.R. del,

apăsați pe clicca qui

Adresa e-mail: fgarofalo@regione.umbria.it

Alte informații: Ajutoarele prevăzute pentru sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole enumerate în anexa I la tratat se aplică în regim de scutire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006. În consecință, conform articolului 20 din regulamentul respectiv, fișa de informații sintetizate privind sistemele de ajutoare scutite din acest sector se transmite Comisiei Europene împreună cu prezenta fișă


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/25


Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

(2008/C 111/09)

Ajutor nr.

XA 6/08

Stat membru

Austria

Regiune

Bundesland Salzburg

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Temeiul juridic

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii

Cheltuieli anuale prevăzute: circa 85 000 EUR anual

Valoarea totală a ajutorului individual acordat unei întreprinderi: maximum 10 000 EUR anual

Intensitatea maximă a ajutoarelor

Intensitatea maximă a ajutoarelor: 50 %

Valoarera maximă a ajutorului: 10 000 EUR pe întreprindere și pe an

Data punerii în aplicare

Din momentul aprobării ajutoarelor

Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual

31.12.2013

Obiectivul ajutorului

Dispoziție aplicabilă: articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 (conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale)

Obiectivul ajutorului: Construcția de elemente tradiționale, în special a celor caracteristice pentru peisaj

Costuri eligibile pe întreprindere și pe an: maximum 20 000 EUR

Sectoarele economice în cauză

Agricultură

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/26


Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)

(2008/C 111/10)

Lista următoare conține trimiteri la standardele armonizate pentru echipamente sub presiune și la standardele de referință armonizate pentru materiale folosite în fabricarea de echipamente sub presiune. În cazul standardului de referință armonizat pentru materiale, prezumția de conformitate cu cerințele esențiale de siguranță este limitată la datele tehnice standard ale materialelor și nu presupune ca materialul să fie corespunzător unei anumite componente de echipament. Prin urmare, datele tehnice menționate în normele standard se evaluează în raport cu normele de proiectare ale unei anumite componente de echipament pentru a verifica dacă cerințele esențiale de siguranță ale PED sunt satisfăcute.

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat

(și documentul de referință)

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

(Nota 1)

CEN

EN 19:2002

Robinetărie industrială — Marcarea aparatelor de robinetărie de metal

 

CEN

EN 287-1:2004

Calificarea sudorilor — Sudare prin topire — Partea 1: Oţeluri

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Nota 3

Dată depășită

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Aparate de reglare a presiunii gazelor (regulatoare) pentru presiuni de intrare de până la 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Examinări nedistructive — Calificarea și certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END) — Principii generale

 

EN 473:2000/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Robinete industriale — Robinete metalice cu fluture

 

CEN

EN 764-5:2002

Echipamente sub presiune — Partea 5: Documente de conformitate și de inspecţie a materialelor metalice

 

CEN

EN 764-7:2002

Echipamente sub presiune — Partea 7: Sisteme de securitate pentru echipamentele sub presiune nesupuse la flacără

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Cupru și aliaje de cupru — Țevi rotunde, fără sudură, apă și gaz utilizate la instalații sanitare și de încălzire

 

CEN

EN 1092-1:2007

Flanșe și îmbinarea lor — Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN — Partea 1: Flanșe de oțel

 

CEN

EN 1092-3:2003

Flanșe și îmbinarea lor — Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN — Partea 3: Flanșe de aliaj de cupru

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Flanșe și îmbinările lor — Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin PN — Partea 4: Flanșe de aliaj de aluminiu

 

CEN

EN 1171:2002

Robinetărie industrială — Robinete cu sertar de fontă

 

CEN

EN 1252-1:1998

Recipiente criogenice — Materiale — Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de – 80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Recipiente criogenice — Materiale — Partea 2: Condiții de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între – 80 °C și – 20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Robinete de reglare pentru procese industriale

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Flanșe și îmbinarea lor — Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanșe circulare cu garnitură de etanșare — Partea 1: Metodă de calcul

 

CEN

EN 1626:1999

Recipiente criogenice — Robinete pentru uz criogenic

 

CEN

EN 1653:1997

Cupru și aliaje de cupru — Plăci, table și discuri pentru boilere, vase sub presiune și rezervoare pentru depozitarea apei calde

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Flanșe și îmbinarea lor — Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin Clasă — Partea 3: Flanșe de aliaje de cupru

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Flanșe și îmbinarea lor — Flanșe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri și accesorii desemnate prin Clasă — Partea 4: Flanșe de aliaje de aluminiu

 

CEN

EN 1797:2001

Recipiente criogenice — Compatibilitate între gaz și material

EN 1797-1:1998

Dată depășită

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Extinctoare de incendiu transportabile

 

CEN

EN 1983:2006

Armături industriale — Robinete de oțel cu bilă

 

CEN

EN 1984:2000

Robinetărie industrială — Robinete cu sertar, de oțel

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor — Partea 1: Supape de siguranţă (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Dispozitive de securitate pentru protecția împotriva suprapresiunilor — Partea 3: Dispozitive de securitate combinate, supape de siguranță și discuri de rupere (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor — Partea 4: Supape de siguranţă regulator (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor — Partea 5: Dispozitive de siguranţă pentru descărcarea controlată împotriva suprapresiunilor (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Calificarea sudorilor — Sudare prin topire — Partea 2: Aluminiu și aliaje de aluminiu (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Calificarea sudorilor — Sudare prin topire — Partea 3: Cupru și aliaje de cupru (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Calificarea sudorilor — Sudare prin topire — Partea 4: Nichel și aliaje de nichel (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Calificarea sudorilor — Sudare prin topire — Partea 5: Titan și aliaje de titan, zirconiu și aliaje de zirconiu (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Produse plate din oteluri pentru recipiente sub presiune — Partea 2: Oţeluri nealiate și aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate

EN 10028-2:1992

Dată depășită

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune — Partea 3: Oțeluri sudabile cu granulație fină, normalizate

EN 10028-3:1992

Dată depășită

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune — Partea 4: Oțeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

EN 10028-4:1994

Dată depășită

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune — Partea 5: Oțeluri sudabile cu granulație fină laminate termomecanic

EN 10028-5:1996

Dată depășită

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Produse plate din oțel pentru recipiente sub presiune — Partea 6: Oțeluri sudabile cu granulaţie fină, calite și revenite

EN 10028-6:1996

Dată depășită

(31.12.2003)

CEN

EN 10204:2004

Produse metalice — Tipuri de documente de inspecţie

 

CEN

EN 10213:2007

Piese turnate din oțel utilizate la presiune

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008

CEN

EN 10216-1:2002

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatura ambiantă

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002 + A2:2007

Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune — Condiții tehnice de livrare — Partea 2: Țevi de oțel nealiat și aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

EN 10216-2:2002

Dată depășită

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 3: Ţevi de oţel cu granulaţie fină

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 4: Ţevi de oţel nealiat și aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scazută

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil

 

CEN

EN 10217-1:2002

Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură ambiantă

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Ţevi de oţel utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 2: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 4: Ţevi sudate electric, de oţel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scazută

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune — Condiții tehnice de livrare — Partea 5: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat și aliat cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Țevi de oțel sudate utilizate la presiune — Condiții tehnice de livrare — Partea 6: Țevi sudate sub strat de flux, de oțel nealiat cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune — Condiţii tehnice de livrare — Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil

 

CEN

EN 10222-1:1998

Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune — Partea 1: Prescripţii generale pentru piesele obţinute prin forjare liberă

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune — Partea 2: Oțeluri feritice și martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune — Partea 3: Oțeluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

 

CEN

EN 10222-4:1998

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune — Partea 4: Oțeluri sudabile cu granulație fină cu limită de curgere ridicată

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Nota 3

Dată depășită

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Piese forjate din oțel pentru recipiente sub presiune — Partea 5: Oțeluri inoxidabile martensitice, austenitice și austenito-feritice

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Racorduri sudate cap la cap — Partea 2: Oțeluri aliate feritice și nealiate cu cerințe de inspecție specifice

 

CEN

EN 10253-4:2008

Racorduri pentru sudare cap la cap — Partea 4: Oțel inoxidabil austenitic și austenitic-feritic cu cerințe specifice de inspecție

 

CEN

EN 10269:1999

Oțeluri și aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată și/sau scăzută

 

EN 10269:1999/A1:2006

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie — Condiţii tehnice de livrare — Partea 4: Ţevi fără sudură trase la rece pentru circuite hidraulice și pneumatice

 

CEN

EN 10305-6:2005

Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie — Condiţii tehnice de livrare — Partea 6: Ţevi sudate trase la rece pentru circuite hidraulice și pneumatice

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicații industriale — Polifluorură de viniliden (PVDF) — Specificații pentru componente și sistem (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Sisteme de răcire și pompe de căldură — Dispozitive pentru indicarea nivelului de lichid — Condiții, încercări și marcare

 

CEN

EN 12263:1998

Sisteme de răcire și pompe de căldură — Dispozitive întreruptoare de securitate, pentru limitarea presiunii — Condiții și încercări

 

CEN

EN 12266-1:2003

Robinetărie industrială — Încercările aparatelor de robinetărie — Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare și criterii de acceptare — Cerințe obligatorii

 

CEN

EN 12284:2003

Sisteme de răcire și pompe de căldură — Robinete — Condiţii, încercări și marcare

 

CEN

EN 12288:2003

Robinetărie industrială — Robinete cu sertar de aliaj de cupru

 

CEN

EN 12334:2001

Robinetărie industrială — Robinete de închidere de fontă

 

EN 12334:2001/A1:2004

Nota 3

Dată depășită

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Aluminiu și aliaje de aluminiu — Produse obținute prin deformare plastică — Condiții speciale pentru produse destinate executării de echipamente sub presiune

 

CEN

EN 12420:1999

Cupru și aliaje de cupru — Piese forjate

 

CEN

EN 12434:2000

Recipiente criogenice — Racorduri flexibile pentru uz criogenic

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Cupru și aliaje de cupru — Țevi rotunde, fără sudură, pentru schimbătoare de căldură

 

CEN

EN 12452:1999

Cupru și aliaje de cupru — Țevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură

 

CEN

EN 12516-1:2005

Robinetarie industrială — Rezistența mecanică a corpurilor — Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oțel

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Robinetărie industrială — Rezistenţa mecanică a corpurilor — Partea 2: Metode de calcul a rezistenţei corpurilor de robinete din oţel

 

CEN

EN 12516-3:2002

Robinete — Rezistența mecanică a caracaselor — Partea 3: Metoda experimentală

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Robinetărie industrială — Rezistența mecanică a corpurilor — Partea 4: Metoda de calcul pentru corpurile aparatelor de robinetărie în materiale metalice altele decât oțel

 

CEN

EN 12542:2002

Recipiente cilindrice stationare, sudate, de otel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 și pentru instalare supraterană — Proiectare și execuţie

 

EN 12542:2002/A1:2004

Nota 3

Dată depășită

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Cupru și aliaje de cupru — Țevi rotunde, fără sudură de cupru pentru echipamente de aer condiționat și frigotehnică — Partea 1: Țevi pentru sisteme de conducte

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Cupru și aliaje de cupru — Țevi rotunde, fără sudură de cupru pentru echipamente de aer condiționat și frigotehnică — Partea 2: Țevi pentru echipamente

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Articole de gătit de uz casnic — Vase de gătit sub presiune de uz casnic

 

CEN

EN 12952-1:2001

Cazane cu țevi de apă și instalațiile auxiliare — Partea 1: Generalități

 

CEN

EN 12952-2:2001

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare — Partea 2: Materiale utilizate pentru părțile sub presiune ale cazanelor și pentru accesorii

 

CEN

EN 12952-3:2001

Cazane cu țevi de apă și instalațiile auxiliare — Partea 3: Proiectarea și calculul părților sub presiune

 

CEN

EN 12952-5:2001

Cazane cu țevi de apă și instalațiile auxiliare — Partea 5: Execuția și construcția părților sub presiune ale cazanului

 

CEN

EN 12952-6:2002

Cazane cu ţevi de apă și instalaţii auxiliare — Partea 6: Examinare pe durata construcţiei, a documentaţiei și a marcării părţilor sub presiune ale cazanelor

 

CEN

EN 12952-7:2002

Cazane cu ţevi de apă și instalaţiii auxiliare — Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului

 

CEN

EN 12952-8:2002

Cazane cu țevi de apă și instalațiile auxiliare — Partea 8: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoși și lichizi

 

CEN

EN 12952-9:2002

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare — Partea 9: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili pulverizați

 

CEN

EN 12952-10:2002

Cazane cu tevi de apa și instalatii auxiliare — Partea 10: Cerinte referitoare la protectia împotriva suprasarcinii de lucru

 

CEN

EN 12952-11:2007

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare — Partea 11: Cerințe referitoare la dispozitivele reglare și de limitare ale cazanului și la accesoriile acestuia

 

CEN

EN 12952-14:2004

Cazane cu ţevi de apă și instalaţii auxiliare — Partea 14: Cerinţe referitoare la sistemele DENOX cu combustibil lichid care utilizează amoniac lichefiat sub presiune sau soluţie de apă amoniacală

 

CEN

EN 12952-16:2002

Cazane cu țevi de apă și instalații auxiliare — Partea 16: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire cu pat fluidizat și cu grătar pentru combustibili solizi

 

CEN

EN 12953-1:2002

Cazane cu ţevi de fum — Partea 1: Generalităţi

 

CEN

EN 12953-2:2002

Cazane cu ţevi de fum — Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor și pentru accesorii

 

CEN

EN 12953-3:2002

Cazane cu ţevi de fum — Partea 3: Proiectarea și calculul părţilor sub presiune

 

CEN

EN 12953-4:2002

Cazane cu ţevi de fum — Partea 4: Execuţia și construcţia părţilor sub presiune ale cazanelor

 

CEN

EN 12953-5:2002

Cazane cu ţevi de fum — Partea 5: Inspecţii în timpul execuţiei, a documentaţiei și a marcării părţilor sub presiune ale cazanului

 

CEN

EN 12953-6:2002

Cazane cu ţevi de fum — Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului

 

CEN

EN 12953-7:2002

Cazane cu ţevi de fum — Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili gazoși și lichizi

 

CEN

EN 12953-8:2001

Cazane cu ţevi de fum — Partea 8: Cerinţe tehnice referitoare la protecţia împotriva suprapresiunii

 

CEN

EN 12953-9:2007

Cazane cu țevi de fum — Partea 9: Cerințe referitoare la dispozitivele de reglare și de limitare ale cazanului și la accesoriile acestuia

 

CEN

EN 12953-12:2003

Cazane cu țevi de fum — Partea 12: Cerințe referitoare la echipamentele de încălzire ale cazanului care utilizează combustibili solizi

 

CEN

EN 13121-1:2003

Rezervoare și recipienți de PAS pentru aplicații deasupra solului — Partea 1: Materii prime — Condiții pentru specificații și condiții de recepție

 

CEN

EN 13121-2:2003

Rezervoare și recipienți de pas pentru aplicații deasupra solului — Partea 2: Materiale compozite — Rezistență chimică

 

CEN

EN 13133:2000

Lipire tare — Calificarea operatorilor pentru lipire tare

 

CEN

EN 13134:2000

Lipire tare — Calificarea procedurilor de lipire tare

 

CEN

EN 13136:2001

Sisteme frigorifice și pompe de căldură — Dispozitive de suprapresiune și conductele asociate — Metode de calcul

 

EN 13136:2001/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003 + A2:2007

Echipamente și accesorii pentru GPL — Specificații și încercări pentru echipamente și accesorii ale rezervoarelor de gaz petrolier lichefiat (GPL)

EN 13175:2003

Dată depășită

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2001

Cupru și aliaje de cupru — Țevi de cupru rotunde, fără sudură pentru gaze medicale sau vid

 

EN 13348:2001/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Recipiente criogenice — Racorduri pentru serviciu criogenic

 

CEN

EN 13397:2001

Robinetărie industrială — Robinete metalice cu membrană

 

CEN

EN 13445-1:2002

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără — Partea 1: Generalităţi

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Nota 3

Dată depășită

(30.6.2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Nota 3

Dată depășită

(29.2.2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără — Partea 2: Materiale

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Nota 3

Dată depășită

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără — Partea 3: Proiectare

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Nota 3

Dată depășită

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Nota 3

Dată depășită

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Nota 3

30.9.2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Nota 3

Dată depășită

(30.6.2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Nota 3

Dată depășită

(30.4.2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără — Partea 4: Execuţie

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Nota 3

Dată depășită

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără — Partea 5: Inspecţie și examinare

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Nota 3

Dată depășită

(30.11.2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Nota 3

Dată depășită

(30.6.2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Nota 3

Dată depășită

(28.2.2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără — Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea și execuţia recipientelor sub presiune și a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Nota 3

Dată depășită

(31.10.2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Nota 3

Dată depășită

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără — Partea 8: Cerințe suplimentare pentru recipientele sub presiune executate din aluminiu și aliaje de aluminiu

 

CEN

EN 13458-1:2002

Recipiente criogenice — Recipiente fixe, izolate sub vid — Partea 1: Condiţii de bază

 

CEN

EN 13458-2:2002

Recipiente criogenice — Recipiente fixe, izolate sub vid — Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie și încercări

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Recipiente criogenice — Recipiente fixe izolate sub vid — Partea 3: Condiții de exploatare

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Conducte industriale metalice — Partea 1: Generalități

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Conducte industriale metalice — Partea 2: Materiale

 

CEN

EN 13480-3:2002

Conducte industriale metalice — Partea 3: Proiectare și calcul

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Nota 3

Dată depășită

(31.5.2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Conducte industriale metalice — Partea 4: Fabricație și instalare

 

CEN

EN 13480-5:2002

Conducte industriale metalice — Partea 5: Inspecție și control

 

CEN

EN 13480-6:2004

Conducte industriale metalice — Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru conductele îngropate

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Conducte industriale metalice — Partea 8: Condiții suplimentare pentru conductele de aluminiu și aliaje de aluminiu

 

CEN

EN 13611:2007

Echipamente auxiliare pentru arzătoare cu gaz și aparate cu gaz — Cerințe generale

 

CEN

EN 13648-1:2002

Recipiente criogenice — Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii — Partea 1: Supape de siguranţă pentru uz criogenic

 

CEN

EN 13648-2:2002

Recipiente criogenice — Dispozitive de protecţie împotriva suprapresiunii — Partea 2: Dispozitive cu discuri de rupere pentru uz criogenic

 

CEN

EN 13648-3:2002

Recipiente criogenice — Dispozitive de protecție împotriva suprapresiunii — Partea 3: Determinarea debitului de evacuat — Capacitate și dimensionare

 

CEN

EN 13709:2002

Robinetărie industrială — Robinete de închidere și reținere cu ventil de oțel

 

CEN

EN 13789:2002

Robinetărie industrială — Robinete cu ventil de fontă

 

CEN

EN 13799:2002

Indicatoare de nivel pentru recipiente cu gaz petrolier lichefiat

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Turnătorie — Fontă austenitică

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Recipiente de PAS sub presiune, cu înfășurare filamentară — Materiale, proiectare, fabricație și încercare

 

CEN

EN 14071:2004

Supape de siguranţă pentru rezervoare de gaz petrolier lichefiat (GPL) — Echipament auxiliar

 

CEN

EN 14075:2002

Recipiente cilindrice stationare, sudate de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 și pentru instalare subterană — Proiectare și execuţie

 

EN 14075:2002/A1:2004

Nota 3

Dată depășită

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Supape de siguranţă pentru recipiente GPL

 

CEN

EN 14197-1:2003

Recipiente criogenice — Recipiente fixe, neizolate sub vid — Partea 1: Condiții de bază

 

CEN

EN 14197-2:2003

Recipiente criogenice — Recipiente statice neizolate sub vid — Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie și încercări

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Nota 3

Dată depășită

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Recipiente criogenice — Recipiente statice neizolate sub vid — Partea 3: Condiţii de lucru

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Nota 3

Dată depășită

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Cazane cu țevi de fum executate din oțel inoxidabil

 

CEN

EN 14276-1:2006

Echipamente sub presiune pentru sisteme frigorifice și pompe de căldură — Partea 1: Recipiente — Cerințe generale

 

CEN

EN 14341:2006

Robinetărie industrială — Robinete de închidere de oțel

 

CEN

EN 14359:2006

Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisia hidraulică

 

CEN

EN 14382:2005

Dispozitive de securitate pentru posturile și instalațiile de detentă-reglare a presiunii gazelor — Dispozitive de blocare pentru presiunile de serviciu până la 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Echipament pentru rezervoare de GPL supraterane și subterane

 

EN 14570:2005/A1:2006

Nota 3

Dată depășită

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Furtunuri metalice flexibile ondulate utilizate sub presiune — Partea 1: Prescripții

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicaţii industriale — Acrilonitril-butadien-stiren (ABS), policlorura de vinil neplastificată (PVC-U) și policlorura de vinil clorurată (PVC-C) — Specificaţii pentru componente și sistem. Serie metrică (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru aplicații industriale. Polibutenă (PB), polietilenă (PE) și polipropilenă (PP) — Specificații pentru componente și sistem — Serie metrică (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Calificarea bazată pe o încercare de sudare înainte de fabricație (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specificaţia și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Verificarea procedurii de sudare — Partea 1: Sudarea cu arc și sudarea cu gaz a oţelurilor și sudarea cu arc a nichelului și a aliajelor de nichel (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Nota 3

31.8.2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Verificarea procedurii de sudare — Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului și aliajelor sale (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Verificarea procedurii de sudare — Partea 4: Sudare de finisaj a pieselor turnate de aluminiu (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specificaţia și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Verificarea procedurii de sudare — Partea 5: Sudarea cu arc electric a titanului, a zirconiului și a aliajelor acestora (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Verificarea procedurii de sudare — Partea 6: Sudarea cu arc electric și cu gaze a cuprului și aliajelor sale (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Verificarea procedurii de sudare — Partea 7: Încărcare prin sudare (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Verificarea procedurii de sudare — Partea 8: Sudarea îmbinărilor țeavă — placă tubulară (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice — Verificarea procedurii de sudare — Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni și cu laser (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Sudare — Sudarea prin frecare a materialelor metalice (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Robinetărie industrială — Robinete cu sferă de materiale termoplastice (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Robinetărie industrială — Robinete cu fluture de materiale termoplastice (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Robinetărie industrială — Robinete de închidere de materiale termoplastice (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Robinetărie industrială — Robinete cu diafragmă de materiale termoplastice (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Robinetărie industrială — Robinete cu sertar de materiale termoplastice (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Robinetărie industrială — Robinete cu ventil de materiale termoplastice (ISO 21787:2006)

 

Nota 1

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 3

În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Notă:

Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului (2), modificată prin Directiva 98/48/CE (3).

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste (această notă se va include doar în cazul unei liste consolidate).

Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OES: Organismul european de standardizare:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org).

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/42


Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului

Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Bruxelles (BRU)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 111/11)

1.

În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare, Republica Cehă a impus obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Bruxelles (BRU).

2.

Obligațiile de serviciu public sunt următoarele:

Frecvențe minime — ruta și numărul minim de rotații pe săptămână

Aeroportul Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — aeroportul Bruxelles (BRU/EBBR): 3 rotații.

Parametri minimi necesari ai aeronavei

Aeronavă cu cabină presurizată având o capacitate minimă de 30 de locuri.

Continuitate

Din numărul total de conexiuni oferite pe rutele individuale, nu se pot anula decât maximum 2 % din rotații pe întreaga perioadă de operare, cu excepția zborurilor anulate din motive externe, cum ar fi condițiile meteorologice, grevele sau restricțiile operaționale impuse de aeroporturi.

Orar de zbor și structura legăturilor

Legăturile care implică un transfer nu pot reprezenta mai mult de 30 % din numărul total de legături oferite în cadrul obligației de serviciu public.

Prima cursă de la aeroportul Ostrava Leoš Janáček trebuie să plece nu mai devreme de 4.30, ora locală; ultima cursă trebuie să sosească nu mai târziu de 23.55, ora locală.

Se permit două sau mai multe coduri pe aceeași cursă — partajarea codurilor — pentru participanții individuali.

Cooperarea cu alți transportatori sub forma contractelor interline nu este o obligație absolută, dar este permisă.

Tarife

Tariful maxim pentru un bilet dus pe ruta OSR — BRU nu trebuie să depășească 200 EUR.

Tariful maxim pentru un bilet dus cuprinde prețul unui zbor dus la clasa economic fără TVA.

Se aplică în mod obligatoriu sistemul global de rezervare a biletelor aeriene.


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/43


Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului

Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Amsterdam (AMS)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 111/12)

1.

În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare, Republica Cehă a impus obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Amsterdam (AMS).

2.

Obligațiile de serviciu public sunt următoarele:

Frecvențe minime — ruta și numărul minim de rotații pe săptămână

Aeroportul Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — aeroportul Amsterdam Schiphol (AMS/EHAM): 2 rotații.

Parametri minimi necesari ai aeronavei

Aeronavă cu cabină presurizată având o capacitate minimă de 30 de locuri.

Continuitate

Din numărul total de conexiuni oferite pe rutele individuale, nu se pot anula decât maximum 2 % din rotații pe întreaga perioadă de operare, cu excepția zborurilor anulate din motive externe, cum ar fi condițiile meteorologice, grevele sau restricțiile operaționale impuse de aeroporturi.

Orar de zbor și structura legăturilor

Legăturile care implică un transfer nu pot reprezenta mai mult de 30 % din numărul total de legături oferite în cadrul obligației de serviciu public.

Prima cursă de la Aeroportul Ostrava Leoš Janáček trebuie să plece nu mai devreme de 4.30, ora locală; ultima cursă trebuie să sosească nu mai târziu de 23.55, ora locală.

Se permit două sau mai multe coduri pe aceeași cursă — partajarea codurilor — pentru participanții individuali.

Cooperarea cu alți transportatori sub forma contractelor interline nu este o obligație absolută, dar este permisă.

Tarife

Tariful maxim pentru un bilet dus pe ruta OSR — AMS nu trebuie să depășească 200 EUR.

Tariful maxim pentru un bilet dus cuprinde prețul unui zbor dus la clasa economic fără TVA.

Se aplică în mod obligatoriu sistemul global de rezervare a biletelor aeriene.


6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/44


Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului

Impunerea de obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Londra (LTN)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 111/13)

1.

În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare, Republica Cehă a impus obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate între Ostrava (OSR) și Londra (LTN).

2.

Obligațiile de serviciu public sunt următoarele:

Frecvențe minime — rută și număr minim de rotații pe săptămână

Aeroportul Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — aeroportul Londra Luton (LTN/EGGW): 5 rotații.

Parametri minimi necesari ai aeronavei

Aeronavă cu cabină presurizată având o capacitate minimă de 30 de locuri.

Continuitate

Din numărul total de legături oferite pe rutele individuale, nu se pot anula decât maximum 2 % din rotații pe întreaga perioadă de operare, cu excepția zborurilor anulate din motive externe, cum ar fi condițiile meteorologice, grevele sau restricțiile operaționale impuse de aeroporturi.

Orar de zbor și structura legăturilor

Legăturile care implică un transfer nu pot reprezenta mai mult de 30 % din numărul total de legături oferite în cadrul obligației de serviciu public.

Prima cursă de la aeroportul Ostrava Leoš Janáček trebuie să plece nu mai devreme de 4.30, ora locală; ultima cursă trebuie să sosească nu mai târziu de 23.55, ora locală.

Se permit două sau mai multe coduri pe aceeași cursă — partajarea codurilor — pentru participanții individuali.

Cooperarea cu alți transportatori sub forma contractelor interline nu este o obligație absolută, dar este permisă.

Tarife

Tariful maxim pentru un bilet dus pe ruta OSR — LTN nu trebuie să depășească 200 EUR.

Tariful maxim pentru un bilet dus cuprinde prețul unui zbor dus la clasa economic fără TVA.

Se aplică în mod obligatoriu sistemul global de rezervare a biletelor aeriene.


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisie

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/45


Cerere de propuneri conform programului de lucru „Capacități” din cel de-al Șaptelea Program-cadru al CE pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație

(2008/C 111/14)

Prin prezenta comunicare se lansează o cerere de propuneri conform programului de lucru „Capacități” din cel de-al Șaptelea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație (2007-2013).

Se solicită propuneri pentru următoarea cerere.

Programul specific „Capacități”:

Partea

:

Infrastructuri de cercetare

Codul cererii

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Această cerere de propuneri se referă la programul de lucru adoptat prin Decizia C(2007) 5759 a Comisiei din 29 noiembrie 2007.

Informațiile privind bugetul, termenul limită și procedurile aferente cererii, programul de lucru, precum și instrucțiunile pentru candidati referitoare la modalitățile de prezentare a propunerilor sunt disponibile pe site-ul CORDIS la adresa: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Agenția Europeană de Mediu

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/46


Cerere de exprimare a interesului pentru 2008 privind numirea de experți ca membri ai Comitetului științific al Agenției Europene de Mediu (AEM)

(2008/C 111/15)

Agenția Europeană de Mediu

Obiectivul principal al Agenției Europene de Mediu (AEM) este de a sprijini dezvoltarea durabilă și de a contribui la îmbunătățirea semnificativă și cuantificabilă a stării mediului în Europa, prin furnizarea de informații prompte, specifice, relevante și fiabile, atât factorilor de decizie politică, cât și publicului.

AEM culege și difuzează date și informații prin Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu (Eionet). Eionet este o rețea de cooperare între AEM și cele 32 de state membre ale SEE, care reunește Punctele naționale de contact (NFP) din UE și țările partenere, Centrele tematice europene (ETC), Centrele de referință naționale (NRC) și experții Comisiei.

Activitatea AEM include culegerea și analizarea datelor de mediu partajate de la serviciile Comisiei Europene, statele membre ale SEE, organizațiile internaționale, convenții și acorduri, elaborând consiliere relevantă pentru politică și făcând aceste informații disponibile pe scară largă.

AEM organizează această cerere de exprimare a interesului (EEA/SC/2008/001-014) pentru a numi în funcție nouă membri ai Comitetului științific cu competență în domeniile definite în sfera de aplicare a cererii.

Rolul Comitetului științific al AEM

Comitetul științific (CS) sprijină Consiliul de administrație al AEM și directorul executiv în furnizarea de consiliere/recomandări științifice și emiterea avizelor profesionale cu privire la orice chestiune științifică din domeniile de activitate ale AEM.

Comitetul științific al AEM a fost constituit în baza articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu (Eionet). Sarcina principală a CS o constituie emiterea avizelor cu privire la programele de activitate anuale și multianuale ale agenției, recrutarea personalului științific și orice chestiune științifică cu privire la activitățile AEM.

Sfera de aplicare a cererii

Cele de mai jos sunt recunoscute drept domenii de importanță ce urmează să fie acoperite de Comitetul științific al AEM:

1.

Procesele atmosferice, poluarea aerului, strategiile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea

2.

Biodiversitatea

3.

Întreprinderile și spiritul antreprenorial în materie de mediu

4.

Economia ecologică

5.

Energia (inclusiv strategii de atenuare și de adaptare)

6.

Istoricul evoluției mediului

7.

Legislația europeană și internațională de mediu

8.

Ape dulci (inclusiv ape subterane)

9.

Evaluarea integrată de mediu și indicatori

10.

Amenajarea teritoriului și gestionarea resurselor naturale

11.

Agricultura

12.

Ecosistemele terestre, inclusiv soluri, păduri, pășuni

13.

Tehnologii moderne (inclusiv nanotehnologii, OMG, etc.)

14.

Transport și mediu

Componența Comitetului științific al AEM

Comitetul științific al AEM este format din oameni de știință independenți din cele 32 de state membre ale SEE, care acoperă toate domeniile de mediu relevante pentru activitatea agenției. Membrii CS sunt identificați printr-un proces de selecție public.

Președintele și cei doi vice-președinți ai Comitetului științific sunt aleși dintre membrii acestuia.

Numărul de membri ai Comitetului științific nu depășește 20 de experți.

Este preferabil ca experții comitetului să aibă cunoștințe temeinice într-unul sau mai multe domenii de competență legate de mediu, pe lângă domeniul principal de competență, acoperind astfel în colectiv cea mai largă gamă posibilă de discipline.

Participarea la reuniuni

Se preconizează ca membrii Comitetului științific să participe la reuniunile acestuia în mod regulat — cel puțin de trei ori pe an. Reuniunile Comitetului științific vor avea loc în mod obișnuit la sediul AEM din Copenhaga.

Membrii Comitetului științific nu beneficiază de remunerație, dar au dreptul la indemnizație pentru fiecare zi întreagă de reuniune. Membrii beneficiază, de asemenea, de diurnă și decontarea cheltuielilor de deplasare, în conformitate cu politica agenției privind rambursarea cheltuielilor de deplasare și cazare.

Președintele și raportorii au dreptul la o indemnizație pentru decontarea cheltuielilor legate de coordonarea proiectelor de avize.

Eligibilitate

Candidații trebuie să aibă:

o diplomă universitară într-un domeniu științific relevant, preferabil la nivel postuniversitar,

cel puțin 10 ani de experiență profesională la un nivel la care calificările permit accesul,

cetățenia unuia dintre statele membre ale SEE (statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechstenstein, Norvegia, Elveția și Turcia).

Criterii de selecție

Candidaturile eligibile vor face obiectul unei evaluări comparative față de următoarele criterii:

experiență în desfășurarea de evaluări științifice și/sau furnizarea de consiliere științifică în domeniile de competență și expertiză cerute,

experiență în domeniul evaluării colegiale a lucrărilor și publicațiilor științifice, preferabil legate de domeniile de interes ale AEM,

capacitatea de a analiza informații complexe și dosare și de a elabora proiecte de avize și rapoarte științifice,

capacitate în domeniul procesului de asigurare a calității,

excelență științifică dovedită în domeniul(domeniile) acoperite de solicitant,

experiență profesională într-un mediu multidisciplinar, preferabil într-un context internațional,

o bună cunoaștere a limbii engleze constituie un avantaj, având în vedere că aceasta este limba de lucru a comitetului. Capacitatea de a utiliza mijloace electronice moderne de comunicații și pentru schimbul de documente ar fi un avantaj, dată fiind intenția agenției de a folosi la maximum aceste tehnici.

Directorul executiv poate apela la un grup științific pentru a evalua experiența profesională a candidaților.

Numire în funcție, mandat și lista de rezervă

Experții care îndeplinesc în cea mai mare măsură criteriile de mai sus vor fi numiți în funcție pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult patru ani.

Experții care îndeplinesc cerințele de necesare calității de membru, care nu sunt numiți în funcție, vor fi incluși pe o listă de rezervă. Lista de rezervă poate fi utilizată pentru activități similare și va fi valabilă (de exemplu) până la 31 decembrie 2010 (este posibilă prelungirea termenului), pentru o perioadă de 2 ani. Valabilitatea listei de rezervă poate fi prelungită.

Independență și declarații de interes

Experții selectați vor fi numiți în funcție individual. Acestora li se cere să semneze o declarație de angajament și să întocmească, anual, o declarație de interese care pot aduce atingere independenței lor.

Egalitatea de șanse

AEM este un angajator care garantează egalitatea de șanse și depune toate eforturile ca să evite orice formă de discriminare.

Procedura de depunere a candidaturilor

Candidații interesați sunt rugați să-și depună candidatura prin completarea unui formular de cerere on-line și a modelului de CV care pot fi găsite la fiecare din link-urile indicate mai jos.

CV-ul va conține o listă a publicațiilor științifice ale candidatului, preferabil în limba engleză, precum și alte aspecte legate de experiența profesională.

În afară de domeniul principal de expertiză, candidații trebuie să indice, de asemenea, domeniile secundare și terțiare de expertiză care să fie luate în considerare pentru a asigura un sprijin mai bun în domeniile intersectoriale și tematice specifice activității AEM.

Regulamentul de procedură în vigoare al Comitetului științific al AEM poate fi găsit, de asemenea, la următorul link:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(document în limba engleză).

La depunerea candidaturii prin formularul de cerere on-line, vă rugăm să țineți cont de următoarele:

1.

Nu uitați să luați în calcul fusul orar atunci când depuneți cererea.

2.

Odată ce ați depus cererea, veți primi un răspuns automat.

3.

Este responsabilitatea dvs. să păstrați mesajul de răspuns automat ca dovadă a depunerii cererii dvs.

4.

Dacă nu primiți un mesaj de răspuns automat, vă rugăm să depuneți încă o dată cererea.

AEM încurajează depunerea candidaturilor prin intermediul formularului de cerere on-line.

Vor fi acceptate, de asemenea, candidaturile trimise prin poștă, cu condiția ca pe plic candidații să indice clar domeniul de competență pentru care doresc să fie evaluați.

Formularele de cerere on-line (în engleză) și modelul de CV (în engleză) pentru diferitele domenii pot fi găsite la următoarele link-uri:

 

Domeniul 1. Procesele atmosferice, poluarea aerului, strategiile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Domeniul 2. Biodiversitatea

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Domeniul 3. Întreprinderile și spirit antreprenorial în materie de mediu

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Domeniul 4. Economie ecologică

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

domeniul 5. Energia (inclusiv strategii de atenuare și de adaptare)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Domeniul 6. Istoricul evoluției mediului

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Domeniul 7. Legislație de mediu europeană și internațională

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Domeniul 8. Ape dulci (inclusiv ape subterane)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Domeniul 9. Evaluarea integrată de mediu și indicatori

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Domeniul 10. Amenajarea teritoriului și gestionarea resurselor naturale

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Domeniul 11. Agricultură

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Domeniul 12. Ecosistemele terestre, inclusiv soluri, păduri, pășuni

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Domeniul 13. Tehnologii moderne (inclusiv nanotehnologii, OMG, etc.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Domeniul 14. Transport și mediu

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Cererile trimise prin poștă vor fi adresate către:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 — area (vă rugăm indicați în mod corespunzător numărul domeniului între 1-14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Candidații sunt rugați să adreseze orice întrebări cu privire la această cerere, la următoarea adresă de e-mail:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Se pot solicita documente justificative într-o etapă ulterioară.

Toate candidaturile vor fi tratate ca având caracter confidențial.

Vă rugăm să rețineți că AEM nu va înapoia candidaților formularele depuse. Informațiile personale pe care AEM le solicită candidaților vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de candidați se efectuează în scopul gestionării candidaturilor în vederea unei posibile preselecții, selecții și numiri în funcție a membrilor Comitetului științific al AEM.

Data limită

Candidaturile vor fi transmise prin intermediul formularului de cerere on-line specific (ora 12.00 ora Europei Centrale) sau prin poștă (data poștei constituie dovada) la adresa indicată mai sus cel târziu până la 30 iunie 2008.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

Comisie

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/50


Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antidumping

(2008/C 111/16)

1.

În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1), Comisia subliniază faptul că, în cazul în care nu se va iniția o reexaminare în conformitate cu prezenta procedură, măsurile antidumping enumerate mai jos vor expira la data menționată în tabelul următor.

2.   Procedura

Producătorii din Comunitate pot înainta cereri scrise de reexaminare. Aceste cereri trebuie să conțină suficiente dovezi că expirarea măsurilor ar putea avea ca rezultat continuarea sau reapariția dumping-ului și a prejudiciului.

În cazul în care Comisia decide să reexamineze măsurile în cauză, importatorii, exportatorii, reprezentanții țării exportatoare și producătorii din Comunitate vor avea posibilitatea de a dezvolta, de a respinge sau de a comenta tezele expuse în cererea de reexaminare.

3.   Termene

Pe baza celor de mai sus, producătorii din Comunitate pot depune o cerere scrisă de reexaminare pe adresa Comisiei Europene, Directoratul General Comerț (Unitatea H-1), J-79 4/23, B-1049 Bruxelles (2), oricând după data publicării prezentului aviz, dar cu cel puțin trei luni înainte de data specificată în tabelul de mai jos.

4.

Prezentul aviz este publicat în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96.

Produsul

Țara (țările) de origine sau exportatoare

Măsuri

Referință

Data expirării

Alcool furfurilic

Republica Populară Chineză

Taxă antidumping

Regulamentul (CE) nr. 1905/2003 al Consiliului (JO L 283, 31.10.2003, p. 1)

1.11.2008


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  Fax (32-2) 295 65 05.


ALTE ACTE

Comisie

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/51


Publicarea unei cereri de modificare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

(2008/C 111/17)

Prezenta publicare conferă dreptul la opoziție cu privire la cererea de modificare în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

CERERE DE MODIFICARE

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

Cererea de modificare în conformitate cu articolul 9

„GORGONZOLA”

NR. CE: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

Image IGPImage DOP

1.   Rubrica din caietul de sarcini afectată de modificare

Image

Denumirea produsului

Image

Descrierea produsului

Image

Aria geografică

Image

Dovada originii

Image

Metoda de obținere

Image

Legătură

Image

Etichetare

Image

Cerințe naționale

Image

Alte acțiuni

2.   Tipul modificării

Image

Modificarea documentului unic sau a fișei rezumat

Image

Modificarea caietului de sarcini al DOP sau al IGP înregistrate pentru care nu s-a publicat niciun document unic și nicio fișă rezumat

Image

Modificarea caietului de sarcini care nu generează nicio modificare a documentului unic publicat [articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

Image

Modificarea temporară a caietului de sarcini ca urmare a adoptării unor măsuri sanitare sau de protecție a plantelor obligatorii de către autoritățile publice [articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

3.   Modificare/modificări

Descrierea produsului

Caietul de sarcini actual indică faptul că greutatea unei roți de brânză este cuprinsă între 6 și 13 kg, fără a preciza caracteristicile organoleptice pentru diferitele dimensiuni ale produsului finit.

Aceste caracteristici organoleptice sunt acum prezentate în detaliu, pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a identifica mai bine produsul prin dimensiunea și forma acestuia:

roata „mare”, a cărei greutate este cuprinsă între 10 și 13 kg, cu un gust dulce sau ușor picant, cu o durată minimă de maturare de 50 de zile,

roata „medie”, a cărei greutate este cuprinsă între 9 și 12 kg, cu un gust picant pronunțat, cu o durată minimă de maturare de 80 de zile,

roata „mică”, a cărei greutate este cuprinsă între 6 și 8 kg, cu un gust picant pronunțat, cu o durată minimă de maturare de 60 de zile.

Dimensiunile roții de brânză — înălțimea și diametrul — sunt, de asemenea, adaptate pentru a corespunde mai bine produsului real:

înălțimea părții laterale „drepte” a roții de minimum 13 cm,

diametrul roții cuprins între 20 și 32 cm.

În fine, în ceea ce privește crusta, s-a considerat oportun să se indice în mod explicit că acesta nu este comestibilă, pentru a furniza consumatorului indicații clare, și, pentru a descrie aspectul exterior al produsului, în loc de culoarea „roșiatică” a acesteia se menționează culoarea „roz”, care este mai adecvată.

Aria geografică

S-a adăugat teritoriul provinciei Varese, care fusese omisă de la înregistrare deși satisfăcea cerințele, bazate pe documente istorice, avea aceleași caracteristici pedologice și climatice ca și aria delimitată, precum și o producție de brânză cu aceleași caracteristici cu ale celei pentru care s-a solicitat recunoașterea denumirii de „Gorgonzola”.

A fost, de asemenea, actualizată lista nominală a provinciilor vizate. Această actualizare nu constituie o modificare, deoarece noua delimitare administrativă nu presupune nicio modificare a zonei de producție vizate de regulamentul prin care s-a înregistrat DOP „Gorgonzola”, Regulamentul (CE) nr. 1107/96 al Comisiei, ci este vorba numai de o modificare de nume.

Au fost introduse numele următoarelor provincii ale căror teritorii erau incluse deja în cel al provinciilor care fac parte din aria de producție vizată de Regulamentul (CE) nr. 1107/96:

 

Biella, inclusă deja în teritoriul provinciei Vercelli,

 

Lecco, Lodi și Monza, incluse deja în teritoriul provinciei Milano,

 

Verbano-Cusio-Ossola, inclusă deja în teritoriul provinciei Novara.

Dovada originii

În caietul de sarcini s-a introdus un nou paragraf cu privire la origine, element care nu era prevăzut pentru produse ca „Gorgonzola”, recunoscute în sensul articolului 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului.

Metoda de obținere

Având în vedere că actualul caiet de sarcini nu furnizează nicio indicație cu privire la faptul că laptele ar trebui să fie crud sau pasteurizat, s-a considerat oportun să se precizeze (totodată cu intenția de a garanta un control adecvat) că laptele de vacă utilizat este pasteurizat. De fapt, această practică a fost întotdeauna respectată în producția de „Gorgonzola”.

În caietul de sarcini s-a adăugat apoi, după pasteurizarea laptelui, etapa de însămânțare cu fermenți lactici și cu o suspensie de spori de penicilină și drojdii selecționate.

Utilizarea fermenților lactici drept catalizatori acidifianți permite producerea acelor goluri în masa de brânză ideale pentru dezvoltarea penicilinei și, deci, a caracteristicii texturi verzi-albăstrui a brânzei „Gorgonzola”. Această precizare a fost introdusă pentru a se evita introducerea mecanică a golurilor prin amestecarea pastei, fapt care, deși favoriza dezvoltarea penicilinei, ar fi putut totodată să sporească riscul de contaminare cu Listeria.

S-a considerat util, de asemenea, ca, în loc să se mențină formularea generică din caietul de sarcini actual referitor la o perioadă de maturare cuprinsă între 2 și 3 luni, să se menționeze cu precizie duratele de maturare, corelându-le cu tipologia produsului.

Temperatura maximă de coagulare a laptelui, care, în caietul de sarcini actual, este de 32 °C, a fost ridicată la 36 °C, pentru a conserva caracteristicile brânzei „Gorgonzola”. În consecință, temperatura maximă de sărare la sec a fost mărită de la 20 °C la 24 °C.

Totodată, a fost diminuată ușor plaja de temperatură a mediului de maturare, de la 5-8 °C în caietul de sarcini în vigoare la 2-7 °C în noua versiune. Această modificare este coerentă cu logica celorlalte modificări aduse, deoarece permite încetinirea reacțiilor biochimice de maturare și nu permite produsului să capete un miros prea puternic.

Ca element nou se adaugă, de asemenea, o indicație cu privire la nivelul relativ de umiditate (85-99 %), care nu se regăsea în caietul de sarcini pe baza căruia s-a realizat recunoașterea produsului, dar care este totuși de o importanță deosebită.

Paragraful din caietul de sarcini în vigoare cu privire la aplicarea mărcilor a fost reformulat pentru a prezenta în mod mai explicit aplicarea celor două mărci, prima fiind aplicată la origine, iar cea de a doua odată cu folia gofrată de aluminiu care se aplică la momentul introducerii în consum. De asemenea, se precizează că mărcile respective se aplică numai după ce structura de control a confirmat că produsul prezintă caracteristicile organoleptice și calitative stabilite în caietul de sarcini.

Etichetare

Tot cu scopul de a-i permite consumatorului să facă o alegere cât mai informată, s-a introdus posibilitatea de a indica pe etichetă tipul de brânză, și anume „dulce” sau „picant”.

FIȘĂ REZUMAT

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„GORGONZOLA”

NR. CE: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

DOP ( X ) IGP ( )

Această fișă rezumat prezintă cu titlu informativ principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.

1.   Autoritatea competentă din statul membru:

Denumire:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Adresă:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Telefon

(39) 06 481 99 68

Fax

(39) 06 420 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Grup:

Denumire:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Adresă:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Telefon

(39) 0321 62 66 13

Fax

(39) 0321 39 09 36

E-mail:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Compoziția:

Producători/prelucrători ( X ) Alte categorii ( )

3.   Tipul produsului:

Clasa 1.3 — Brânzeturi

4.   Caiet de sarcini:

[rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.   Denumire: „Gorgonzola”

4.2.   Descriere: „Gorgonzola” este o brânză moale, grasă, de pastă crudă, produsă exclusiv din lapte de vacă integral.

Produsul finit trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

Formă: cilindrică, cu fețe plane și partea laterală înaltă și dreaptă.

Dimensiuni: înălțimea minimă a părții laterale de 13 cm; diametrul cuprins între 20 și 32 cm.

Greutate:

roata mare de tip dulce: între 10 și 13 kg, cu gust dulce sau ușor picant,

roata medie de tip picant: între 9 și 12 kg, cu gust picant pronunțat,

roata mică de tip picant: între 6 și 8 kg, cu gust picant pronunțat.

Crusta: de culoare cenușie și/sau roz, necomestibilă.

Pasta: Uniformă, de culoare albă și de culoarea paiului, marmorată datorită dezvoltării mucegaiurilor (textura) cu vinișoare caracteristice albastre-verzui.

Conținut de grăsime în substanță uscată: minim 48 %;

4.3.   Aria geografică: Zona de producție și de maturare cuprinde întregul teritoriu al provinciilor:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli,

Alessandria: exclusiv teritoriul comunelor Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino și Frassineto Po.

4.4.   Dovada originii: Fiecare etapă a procesului de producție trebuie controlată prin înregistrarea exactă a produselor la intrare și a produselor la ieșire. Trasabilitatea produsului este garantată, de asemenea, și prin înscrierea în registre specifice, administrate de organismul de control, a producătorilor și a unităților de maturare, precum și prin înregistrarea în registrele de producție și prin comunicarea cantităților de produse către organismul de control. Materia primă este și ea atent controlată de organismul competent în toate etapele de producție. Toate persoanele fizice sau juridice înscrise în respectivele registre vor fi supuse controlului de către organismul de control, în conformitate cu dispozițiile caietului de sarcini și cu planul aferent de control.

DOP „Gorgonzola” se distinge prin două mărci care se aplică în zona de producție și de maturare, pentru a permite organismului de control să verifice, înainte de aplicarea mărcilor sus-menționate, că produsul prezintă caracteristicile organoleptice și calitative descrise la punctul 4.2.

Cele două mărci sunt:

prima marcă, ce se aplică la origine, pe ambele fețe plane, conținând numărul de identificare al producătorului de lactate, conform tabelelor distribuite de Consorzio di Tutela desemnat de Ministerul Politicilor Agricole Alimentare și Forestiere,

cealaltă marcă se aplică în momentul în care produsul a dobândit caracteristicile necesare pentru a putea fi pus în consum și constă într-o folie gofrată de aluminiu care îmbracă roata sau jumătate de roată tăiată orizontal, astfel încât marca de origine conținând numărul de identificare al producătorului de lactate rămâne vizibilă pe fața plană, iar marca de identificare gofrată, transpusă pe aluminiu rămâne vizibilă pe cealaltă față, ca garanție de autenticitate și trasabilitate a produsului.

4.5.   Metoda de obținere:

Producția: producția brânzei DOP „Gorgonzola” se realizează potrivit următoarei succesiuni de operațiuni:

laptele de vacă integral provenind din zona de producție este pasteurizat,

coagularea: Odată pasteurizat, laptele de vacă integral este însămânțat cu fermenți lactici și cu o suspensie de spori de penicilină și de drojdii selecționați, la care se adaugă cheag de vițel la o temperatură de 28-36 °C,

laptele covăsit se transferă apoi în fasceruoli (recipiente cilindrice perforate), iar pe ambele fețe plane se aplică marca de origine purtând numărul de identificare al producătorului de lactate,

forma obținută se sărează la sec, proces care se desfășoară timp de câteva zile la temperatura de 18-24 °C,

în timpul maturării se dezvoltă o varietate de mucegaiuri de penicilină caracteristice brânzei „Gorgonzola” care dau coloritul albastru-verzui (textura).

Maturarea: durata minimă a maturării este de 50 de zile:

roata mare de tip dulce: între 13 și 13 kg, cu gust dulce sau ușor picant, cu durata minimă de maturare de 50 de zile,

roata medie de tip picant: între 9 și12 kg, cu gust picant pronunțat, cu durata minimă de maturare de 80 de zile,

roata mică de tip picant: între 6 și 8 kg, cu gust picant pronunțat, cu durata minimă de maturare de 60 de zile.

Pentru toate tipologiile, maturarea se desfășoară într-un mediu a cărui temperatură este cuprinsă între 2-7 °C, iar umiditatea este de 85-99 %.

În timpul maturării, pasta este străpunsă de mai multe ori pentru a favoriza dezvoltarea varietăților de mucegaiuri de penicilină caracteristice brânzei „Gorgonzola” (textura).

La sfârșitul perioadei de maturare, organismul de control verifică dacă produsul a dobândit caracteristicile necesare pentru a fi pus în consum și se aplică folia gofrată de aluminiu cu marca de identificare gofrată.

4.6.   Legătură: Factorii naturali sunt legați de condițiile climatice ale zonei de producție, care favorizează abundența și calitatea furajelor destinate alimentației vacilor de lapte, precum și dezvoltarea agenților microbiologici care asigură caracteristicile organoleptice și coloritul brânzei.

În ceea ce privește factorul uman, se remarcă faptul că produsul este larg răspândit, inclusiv grație utilizării sale tradiționale în preparate pe bază de cereale tipice zonei de producție.

4.7.   Organism de control:

Denumire:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Adresă:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Telefon

(39) 0445 36 60 94

Fax

(39) 0445 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

Organismul de control îndeplinește condițiile stabilite prin norma EN 45011.

4.8.   Etichetare: Roțile de brânză trebuie să poarte mărcile de identificare furnizate de Consorzio di Tutela.

Roțile mari, care prezintă caracteristicile necesare pentru a fi descrise drept „dulci”, și roțile medii și mici, care prezintă caracteristicile necesare pentru a fi descrise drept „picante”, pot indica aceste specificații alături sau sub denumirea de „Gorgonzola”, în litere de dimensiuni semnificativ mai mici.


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.


Rectificare

6.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 111/56


PROCES VERBAL DE RECTIFICARE

a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 306 din 17 decembrie 2007 )

(2008/C 111/18)

Prezenta rectificare s-a efectuat printr-un proces-verbal de rectificare semnat la Roma la 30 aprilie 2008, al cărui depozitar este Guvernul Republicii Italiene.

1.   MODIFICĂRI LA TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI LA TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITĂȚII EUROPENE

(a)

La pagina 13, la articolul 1 punctul 9 litera (a)

În loc de:

„… cuvintele «prezentului tratat» se înlocuiesc cu «tratatelor» și cuvântul «Comisia» se înlocuiește cu «Comisia Europeană»”

Se citește:

„… cuvintele «prezentului tratat» se înlocuiesc cu «tratatelor» și cuvântul «Comisiei» se înlocuiește cu «Comisiei Europene»”

(b)

La pagina 40, la articolul 1 punctul 57 litera (a)

În loc de:

„(a)

la prima teză, cuvintele «… respectă principiile enunțate la articolul 6 alineatul (1) poate solicita …» se înlocuiesc cu «… respectă valorile prevăzute la articolul și care se angajează să le promoveze poate solicita …»;”

Se citește:

„(a)

la prima teză, cuvintele «… respectă principiile enunțate la articolul 6 alineatul (1) poate solicita …» se înlocuiesc cu «… respectă valorile prevăzute la articolul 1a și care se angajează să le promoveze poate solicita …»;”

(c)

La pagina 40, la articolul 1 punctul 57 litera (b)

În loc de:

„… cuvintele «avizul conform al» se înlocuiesc cu «aprobarea», iar cuvântul «absolută» se elimină;”

Se citește:

„… cuvintele «avizul conform al» se înlocuiesc cu «aprobarea», iar cuvintele «absolută a» se elimină;”

(d)

La pagina 42, la articolul 2 teza introductivă

În loc de:

„Tratatul de instituire a Comunității Europene se modică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.”

Se citește:

„Tratatul de instituire a Comunității Europene se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.”;

(e)

La pagina 42, la articolul 2 punctul 2 litera (c)

În loc de:

„(c)

cuvintele «Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251», «Consiliul, hotărând conform procedurii prevăzute la articolul 251» sau «Consiliul, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251» se înlocuiesc cu «Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară», iar cuvintele «procedura prevăzută la articolul 251» se înlocuiesc cu «procedura legislativă ordinară» și, după caz, verbul se conjugă la plural;”

Se citește:

„(c)

cuvintele «Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251,», «Consiliul, hotărând conform procedurii prevăzute la articolul 251,», «Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251,» sau «Consiliul, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251,» se înlocuiesc cu «Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,», iar cuvintele «procedura prevăzută la articolul 251» sau «procedura menționată la articolul 251» se înlocuiesc cu «procedura legislativă ordinară» și, după caz, verbul se conjugă la plural;”

(f)

La pagina 42, la articolul 2 punctul 2 litera (g)

În loc de:

„(g)

cuvintele «piața comună» se înlocuiesc cu «piața internă»;”

Se citește:

„(g)

cuvintele «piața comună» sau «pieței comune» se înlocuiesc cu «piața internă», respectiv «pieței interne»;”

(g)

La pagina 42, la articolul 2 punctul 2 litera (i)

În loc de:

„(i)

cuvintele «state membre care nu fac obiectul unei derogări» se înlocuiesc cu «state membre a căror monedă este euro»;”

Se citește:

„(i)

cuvintele «state membre care nu fac obiectul unei derogări», «statele membre care nu fac obiectul unei derogări», «statelor membre care nu fac obiectul unei derogări» se înlocuiesc cu «state membre a căror monedă este euro», «statele membre a căror monedă este euro», respectiv «statelor membre a căror monedă este euro»;”

(h)

La pagina 43, la articolul 2 punctul 2 litera (j)

În loc de:

„(j)

sigla «BCE» se înlocuiește cu cuvintele «Banca Centrală Europeană»;”

Se citește:

„(j)

sigla «BCE» se înlocuiește cu cuvintele «Banca Centrală Europeană» sau «Băncii Centrale Europene»;”

(i)

La pagina 43, la articolul 2 punctul 4 teza introductivă

În loc de:

„4)

La articolele următoare, cuvintele «hotărând cu majoritate simplă» se introduc după «Consiliul»:”

Se citește:

„4)

La articolele următoare, cuvintele «hotărând cu majoritate simplă» se introduc după «Consiliul» sau «Consiliu»:”

(j)

La pagina 44, la articolul 2 punctul 7 al doilea paragraf teza introductivă

În loc de:

„La următoarele articole, după cuvântul «Curtea» se elimină «de Justiție»:”

Se citește:

„La următoarele articole, după cuvântul «Curtea» sau «Curții» se elimină «de Justiție»:”

(k)

La pagina 44, la articolul 2 punctul 7 al doilea paragraf a patra liniuță

La al doilea paragraf, a patra liniuță („— articolul 231 al doilea paragraf”) se elimină.

(l)

Lapagina 45, la articolul 2 punctul 8 a doua liniuță

În loc de:

„—

articolul 97b”

Se citește:

„—

articolul 4, devenit articolul 97b”.

(m)

La pagina 45, la articolul 2 punctul 10

În loc de:

„10)

La cel de-al doilea considerent, cuvântul «țări» se înlocuiește cu «state» și …”

Se citește:

„10)

La cel de-al doilea considerent, cuvântul «țărilor» se înlocuiește cu «statelor» și …”

(n)

La pagina 50, la articolul 2 punctul 28 litera (d)

În loc de:

„(d)

la alineatul (3), care devine al treilea paragraf al alineatulului (1), renumerotat (3), cuvintele …”

Se citește:

„(d)

la alineatul (3), care devine al treilea paragraf al alineatului (1), renumerotat (3), cuvintele …”;

(o)

La pagina 51, la articolul 2 punctul 33

În loc de:

„33)

Se introduce un articol 16 E, care preia formularea articolului 13; la alineatul (2), cuvintele «… în cazul în care Consiliul adoptă …» se înlocuiesc cu «… Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta principiile de bază …», iar cuvintele de la final «…, hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251» se elimină.”

Se citește:

„33)

Se introduce un articol 16 E, care preia formularea articolului 13; la alineatul (2), cuvintele «… în cazul în care adoptă …» se înlocuiesc cu «… Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta principiile de bază ale unor …», iar cuvintele de la final «…, Consiliul hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251» se elimină.”;

(p)

La pagina 53, la articolul 2 punctul 42

În loc de:

„42)

Se introduce un articol 22b, care preia formularea articolului 15. La primul paragraf, cuvintele «… pe parcursul perioadei de instituire …» se înlocuiesc cu «… pentru instituirea …»”

Se citește:

„42)

Se introduce un articol 22b, care preia formularea articolului 15. La primul paragraf, cuvintele «… pe parcursul perioadei de instituire a …» se înlocuiesc cu «… pentru instituirea …»”;

(q)

La pagina 53, la articolul 2 punctul 44

În loc de:

„44)

La articolul 23 alineatul (1), cuvintele «… se întemeiază pe …» se înlocuiesc cu «este alcătuită dintr-o»”

Se citește:

„44)

La articolul 23 alineatul (1), cuvintele «… se întemeiază pe o …» se înlocuiesc cu «este alcătuită dintr-o»”;

(r)

La pagina 55, la articolul 2 punctul 49 litera (e)

În loc de:

„(e)

la alineatul (4), renumerotat (5), în primul fragment de teză, cuvintele «să existe» se înlocuiesc cu cuvintele «să nu existe».”

Se citește:

„(e)

nu se aplică versiunii în limba română.”;

(s)

La pagina 59, la articolul 2 punctul 64 textul articolului 61 I litera (b)

În loc de:

„(b)

la inițiativa unui sfert din statele membre”

Se citește:

„(b)

la inițiativa unei pătrimi din statele membre”

(t)

La pagina 72, la articolul 2 punctul 90 litera (b)

În loc de:

„(b)

la alineatul (6), cuvântul «recomandare» se înlocuiește cu «propunere»”

Se citește:

„(b)

la alineatul (6), cuvântul «recomandarea» se înlocuiește cu «propunerea»”

(u)

La pagina 73, la articolul 2 punctul 91 litera (a)

În loc de:

„(a)

la alineatul (1) prima teză, sigla «SEBC» se înlocuiește cu «Sistemul European al Băncilor Centrale, denumit în continuare „SEBC”»,”

Se citește:

„(a)

la alineatul (1) prima teză, sigla «SEBC» se înlocuiește cu «Sistemului European al Băncilor Centrale, denumit în continuare „SEBC”»,”;

(v)

La pagina 73, la articolul 2 punctul 91 litera (c)

În loc de:

„(6)

Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, poate încredința Băncii Centrale Europene misiuni specifice privind politicile în domeniul controlului prudențial al instituțiilor de credit și al altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări.”

Se citește:

„(6)

Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, poate încredința Băncii Centrale Europene misiuni specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit și a altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări.”

(w)

La pagina 74, la articolul 2 punctul 93 litera (c)

În loc de:

„(3)

Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, articolul 33.1 litera (a) și articolul 36 din Statutul SEBC și al BCE pot fi modificate de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Aceștia hotărăsc fie la recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene.”

Se citește:

„(3)

Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, articolul 33.1 litera (a) și articolul 36 din Statutul SEBC și al BCE pot fi modificate de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Aceste instituții hotărăsc fie la recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene.”

(x)

La pagina 75, la articolul 2 punctul 99 litera (c)

În loc de:

„(c)

la alineatul (2), primul paragraf se elimină; la a treia liniuță, trimiterea la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) și (5) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) și (65) și trimiterile la articolul 122 alineatul (2) și la articolul 123 alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu o trimitere la articolul 117a alineatele (2) și (3);”

Se citește:

„(c)

la alineatul (2), primul paragraf se elimină; la a treia liniuță, trimiterea la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) și (5) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) și (6) și trimiterile la articolul 122 alineatul (2) și la articolul 123 alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu o trimitere la articolul 117a alineatele (2) și (3); la a patra liniuță, cuvântul «tratatului» se înlocuiește cu «tratatelor»;”

(y)

La pagina 79, la articolul 2 punctul 104 teza introductivă

În loc de:

„Se introduce un articol 118a, care preia formularea articolului 124 alineatul (1); acesta se modifică după cum urmează:”

Se citește:

„Se introduce un articol 118b, care preia formularea articolului 124 alineatul (1); acesta se modifică după cum urmează:”

(z)

La pagina 79, la articolul 2 punctul 105 litera (a)

În loc de:

„(a)

la alineatul (1), cuvintele «care face obiectul unei derogări» se introduc după «a unui stat membru» la primul paragraf și respectiv după «un stat membru» la al doilea paragraf, iar cuvântul «treptată» din primul paragraf se elimină;”

Se citește:

„(a)

la alineatul (1), cuvintele «care face obiectul unei derogări» se introduc după «a unui stat membru» la primul paragraf și respectiv după «un stat membru» la al doilea paragraf, iar cuvintele «treptată a» din primul paragraf se elimină;”

(aa)

La pagina 81, la articolul 2 punctul 117

În loc de:

„…, iar la a doua teză, cuvintele «Durata procedurii» se înlocuiesc cu «Durata acestui proces»”

Se citește:

„…, iar la a doua teză, cuvintele «Durata procedurii» se înlocuiesc cu «Durata acestei proceduri»”

(bb)

La pagina 85, la articolul 2 punctul 133 litera (a)

În loc de:

„(a)

(…) La a doua teză, cuvintele «Consiliul» și «hotărând» se elimină,;”

Se citește:

„(a)

(…) La a doua teză, cuvintele «de către Consiliu hotărând» se elimină;”

(cc)

La pagina 94, la articolul 2 punctul 163 al doilea paragraf

În loc de:

„La începutul alineatului (1), se introduce următorul fragment de teză: «Pentru a favoriza complementaritatea și eficacitatea acțiunilor lor, Uniunea …».”

Se citește:

„La începutul alineatului (1), se introduce următorul fragment de teză: «Pentru a favoriza complementaritatea și eficacitatea acțiunilor lor, …».”

(dd)

La pagina 99, la articolul 2 punctul 174 litera (b)

În loc de:

„(b)

la alineatul (2), cuvintele «monedele necomunitare» se înlocuiesc cu «monedele statelor terțe»;”

Se citește:

„(b)

la alineatul (2), cuvintele «monede necomunitare» se înlocuiesc cu «monede ale statelor terțe»;”

(ee)

La pagina 102, la articolul 2 punctul 186

În loc de:

„186)

La articolul 198 primul paragraf, cuvântul «absolută» se elimină.”

Se citește:

„186)

La articolul 198 primul paragraf, cuvintele «absolută a» se elimină.”

(ff)

La pagina 108, la articolul 2 punctul 211 litera (c)

În loc de:

„(c)

la al treilea paragraf, cuvintele «decizia privind crearea camerei» se înlocuiesc cu cuvintele «regulamentului privind crearea tribunalului specializat»;”

Se citește:

„(c)

la al treilea paragraf, cuvintele «decizia de instituire a camerei» se înlocuiesc cu cuvintele «regulamentul privind înființarea tribunalului specializat»;”

(gg)

La pagina 109, la articolul 2 punctul 217

În loc de:

„La articolul 233 primul paragraf, cuvintele «sau instituțiile» se elimină, iar verbul se conjugă în consecință; al treilea paragraf se elimină.”

Se citește:

„La articolul 233 primul paragraf, cuvintele «sau instituțiile» se elimină, iar teza se adaptează din punct de vedere gramatical; al treilea paragraf se elimină.”

(hh)

La pagina 111, la articolul 2 punctul 224

În loc de:

„Sub rezerva expirării termenului prevăzut la articolul 230 al cincilea paragraf, în cazul unui litigiu …”

Se citește:

„Sub rezerva expirării termenului prevăzut la articolul 230 al șaselea paragraf, în cazul unui litigiu …”

(ii)

La pagina 112, la articolul 2 punctul 231

Se adaugă litera (d) cu textul următor:

„(d)

la alineatul (8), renumerotat alineatul (7), cuvintele «hotărând cu aceeași majoritate,» se elimină.”

(jj)

La pagina 120, la articolul 2 punctul 255

În loc de:

„255)

La articolul 266 al treilea paragraf, cuvintele «la cererea Comisiei» se înlocuiesc cu «la propunerea Comisiei», după «unanimitate» se introduc cuvintele «în conformitate cu o procedură legislativă specială», iar cuvintele «articolele 4, 11 și 12 și articolul 18 alineatul (5)» se elimină.”

Se citește:

„255)

La articolul 266 al treilea paragraf, cuvintele «la cererea Comisiei» se înlocuiesc cu «la propunerea Comisiei», după «unanimitate» se introduc cuvintele «în conformitate cu o procedură legislativă specială», iar cuvintele «articolele 4, 11 și 12 și articolul 18 alineatul (5) din» se elimină.”

(kk)

La pagina 127, la articolul 2 punctul 274 (articolul 279b prima teză)

În loc de:

„La inițiativa Comisiei se convoacă întâlniri periodice între președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, în cadrul procedurilor bugetare prevăzute în prezentul capitol.”

Se citește:

„La inițiativa Comisiei se convoacă întâlniri periodice între președinții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, în cadrul procedurilor bugetare prevăzute de prezentul titlu.”

(ll)

La pagina 133, la articolul 2 punctul 293 litera (b)

În loc de:

„(b)

la primul paragraf al alineatului (2) renumerotat alineatul (1), cuvintele «… departamentelor franceze de peste mări, …» se înlocuiesc cu «… din Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin …», iar la sfârșit se adaugă cuvintele «…, în conformitate cu dispozițiile articolului 299»;”

Se citește:

„(b)

la primul paragraf al alineatului (2) renumerotat alineatul (1), cuvintele «… departamentelor franceze de peste mări, …» se înlocuiesc cu «… în Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin …», iar la sfârșit se adaugă cuvintele «…, în conformitate cu dispozițiile articolului 299»;”

2.   PROTOCOALE ANEXATE LA TRATATUL DE LA LISABONA

Protocolul privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 28 A din Tratatul privind Uniunea Europeană

La pagina 153, în titlul protocolului

În loc de:

„Protocolul privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 28 din Tratatul privind Uniunea Europeană”

Se citește:

„Protocolul privind cooperarea structurată permanentă stabilită prin articolul 28 A din Tratatul privind Uniunea Europeană”

Protocolul nr. 1 de modificare a protocoalelor anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul de instituire a Comunității Europene și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

(a)

La pagina 165, la articolul 1 punctul 3 litera (b)

În loc de:

„(b)

cuvântul «Comunităților» este înlocuit prin «Uniunii», iar cuvântul «Comunitățile» este înlocuit prin «Uniunea», tezele respective fiind, după caz, adaptate din punct de vedere gramatical.”

Se citește:

„(b)

cuvintele «comunitar(e)», «al(e) Comunității» sau «al(e) Comunităților» se înlocuiesc cu «(al) Uniunii», iar cuvintele «Comunitate(a)» sau «Comunități(le)» se înlocuiesc cu «Uniune(a)», tezele respective fiind, după caz, adaptate din punct de vedere gramatical.”

(b)

La pagina 166, la articolul 1 punctul 4 teza introductivă

În loc de:

„În protocoalele următoare, cuvintele «tratatului» sau «tratatul» se înlocuiesc cu cuvintele «tratatelor» sau «tratatele», iar trimiterea la Tratatul privind Uniunea Europeană și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la tratate:”

Se citește:

„În protocoalele următoare, cuvintele «tratat», «tratatul» sau «tratatului» se înlocuiesc cu cuvintele «tratate», «tratatele» sau «tratatelor», iar trimiterea la Tratatul privind Uniunea Europeană și/sau la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o trimitere la tratate, teza respectivă fiind adaptată din punct de vedere gramatical:”

(c)

La pagina 166, la articolul 1 punctul 4 litera (b)

Se introduce o nouă liniuță, a doua, cu textul următor:

„—

articolul 7 (a doua referire la tratat)”.

(d)

La pagina 168, la articolul 1 punctul 8 teza introductivă

În loc de:

„În protocoalele următoare, cuvintele «Curtea de Justiție a Comunităților Europene», «Curtea de Justiție» sau «Curtea» se înlocuiesc cu cuvintele «Curtea de Justiție a Uniunii Europene»:”

Se citește:

„În protocoalele următoare, cuvintele «Curtea de Justiție a Comunităților Europene», «Curtea de Justiție», «Curtea», «Curții de Justiție» sau «Curții», se înlocuiesc cu cuvintele «Curtea de Justiție a Uniunii Europene» sau «Curții de Justiție a Uniunii Europene»:”

(e)

La pagina 171, la articolul 1 punctul 10 litera (d)

În loc de:

„(d)

la articolul 3 al doilea paragraf, precum și la articolul 4 al patrulea paragraf, se introduce următoarea teză: «În cazul în care hotărârea se referă la un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea hotărăște după consultarea tribunalului în cauză.»;”

Se citește:

„(d)

la articolul 3 al doilea paragraf, precum și la articolul 4 al patrulea paragraf, se introduce următoarea teză: «În cazul în care decizia se referă la un membru al Tribunalului sau al unui tribunal specializat, Curtea decide după consultarea tribunalului în cauză.»;”

(f)

La pagina 171, la articolul 1 punctul 10 litera (j)

În loc de:

„(j)

la articolul 24 al doilea paragraf, cuvintele «, organele, oficiile și agențiile» se introduc după cuvântul «instituțiile»;”

Se citește:

„(j)

la articolul 24 al doilea paragraf, cuvintele «, organelor, oficiilor și agențiilor» se introduc după cuvântul «instituțiilor»;”

(g)

La pagina 174, la articolul 1 punctul 11 litera (aa)

În loc de:

„(aa)

la articolul 52, renumerotat 49, cuvintele «potrivit articolului 116a alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,» se introduc după cuvintele «După stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb …»”

Se citește:

„(aa)

la articolul 52, renumerotat 49, în titlul articolului, cuvintele «exprimate în monede comunitare» se înlocuiesc cu «exprimate în monedele statelor membre» și, în textul articolului, cuvintele «potrivit articolului 117a alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,» se introduc după cuvintele «După stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb …».”

(h)

La pagina 176, la articolul 1 punctul 12 litera (n) punctul (i)

În loc de:

„… și cuvântul «europene» se elimină;”

Se citește:

„… și cuvintele «europene ale» se elimină;”

(i)

La pagina 177, la articolul 1 punctul 12 litera (o)

În loc de:

„… cuvântul «proiectului» se înlocuiește cu cuvântul «investiția»;”

Se citește:

„… cuvântul «proiectului» se înlocuiește cu cuvântul «investiției»;”

(j)

La pagina 179, la articolul 1 punctul 13 litera (a)

În loc de:

„(a)

în titlul protocolului și în preambul, cuvintele «organe, oficii și agenții» se introduc în loc de «organisme», iar în titlu, cuvintele «precum și a sediului Europol» se elimină;”

Se citește:

„(a)

în titlul protocolului și în preambul, cuvintele «organe, oficii, agenții» se introduc în loc de «organisme», iar în titlu, cuvintele «precum și a sediului Europol» se elimină;”

(k)

La pagina 180, la articolul 1 punctul 15 litera (b)

În loc de:

„(b)

la primul considerent, cuvintele «… deciziile pe care aceasta le va lua la trecerea la cea de-a treia etapă a Uniunii economice și monetare …» se înlocuiesc cu cuvintele «… deciziile sale de a abroga derogările statelor membre care fac obiectul unei derogări …»;”

Se citește:

„(b)

la primul considerent, cuvintele «… deciziile pe care aceasta este obligată să le ia cu ocazia trecerii la cea de-a treia etapă a Uniunii economice și monetare menționate la articolul 121 alineatul (1) …» se înlocuiesc cu cuvintele «… deciziile sale de a pune capăt derogărilor statelor membre care fac obiectul unei derogări menționate la articolul 117a …», iar cuvintele «de instituire a Comunității Europene» se înlocuiesc cu «privind funcționarea Uniunii Europene»;”

(l)

La pagina 181, la articolul 1 punctul 16 litera (i)

În loc de:

„(i)

la punctul 9, renumerotat 8, litera (a), cuvintele «trece la această etapă» se înlocuiesc cu cuvintele «adoptă moneda euro»;”

Se citește:

„(i)

la punctul 9, renumerotat 8, litera (a), cuvintele «trece la această etapă» se înlocuiesc cu cuvintele «adopta moneda euro»;”

(m)

La pagina 182, la articolul 1 punctul 17 litera (d)

În loc de:

„(d)

la punctul 4, renumerotat 2, trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 17a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

Se citește:

„(d)

la punctul 4, renumerotat 2, trimiterea la articolul 122 alineatul (2) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 117a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

(n)

La pagina 183, la articolul 1 punctul 18 litera (b) punctul (vi)

În loc de:

„(vi)

la finalul celui de-al șaptelea considerent, devenit al șaselea, cuvintele «… întrucât aceste două state și-au confirmat intenția de a subscrie la dispozițiile menționate anterior, pe baza acordului semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996» se înlocuiesc cu cuvintele «… întrucât aceste două state, precum și statele membre nordiceale Uniunii Europene trebuie să respecte dispozițiile Uniunii nordice a pașapoartelor;»;”

Se citește:

„(vi)

la finalul celui de-al șaptelea considerent, devenit al șaselea, cuvintele «… întrucât aceste două state și-au confirmat intenția de a subscrie la dispozițiile menționate anterior, pe baza acordului semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996» se înlocuiesc cu cuvintele «… întrucât aceste două state, precum și statele membre nordice ale Uniunii Europene trebuie să respecte dispozițiile Uniunii nordice a pașapoartelor»;”

(o)

La pagina 185, la articolul 1 punctul 20 litera (d)

În loc de:

„… la a treia teză, cuvintele «… acquis-ul comunitar și» se înlocuiesc cu cuvintele «nici acquis-ul comunitar, nici cel al Uniunii și»;”

Se citește:

„… la a treia teză, cuvintele «… acquis-ului comunitar și» se înlocuiesc cu cuvintele «nici acquis-ului comunitar, nici acquis-ului Uniunii și»;”

(p)

La pagina 193, la articolul 1 punctul 27

În loc de:

„27)

În Protocolul privind articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în partea dispozitivă, ultimul fragment de teză «, în termen de un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam» se elimină.”

Se citește:

„27)

În Protocolul privind articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la primul considerent din preambul, trimiterea la articolul 17 alineatul (1) al doilea paragraf și la alineatul (3) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 28 A alineatul (2), iar în partea dispozitivă, ultimul fragment de teză «, în termen de un an de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam» se elimină.”

(q)

La pagina 194, la articolul 1

Se adaugă următorul punct:

„ANEXE

34)

La anexa I, capitolul 22, ex 22.08, ex 22.09, se elimină cuvintele «la tratat».”

3.   TABELE DE CORESPONDENȚĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 DIN TRATATUL DE LA LISABONA

Tratatul privind Uniunea Europeană

La pagina 206, vechea numerotare în Tratatul privind Uniunea Europeană corespunzătoare articolului 47

În loc de:

„Articolul 47 (translatat)”

Se citește:

„Articolul 47 (înlocuit)”

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(a)

La pagina 214, noua numerotare în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, corespunzătoare articolului 113 (translatat)

În loc de:

„Articolul 294”

Se citește:

„Articolul 284”

(b)

La pagina 228, vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene, nota de subsol corespunzătoare articolului 63 punctele 1 și 2 și articolului 64 alineatul (2)

În loc de:

„Articolul 63 punctele 1 și 2 din Tratatul CE este înlocuit de articolul 63 alineatele (1) și (2) din TFUE, iar articolul 64 alineatul (2) este înlocuit de articolul 63 alineatul (3) din TFUE.”

Se citește:

„Articolul 63 punctele 1 și 2 din Tratatul CE este înlocuit de articolul 63 alineatele (1) și (2) din TFUE (renumerotat 78), iar articolul 64 alineatul (2) este înlocuit de articolul 63 alineatul (3) din TFUE (renumerotat 78).”

(c)

La pagina 229, vechea numerotare în Tratatul de instituire a Comunității Europene, nota de subsol corespunzătoare articolului 178

În loc de:

„Înlocuit, pe fond, de articolul 188 D alineatul (1) al doilea paragraf din a doua teză din TFUE.”

Se citește:

„Înlocuit, pe fond, de articolul 188 D alineatul (1) al doilea paragraf din a doua teză din TFUE (renumerotat 208).”