ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 255

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
27 octombrie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

2007/C 255/01

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la continuarea programului de lucru pentru o mai bună punere în aplicare a Directivei privind protecția datelor

1

2007/C 255/02

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea de Decizie a Consiliului de înființare a Biroului European de Poliție (Europol) — COM(2006) 817 final

13

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 255/03

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții ( 1 )

22

2007/C 255/04

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

24

2007/C 255/05

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa) ( 1 )

31

2007/C 255/06

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV) ( 1 )

31

2007/C 255/07

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4836 — CVC/Univar) ( 1 )

32

2007/C 255/08

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding) ( 1 )

32

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 255/09

Rata de schimb a monedei euro

33

2007/C 255/10

Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante exprimat în a 415-a reuniune a sa din 11 septembrie 2006 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/C.38.121 — Fitinguri

34

2007/C 255/11

Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante exprimat în a 416-a reuniune a sa din 18 septembrie 2006 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/F/C.38.121 — Fitinguri

34

2007/C 255/12

Avizul reprezentanților statelor AELS privind un proiect preliminar de decizie referitor la cazul COMP/C.38.121 — Fitinguri (Reuniunea din 11 septembrie 2006 a Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante)

35

2007/C 255/13

Raportul final al consilierului-audiator privind procedura în cazul COMP/38.121 — Fitinguri (în conformitate cu articolele 15 și 16 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței — JO L 162, 19.6.2001, p. 21)

36

 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2007/C 255/14

F-Castres: Exploatarea de servicii aeriene regulate — Exploatarea de servicii aeriene regulate între Castres (Mazamet) și Paris (Orly) — Anunț de licitație publică lansată de Franța în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctul (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului în vedereaunei delegări de serviciu public

38

2007/C 255/15

F-Castres: Exploatarea de servicii aeriene regulate — Exploatarea de servicii aeriene regulate între Castres (Mazamet) și Lyon (Saint-Exupéry), pe de o parte, și între Rodez (Marcillac) și Lyon (Saint-Exupéry) pe de altă parte — Anunț de licitație publică lansată de Franța în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului în vedereaunei delegări de serviciu public

42

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2007/C 255/16

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

45

2007/C 255/17

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) ( 1 )

46

2007/C 255/18

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

47

2007/C 255/19

Propunere de Regulament (CE) nr. …/… al Comisiei din […] de modificare a Regulamentului (CE) nr. 773/2004 în ceea ce privește desfășurarea procedurii de tranzacție în cazurile privind cartelurile ( 1 )

48

2007/C 255/20

Proiect de Comunicare a Comisiei din […] privind desfășurarea procedurii de tranzacție în vederea adoptării de decizii în temeiul articolelor 7 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazurile privind cartelurile ( 1 )

51

 

ALTE ACTE

 

Comisie

2007/C 255/21

Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

58

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

 


I Rezoluții, recomandări și avize

AVIZE

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/1


Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la continuarea programului de lucru pentru o mai bună punere în aplicare a Directivei privind protecția datelor

(2007/C 255/01)

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 286,

având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (2), și, în special, articolul 41 al acestuia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

I.   INTRODUCERE

1.

La 7 martie 2007, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la continuarea programului de lucru pentru o mai bună punere în aplicare a Directivei privind protecția datelor (3) a fost transmisă AEPD de către Comisie. În conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, AEPD își prezintă avizul.

2.

Comunicarea reiterează importanța Directivei 95/46/CE (4) ca punct de reper în istoria protecției datelor cu caracter personal și discută directiva și aplicarea sa în trei capitole: trecutul, prezentul și viitorul. Concluzia principală a comunicării este că directiva nu ar trebui să fie modificată. Punerea în aplicare a directivei ar trebui îmbunătățită prin alte instrumente politice, majoritatea neavând caracter obligatoriu.

3.

Avizul AEPD urmărește structura comunicării. Este important de subliniat că AEPD susține concluzia principală a Comisiei potrivită căreia directiva nu ar trebui să fie modificată.

4.

Cu toate acestea, AEPD adoptă poziția sus-menționată și din motive pragmatice. Premisele AEPD sunt:

pe termen scurt, energia ar trebui folosită în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a directivei. Așa cum arată comunicarea, sunt posibile îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește punerea sa în aplicare,

pe termen lung, modificarea directivei nu poate fi evitată, menținându-se totuși principiile esențiale,

ar trebui să se stabilească deja o dată clară pentru a analiza pregătirea propunerilor de modificare. Această dată reprezintă un stimulent pentru analizarea viitoarelor modificări.

5.

Aceste premise sunt esențiale deoarece trebuie luat în considerare faptul că directiva funcționează într-un context dinamic. În primul rând, Uniunea Europeană este în schimbare: circuitul liber de informații între statele membre — și între statele membre și țările terțe — a devenit mai important și va deveni o realitate și mai importantă. În al doilea rând, societatea este în schimbare. Societatea informațională evoluează și preia din ce în ce mai multe caracteristici ale unei societăți de supraveghere (5). Acest lucru necesită din ce în ce mai mult protecția eficientă a datelor cu caracter personal pentru a putea face față în mod satisfăcător acestor noi realități.

II.   PERSPECTIVELE AVIZULUI

6.

În vederea evaluării comunicării, AEPD va aborda în special următoarele perspective importante în lumina acestor schimbări:

îmbunătățirea aplicării directivei: cum poate fi eficientizată protecția datelor? O combinație de instrumente politice este necesară în vederea acestei îmbunătățiri, începând cu o mai bună comunicare cu societatea și continuând cu o mai strictă aplicare a legislației privind protecția datelor,

interacțiunea cu tehnologia: noi evoluții tehnologice, cum ar fi dezvoltarea programelor de schimb de date, a sistemelor IDFR, a sistemelor de biometrie și de gestionare a identității au un impact clar asupra cerințelor pentru un cadru juridic eficient aplicabil protecției datelor. De asemenea, necesitarea protejării eficiente a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice poate impune limitări privind utilizarea acestor tehnologii noi. Astfel, interacțiunea este dublă: tehnologia influențează legislația iar legislația influențează tehnologia,

aspecte privind viața privată globală și jurisdicția, care se referă la granițele externe ale Uniunii Europene. Întrucât jurisdicția legiuitorului comunitar este limitată la teritoriul Uniunii Europene, granițele externe sunt mai puțin importante pentru fluxul de date. Economia depinde din ce în ce mai mult de rețelele mondiale. Societățile cu sediul în Uniunea Europeană externalizează din ce în ce mai des activitățile proprii în țări terțe, inclusiv pe cele de prelucrare a datelor cu caracter personal. De asemenea, cazuri recente cum ar fi SWIFT și CNP confirmă că alte jurisdicții își manifestă interesul în „date originare din UE”. În general, spațiul fizic în care se realizează operațiunea de prelucrare este mai puțin important,

protecția datelor și aplicarea legii: amenințări recente la adresa societății, în legătură sau nu cu terorismul, au condus la (cereri pentru) mai multe opțiuni ale organelor de aplicare a legii de a colecta, depozita și schimba datele cu caracter personal. În unele cazuri, părți private iau parte activ la aceste operațiuni, așa cum o demonstrează cazurile recente. Granița care desparte pilonul al treilea din Tratatul privind UE (domeniu în care directiva nu se aplică) devine, pe de o parte, mai importantă și, pe de altă parte, mai fluidă. În unele cazuri, există un risc crescut ca datele cu caracter personal să nu fie protejate de instrumentele specifice primului sau celui de-al treilea pilon („lacuna juridică”),

consecințele intrării în vigoare a Tratatului de reformă, prevăzută în acest moment pentru anul 2009, pentru protecția datelor și aplicarea legii.

III.   TRECUTUL ȘI PREZENTUL

7.

Primul raport privind punerea în aplicare a Directivei privind protecția datelor din 15 mai 2003 cuprindea un program de lucru pentru o mai bună punere în aplicare a Directivei privind protecția datelor, incluzând o listă cu 10 inițiative care urmau să fie realizate între 2003 și 2004. Comunicarea descrie punerea în aplicare a acestor acțiuni.

8.

Pe baza analizei activității desfășurate în conformitate cu programul de lucru, comunicarea evaluează pozitiv îmbunătățirile realizate în contextul punerii în aplicare a directivei. Evaluarea Comisiei, rezumată în titlurile capitolului 2 („prezentul”) al comunicării, susține în principal următoarele: punerea în aplicare a fost îmbunătățită, deși unele state membre nu au acționat în mod corespunzător; există încă unele divergențe, dar în limitele de manevră prevăzute de directivă și, în orice caz, fără a pune probleme reale pieței interne. Soluțiile juridice prevăzute de directivă s-au dovedit corespunzătoare garantării dreptului fundamental la protecția datelor, ținând cont și de evoluția tehnologiei și de cerințele impuse de interesul public.

9.

AEPD susține principalele idei ale acestei evaluări pozitive. În special, AEPD recunoaște efortul considerabil depus în domeniul circuitului transfrontalier de date: concluziile privind protecția corespunzătoare în ceea ce privește țările terțe, noile clauze contractuale standard, adoptarea de reguli corporatiste obligatorii, reflecțiile privind o interpretare mai uniformă a articolului 26 alineatul (1) din directivă și îmbunătățirea procedurilor privind notificările în conformitate cu articolul 26 alineatul (2) au ca scop facilitarea transferurilor internaționale de date cu caracter personal. Cu toate acestea, jurisprudența Curții de Justiție (6) a demonstrat că acest domeniu crucial are încă nevoie de modificări pentru a putea face față evoluțiilor în domeniile tehnologiei și aplicării legii.

10.

În comunicare se mai arată că măsurile de punere în aplicare și de sensibilizare sunt aspecte cheie în promovarea unei mai bune aplicări a directivei și că acestea ar putea fi exploatate în continuare. De asemenea, schimbul celor mai bune practici și armonizarea în domeniul notificărilor și furnizărilor de informații reprezintă precedente de succes pentru înlăturarea birocrației și reducerea costurilor pentru firme.

11.

În plus, analiza trecutului confirmă că progresele nu pot fi obținute fără implicarea unui spectru variat de părți interesate. Comisia, autoritățile de protecție a datelor și statele membre sunt jucători importanți în majoritatea acțiunilor întreprinse. Cu toate acestea, rolul părților private are o importanță crescândă, în special când este vorba de promovarea auto-reglementării și a Codurilor Europene de Conduită, sau de dezvoltarea tehnologiilor de consolidare a protecției vieții private.

IV.   VIITORUL

A.   Concluzia: nicio modificare a directivei în acest moment

12.

Există mai multe motive pentru a susține concluzia Comisiei, potrivit căreia, în circumstanțele de față și pe termen scurt, nicio propunere nu ar trebui avută în vedere pentru modificarea directivei.

13.

În esență, Comisia oferă două motive prin care își susține concluzia. În primul rând, potențialul directivei nu a fost utilizat la adevărata sa valoare. Sunt posibile îmbunătățiri considerabile în punerea în aplicare a directivei în jurisdicțiile statelor membre. În al doilea rând, deși directiva lasă loc de manevră statelor membre, nu există nicio dovadă că divergențele în aceste limite ridică probleme reale pieței interne.

14.

În baza acestor două motive, Comisia își formulează concluzia astfel: Comisia explică scopul directivei, subliniind rolul acesteia în asigurarea încrederii, și menționează că directiva stabilește un etalon, este neutră din punct de vedere tehnologic și continuă să furnizeze răspunsuri solide și adecvate (7).

15.

AEPD salută formularea acestei concluzii, dar opinează că aceasta ar putea fi întărită dacă s-ar baza pe două criterii suplimentare:

în primul rând, natura directivei,

în al doilea rând, politica legislativă a Uniunii.

Natura Directivei

16.

Dreptul fundamental al persoanelor fizice la protecția datelor lor cu caracter personal este recunoscut de articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii și, inter alia, este prevăzut în Convenția Consiliului Europei nr. 108 din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. În principal, directiva este un cadru care conține principalele elemente ale protecției acestui drept fundamental, atribuindu-i substanță și amplificând drepturile și libertățile incluse în convenție (8).

17.

Un drept fundamental are ca scop protejarea cetățeanului în toate situațiile, într-o societate democratică. Principalele elemente ale acestui drept fundamental nu ar trebui modificate cu ușurință din cauza evoluțiilor în cadrul societății sau a preferințelor politice ale guvernelor la putere. De exemplu, amenințările organizațiilor teroriste la adresa societății pot conduce la rezultate diferite în cazuri specifice, deoarece sunt necesare interferențe mai importante care să afecteze dreptul fundamental al persoanei, dar nu vor afecta niciodată elementele esențiale ale dreptului în sine și nici nu vor priva sau limita în mod necorespunzător persoanele private de exercitarea acestui drept.

18.

A doua caracteristică a directivei este faptul că are în vedere promovarea liberei circulații a informației pe piața internă. De asemenea, acest al doilea obiectiv poate fi considerat fundamental, în cadrul unei piețe interne fără granițe interne în continuă dezvoltare. Armonizarea dispozițiilor esențiale ale legislației naționale este unul din principalele instrumente care asigură înființarea și funcționarea acestei piețe interne. Astfel, se consolidează încrederea reciprocă a statelor membre în sistemele legislative naționale proprii. Modificările ar trebui avute în vedere în mod corespunzător și din aceste motive. Modificările ar putea afecta încrederea reciprocă.

19.

O a treia caracteristică a directivei este că trebuie privită ca un cadru general pe care se construiesc instrumente juridice specifice. Aceste instrumente specifice includ măsurile de aplicare a cadrului general, precum și a cadrelor specifice pentru sectoarele corespunzătoare. Directiva 2002/58/CE (9) privind viața privată și comunicațiile electronice este un astfel de cadru specific. Acolo unde acest lucru este posibil, evoluțiile în cadrul societății ar trebui să ducă la modificarea măsurilor de aplicare sau a cadrelor juridice specifice și nu la modificarea cadrului general pe care acestea sunt construite.

Politica legislativă a Uniunii

20.

În opinia AEPD, concluzia de a nu modifica directiva în acest moment este și consecința logică a principiilor generale de bună administrare și politică legislativă. Propunerile legislative — indiferent dacă se referă la noi domenii de acțiune comunitară sau dacă modifică aranjamentele legislative existente — ar trebui înaintate numai dacă se demonstrează în mod suficient necesitatea și proporționalitatea. Nicio propunere legislativă nu ar trebui înaintată dacă același rezultat ar putea fi obținut utilizând alte instrumente, mai puțin ample.

21.

În situația de față, necesitatea și proporționalitate unei modificări a directivei nu au fost demonstrate. AEPD reamintește faptul că directiva prevede un cadru general pentru protejarea datelor în cadrul dreptului comunitar. Directiva trebuie, pe de o parte, să asigure protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice, în special dreptul acestora la viața privată, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și, pe de altă parte, libera circulație a datelor cu caracter personal pe piața internă.

22.

Un astfel de cadru general nu ar trebui modificat înainte de a fi pus în aplicare în totalitate în statele membre, decât dacă există indicații clare că obiectivele directivei nu pot fi atinse în cadrul actual. În opinia AEPD, Comisia a fundamentat în mod adecvat — în situația actuală — că directiva nu și-a epuizat potențialul (a se vedea capitolul III din prezentul aviz). De asemenea, nu există nicio dovadă că obiectivele nu ar putea fi atinse în cadrul existent.

B.   Pe termen lung, schimbările par inevitabile

23.

De asemenea, în viitor trebuie ca principiile protecției datelor să ofere o protecție eficientă persoanelor fizice, având în vedere contextul dinamic în care funcționează directiva (a se vedea punctul 5 din prezentul aviz) și perspectivele punctului 6 din prezentul aviz: îmbunătățirea aplicării, interacțiunea cu tehnologia, viața privată globală și jurisdicția, protecția datelor și aplicarea legii, precum și Tratatul de reformă. Nevoia de aplicare completă a principiilor protecției datelor stabilește standardele modificărilor ulterioare care vor afecta directiva. AEPD reamintește că, pe termen lung, modificarea directivei nu poate fi evitată.

24.

În ceea ce privește substanța oricăror măsuri ulterioare, AEPD oferă în acest moment unele elemente pe care le consideră esențiale oricărui sistem viitor de protecție a datelor în cadrul Uniunii Europene. Aceste elemente prevăd:

nu sunt necesare noi principii, dar este clar că sunt necesare alte aranjamente administrative care, pe de o parte, sunt eficiente și adecvate unor societăți interconectate și, pe de altă parte, reduc costurile administrative,

domeniul de aplicare extins al legislației privind protecția datelor nu ar trebui modificat. Acesta ar trebui să se aplice tuturor utilizărilor de date personale și nu ar trebui să se limiteze la date sensibile, interese calificate sau riscuri speciale. Cu alte cuvinte, AEPD respinge o abordare „de minimis” în ceea ce privește obiectul protecției datelor. Astfel, persoanele vizate își vor putea exercita drepturile în toate situațiile,

legislația privind protecția datelor ar trebuie să acopere, în continuare, o gamă largă de situații dar, în același timp, ar trebui să prevadă o abordare echilibrată în cazuri concrete, luând în considerare alte interese justificate (publice sau private), precum și necesitatea unor consecințe birocratice minime. Acest sistem ar trebui să permită și posibilitatea autorităților de protecție a datelor să stabilească priorități și să se concentreze pe domenii sau aspecte de o importanță deosebită sau care implică riscuri specifice,

sistemul ar trebui să se aplice în totalitate utilizării datelor personale pentru aplicarea legii, deși ar putea fi necesare măsuri adecvate suplimentare pentru a aborda problemele speciale din acest domeniu,

ar trebui realizate aranjamente adecvate pentru circulația datelor cu țările terțe, în măsura în care acest lucru este posibil, pe baza standardelor mondiale pentru protecția datelor.

25.

Referitor la provocările lansate de noile tehnologii, comunicarea menționează analiza continuă a Directivei 2002/58/CE și posibila necesitate de norme mai specifice care să abordeze aspectele privind protecția datelor pe care le ridică noile tehnologii, cum ar fi internetul și IDFR (10). AEPD salută această analiză și acțiunile ulterioare deși, conform AEPD, acestea nu ar trebui să se refere numai la evoluții tehnologice, ci ar trebui să ia în calcul contextul dinamic în întregime și să implice, pe termen lung, și Directiva 95/46/CE. De asemenea, trebuie insistat pe acest aspect. Din păcate, comunicarea are un final deschis:

nu există nici un termen pentru realizarea diverselor activități menționate la capitolul 3 al comunicării,

nu există niciun termen pentru un raport ulterior privind aplicarea directivei. Articolul 33 din directivă prevede ca un raport „periodic” să fie emis de Comisie, dar nu specifică intervalele de timp,

nu există specificații: Comunicarea nu permite evaluarea gradului de realizare a activităților avute în vedere. Se referă doar la programul de lucru prezentat în 2003,

nu indică modalitățile de acțiune pe termen lung.

AEPD propune ca pe viitor Comisia să specifice aceste elemente.

V.   PERSPECTIVELE SCHIMBĂRII ÎN VIITOR

A.   Aplicarea integrală

26.

Orice modificare ulterioară trebuie să fie precedată de aplicarea integrală a dispozițiilor actuale ale Directivei. Aplicarea integrală începe cu respectarea cerințelor juridice ale directivei. Comunicarea menționează (11) faptul că unele state membre nu au reușit să încorporeze numeroase dispoziții importante ale directivei și subliniază în special dispozițiile privind independența autorităților de supraveghere. Comisia are sarcina de a monitoriza respectarea și, în cazul în care consideră necesar, de a face uz de atribuțiile conferite de articolul 226 CE.

27.

Comunicarea are în vedere o interpretare a anumitor dispoziții, în special a celor care ar putea duce la proceduri formale de încălcare, în conformitate cu articolul 226 CE.

28.

De asemenea, directiva introduce alte mecanisme pentru îmbunătățirea procesului de punere în aplicare. Sarcinile Grupului de lucru „articolul 29”, menționate la articolul 30 din directivă, au fost concepute în acest scop. Acestea au în vedere stimularea aplicării protecției datelor la un nivel ridicat și armonizat în statele membre dincolo de ceea ce este strict necesar pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de directivă. În vederea exercitării acestui rol, Grupul de lucru a produs, pe parcursul mai multor ani, un număr ridicat de avize și alte documente.

29.

În opinia AEPD, aplicarea integrală a directivei include aceste două elemente:

trebuie să ne asigurăm că statele membre îndeplinesc în întregime obligațiile pe care le au în conformitate cu dreptul european. Aceasta înseamnă că dispozițiile directivei trebuie transpuse în legislația națională și în practică trebuie atinse rezultatele pe care directiva trebuie să le obțină,

în caz contrar, instrumentele neobligatorii care ar putea fi esențiale pentru obținerea unui nivel ridicat și armonizat de protecție a datelor ar trebui utilizate în totalitate.

AEPD subliniază că ambele elemente trebuie distinse cu claritate, datorită consecințelor juridice diferite, precum și a responsabilităților aferente. Ca regulă generală: Comisia ar trebui să-și asume responsabilitatea deplină pentru primul element, iar Grupul de lucru ar trebui să fie principalul jucător în ceea ce privește al doilea element.

30.

O altă distincție mai precisă care trebuie făcută se referă la instrumentele disponibile pentru o mai bună aplicare a directivei. Acestea includ:

măsurile de punere în aplicare. Aceste măsuri — asumate de Comisie prin procedura de comitologie — sunt prevăzute în capitolul IV, privind transferul datelor cu caracter personal țărilor terțe [a se vedea articolul 25 alineatul (6) și articolul 26 alineatul (3)],

legislația sectorială,

procedurile de încălcare prevăzute de articolul 226 CE,

comunicarea de interpretare. Aceste comunicări ar putea să se concentreze pe dispozițiile care pot duce la aplicarea procedurilor de încălcare și/sau care să fie utilizate numai ca ghid pentru protecția datelor în practică (a se vedea și punctele 57-62) (12),

alte comunicări. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind tehnologiile de protecție a vieții private poate fi luată ca exemplu,

promovarea celor mai bune practici. Acest instrument poate fi folosit pentru o serie de subiecte, cum ar fi simplificarea procedurilor administrative, audit, aplicare și sancțiuni etc. (a se vedea și punctele 63-67).

31.

AEPD îi propune Comisiei să indice cu claritate modalitățile de utilizare a acestor instrumente diverse în momentul în care va elabora strategiile pe baza prezentei comunicări. În acest context, Comisia ar trebui să distingă cu claritate între propriile responsabilități și cele ale Grupului de lucru. Pe lângă acestea, nu prezintă nicio noutate faptul că o bună cooperare între Comisie și Grupul de lucru este o condiție a succesului.

B.   Interacțiunea cu tehnologia

32.

Se pleacă de la premisa că dispozițiile directivei sunt formulate într-un limbaj tehnologic neutru. Comunicarea leagă importanța acordată neutralității tehnologice de o serie de evoluții tehnologice, cum ar fi internetul, serviciile de acces furnizate în țări terțe, IDFR și o combinație de date sub formă de sunet și imagine cu recunoaștere automată. Aceasta distinge două tipuri de acțiuni. În primul rând, îndrumare specifică în ceea ce privește aplicarea principiilor de protecție a datelor într-un mediu tehnologic în continuă schimbare, un rol important avându-l Grupul de lucru și propriul departament Internet Task Force (13). În al doilea rând, Comisia ar putea să propună legislația specifică sectorului.

33.

AEPD salută această abordare ca un prim pas important. Cu toate acestea, pe termen lung sunt necesari pași fundamentali. Această comunicare ar putea fi folosită ca preludiul unei abordări pe termen lung. AEPD propune inițierea unei discuții pe această temă, în lumina prezentei comunicări. Următoarele puncte pot fi menționate ca posibile elemente ale unei astfel de abordări.

34.

În primul rând, interacțiunea cu tehnologiile este dublă: Pe de o parte, noile tehnologii în curs de dezvoltare pot impune modificarea cadrului juridic aplicabil protecției datelor. Pe de altă parte, necesitarea protejării eficiente a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice poate impune limitări noi sau măsuri de protecție adecvate privind utilizarea anumitor tehnologii, o consecință și mai importantă. Cu toate acestea, noile tehnologii ar putea fi utilizate eficient pentru a asigura respectarea vieții private.

35.

În al doilea rând, s-ar putea impune unele limitări specifice în cazul în care noile tehnologii vor fi utilizate de instituții guvernamentale în exercitarea atribuțiilor publice ale acestora. Discuțiile privind interoperabilitatea și accesul care au loc în domeniul libertății, securității și justiției privind aplicarea Programului de la Haga sunt un bun exemplu (14).

36.

În al treilea rând, există tendința utilizării pe scară largă a materialului biometric, cum ar fi materialul ADN, dar nu numai. Provocările specifice ale utilizării datelor cu caracter personal extrase din acest material ar putea avea consecințe asupra legislației privind protecția datelor.

37.

În al patrulea rând, trebuie recunoscut faptul că și societatea se schimbă și preia din ce în ce mai multe elemente ale unei societăți de supraveghere (15). O dezbatere fundamentală este necesară în această privință. În această dezbatere, întrebările esențiale ar putea fi dacă această evoluție nu poate fi evitată, dacă legiuitorul european are datoria să influențeze evoluția și să impună limite, dacă și cum ar putea legiuitorul european să ia măsuri eficiente etc.

C.   Viața privată globală și jurisdicția

38.

Aspecte privind viața privată globală și jurisdicția joacă un rol limitat în Comunicare. Singura intenție în acest context este continuarea de către Comisie a monitorizării forurilor internaționale și contribuirea la acestea, pentru a asigura coerența dintre angajamentele statelor membre și obligațiile acestora prevăzute în directivă. Pe lângă acestea, comunicarea amintește o serie de activități realizate pentru simplificarea cerințelor pentru transferuri internaționale (a se vedea capitolul III din prezentul aviz).

39.

AEPD regretă că acestei perspective nu i-a fost acordat un rol mai important în comunicare.

40.

În acest moment, capitolul IV din directivă (articolele 25 și 26) introduce un regim special pentru transferul de date către țările terțe, pe lângă regulile generale privind protecția datelor. Acest regim special a fost elaborat de-a lungul anilor, cu intenția de a realiza un echilibru între protecția persoanelor fizice ale căror date sunt transferate țărilor terțe și, inter alia, imperativele comerțului internațional și realitatea rețelelor mondiale de telecomunicații. Comisia și Grupul de lucru (16), dar și Camera Internațională de Comerț, de exemplu, au depus un efort considerabil în rentabilizarea acestui sistem, prin analize privind adecvarea nivelului de protecție al datelor, clauze contractuale standard, reguli corporatiste obligatorii etc.

41.

Sentința Curții de Justiție în cazul Lindqvist  (17) are o deosebită importanță pentru aplicabilitatea sistemului la internet. Curtea subliniază caracterul ubicuu al informațiilor de pe internet și decide că încărcarea datelor pe o pagină internet ca atare, chiar dacă datele sunt accesibile persoanelor în țări terțe dacă dispun de mijloacele tehnice pentru a le accesa, nu reprezintă transfer către țări terțe.

42.

Acest sistem, o consecință logică și necesară a limitărilor teritoriale din Uniunea Europeană, nu va asigura protecția deplină a persoanelor europene vizate într-o societate interconectată în care granițele fizice își pierd din importanță (a se vedea exemplele menționate la punctul 6 din prezentul aviz): informațiile de pe internet sunt ubicue, dar jurisdicția legiuitorului european nu.

43.

Provocarea constă în identificarea de soluții practice care să reconcilieze nevoia de protecție a persoanelor vizate europene cu limitările teritoriale ale Uniunii Europene și ale statelor membre. Prin comentariile sale referitoare la Comunicarea Comisiei privind o strategie cu privire la dimensiunea externă a spațiului de libertate, securitate și justiție — AEPD a încurajat Comisia să joace un rol activ în promovare protecției datelor cu caracter personal la nivel internațional, susținând abordări bilaterale și multilaterale cu țări terțe și cooperarea cu alte organizații internaționale (18).

44.

Aceste soluții practice includ:

evoluția ulterioară a unui cadru global pentru protecția datelor; standarde mai larg acceptate, cum ar fi instrucțiunile OCDE pentru protecția datelor (1980) și instrucțiunile Organizației Națiunilor Unite ar putea sta la baza acestora,

evoluția ulterioară a unui regim special pentru transferul de date către țările terțe, conform capitolului IV din directivă (articolele 25 și 26),

acorduri internaționale privind jurisdicția sau alte acorduri similare cu țări terțe,

investiții în mecanisme pentru conformitate globală, cum ar fi utilizarea de reguli corporatiste obligatorii de către societățile multinaționale, indiferent dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate de acestea sau nu.

45.

Niciuna dintre aceste soluții nu este nouă. Cu toate acestea, se impune o viziune pentru eficientizarea utilizării acestor metode și pentru a asigura respectarea standardelor de protecție a datelor — care, în Uniunea Europeană, reprezintă drepturi fundamentale — cu eficiență, într-o societate globală interconectată. AEPD invită Comisia să inițieze elaborarea unei viziuni în această privință, împreună cu părțile implicate cele mai importante.

D.   Aplicarea legii

46.

Comunicarea acordă o atenție deosebită cererilor impuse de interesul public, în special în ceea ce privește siguranța. Aceasta explică articolul 3 alineatul (2) din directivă și interpretarea dată de Curtea de Justiție cu privire la această dispoziție în sentința CNP (19) precum și articolul 13 din directivă, referitor, printre altele, la jurisdicția Curții europene pentru drepturile omului. De asemenea, comunicarea subliniază că, atunci când Comisia atinge un echilibru important între măsurile necesare pentru asigurarea securității și protejarea drepturilor fundamentale care nu sunt negociabile, aceasta se asigură că protejează datele personale conform articolului 8 din CEDO. Acest punct de plecare se aplică și dialogului transatlantic cu Statele Unite ale Americii.

47.

Conform AEPD, Comisia trebuie să reitereze cu claritate obligațiile Uniunii în baza articolului 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind respectarea drepturilor fundamentale, garantate de CEDO. Această declarație este cu atât mai importantă cu cât Consiliul European a decis ca, în conformitate cu Tratatul de reformă, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene să aibă valoare juridică obligatorie. Articolul 8 din Cartă recunoaște dreptul tuturor la protecția datelor cu caracter personal.

48.

Se știe că cererile organelor de aplicare a legii de utilizare tot mai frecventă a datelor cu caracter persona pentru combaterea infracționalității — fără să menționăm combaterea terorismului — pot rezulta în diminuarea nivelului de protecție a cetățeanului, sub nivelul garantat de articolul 8 CEDO și/sau de Convenția Consiliului Europei nr. 108 (20). Aceste preocupări au reprezentat un element important al celui de-al treilea aviz al AEPD cu privire la Propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării dintre poliție și justiție în materie penală, emis la 27 aprilie 2007.

49.

În acest context, este esențial ca standardul de protecție prevăzut de directivă să fie preluat ca fundament pentru protecția cetățenilor, în ceea ce privește solicitările de aplicare a legii. CEDO și Convenția nr. 108 prevăd un nivel minim de protecție, dar nu oferă precizia necesară. Pe lângă acestea, au fost necesare măsuri suplimentare pentru asigurarea unei protecții adecvate a cetățeanului. Această necesitate a reprezentat unul dintre factorii esențiali pentru adoptarea directivei (21) în 1995.

50.

Este la fel de important ca acest standard de protecție să fie garantat cu eficiență în toate situațiile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru aplicarea legii. Deși această comunicare nu se referă la prelucrarea datelor în cadrul celui de-al treilea pilon, abordează în mod corect situația în care datele colectate (și prelucrate) în scopuri comerciale sunt utilizate pentru aplicarea legii. O situație care devine uzuală pe măsură ce activitatea poliției depinde din ce în ce mai mult pe disponibilitatea informațiilor deținute de terțe părți. Directiva 2006/24/CE (22) poate fi privită ca o bună ilustrare a acestei tendințe: această directivă obligă furnizorii de comunicații electronice să depoziteze (pe o perioadă mai lungă) datele pe care le-au colectat (și depozitat) în scopuri comerciale, în vederea îndeplinirii cerințelor organelor de aplicare a legii. Conform AEPD, trebuie ca datele cu caracter personal colectate și prelucrate în cadrul prevederilor directivei să fie protejate în mod corespunzător atunci când sunt utilizate în interesul public și, în special, în cadrul operațiunilor de securitate sau de luptă împotriva terorismului. Cu toate acestea, în unele cazuri, scopurile recent menționate nu cad sub incidența directivei.

51.

Aceste observații conduc la următoarele propuneri făcute Comisiei:

o analiză aprofundată este necesară asupra implicațiilor la adresa protecției datelor în cazul implicării societăților private în activități de aplicare a legii, pentru ca principiile Directivei 95/46/CE să se aplice în totalitate acestor situații și pentru ca nicio lacună să nu afecteze dreptul fundamental al cetățenilor la protecția datelor. În special, trebuie ca datele cu caracter personal colectate în cadrul prevederilor directivei să fie protejate în mod corespunzător și consecvent atunci când sunt prelucrate ulterior în interesul public, fie că sunt sau că nu sunt sub incidența directivei,

această analiză ar trebui să includă, în orice caz, neajunsurile cadrului juridic actual, deoarece granița dintre primul și cel de-al treilea pilon este neclară și ar putea exista situații în care să nu existe o bază adecvată pentru un instrument juridic pentru protecția datelor (23),

articolul 13 din directivă, care permite restricții și derogări de la principiile protecției datelor, atunci când este necesar, inter alia, în interesul public, ar trebui interpretat pentru a menține efectul util ca interfață esențială și garanție a datelor cu caracter personal colectate în cadrul dispozițiilor directivei, în conformitate cu sentința Curții de Justiție în cazul Österreichischer Rundfunk  (24) și cu jurisdicția CEDO,

ar trebui să fie luată în considerare posibilitatea de a se propune o legislație care să aibă ca scop armonizarea condițiilor și garanțiilor de utilizare a derogărilor prevăzute în articolul 13.

E.   Situația posibilă în conformitate cu Tratatul de reformă

52.

În Comunicare, Comisia analizează enormul impact al Tratatului constituțional în ceea ce privește protecția datelor. Într-adevăr, Tratatul — care a devenit Tratat de reformă — va avea o importanță deosebită în acest sector. Tratatul va reprezenta sfârșitul structurii pe piloni, dispozițiile privind protecția datelor (în acest moment articolul 286 CE) vor fi clarificate, iar Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii, care include o dispoziție privind protecția datelor la articolul 8, va deveni instrument obligatoriu.

53.

Mandatul conferinței interguvernamentale (CIG) acordă o atenție deosebită protecției datelor. Articolul 19 litera (f) prevede, în principal, trei aspecte. În primul rând, regulile generale privind protecția datelor nu vor aduce atingere normelor specifice adoptate în Titlul PESC (în prezent al doilea pilon); în al doilea rând, se va adopta o declarație privind protecția datelor în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (al treilea pilon) și în al treilea rând, se vor adopta intrări specifice în protocoalele relevante cu privire la poziția statelor membre (acest element se referă în special la poziția diferită a Regatului Unit cu privire la cooperarea polițienească și judiciară în materie penală).

54.

Al doilea element (declarația) va trebui clarificat în cadrul CIG. Consecințele anulării structurii pe piloni și posibila aplicare a Directivei privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală vor trebui luate în considerare pentru a asigura o aplicare cât mai extinsă a principiilor de protecție a datelor cuprinse în directivă. Nu vom discuta aici detaliile acestor aspecte. AEPD și-a prezentat propunerile pentru declarație într-o scrisoare adresată președinției CIG (25).

VI.   INSTRUMENTE PENTRU O MAI BUNĂ APLICARE

A.   Generalități

55.

Comunicarea face referire la o serie de instrumente și acțiuni care pot fi utilizate pentru o mai bună aplicare a directivei pe viitor. AEPD dorește să le comenteze, explorând alte instrumente suplimentare, nemenționate în Comunicare.

B.   Legislația sectorială

56.

În anumite cazuri, acțiuni legislative specifice ar putea fi necesare la nivel european. În mod deosebit, legislația sectorială s-ar putea dovedi necesară pentru a adapta principiile directivei la aspectele ridicate de anumite tehnologii, cum este cazul directivelor privind viața privată în sectorul telecomunicațiilor. Utilizarea legislației specifice trebuie analizată cu atenție în domenii cum ar fi utilizarea tehnologiilor IDFR.

C.   Proceduri de încălcare

57.

Procedura de încălcare este cel mai important instrument menționat în comunicare. Comunicarea identifică un domeniu specific care ridică probleme, și anume independența autorităților de protecție a datelor și atribuțiile acestora, și menționează alte domenii doar în termeni generali. AEPD împărtășește opinia potrivit căreia procedurile de încălcare sunt un instrument esențial și inevitabil în cazul în care statele membre nu asigură o aplicare deplină a directivei, în special luând în considerare faptul că au trecut aproape nouă ani de la termenul de punere în aplicare a directivei și că dialogul structurat prevăzut în programul de lucru a avut deja loc. Cu toate acestea, în momentul de față, în fața Curții de Justiție nu a fost prezentat niciun caz de încălcare a Directivei 95/46.

58.

O analiză comparativă a tuturor cazurilor în care se suspectează o transpunere eronată sau incompletă (26), precum și o comunicare de interpretare pot îmbunătăți cu siguranță coerența rolului Comisiei ca gardian al Tratatelor. Cu toate acestea, elaborarea acestor instrumente, care ar putea necesita un anumit timp și efort, nu ar trebui să amâne procedurile de încălcare în acele domenii în care transpunerea sau practica incorectă au fost deja identificate cu claritate de către Comisie.

59.

Prin urmare, AEPD încurajează Comisia să urmărească o mai bună punere în aplicarea a directivei, prin proceduri de încălcare, dacă este cazul. În acest context, AEPD va face uz de atribuțiile sale de intervenție pe lângă Curtea de Justiție pentru a interveni, acolo unde este cazul, în procedurile de încălcare referitoare la aplicarea Directivei 95/46 sau la alte instrumente juridice în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

D.   Comunicarea de interpretare

60.

Comunicarea se referă și la comunicarea de interpretare a unor dispoziții în care Comisia își va clarifica poziția cu privire la dispozițiile directivei a căror implementare este considerată problematică și care ar putea duce la aplicarea procedurilor de încălcare. AEPD salută faptul că în acest context Comisia va lua în considerare activitatea de interpretare desfășurată de Grupul de lucru. Într-adevăr, este esențial ca poziția Grupului de lucru să fie luată în considerare în mod corespunzător în cadrul elaborării viitoarei comunicări de interpretare și ca Grupul de lucru să fie consultat în mod adecvat, pentru a contribui cu experiența proprie la aplicarea directivei la nivel național.

61.

De asemenea, AEPD își confirmă disponibilitatea de a consilia Comisia în toate aspectele referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Acest lucru se aplică și acelor instrumente, cum ar fi comunicările Comisiei, care nu au caracter obligatoriu dar care au totuși ca scop definirea politicii Comisiei în domeniul protecției datelor cu caracter personal. În cazul comunicărilor, pentru ca acest rol consultativ să fie eficient, consultarea AEPD ar trebui să aibă loc înainte de adoptarea comunicării de interpretare (27). Rolul consultativ al GL 29 și al AEPD va aduce o valoare adăugată la această comunicare, păstrând în același timp independența Comisiei de a decide autonom cu privire la deschiderea oficială a procedurilor de încălcare referitoare la aplicarea directivei.

62.

AEPD salută faptul că această comunicare se referă la un număr limitat de articole, concentrându-se astfel pe aspecte mai sensibile. În acest sens, AEPD atrage atenția Comisiei cu privire la următoarele aspecte, care necesită o atenție deosebită în comunicarea de interpretare:

conceptul de date cu caracter personal (28),

definirea rolului operatorului de date sau a persoanei împuternicite de către operator,

stabilirea legislației aplicabile,

principiul limitării obiectivului și utilizarea incompatibilă,

fundamentele juridice pentru prelucrare, în special în ceea ce privește consimțământul neechivoc și echilibrul între interese.

E.   Alte instrumente neobligatorii

63.

Alte instrumente neobligatorii ar trebui să afecteze în mod activ respectarea principiilor de protecție a datelor, în special în medii în care se utilizează noile tehnologii. Aceste măsuri ar trebui construite pe principiul „viață privată prin concepție” („privacy by design”), asigurând dezvoltarea și construcția arhitecturii noilor tehnologii în conformitate cu principiile protecției datelor. Promovarea produselor tehnologice care respectă viața privată ar trebui să fie un element esențial în contextul în care mediul informatic ubicuu se dezvoltă cu rapiditate.

64.

Necesitatea creșterii numărului părților implicate în aplicarea legislației privind protecția datelor este strâns legată de ce s-a menționat anterior. Pe de o parte, AEPD sprijină cu fermitate rolul fundamental al autorităților de protecție a datelor în aplicarea principiilor directivei, utilizând pe deplin atribuțiile de care dispun precum și posibilitățile de coordonare în cadrul Grupului de lucru „articolul 29”. Aplicarea mai eficientă a directivei constituie și unul din obiectivele „inițiativei de la Londra”.

65.

Pe de altă parte, AEPD subliniază necesitatea de a promova aplicarea privată a principiilor protecției datelor prin auto-reglementare și concurență. Agenții economici ar trebui încurajați să aplice principiile de protecție a datelor și să concureze în dezvoltarea de produse și servicii care respectă viața privată ca mijloc de extindere a pozițiilor acestora pe piață printr-o mai bună satisfacere a așteptărilor consumatorilor conștienți de dreptul lor la viața privată. În acest context, un bun exemplu îl reprezintă mărcile de protecție a vieții private, care pot fi atașate produselor sau serviciilor ce au făcut obiectul unei proceduri de certificare (29).

66.

AEPD dorește, de asemenea, să atragă atenția Comisiei asupra altor instrumente care, deși nu sunt menționate în comunicare, s-ar putea dovedi utile pentru o mai bună aplicare a directivei. Exemple de astfel de instrumente care ar putea ajuta autoritățile de protecție a datelor să aplice mai bine legislația privind protecția datelor sunt:

analiza comparativă,

promovarea și partajarea celor mai bune practici,

audituri ale terților privind viața privată.

F.   Alte instrumente, pe termen lung

67.

Ca un ultim punct, AEPD se referă la alte instrumente care nu sunt menționate în comunicare dar care ar putea fi luate în considerare în cazul modificării directivei sau ar putea fi incluse în legislația orizontală, în special:

acțiunile colective, care permit unor grupuri de cetățeni să introducă acțiuni comune în materie de protecție a datelor cu caracter personal, ar putea constitui un instrument foarte important de facilitare a aplicării directivei,

acțiunile introduse de persoane juridice ale căror activități au ca scop protejarea intereselor anumitor categorii de persoane, cum ar fi asociațiile de consumatori și sindicatele, ar putea avea un efect similar,

obligațiile operatorilor de a notifica persoanelor vizate încălcările procedurilor de securitate ar putea constitui atât un mijloc de protecție util, cât și un mod de a spori gradul de sensibilizare al cetățenilor,

dispozițiile care facilitează utilizarea de mărci de protecție a vieții private sau auditurile terților (a se vedea punctele 65 și 66) într-un cadru transnațional.

G.   O mai bună definire a responsabilităților actorilor instituționali, în special ale Grupului de lucru

68.

Diverși actori instituționali au responsabilități în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. În conformitate cu articolul 28 din directivă, autoritățile de supraveghere din statele membre sunt responsabile de supravegherea aplicării dispozițiilor naționale care transpun directiva în statele membre. Articolul 29 introduce Grupul de lucru al autorităților de supraveghere iar articolul 30 menționează sarcinile acestuia. În conformitate cu articolul 31, un comitet de reprezentanți ai guvernelor statelor membre sprijină Comisia în legătură cu punerea în aplicare a măsurilor la nivel comunitar (comitet de tipul celor prevăzute în procedurile în materie de comitologie).

69.

Nevoia unei mai bune definiri a responsabilităților diferiților actori există în special în legătură cu (activitățile) Grupul(ui) de lucru. Articolul 30 alineatul (1) menționează patru sarcini ale Grupului de lucru care pot fi rezumate ca examinând aplicarea directivei la nivel național în vederea asigurării uniformității și emiterea de avize cu privire la evoluțiile la nivel comunitar: nivelul de protecție, propuneri legislative și coduri de conduită. Această listă evidențiază responsabilitatea largă a Grupului de lucru în domeniul protecției datelor, fapt demonstrat și mai mult în documentele elaborate de Grupul de lucru de-a lungul anilor.

70.

Conform comunicării, Grupul de lucru „este un element cheie în asigurarea unei puneri în aplicare mai bune și mai coerente”. AEPD subscrie pe deplin la această declarație, dar consideră, de asemenea, necesară clarificarea unor anumite elemente specifice ale responsabilităților.

71.

În primul rând, comunicarea îndeamnă la îmbunătățirea contribuției Grupului de lucru, întrucât autoritățile naționale ar trebui să încerce să își adapteze practicile naționale la linia comună (30). AEPD salută intenția acestei declarații dar atrage atenția cu privire la confundarea responsabilităților. În conformitate cu articolul 211 CE, Comisia are sarcina de a urmări respectarea directivei în statele membre, inclusiv respectarea acesteia de către autoritățile de supraveghere. Grupul de lucru, în calitate de consultant independent, nu poate fi considerat responsabil pentru aplicarea avizelor sale de către autoritățile naționale.

72.

În al doilea rând, Comisia trebuie să fie conștientă de rolurile sale diferite în cadrul Grupului de lucru, deoarece nu este doar membru al Grupului de lucru ci asigură și secretariatul acestuia. În exercitarea celui de-al doilea rol al său, acela de secretar, Comisia trebuie să sprijine Grupul de lucru astfel încât acesta să-și poată desfășura activitatea în mod independent. Aceasta presupune următoarele: Comisia trebuie să asigure resursele necesare și activitatea de secretariat trebuie să se desfășoare conform instrucțiunilor Grupului de lucru și președintelui acestuia, în ceea ce privește conținutul și obiectul activităților Grupului de lucru precum și natura rezultatelor acestuia. În general, activitățile Comisiei în vederea îndeplinirii celorlalte sarcini ale sale, conform legislației CE, nu trebuie să afecteze disponibilitatea sa de a desfășura activități de secretariat.

73.

În al treilea rând, deși alegerea priorităților Grupului de lucru este la discreția acestuia, Comisia ar putea indica la ce se așteaptă de la Grupul de lucru și cum consideră că pot fi folosite cel mai eficient resursele disponibile.

74.

În al patrulea rând, AEPD regretă faptul că această comunicare nu prevede instrucțiuni clare privind împărțirea rolurilor între Comisie și Grupul de lucru. AEPD invită Comisia să prezinte Grupului de lucru un document care să furnizeze astfel de instrucțiuni. AEPD are următoarele propuneri pentru aspectele ce pot fi abordate în acest document:

Comisia ar putea invita Grupul de lucru să lucreze pe o serie de aspecte concrete și specificate. Cererile Comisiei ar trebui să se bazeze pe o strategie clară a sarcinilor și priorităților Grupului de lucru,

grupul de lucru își stabilește propriile priorități într-un program de lucru cu priorități clare,

Comisia și Grupul de lucru și-ar putea stabili aranjamentele într-un memorandum de înțelegere,

este esențial ca Grupul de lucru să se implice pe deplin în interpretarea directivei și să participe la discuțiile care ar putea rezulta în modificarea directivei.

VII.   CONCLUZII

75.

AEPD susține concluzia principală a Comisiei potrivit căreia directiva nu ar trebui să fie modificată pe termen scurt. Această concluzie ar putea fi întărită dacă s-ar fundamenta pe natura directivei și pe politica legislativă a Uniunii.

76.

Premisele AEPD sunt:

pe termen scurt, energia ar trebui folosită în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a directivei,

pe termen lung, modificarea directivei nu poate fi evitată,

ar trebui deja să fie stabilită o dată clară pentru a analiza pregătirea propunerilor de modificare. Această dată ar reprezenta un stimulent pentru analizarea viitoarelor modificări.

77.

Principalele elemente ale schimbărilor viitoare includ:

absența necesității de noi principii, dar o nevoie clară de alte aranjamente administrative,

domeniul extins de aplicare a legislației privind protecția datelor pentru toate utilizările de date cu caracter personal nu ar trebui modificat,

legislația privind protecția datelor ar trebui să permită o abordare echilibrată în cazuri concrete și ar trebui să permită autorităților pentru protecția datelor să stabilească priorități,

sistemul ar trebui să se aplice în totalitate utilizării datelor personale pentru aplicarea legii, deși măsuri adecvate suplimentare ar putea fi necesare pentru a aborda problemele speciale din acest domeniu.

78.

AEPD propune Comisiei să specifice: un termen pentru activitățile menționate în capitolul 3 al comunicării; un termen pentru un raport ulterior privind aplicarea directivei; specificații privind evaluarea realizării activităților prevăzute; indicații privind modalitățile de acțiune pe termen lung.

79.

AEPD salută abordarea privind tehnologia ca un prim pas important și propune începerea discuțiilor privind o abordare pe termen lung, inclusiv, inter alia, o dezbatere fundamentală cu privire la dezvoltarea unei societăți de supraveghere. De asemenea, salută revizuirea continuă a Directivei 2002/58/CE și posibila nevoie de norme mai specifice care să abordeze aspectele privind protecția datelor pe care le ridică noile tehnologii, cum ar fi internetul și IDFR. Aceste acțiuni ar trebui să ia în calcul contextul dinamic în întregire și să implice, pe termen lung, și Directiva 95/46/CE.

80.

AEPD regretă că perspectiva privind viața privată globală și jurisdicția joacă un rol limitat în comunicare și solicită soluții practice care să reconcilieze nevoia de protecție a persoanelor vizate europene cu limitările teritoriale ale Uniunii Europene și ale statelor membre, cum ar fi: evoluția ulterioară a unui cadru global pentru protecția datelor; evoluția ulterioară a unui regim special pentru transferuri de date către țări terțe; acorduri internaționale privind jurisdicția sau alte acorduri similare cu țări terțe; investiții în mecanisme pentru conformitate globală, cum ar fi utilizarea de reguli corporatiste obligatorii de către societățile multinaționale.

AEPD invită Comisia să inițieze elaborarea unei viziuni în această privință, împreună cu părțile implicate cele mai importante.

81.

Referitor la aplicarea legii, AEPD face Comisiei următoarele propuneri:

să reflecteze în continuare asupra consecințelor implicării societăților private în activități de aplicare a legii,

să păstreze efectul util al articolului 13 din directivă, propunând, de exemplu, o legislație care să aibă ca scop armonizarea condițiilor și garanțiilor pentru utilizarea derogărilor prevăzute de articolul 13.

82.

Aplicarea deplină a directivei presupune: 1. ca statele membre să respecte în totalitate obligațiile proprii prevăzute de legislația europeană și 2. ca alte instrumente, neobligatorii, care ar putea fi esențiale pentru atingerea unui nivel ridicat și armonizat de protecție a datelor să fie utilizate în totalitate. AEPD solicită Comisiei să prezinte cu claritate mijloacele de utilizare a diverselor instrumente și metodele prin care va face distincția între propriile responsabilități și cele ale Grupului de lucru.

83.

Referitor la acele instrumente:

în anumite cazuri, acțiuni legislative specifice ar putea fi necesare la nivel european,

Comisia este încurajată să urmărească o mai bună punere în aplicarea a directivei, prin proceduri de încălcare,

Comisia este invitată să utilizeze instrumentul comunicării interpretative — respectând în același timp rolul consultativ al Grupului de lucru și al AEPD — pentru următoarele aspecte: conceptul de date cu caracter personal; definirea rolului operatorului de date sau a persoanei împuternicite de către operator; stabilirea legislației aplicabile; principiul limitării obiectivului și utilizarea incompatibilă; fundamentul juridic pentru prelucrare, în special referitor la consimțământul neechivoc și echilibrul între interese,

instrumentele neobligatorii să includă instrumentele care să stea la baza conceptului de „viață privată prin concepție” („privacy by design”),

pe termen lung: acțiuni colective: acțiunile înaintate de persoanele juridice ale căror activități au ca scop protejarea intereselor anumitor categorii de persoane; obligațiile operatorilor de a notifica persoanelor vizate încălcările procedurilor de securitate; dispoziții care să faciliteze utilizarea de mărci de protecție a vieții private sau audituri ale terțelor părți într-un cadru transnațional.

84.

AEPD invită Comisia să prezinte un document Grupului de lucru, prin care să prezinte instrucțiuni clare privind împărțirea rolurilor între Comisie și Grupul de lucru, incluzând următoarele aspecte:

cererile Comisiei de a lucra pe un număr de aspecte concrete și specifice, în baza unei strategii clare a sarcinilor și priorităților Grupului de lucru,

posibilitatea de a stabili anumite aranjamente printr-un memorandum de înțelegere,

implicarea deplină a Grupului de lucru în interpretarea directivei și în discuții care ar putea avea ca rezultat modificarea directivei.

85.

Consecințele Tratatului de reformă trebuie luate în considerare pentru a putea asigura aplicarea cât mai extinsă a principiilor de protecție a datelor prevăzute de directivă. AEPD și-a prezentat propunerile într-o scrisoare adresată Președinției CIG.

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 2007.

Peter HUSTINX

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  Denumită în continuare: „comunicarea”.

(4)  Denumită în continuare: „directiva”.

(5)  A se vedea punctul 37 din prezentul aviz.

(6)  În special sentința Curții în cazurile Lindqvist (a se vedea nota de subsol 15) și CNP (a se vedea nota de subsol 17).

(7)  Pagina 9, primul paragraf integral al comunicării.

(8)  Considerentul 11 din directivă.

(9)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(10)  Pagina 11 din comunicare.

(11)  Pagina 6 din comunicare, lângă alineatul final.

(12)  A se vedea, de exemplu, Avizul nr. 4/2007 privind conceptul de date cu caracter personal (GL 137) al Grupului de lucru, adoptat la 20 iunie 2007.

(13)  Internet Task Force este un subgrup al Grupului de lucru „articolul 29”.

(14)  A se vedea, de exemplu, Comentariile la Comunicarea Comisiei privind interoperabilitatea bazelor de date europene, 10 martie 2006, publicate pe site-ul AEPD.

(15)  A se vedea: „Raportul privind societatea de supraveghere”, elaborat de Surveillance Studies Network pentru Comisarul britanic pentru informații și prezentat la a 28-a Conferință internațională a comisarilor pentru protecția datelor și viață privată, la Londra, între 2 și 3 noiembrie 2006 [a se vedea: www.privacyconference2006.co.uk (secțiunea Documente)].

(16)  A se vedea, de exemplu, Documentul de lucru privind interpretarea comună a articolului 26 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE din 24 octombrie 1995, adoptat la 25 noiembrie 2005 (GL 114); Documentul de lucru privind stabilirea unei proceduri de cooperare pentru emiterea de opinii comune privind garanțiile adecvate ce rezultă din „Regulile Corporatiste Obligatorii”, adoptat la 14 aprilie 2005 (GL 107) și Avizul 8/2003 privind proiectul de clauze contractuale standard înaintat de un grup de asociații patronale („modelul alternativ de contract”) adoptat la 17 decembrie 2003 (GL 84).

(17)  Sentința Curții din 6 noiembrie 2003, cazul C-101/01, ECR [2003], p. I-12971, punctele 56-71.

(18)  A se vedea Scrisoarea Directorului general al departamentului pentru justiție, libertate și securitate al Comisiei europene asupra Comunicării „O strategie cu privire la dimensiunea externă a spațiului de libertate, securitate și justiție”, 28 noiembrie 2005, disponibilă pe site-ul AEPD.

(19)  Sentința Curții din 30 mai 2006, Parlamentul European vs. Consiliul (C-317/04) și Comisia (C-318/04), cazurile conexe 1 C-317/04 și C-318/04, ECR [2006], p. I-4721.

(20)  Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, 28 ianuarie 1981.

(21)  Lipsa de precizie a Convenției nr. 108 a fost menționată de AEPD într-o serie de avize referitoare la necesitatea unei decizii-cadru a Consiliului.

(22)  Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, 13.4.2006, p. 54).

(23)  Aspectul unui „cerc vicios”, exprimat de AEPD în mai multe ocazii, în principal referitor la Sentința CNP (a se vedea, de exemplu, raportul anual 2006, p. 47).

(24)  Sentința Curții din 20 mai 2003, cazurile conexe C-465/00, C-138/01 și C-139/01, ECR [2003] p. I-4989.

(25)  A se vedea scrisoarea AEPD din 23 iulie 2007 adresată președinției CIG cu privire la protecțiadatelor în cadrul Tratatului de reformă, disponibilă pe site-ul AEPD.

(26)  A se vedea Comunicarea, p. 6.

(27)  A se vedea documentul de strategie al AEPD „AEPD — consilier al instituțiilor comunitare pentru propuneri legislative și documente conexe”, disponibil pe site-ul AEPD (punctul 5.2 din document).

(28)  Acest aspect a fost abordat și în avizul nr. 4/2007 al Grupului de lucru, citat în nota de subsol 9.

(29)  Merită menționat proiectul EuroPriSe, promovat de Autoritatea pentru protecția datelor din Schleswig Holstein în cadrul proiectului Eten al Comisiei Europene.

(30)  A se vedea pagina 11 din comunicare.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/13


Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea de Decizie a Consiliului de înființare a Biroului European de Poliție (Europol) — COM(2006) 817 final

(2007/C 255/02)

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 286,

având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8,

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (2), în special articolul 41,

având în vedere solicitarea de aviz conform articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 trimisă către AEPD la 20 decembrie 2006;

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

I.   OBSERVAȚII PRELIMINARE

Consultarea AEPD

1.

Propunerea de Decizie a Consiliului privind înființarea Biroului European de Poliție (EUROPOL) a fost trimisă de Comisie către AEPD pentru consultare, conform dispozițiilor articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Conform AEPD, prezentul aviz ar trebui menționat în preambulul deciziei-cadru (3).

Importanța propunerii

2.

Obiectivul propunerii nu vizează o schimbare majoră în mandatul activităților Europol, ci constă, în principal, în asigurarea unui cadru juridic nou și mai flexibil pentru Europol. Europol a fost creat în 1995, în temeiul unei Convenții între statele membre, astfel cum se menționează în articolul K.6 UE (în prezent: articolul 34) (4). Dezavantajul acestor convenții din punct de vedere al flexibilității și eficienței este că acestea trebuie ratificate de către toate statele membre, ceea ce, conform unor recente experiențe, poate dura câțiva ani. Așa cum se arată în expunerea de motive a prezentei propuneri, cele trei protocoale de modificare a Convenției Europol, adoptate în 2000, 2002 și 2003, încă nu intraseră în vigoare până la sfârșitul anului 2006 (5).

3.

Cu toate acestea, propunerea conține de asemenea schimbări substanțiale, în vederea îmbunătățirii continue a funcționării Europol. Aceasta extinde mandatul Europol și conține câteva propuneri noi, având ca scop facilitatea ulterioară a activității Europol. În acest context, schimbul de date dintre Europol și alte entități (cum ar fi organe ale Comunității Europene/Uniunii Europene, autorități ale statelor membre și țări terțe) devine o problemă importantă. Propunerea stipulează că Europol depune toate eforturile pentru a asigura interoperabilitatea între sistemele de prelucrare a datelor ale Europol și sistemele statelor membre și ale organelor Comunității Europene/Uniunii Europene [articolul 10 alineatul (5) din propunere]. Mai mult, aceasta asigură unităților naționale accesul direct la sistemul Europol.

4.

În continuare, poziția Europol în calitate de organ sub Titlul VI din Tratatul Uniunii Europene (al treilea pilon) are consecințe asupra legislației aplicabile privind protecția datelor, deoarece Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică numai în exercitarea activităților care intră în domeniul de aplicare al legislației comunitare și din acest motiv nu se aplică, în principiu, operațiunilor de prelucrare ale Europol. Capitolul V din propunere conține reglementări speciale privind protecția și securitatea datelor, care pot fi considerate drept lex specialis prevăzând norme suplimentare pentru lex generalis, cadrul juridic general privind protecția datelor. Cu toate acestea, acest cadru juridic general pentru pilonul al treilea nu a fost încă adoptat (a se vedea în continuare punctele 37-40).

5.

Un ultim punct care trebuie menționat este că modificări ulterioare vor apropia poziția Europol-ului de a altor organe ale Uniunii Europene, înființate prin Tratatul de instituire a Comunității Europene. Cu toate că poziția Europol nu se va modifica în mod esențial, acest lucru poate fi considerat ca o primă îmbunătățire încurajatoare. Europol va fi finanțat din bugetul comunitar, iar personalul Europol va intra sub incidența Statutul funcționarilor Comunităților Europene. Aceasta întărește controlul Parlamentului European (datorită poziției sale în procedura bugetară) și al Curții Europene de Justiție (în dezbaterile privind problemele bugetare și de personal). AEPD va avea competențe în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal privind personalul comunitar (a se vedea în continuare punctul 47).

Aspectele vizate de prezentul aviz

6.

Prezentul aviz va trata în mod succesiv modificările substanțiale (menționate la punctul 3), legislațiile aplicabile privind protecția datelor (menționate la punctul 4) și similitudinile dintre Europol și organele comunitare (menționate la punctul 5).

7.

Avizul va acorda o atenție deosebită importanței crescânde a schimbului de date dintre Europol și alte organe ale Uniunii Europene, schimb a cărui supraveghere, în majoritatea cazurilor, intră în competența AEPD. În acest context, articolele 22, 25 și 48 ale propunerii pot fi menționate în mod special. Complexitatea acestei probleme ridică preocupări atât în privința principiului limitării în funcție de scopul propus, cât și în privința legislațiilor aplicabile privind protecția datelor și a supravegherii în cazurile în care diferite organe de supraveghere sunt competente în ceea ce privește supravegherea diverselor organe comunitare, în funcție de pilonul în care se găsesc. Un alt punct care face obiectul preocupărilor este legat de interoperabilitatea sistemului informațional Europol cu alte sisteme informaționale.

II.   CONTEXTUL PROPUNERII

8.

Mediul legislativ al prezentei propuneri se modifică în mod rapid.

9.

În primul rând, prezenta propunere este una dintr-un număr de activități legislative în domeniul cooperării polițienești și judiciare, care are ca scop facilitarea posibilităților de stocare și schimb de date cu caracter personal în vederea aplicării legii. Unele dintre aceste propuneri au fost adoptate de către Consiliu — cum ar fi Decizia-cadru a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind schimbul de informații publice și secrete, de exemplu (6), în timp ce alte propuneri sunt încă în curs de aprobare.

10.

Principiul director pentru aceste activități legislative este principiul disponibilității, care a fost introdus ca un nou principiu legislativ important în Programul de la Haga din noiembrie 2004. Acesta presupune faptul că informațiile cerute în lupta împotriva crimei ar trebui să traverseze frontierele interne ale UE fără obstacole.

11.

Principiul disponibilității nu este suficient în sine. Măsuri legislative suplimentare sunt necesare pentru a permite autorităților polițienești și judiciare să schimbe informații în mod efectiv. În unele cazuri, instrumentul ales pentru a facilita acest schimb include crearea sau îmbunătățirea unui sistem informațional la nivel european. Un astfel de sistem este sistemul informațional Europol. AEPD a tratat aspectele de bază ale acestor sisteme în raport cu Sistemul Informațional Schengen și va trata unele dintre aceste aspecte și din perspectiva prezentei propuneri. Aceste aspecte includ condițiile de acordare a accesului la sistem, de interconexiune și de interoperabilitate, respectiv normele aplicabile privind protecția și supravegherea datelor (7).

12.

În continuare, propunerea ar trebui să fie examinată din punctul de vedere al celor mai recente evoluții, cum ar fi inițiativa prezentată de președinția germană a Uniunii Europene pentru a transpune Tratatul Prüm în cadrul juridic al UE.

13.

În al doilea rând, cadrul pentru protecția datelor în pilonul al treilea — condiție necesară pentru schimbul de date cu caracter personal — încă nu este (așa cum s-a menționat mai sus) adoptat. Dimpotrivă, dezbaterile în Consiliu cu privire la propunerea de Decizie-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală au devenit dificile. Președinția germană a Consiliului a anunțat că va fi propus un nou text (8), cu unele diferențe esențiale față de abordarea luată în propunerea Comisiei.

14.

În al treilea rând, propunerea este în legătură directă cu evoluțiile privind Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa. Articolul III-276 din Tratatul Constituțional este considerat a fi un pas important în procesul în care, pe de o parte, rolul și sarcinile Europol sunt lărgite în mod progresiv, iar pe de altă parte, Europol este în mod progresiv inclus în cadrul instituțional european. Așa cum se menționează în expunerea de motive a prezentei propuneri, acest articol include viziunea care se conturează în privința viitorului Europol. Prezenta decizie face parte din această viziune, ținând cont de nesiguranța în privința intrării în vigoare a dispozițiilor Tratatului Constituțional și a datei la care ar putea intra eventual în vigoare.

III.   MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE

Competența și sarcinile Europol

15.

Articolele 4 și 5 și Anexa I din propunere stabilesc mandatul Europol. Acest mandat s-a extins în prezent la infracțiunile care nu sunt legate neapărat de crima organizată și cuprinde aceeași listă de infracțiuni grave ca cea inclusă în Decizia-cadru a Consiliului privind mandatul de arestare european (9). A doua extindere a rolului Europol constă în faptul că baza de date a acestuia va include acum informații publice și secrete transmise de entități private.

16.

În privința acestei prime extinderi, acesta este un pas logic în dezvoltarea cooperării polițienești în materie penală. AEPD recunoaște că aceasta are ca rezultat o armonizarea mai bună a instrumentelor juridice, având ca scop facilitarea cooperării polițienești. Armonizarea este folositoare, nu numai pentru că îmbunătățește condițiile pentru o cooperare mai bună, dar și pentru că întărește siguranța juridică a cetățenilor, respectiv face posibil un control mai eficient al cooperării polițienești, deoarece domeniul de aplicare al tuturor diferitelor instrumente se aplică acelorași categorii de infracțiuni. AEPD presupune că această extindere a mandatului este propusă luându-se în considerare principiul proporționalității.

17.

În privința celei de-a doua extinderi, aceasta se încadrează în tendința recentă din cooperarea polițienească conform căreia utilizarea datelor colectate de companii private în scopul aplicării legii devine din ce în ce mai importantă. AEPD recunoaște că o asemenea utilizare poate fi necesară. Accesul la toate informațiile pertinente, inclusiv informațiile deținute de părți private, poate fi necesar în aplicarea legii în special pentru combaterea terorismului și a altor infracțiuni grave (10). Cu toate acestea, având în vedere natura informațiilor și a informațiilor secrete provenind de la părți private, sunt necesare garanții suplimentare, inter alia, pentru a asigura exactitatea acestor informații, deoarece acestea sunt date personale care au fost colectate în scopuri comerciale într-un mediu comercial. Ar trebui să se asigure de asemenea faptul că informațiile au fost colectate și prelucrate în mod legal înainte de a fi transmise către Europol, conform legislației naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE și că acest acces din partea Europol este permis numai în condiții și cu restricții bine definite: accesul ar trebui permis numai de la caz la caz, pentru scopuri speciale și sub controlul judiciar al statelor membre (11). Astfel, AEPD recomandă includerea acestor condiții și restricții în textul deciziei.

Articolul 10 privind prelucrarea informațiilor

18.

Articolul 6 din Convenția Europol abordează restrictiv prelucrarea și colectarea de informații de către Europol. Această prelucrare se limitează la trei componente: sistemul informațional Europol, fișierele de lucru pentru analiză și un sistem de index. Articolul 10 alineatul (1) al propunerii înlocuiește această abordare printr-o dispoziție generală care permite Europol-ului să prelucreze informațiile publice și secrete în scopul realizării obiectivelor sale. Cu toate acestea, articolul 10 alineatul (3) al propunerii menționează că prelucrarea datelor cu caracter personal în afara sistemului informațional Europol și a fișierelor de lucru pentru analiză face obiectul condițiilor enumerate într-o decizie a Consiliului după consultarea Parlamentului European. Conform AEPD, această dispoziție este elaborată într-o modalitate suficient de precisă pentru a proteja interesele legitime ale persoanelor interesate. Consultarea autorităților însărcinate cu protecția datelor anterior adoptării unei asemenea decizii de către Consiliu, astfel cum se prevede la punctul 55, ar trebui adăugată articolului 10 alineatul (3).

19.

La articolul 10 alineatul (2), posibilitatea pentru Europol de a „prelucra datele cu caracter personal pentru a stabili dacă aceste date sunt pertinente sau nu pentru sarcinile sale” pare a fi contrară principiului proporționalității. Această formulare nu este foarte precisă și include în practică riscul de prelucrare pentru toate formele de scopuri nedefinite.

20.

AEPD înțelege necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal într-o etapă în care nu a fost încă stabilită relevanța acestora pentru îndeplinirea unei sarcini a Europol. Cu toate acestea, ar trebui să se asigure faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal a căror pertinență nu a fost încă evaluată se limitează în mod strict la scopul stabilirii pertinenței acestora, că această evaluare se efectuează într-o perioadă de timp rezonabilă și că, atât timp cât pertinența nu a fost stabilită, datele nu se prelucrează în scopuri de aplicare a legii. O altă soluție nu numai că ar leza drepturile persoanelor interesate, ci ar împiedica și aplicarea eficientă a legii.

Astfel, în interesul conformării cu principiul proporționalității, AEPD propune adăugarea unei dispoziții la articolul 10 alineatul (2), care să stabilească obligația de a stoca datele în baze de date separate, până în momentul în care se stabilește competența Europol în ceea ce privește o anumită sarcină. În continuare, perioada de timp pentru care aceste date pot fi prelucrate trebuie limitată în mod strict și în nici un caz nu trebuie să depășească 6 luni (12).

21.

Conform articolului 10 alineatul (5) din propunere, se depun toate eforturile pentru a se asigura interoperabilitatea cu sistemele de prelucrare a datelor din statele membre, respectiv cu sistemele folosite de organele Comunității și ale Uniunii. Această abordare este opusă abordării Convenției Europol [articolul 6 alineatul (2)], care interzice interconexiunea cu alte sisteme de prelucrare automate.

22.

În comentariile sale referitoare la Comunicarea Comisiei privind interoperabilitatea bazelor de date europene (13), AEPD se opune punctului de vedere conform căruia interoperabilitatea este în primul rând un concept tehnic. În cazul în care bazele de date devin interoperabile din punct de vedere tehnic — ceea ce înseamnă că accesul la date și schimbul de date sunt posibile — va exista o presiune în sensul utilizării efective a acestor posibilități. Acest lucru prezintă anumite riscuri în privința principiului limitării în funcție de scopul propus, deoarece datele pot fi folosite cu ușurință pentru un alt scop decât cel al colectării. AEPD insistă în aplicarea condițiilor și garanțiilor stricte, în momentul în care interconexiunea cu baza de date este pusă efectiv în aplicare.

23.

Prin urmare, AEPD recomandă adăugarea la propunere a unei dispoziții conform căreia interconexiunea să fie permisă numai după luarea unei decizii care stabilește condițiile și garanțiile pentru interconexiune, în special în privința necesității interconexiunii și a scopurilor pentru care datele cu caracter personal vor fi folosite. Această decizie ar trebui adoptată după consultarea AEPD și a organismului comun de supraveghere. O asemenea dispoziție poate fi legată de articolul 22 al propunerii, privind relațiile cu alte organe sau agenții.

Articolul 11: Sistemul informațional Europol

24.

AEPD menționează, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1), că restricția existentă privind accesul de către o unitate națională la datele cu caracter personal referitoare la eventualii infractori care nu au comis (încă) o infracțiune a fost suprimată. Această restricție este acum stabilită la articolul 7 alineatul (1) din Convenție și limitează accesul direct la detaliile privind identitatea persoanelor în cauză.

25.

Conform punctului de vedere al AEPD, nu există nici o justificare pentru modificări substanțiale. Dimpotrivă, garanțiile specifice pentru această categorie de persoane sunt în totalitate conforme cu abordarea propunerii Comisiei de Decizie-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală. AEPD recomandă asigurarea de alte garanții pentru accesul la datele acestor persoane care nu au comis (încă) o infracțiune și în niciun caz nu recomandă reducerea protecției asigurate prin Convenția Europol.

Articolul 20: Termenul limită pentru stocare

26.

Conform textului modificat al articolului 21 alineatul (3) din Convenția Europol (14), necesitatea stocării continue a datelor cu caracter personal referitoare la persoane fizice astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (1)este revizuită anual și această revizuire este documentată. Cu toate acestea, articolul 20 alineatul (1) din propunere prevede numai revizuirea în termen de trei ani după introducerea datelor. AEPD nu este convinsă că o astfel de flexibilitate sporită este necesară și din acest motiv recomandă inserarea în propunere a unei obligații de revizuire anuală. Modificarea propunerii este chiar mai importantă, deoarece propunerea ar trebui să conțină o obligație de revizuire periodică a stocării, nu numai o dată la trei ani.

Articolul 21: Accesul la bazele de date naționale și internaționale

27.

Articolul 21 este o dispoziție generală permițând Europol-ului accesul computerizat și obținerea de date de la alte sisteme informaționale naționale sau internaționale. Acest acces ar trebui acordat numai de la caz la caz și în condiții stricte. Cu toate acestea, articolul 21 permite accesul mult mai larg, care nu este absolut necesar pentru sarcinile Europol. În acest context, AEPD face referire la avizul său din 20 ianuarie 2006 privind accesul la SIV de către autoritățile responsabile pentru securitatea internă (15). AEPD recomandă modificarea corespunzătoare a textului propunerii.

28.

Este important de reținut faptul că dispoziția, în măsura în care privește accesul la bazele de date naționale, are un sens mai larg decât comunicarea informațiilor între Europol și unitățile naționale, care este tratată, inter alia, în articolul 12 alineatul (4) din propunere. Acest acces nu va face numai obiectul dispozițiilor prezentei decizii a Consiliului, ci va fi de asemenea reglementat de legi naționale privind accesul la date și utilizarea acestora. AEPD apreciază deosebit noțiunea inclusă în articolul 21, în privința aplicării unor reguli mai stricte. Mai mult decât atât, importanța comunicării de date cu caracter personal între Europol și bazele de date naționale, inclusiv accesul Europol la aceste baze de date naționale, reprezintă un motiv suplimentar pentru adoptarea Deciziei-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, oferind un nivel de protecție adecvat.

Articolul 24: Comunicarea de date către organe terțe

29.

Articolul 24 alineatul (1) stabilește două condiții pentru comunicarea de date către autorități publice din țări terțe și organizații internaționale: (a) comunicarea poate avea loc dacă este necesar în cazuri individuale pentru combaterea criminalității și (b) în baza acordurilor internaționale care garantează că organul terț prezintă un nivel adecvat de protecție a datelor. Articolul 24 alineatul (2) permite derogări în cazuri excepționale, luând în considerare nivelul de protecție a datelor al organului primitor. AEPD înțelege necesitatea acestor excepții și subliniază necesitatea aplicării stricte a excepțiilor, de la caz la caz, în situații deosebite. Textul articolului 24 alineatul (2) reflectă aceste condiții în mod corespunzător.

Articolul 29: Dreptul de acces la datele cu caracter personal

30.

Articolul 29 tratează dreptul de acces la datele cu caracter personal. Acesta este unul dintre drepturile fundamentale ale persoanelor vizate, care este enunțat în articolul 8 alineatul (2) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, și este garantat de asemenea de către Convenția 108 a Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 și de Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 17 septembrie 1987. Acest drept face parte din principiul prelucrării corecte și legale a datelor cu caracter personal și este destinat să protejeze interesele esențiale ale persoanelor vizate. Cu toate acestea, condițiile stabilite la articolul 29 limitează acest drept într-un mod care nu este acceptabil din punctul de vedere al celor de mai sus.

31.

În primul rând, articolul 29 alineatul (3) stabilește că cererea de acordare a accesului — depusă într-un stat membru conform articolului 29 alineatul (2) — va fi tratată în conformitate cu articolul 29 și în conformitate cu legile și procedurile statului membru în care s-a făcut cererea. Drept rezultat, legea națională poate limita domeniul de aplicare și fondul dreptului de acces și poate impune restricții procedurale. Acest rezultat ar putea fi nesatisfăcător. De exemplu, cererile de acces la date cu caracter personal pot de asemenea fi făcute de persoane ale căror date nu sunt prelucrate de către Europol. Este esențial ca drepturile de acces să cuprindă și aceste cereri. Astfel, trebuie să se asigure că legislațiile naționale care prevăd un drept de acces mai limitat nu se aplică.

32.

Conform AEPD, referirea la legislațiile naționale din articolul 29 alineatul (3), ar trebui suprimată și înlocuită cu norme armonizate privind domeniul de aplicare, fondul și procedura preferabile în Decizia-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal sau, dacă este cazul, în decizia Consiliului.

33.

În continuare, articolul 29 alineatul (4) enumără motivele de refuzare a accesului la datele cu caracter personal, în cazul în care persoanele interesate vor să-și exercite dreptul de acces la datele lor cu caracter personal, care sunt prelucrate de Europol. Conform articolului 29 alineatul (4), accesul este refuzat în cazul în care aceasta „ar putea periclita” anumite interese specifice. Această formulare este mult mai largă decât formularea din articolul 19 alineatul (3) din Convenția Europol, care permite refuzul accesului numai „în cazul în care acest refuz este necesar”.

34.

AEPD recomandă menținerea formulării mai stricte a textului din Convenția Europol. Trebuie să se asigure de asemenea faptul că operatorul de date este obligat să enunțe motivele refuzului, astfel încât utilizarea acestei excepții să poată fi controlată efectiv. Acest principiu este enunțat în mod expres în Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei. Formularea din propunerea Comisiei nu este acceptabilă deoarece nu ia în considerare caracterul fundamental al dreptului de acces. Excepțiile de la acest drept pot fi acceptate numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a proteja un alt interes fundamental, în cazul în care, cu alte cuvinte, accesul ar submina celălalt interes.

35.

În sfârșit, dar nu în cele din urmă, dreptul de acces este puternic limitat de mecanismul de consultare menționat la articolul 29 alineatul (5). Acest mecanism condiționează accesul prin consultarea tuturor autorităților competente interesate și, având în vedere documentele de analiză, prin consensul Europol și al tuturor statelor membre participante la procesul de analizare sau interesate în mod direct. Acest mecanism de facto bulversează caracterul fundamental al dreptului de acces. Accesul ar trebui acordat ca un principiu general și nu poate fi limitat decât în circumstanțe speciale. În schimb, conform textului propunerii, accesul s-ar acorda numai după efectuarea consultării și obținerea consensului.

IV.   APLICABILITATEA CADRULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Scopul general

36.

Europol va fi un organ al Uniunii Europene, dar nu va fi o instituție sau un organ comunitar astfel cum se menționează la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Astfel, în mod normal regulamentul nu se aplică prelucrării de date cu caracter personal de către Europol, cu excepția unor situații speciale. Capitolul V din propunere include, din acest motiv, un regim de protecție a datelor sui generis, care se bazează pe cadrul juridic general privind protecția datelor.

Cadrul juridic general privind protecția datelor în a treilea pilon

37.

Propunerea admite necesitatea existenței unui cadru juridic general privind protecția datelor. Conform articolului 26 din propunere, Europol aplică la modul lex generalis principiile Deciziei-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală. Această referire la decizia-cadru a Consiliului (propusă) înlocuiește referirea de la articolul 14 alineatul (3) din Convenția Europol la Convenția 108 a Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 și la Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 17 septembrie 1987.

38.

AEPD apreciază în mod deosebit articolul 26 din propunere. Această dispoziție este crucială pentru eficacitatea protecției datelor, respectiv din motive de coerență, deoarece facilitează schimbul de date cu caracter personal inclusiv în beneficiul aplicării legii. Cu toate acestea, compatibilitatea între cele două instrumente ar trebui garantată, fapt care nu este evident dacă avem în vedere următoarele:

textul deciziei-cadru a Consiliului a fost discutat în Consiliu și a fost modificat în mod fundamental în cursul dezbaterilor, ducând în final la un impas al negocierilor la sfârșitul anului 2006,

președinția germană a anunțat propunerea unui nou text, care va fi elaborat în martie 2007, conținând în principal principiile generale ale protecției datelor,

aplicabilitatea directă a deciziei-cadru a Consiliului în ceea ce privește prelucrarea de către Europol este o problemă importantă în discuțiile curente.

În funcție de rezultatul dezbaterilor în Consiliu privind această decizie-cadru, probabil bazată pe propunerea germană, garanții suplimentare pot fi necesare în propunerea prezentă. Acest punct trebuie evaluat într-o etapă ulterioară, în care va fi mult mai clar rezultatul dezbaterilor privind decizia-cadru a Consiliului.

39.

AEPD subliniază faptul că prezenta decizie a Consiliului ar trebui adoptată înaintea adoptării de către Consiliu a cadrului privind protecția datelor, garantând un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu concluziile AEPD din cele două avize ale sale privind propunerea Comisiei de decizie-cadru a Consiliului (16).

40.

În acest context, AEPD subliniază două elemente specifice ale propunerii Comisiei de decizie-cadru a Consiliului, care sunt adecvate în special pentru întărirea protecției acordate persoanelor vizate în cazul în care datele acestora sunt prelucrate de către Europol. În primul rând, propunerea oferă posibilitatea diferențierii prelucrării datelor conform gradului acestora de exactitate și de soliditate. Datele bazate pe opinii sunt diferențiate de datele bazate pe fapte. Această diferență clară dintre „datele ușoare” și „datele grele” este o metodă importantă de conformare cu principiul calității datelor. În al doilea rând, propunerea face distincție între date pe categorii de persoane, bazată pe implicarea lor posibilă în comiterea unei infracțiuni.

Regulamentul (CE) nr. 45/2001

41.

Acestea au legătură cu aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 la activitățile Europol. Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică, în primul rând, personalului Europol care este tratat la punctul 47. În al doilea rând, acesta fiind și obiectul Părții IV a prezentului aviz, regulamentul se aplică schimburilor de date cu organele comunitare, cel puțin în măsura în care datele sunt trimise de aceste organe către Europol. Exemple importante de organe comunitare sunt organele menționate la articolul 22 alineatul (1) din propunere.

42.

Ne putem aștepta ca aceste organe să fie solicitate să trimită date cu caracter personal către Europol în mod regulat. Procedând astfel, instituțiile și organele comunitare vor face obiectul tuturor obligațiilor menționate în Regulamentul (CE) nr. 45/2001, în special în privința legalității prelucrării (articolul 5 al regulamentului), verificării prealabile (articolul 27) și consultării cu AEPD (articolul 28). Acestea vor ridica întrebări în privința aplicabilității articolelor 7, 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Europol, nefiind „instituție sau organ comunitar” și nefăcând obiectul Directivei 95/46/CE, poate foarte ușor intra sub incidența articolului 9. În acest caz, măsura în care protecția oferită de Europol este adecvată ar trebui evaluată conform articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 în același fel ca aceea a altor organizații internaționale sau țări terțe. Această soluție ar crea nesiguranță și ar fi mai mult neconformă cu ideea de bază din propunere, de a face ca poziția Europol să fie mai compatibilă cu instituțiile și organele aflate sub Tratatul CE. O soluție mai bună ar fi tratarea Europol-ului ca un organ comunitar, atât timp cât prelucrează date provenite de la organe comunitare. AEPD recomandă adăugarea unui alineat articolului 22 cu următorul conținut: „În cazul în care datele personale sunt transmise de instituții sau organe comunitare, Europol este considerat ca un organ comunitar, în sensul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001”.

Schimbul de date cu OLAF

43.

O atenție specială trebuie acordată schimbului de date cu caracter personal cu Oficiul European Antifraudă (OLAF). În prezent, schimbul de informații între Europol și OLAF se efectuează în baza unui acord administrativ între cele două organe. Acest acord prevede schimbul de informații strategice și tehnice, dar exclude schimbul de date cu caracter personal.

44.

Propunerea de decizie a Consiliului este de natură diferită. Articolul 22 alineatul (3) prevede schimbul de informații, inclusiv datele cu caracter personal, în același mod în care datele sunt schimbate între OLAF și autoritățile statelor membre (17). Scopul acestui schimb este de a limita frauda, corupția activă și pasivă și spălarea banilor. Atât OLAF cât și Europol iau în considerare, în fiecare caz specific, cerințele privind caracterul secret al investigațiilor și protecția datelor. Pentru OLAF aceasta înseamnă, în orice caz, asigurarea unui nivel de protecție astfel cum este stabilit în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

45.

Mai mult, articolul 48 din propunere stabilește că Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 (18) se aplică Europol-ului. OLAF are competența de a efectua anchete administrative în cadrul Europol și prin urmare are dreptul de acces imediat și neanunțat la orice informație deținută de Europol (19). Conform AEPD, domeniul de aplicare al acestei dispoziții nu este clar:

include în orice caz investigații ale OLAF privind frauda, corupția, spălarea banilor și alte neregularități care afectează interesele financiare ale Comunității Europene, chiar și în interiorul Europol,

implică, de asemenea, că Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică acelor investigații, inclusiv supravegherea AEPD, privind utilizarea de către OLAF a competențelor sale.

46.

Cu toate acestea, dispoziția nu se referă și nici nu ar trebui să facă referire la investigații sau neregularități în afara Europol, asupra cărora datele prelucrate de Europol ar putea aduce anumite clarificări. Dispozițiile privind schimbul de informații, inclusiv datele cu caracter personal, ale articolului 22 alineatul (3) ar putea fi suficiente pentru aceste cazuri. AEPD recomandă clarificarea domeniului de aplicare al articolului 48 al propunerii în acest sens.

V.   CONFORMAREA EUROPOL-ULUI CU ALTE ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE, ÎNFIINȚATE ÎN CONFORMITATE CU TRATATUL CE

Personalul Europol

47.

Personalul Europol va intra în domeniul de aplicare al Statutului funcționarilor. În cazul prelucrării de date referitoare la personalul Europol, se aplică atât regulile de fond cât și cele de supraveghere din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, din motive de coerență și de nediscriminare. Al 12-lea considerent al propunerii menționează aplicabilitatea regulamentului privind prelucrarea de date cu caracter personal, în special în privința datelor cu caracter personal referitoare la personalul Europol. Conform AEPD, nu este suficient să se clarifice această noțiune în considerente. Considerentele unui act comunitar nu sunt de natură obligatorie și nu conțin dispoziții normative (20). Pentru a asigura în totalitate aplicarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001, ar trebui adăugat un alineat în textul deciziei — de exemplu în articolul 38 — care să prevadă că Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării de date cu caracter personal privind personalul Europol.

Supravegherea prelucrării datelor de către Europol

48.

Propunerea nu are ca scop o schimbare fundamentală în sistemul de supraveghere asupra Europol cu un rol central pentru un organism comun de supraveghere. În baza cadrului juridic propus, organismul de supraveghere va fi înființat în conformitate cu articolul 33 din propunere. Cu toate acestea, unele schimbări în statutul și activitățile Europol vor conduce la o implicare limitată a AEPD, cu excepția sarcinilor sale legate de personalul Europol. Din acest motiv, articolul 33 alineatul (6) din propunere stabilește faptul că organismul comun de supraveghere trebuie să coopereze cu AEPD, precum și cu alte autorități de supraveghere. Această dispoziție oglindește obligația AEPD de a coopera cu organismul comun de supraveghere în baza articolului 46 litera (f) liniuța (ii) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. AEPD apreciază în mod deosebit această dispoziție, ca fiind un instrument util în promovarea unei abordări coerente privind datele supravegheate în întreaga UE, indiferent de pilon.

49.

După cum s-a menționat mai sus, prezenta propunere nu prevede nicio schimbare fundamentală în sistemul de supraveghere. Cu toate acestea, având în vedere contextul mai larg al propunerii ar putea fi necesară o reflecție mai aprofundată asupra sistemului viitor de supraveghere a Europol. Pot fi menționate două evoluții specifice. În primul rând, articolele 44-47 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 (21) prevăd o nouă structură de supraveghere asupra SIS II. În al doilea rând, în baza Deciziei-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, președinția germană a anunțat că are în vedere o nouă structură pentru supravegherea sistemelor de informații europene aflate sub al treilea pilon, inclusiv Europol.

50.

Conform AEPD, acest aviz nu reprezintă ocazia potrivită pentru a discuta schimbări fundamentale în sistemul de supraveghere. Sistemul de supraveghere asupra SIS II, ca sistem de rețea, este cuprins în pilonul I și nu ar fi adecvat pentru Europol în calitate de organ aflat sub pilonul III, cea ce atrage după sine competențe limitate ale instituțiilor comunitare, în special ale Comisiei și ale Curții de Justiție. În lipsa garanțiilor în cadrul pilonului III, un sistem de supraveghere special este totuși necesar. De exemplu, articolul 31 se referă la recursurile persoanelor fizice. Mai mult, ideile privind o nouă structură pentru supravegherea sistemelor de informații europene, astfel cum a anunțat președinția germană, sunt încă într-un stadiu timpuriu. În cele din urmă, prezentul sistem funcționează bine.

51.

Prin urmare, AEPD își va axa observațiile asupra rolului său în legătură cu schimbul de date cu caracter personal între Europol și alte organe la nivelul Uniunii Europene. Dispozițiile privind acest schimb sunt un element nou și important al propunerii. Articolul 22 alineatul (1) menționează Agenția Europeană pentru Managementul Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale statelor membre din Uniunea Europeană (Frontex), Banca Centrală Europeană, OEDT (22), respectiv OLAF. Toate aceste organe intră în domeniul de aplicare al supravegherii de către AEPD. Articolul 22 alineatul (2) stabilește că Europol poate încheia acorduri de lucru cu aceste organe, care pot include schimbul de date cu caracter personal. În privința OLAF, acest schimb poate avea loc chiar și fără acorduri de lucru [articolul 22 alineatul (3)]. De asemenea, articolul 48 al propunerii — dezbătut la punctele 45 și 46 — este relevant în acest sens.

52.

Ar trebui asigurat faptul că AEPD își poate exercita competențele care i-au fost conferite în baza Regulamentului (CE) nr. 45/2001, în legătură cu datele comunicate de către organele comunitare. Acest lucru este foarte important în cazurile de transfer de date cu caracter personal în care Europol este considerat drept organ comunitar, în sensul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, astfel cum s-a propus în prealabil. Aceasta face chiar mai importantă cooperarea strânsă cu organismul comun de supraveghere în baza articolului 33.

53.

AEPD are două recomandări suplimentare de făcut, în legătură cu drepturile persoanelor vizate privind datele acestora:

articolul 30 din propunere determină dreptul persoanelor vizate de a corecta sau de a șterge datele incorecte care le privesc. Articolul 30 alineatul (2) obligă statele membre să corecteze sau să șteargă asemenea date în cazul în care acestea au fost transmise direct de acestea către Europol. O dispoziție similară este necesară în legătură cu datele comunicate de către un organ comunitar supravegheat de către AEPD, pentru a asigura că Europol și acest organ comunitar au reacții similare,

articolul 32 alineatul (2) tratează dreptul persoanelor fizice de a verifica legalitatea prelucrării în cazurile în care datele cu caracter personal au fost comunicate sau sunt consultate de către un stat membru. O dispoziție similară este necesară în privința datelor comunicate de către un organ comunitar supravegheat de către AEPD.

54.

În baza argumentelor de mai sus, AEPD ar trebui să coopereze strâns cu organismul comun de supraveghere, cel puțin odată ce măsurile privind schimbul de date cu organele comunitare sunt puse în aplicare. Acesta este unul dintre domeniile principale în care obligațiile reciproce de a coopera vor deveni efective.

Consultarea autorităților însărcinate cu protecția datelor

55.

Articolul 10 alineatul (3) prevede existența unei decizii a Consiliului care determină condițiile de creare a anumitor sisteme pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol. AEPD recomandă adăugarea obligației de consultare a AEPD și a organismului comun de supraveghere înaintea adoptării unei asemenea decizii.

56.

Articolul 22 tratează relațiile dintre Europol și alte organe și agenții ale Comunității sau Uniunii. Relațiile cooperative menționate în acest articol pot fi puse în aplicare prin intermediul aranjamentelor de lucru și se pot referi la schimbul de date cu caracter personal. Din acest motiv, AEPD și organismul comun de supraveghere ar trebui să fie consultate în privința adoptării unor măsuri în baza articolului 22, în măsura în care aceste măsuri sunt relevante pentru protecția datelor cu caracter personal prelucrate de către instituțiile și organele comunitare. AEPD recomandă modificarea adecvată a textului propunerii.

57.

Articolul 25 alineatul (2) menționează că sunt stabilite normele de aplicare pentru schimburile cu alte organe și agenții ale Comunității sau Uniunii. AEPD recomandă ca nu numai organismul comun de supraveghere, ci și AEPD să fie consultată înaintea adoptării unor asemenea norme, conform practicii din dreptul comunitar conform căreia, în baza articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, organele comunitare consultă AEPD.

Responsabilul pentru Protecția Datelor

58.

AEPD apreciază în mod deosebit articolul 27, care conține o dispoziție privind Responsabilul pentru Protecția Datelor (RPD) care va avea sarcina, inter alia, de a asigura, într-o manieră independentă, legalitatea și conformarea cu dispozițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Această funcție a fost introdusă cu succes la nivel comunitar prin Regulamentul (CE) nr. 45/2001, în interiorul instituțiilor și organelor comunitare. În cadrul Europol, funcția RPD este de asemenea exercitată, dar, până în prezent, fără o bază juridică adecvată.

59.

Pentru succesul funcționării RPD, este esențial ca independența acestuia să fie garantată în mod efectiv prin lege. Din acest motiv, articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 conține câteva dispoziții care garantează acest obiectiv. RPD este numit pentru o anumită perioadă și nu poate fi demis decât în circumstanțe absolut deosebite. I se asigură personalul și bugetul necesar. RPD nu primește instrucțiuni în exercitarea sarcinilor sale.

60.

Din nefericire, aceste dispoziții nu sunt incluse în propunerea prezentă, cu excepția dispozițiilor privind primirea instrucțiunilor. Astfel, AEPD recomandă cu insistență includerea garanțiilor privind independența RPD, cum ar fi garanții speciale pentru numirea și demiterea RPD, respectiv independența sa față de Consiliul de Administrație. Aceste dispoziții sunt necesare pentru a asigura independența RPD. Mai mult, aceste dispoziții vor alinia poziția RPD al Europol cu poziția RPD al instituțiilor comunitare. În final, AEPD subliniază că articolul 27 alineatul (5) din propunere, care recomandă Consiliului de Administrație să adopte normele de punere în aplicare privind anumite aspecte ale funcționării RPD, nu reprezintă, prin natura sa, o garanție pentru independența RPD. Trebuie reținut faptul că necesitatea cea mai importantă este independența față de administrația Europol.

61.

Mai există un motiv pentru armonizarea dispozițiilor privind RPD din decizia Consiliului cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Acest regulament se aplică în legătură cu datele cu caracter personal ale personalului Europol (a se vedea punctul 47), ceea ce înseamnă că din acest punct de vedere RPD va intra sub incidența regulamentului. În orice caz, RPD ar trebui numit în conformitate cu cerințele regulamentului.

62.

Mai mult, AEPD recomandă aplicarea în cazul Europol a sistemului de control prealabil, astfel cum prevede articolul 27 din Regulamentul nr. 45/2001 pentru organele comunitare. Sistemul controlului prealabil s-a dovedit a fi un instrument eficient și joacă un rol esențial în protecția datelor în cadrul instituțiilor și organelor comunitare.

63.

În sfârșit, ar putea fi folositor pentru RPD al Europol să participe într-o rețea RPD existentă în cadrul primului pilon, chiar și în afara activităților RPD în privința personalului Europol. Aceasta ar asigura în continuare o abordare privind problematica protecției datelor comună organelor comunitare și ar fi în conformitate deplină cu obiectivele formulate în considerentul al 16-lea al propunerii, și anume cooperarea cu organele și agențiile europene, asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001. AEPD recomandă adăugarea unei teze la considerentele propunerilor în care este stabilit obiectivul acestei abordări comune. Această teză poate avea următorul conținut: „În îndeplinirea sarcinilor sale, Responsabilul pentru Protecția Datelor va coopera cu Responsabilii pentru Protecția Datelor numiți în baza legislației comunitare”.

VI.   CONCLUZII

64.

AEPD înțelege necesitatea unei baze juridice noi și mai flexibile pentru Europol, dar acordă o atenție deosebită schimbărilor de fond, legislației aplicabile privind protecția datelor și similitudinilor crescânde dintre Europol și organele comunitare.

65.

În privința schimbărilor de fond, AEPD recomandă:

includerea condițiilor și restricțiilor speciale în textul deciziei în privința informațiilor publice și secrete provenind de la părți private, inter alia, pentru a asigura exactitatea informațiilor în cazul în care aceste date cu caracter personal au fost colectate pentru scopuri comerciale într-un mediu comercial,

asigurarea că prelucrarea datelor cu caracter personal a căror pertinență nu a fost încă evaluată se limitează strict la scopul evaluării pertinenței lor. Aceste date ar trebui stocate în baze de date separate până se stabilește relevanța acestora pentru o anumită sarcină a Europol, dar pentru o perioadă care nu depășește 6 luni,

în privința interoperabilității cu alte sisteme de prelucrare în afara Europol-ului, aplicarea de condiții stricte și garanții în cazul în care interconexiunea cu o altă bază de date este realizată,

includerea garanțiilor pentru accesul la date al persoanelor care nu au comis (încă) o infracțiune. Garanțiile prevăzute de Convenția Europol nu ar trebui diminuate,

isigurarea dispozițiilor conform cărora necesitatea privind stocarea continuă a datelor cu caracter personal privind persoane fizice ar trebui revizuită în fiecare an, respectiv revizuirea ar trebui documentată,

accesul computerizat și obținerea de date de la alte sisteme informaționale naționale și internaționale ar trebui acordate numai de la caz la caz și în condiții stricte,

în privința dreptului de acces: referirea la legislația națională în articolul 29 alineatul (3) ar trebui suprimată și înlocuită cu norme armonizate privind domeniul de aplicare, fondul și procedura, preferabil în Decizia-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal sau, dacă este cazul, în decizia Consiliului. Articolul 29 alineatul (4) ar trebui reformulat și nu ar trebui să permită refuzul accesului decât în cazul în care „acest refuz este necesar”. Mecanismul de consultare enunțat la articolul 29 alineatul (5) ar trebui suprimat.

66.

Prezenta Decizie a Consiliului nu ar trebui adoptată înaintea adoptării de către Consiliu a unui cadru privind protecția datelor, care garantează un nivel adecvat de protecție a datelor, în conformitate cu concluziile AEPD din cele două avize ale sale privind propunerea Comisiei de decizie-cadru a Consiliului. Datele bazate pe opinii trebuie să fie diferențiate de datele bazate pe fapte. O distincție ar trebui făcută între datele pe categorii de persoane, bazată pe implicarea lor posibilă într-o infracțiune.

67.

AEPD recomandă adăugarea unui alineat la articolul 22, după cum urmează: „În cazul în care datele cu caracter personal sunt transmise de către instituții sau organe comunitare, Europol este considerat drept organ comunitar, în sensul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001”.

68.

Articolul 48 din propunere privind investigațiile OLAF, nu ar trebui să includă investigațiile asupra neregularităților din afara Europol-ului, asupra cărora datele prelucrate de Europol pot aduce clarificări suplimentare. AEPD recomandă clarificarea domeniului de aplicare al articolului 48 din propunere.

69.

Pentru a asigura pe deplin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001, ar trebui adăugat un alineat la textul deciziei, care prevede că Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică la prelucrarea de date cu caracter personal privind personalul Europol.

70.

Domeniul de aplicare al celor două dispoziții privind drepturile persoanelor vizate [articolul 30 alineatul (2) și articolul 32 alineatul (2)] ar trebui extins la datele comunicate de un organ comunitar supravegheat de AEPD, pentru a asigura că Europol și acest organ comunitar reacționează similar.

71.

Articolele 10 alineatul (3), 22 și 25 alineatul (2) ar trebui să conțină dispoziții (mai precise) privind consultarea autorităților însărcinate cu protecția datelor.

72.

AEPD recomandă în mod insistent includerea garanțiilor privind independența RPD, cum ar fi garanțiile speciale pentru numirea și demiterea RPD și independența sa față de Consiliul de Administrație, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Adoptat la Bruxelles, la 16 februarie 2007.

Peter HUSTINX

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  Conform practicii Comisiei în alte cazuri (recente). A se vedea, cel mai recent, avizul AEPD din 12 decembrie 2006 privind propunerile de modificare a regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunității Europene, respectiv a normelor de aplicare ale acestuia [COM(2006) 213 final și SEC(2006) 866 final], publicate în www.edps.europa.eu

(4)  JO C 316, 27.7.1995, p. 1.

(5)  Intrarea în vigoare este prevăzută pentru martie/aprilie 2007.

(6)  Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații publice și secrete între autoritățile represive din statele membre ale Uniunii Europene (JO L 386, 29.12.2006, p. 89).

(7)  Aceasta este o selecție a aspectelor principale menționate în avizul AEPD privind SIS II, bazată pe importanța acestora pentru prezenta propunere. A se vedea: avizul din 19 octombrie 2005 privind cele trei propuneri cu privire la Generația II a Sistemului Informațional Schengen (SIS II), [COM(2005) 230 final, COM(2005) 236 final și COM(2005) 237 final] (JO C 91, 19.4.2006, p. 38).

(8)  Se preconizează ca acest nou text să fie elaborat până în martie 2007.

(9)  Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul de arestare european și procedurile de predare între statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 1).

(10)  A se vedea, în acest context, avizul din 26 septembrie 2005 privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind păstrarea datelor prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor publice de comunicare electronică și de modificare a Directivei 2002/58/CE [COM(2005) 438 final] (JO C 298, 29.11.2005, p. 1).

(11)  A se vedea de asemenea recomandări similare în avizul din 19 decembrie 2005 privind propunerea de Decizie-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală [COM(2005) 475 final] (JO C 47, 25.2.2006, p. 27).

(12)  Aceasta este perioada maximă de stocare stabilită în articolul 6a din Convenția Europol după includerea modificărilor aduse de cele trei protocoale menționate la punctul 2.

(13)  Comentarii din 10 martie 2006, publicate pe site-ul AEPD.

(14)  Astfel cum este stabilit în Convenția Europol după includerea modificărilor aduse de cele trei protocoale menționate la punctul 2.

(15)  Avizul din 20 ianuarie 2006 privind propunerea de Decizie a Consiliului referitoare la accesul pentru consultare la Sistemul de Informații privind Vizele (SIV) de către autoritățile statelor membre responsabile pentru securitatea internă și de către Europol în scopuri de prevenire, detectare și investigare a atentatelor teroriste sau a altor infracțiuni grave în materie penală [COM(2005) 600 final] (JO C 97, 25.4.2006, p. 6).

(16)  Avizul din 19 decembrie 2005 (JO C 47 25.2.2006, p. 27) și al doilea aviz din 29 noiembrie 2006, încă nepublicat în JO (accesibil pe www.edps.europa.eu).

(17)  În baza articolului 7 din al doilea Protocol la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 221, 19.7.1997, p. 12).

(18)  Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 1).

(19)  A se vedea articolele 1 alineatul (3) și 4 alineatul (2) din regulament.

(20)  A se vedea, de exemplu, Acordul Interinstituțional din 22 decembrie 1998 privind orientările comune pentru calitatea redactării legislației comunitare (JO C 73, 17.3.1999, p. 1), orientarea 10.

(21)  Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea, operarea și utilizarea celei de-a doua generații a Sistemului Informațional Schengen (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, p. 4).

(22)  Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie.


II Comunicări

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie

27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/22


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/03)

Data adoptării deciziei

27.6.2007

Ajutorul nr.

N 558/05

Stat membru

Polonia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej

Temei legal

Art. 25, art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz 776 z późn. zm.); art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84); art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 ze zm.); art. 12 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU. nr 94. poz. 431); art..38 ust. 2 ustawy 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14, poz. 176).

Tipul măsurii

Obiectiv

Sprijin social pentru consumatori individuali

Forma de ajutor

Buget

Buget anual: 17 542 636 milioane PLN

Valoare

Măsura nu reprezintă ajutor

Durată

Sectoare economice

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

31.8.2007

Ajutorul nr.

N 79/07

Stat membru

Spania

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación dirigidos al uso y gestión de los recursos naturales y las conservación de los hábitats y ecosistemas

Temei legal

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la Acción Estratégica para el uso y gestión de los recursos naturales y la conservación de los hábitats y ecosistemas, correspondientes al Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Cercetare și dezvoltare

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

Buget anual: 2007: 12,5 — 2008: 8,75 — 2009: 7,5 milioane EUR; buget global: 28,75 milioane EUR

Valoare

50 %-25 %

Durată

Până la 2009

Sectoare economice

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministerio de Medio Ambiente

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n

E-28071 Madrid

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/24


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(2007/C 255/04)

Data adoptării deciziei

30.7.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 21/07

Stat membru

Spania

Regiune

Murcia

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas para paliar los daños producidos en los cultivos de olivar y viñedos en los municipios de Jumilla y Yecla por las heladas de enero de 2006

Temei juridic

Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejería de Agricultura

Tipul măsurii

Regim

Obiectiv

Compensarea pierderilor provocate de condițiile climaterice nefavorabile

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

1 800 000 EUR

Intensitate

Maximum 100 %

Durată

Ad hoc

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Consejería de Agricultura y Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

20.8.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 62/07

Stat membru

Spania

Regiune

Galicia

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas para la reparación de daños causados en el sector agrario por las inundaciones acaecidas en octubre y noviembre de 2006

Temei juridic

Ordenes de noviembre de 2006 y diciembre de 2006, por las que se dictan disposiciones para el desarrollo en el sector agrario de los Decretos no 180/2006 y 227/2006, de medidas urgentes de ayuda para la reparación de los daños causados por las inundaciones en los meses de octubre y noviembre

Tipul măsurii

Sistem de ajutoare

Obiectiv

Despăgubire pentru pierderi suferite în urma unui eveniment excepțional

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

900 000 EUR

Intensitate

Maximum 100 %

Durată

Ad hoc

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Consejería del Medio Rural

Xunta de Galicia

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

25.7.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 83/07

Stat membru

Spania

Regiune

Murcia

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural

Temei juridic

Orden de 19 de diciembre de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2007 de las líneas de ayuda para programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

961 695 EUR

Intensitate

100 %-75 %

Durată

2007

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Consejería de Agricultura y de Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

19.7.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 143/07

Stat membru

Italia

Regiune

Marche

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 16 al 26 settembre 2006 nella provincia di Ancona)

Temei juridic

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipul măsurii

Regim de ajutor

Obiectiv

Compensarea daunelor cauzate structurilor exploatațiilor în urma condițiilor climaterice nefavorabile

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Se face referire la regimul aprobat (NN 54/A/04)

Intensitate

Până la 100 %

Durată

Până la finalizarea plăților

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Alte informații

Măsură de aplicare a regimului aprobat de către Comisie în cadrul dosarului de ajutor de stat NN 54/A/04 [Scrisoare a Comisiei C(2005) 1622 fin, 7 iunie 2005]

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

19.7.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 164/07

Statul membru

Irlanda

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Scheme of Investment Aid for the Development of the Potato Sector 2007-2013

Temei juridic

National Development Plan 2007-2013

Tipul măsurii

Regim

Obiectivul

Sprijin pentru investiții în echipamente și instalații pentru producția, depozitarea și comercializarea cartofilor cu excepția celor cultivați pentru amidon

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

8 milioane EUR

Intensitate

40 %

50 % pentru tinerii agricultori

Durată

De la data scrisorii Comisiei până la 31.12.2013

Sectoare economice

Cod NACE

A001 — Produse agricole, de vânătoare și servicii aferente

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

19.7.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 193/07

Stat membru

Spania

Regiune

Galicia

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas al sector forestal — Fomento de las frondosas caducifolias

Temei juridic

Orden de la Conselleria do Medio Rural de la Xunta de Galicia por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 las ayudas para el fomento de las frondosas caducifolias

Tipul măsurii

Regim

Obiectiv

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

9 000 000 EUR

Intensitate

Maximum 70 %

Durată

2007-2012

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Consejería del Medio Rural

Comunidad Autónoma de Galicia

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

27.7.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 204/07

Stat membru

Regatul Unit

Regiune

England

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

The English Woodland Grants Scheme 2005 — Woodland Regeneration Grant

Temei juridic

The Forestry Act 1979

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Promovarea rolului ecologic, de protejare a mediului și recreativ al pădurilor

Forma ajutorului

Subvenție

Buget

10 milioane GBP (14,8 milioane EUR)

Intensitate

Până la 45 %

Durată

De la aprobarea de către Comisie până la 31 decembrie 2012

Sectoare economice

Silvicultură și exploatare forestieră

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Forestry Commission England

Great Eastern House

Tenison Road

Cambridge CB1 2DU

United Kingdom

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

8.8.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 219/07

Stat membru

Irlanda

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Conservation of Plant and Animal Genetic Resources Scheme

Temei juridic

Council Regulation (EC) No 1467/94 on the conservation, characterization, collection and utilization of genetic resources in agriculture. Funding is provided for annually in the National Budgetary Estimates process

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectivul

Conservarea resurselor genetice

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Buget total de 1,05 milioane EUR

Intensitate

Durată

2007-2013

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Maynooth

Co. Kildare

Ireland

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

20.8.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 271/07

Stat membru

Franța

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Aides en faveur de la recherche et du développement dans les filières grandes cultures

Temei juridic

L 611.1 et L 621.1 et suivants du Code Rural

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Ajutoare pentru cercetarea fundamentală

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Cheltuieli anuale: 6 milioane EUR

Suma totală: 42 milioane EUR

Intensitate

80 % în medie și 100 % în cazuri excepționale

Durată

2007-2013

Sectoare economice

Sectorul agricol — culturi arabile (cereale — orez, plante oleaginoase — materii grase de origine vegetală, plante proteaginoase — leguminoase uscate, furaje uscate, plante textile și viermi de mătase, zahăr)

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

ONIGC

12, rue Rol-Tanguy

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Alte informații

Angajamentul Franței de a comunica Comisiei informațiile privind ajutoarele acordate cuprinse în rapoartele anuale referitoare la ajutoarele de stat

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

20.8.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 273/07

Stat membru

Spania

Regiune

Andalucía

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayudas para la lucha contra la mosca mediterránea de la fruta y contra los insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas

Temei juridic

Orden por la que se modifica la Orden de 13 de marzo de 2006, por la que se declara la existencia oficial de las plagas que se citan, se establecen las medidas de control y las ayudas para su ejecución

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Forma ajutorului

Dotări

Buget

31 884 750 EUR

Intensitate

75 %-50 %

Durată

2007-2011

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

Consejería de Agricultura y Pesca

Comunidad Autónoma de Andalucía

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/31


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/05)

La data 26 septembrie 2007 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32007M4889. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/31


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/06)

La data 28 septembrie 2007 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32007M4885. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/32


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.4836 — CVC/Univar)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/07)

La data 17 septembrie 2007 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32007M4836. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/32


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/08)

La data 17 august 2007 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32007M4822. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comisie

27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/33


Rata de schimb a monedei euro (1)

26 octombrie 2007

(2007/C 255/09)

1 euro=

 

Moneda

Rata de schimb

USD

dolar american

1,4384

JPY

yen japonez

164,50

DKK

coroana daneză

7,4549

GBP

lira sterlină

0,70100

SEK

coroana suedeză

9,1800

CHF

franc elvețian

1,6732

ISK

coroana islandeză

86,85

NOK

coroana norvegiană

7,7095

BGN

leva bulgărească

1,9558

CYP

lira cipriotă

0,5842

CZK

coroana cehă

26,962

EEK

coroana estoniană

15,6466

HUF

forint maghiar

252,25

LTL

litas lituanian

3,4528

LVL

lats leton

0,7021

MTL

lira malteză

0,4293

PLN

zlot polonez

3,6309

RON

leu românesc nou

3,3541

SKK

coroana slovacă

33,291

TRY

lira turcească

1,7161

AUD

dolar australian

1,5734

CAD

dolar canadian

1,3830

HKD

dolar Hong Kong

11,1488

NZD

dolar neozeelandez

1,8792

SGD

dolar Singapore

2,0927

KRW

won sud-coreean

1 308,94

ZAR

rand sud-african

9,3630

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,7845

HRK

kuna croată

7,3449

IDR

rupia indoneziană

13 121,80

MYR

ringgit Malaiezia

4,8122

PHP

peso Filipine

63,372

RUB

rubla rusească

35,5790

THB

baht thailandez

45,626


(1)  

Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/34


Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante exprimat în a 415-a reuniune a sa din 11 septembrie 2006 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/C.38.121 — Fitinguri

(2007/C 255/10)

1.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene privind produsul și zona geografică afectate de cartel, astfel cum apare în proiectul de decizie.

2.

Comitetul consultativ este de acord cu evaluarea Comisiei Europene privind calificarea faptelor ca acord și/sau practică concertată, în sensul articolului 81 din Tratat și al articolului 53 din Acordul SEE.

3.

Comitetul consultativ este de acord cu opinia Comisiei Europene conform căreia încălcarea a fost unică și continuă, în special în ceea ce privește perioada ulterioară inspecțiilor din martie-aprilie 2001.

4.

Comitetul consultativ este de acord cu proiectul de decizie a Comisiei Europene în ceea ce privește destinatarii deciziei, mai exact cu privire la tragerea la răspundere a societăților mamă din grupurile vizate.

5.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia Europeană în ceea ce privește evaluarea cererilor de clemență și ierarhizarea acestora.

6.

Comitetul consultativ este de acord să închidă procedurile împotriva FNAS.

7.

Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/34


Avizul Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante exprimat în a 416-a reuniune a sa din 18 septembrie 2006 privind un proiect de decizie referitor la cazul COMP/F/C.38.121 — Fitinguri

(2007/C 255/11)

1.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește valorile de bază ale amenzilor.

2.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește creșterea valorii de bază ca urmare a unor circumstanțe agravante.

3.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește reducerea valorii de bază ca urmare a unor circumstanțe atenuante.

4.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește valorile reducerii amenzii în baza Comunicării Comisiei din 1996 privind neimpunerea sau reducerea amenzilor în cazuri de cartel.

5.

Comitetul consultativ este de acord cu Comisia în ceea ce privește valorile finale ale amenzilor.

6.

Comitetul consultativ recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/35


Avizul reprezentanților statelor AELS privind un proiect preliminar de decizie referitor la cazul COMP/C.38.121 — Fitinguri

(Reuniunea din 11 septembrie 2006 a Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante)

(2007/C 255/12)

1.

Reprezentantul statelor AELS este de acord cu evaluarea Comisiei Europene privind produsul și zona geografică afectate de cartel, astfel cum apare în proiectul de decizie.

2.

Reprezentantul statelor AELS este de acord cu evaluarea Comisiei Europene privind clasificarea faptelor ca acord și/sau practică concertată stabilită de comun acord în sensul articolului 81 din tratat și al articolului 53 din Acordul SEE.

3.

Reprezentantul statelor AELS este de acord cu opinia Comisiei Europene conform căreia încălcarea prevederilor legale a fost unică și continuă, în special în ceea ce privește perioada ulterioară inspecțiilor din martie-aprilie 2001.

4.

Reprezentantul statelor AELS este de acord cu proiectul de decizie a Comisiei Europene în ceea ce privește destinatarii deciziei, mai exact în ceea ce privește imputarea răspunderii societăților mamă din grupurile vizate.

5.

Reprezentantul statelor AELS este de acord cu Comisia Europeană în ceea ce privește evaluarea cererilor de clemență și ierarhizarea acestora.

6.

Reprezentantul statelor AELS este de acord să închidă procedurile împotriva FNAS.

7.

Reprezentantul statelor AELS recomandă publicarea avizului său în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/36


Raportul final al consilierului-audiator privind procedura în cazul COMP/38.121 — Fitinguri

(în conformitate cu articolele 15 și 16 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor auditori în anumite proceduri în domeniul concurenței — JO L 162, 19.6.2001, p. 21)

(2007/C 255/13)

Mueller Industries Inc. și-a depus candidatura pentru clemență în baza avizului Comisiei din 1996 privind non-impunerea sau reducerea amenzilor în cazurile de cartel din ianuarie 2001. Ceilalți candidați la clemență au fost societățile IMI în septembrie 2003; Delta în martie 2004; Frabo în iulie 2004 și Oystertec în mai 2005.

La 22 și 23 martie 2001, Comisia a desfășurat inspecțiile privind țevile și fitingurile din cupru, apoi s-a luat decizia separării cazului în țevi pentru instalații din cupru (38.069), țevi industriale (38.240) și fitinguri (38.121). La 24 și 25 aprilie 2001, inspecții care au vizat doar fitingurile s-au desfășurat la sediul grupului Delta. Începând cu lunile februarie-martie 2002, Comisia a adresat mai multe cereri de informații în temeiul articolului 11 din Regulamentul nr. 17 și ulterior în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 tuturor părților vizate.

Prezentul proiect de decizie vizează ultimul dintre cele trei cazuri, celelalte două făcând deja obiectul unor decizii adoptate de Comisie.

Declarația de obiecții și accesul la dosar

La 22 septembrie 2005, Comisia a emis o Comunicare a obiecțiilor care a fost trimisă unui număr de 30 de societăți și unei asociații, descriind o încălcare unică și continuă a prevederilor legale la nivel european în decursul unei perioade de 13 ani. Toate părțile au transmis un răspuns în timp util, cu excepția unui singur destinatar, Supergrif SL, care a fost vândut de Delta în octombrie 2002 administrației societății Supergrif și care nu a răspuns la Comunicarea obiecțiilor. La procedură nu au participat țări terțe, astfel cum se întâmplă de regulă într-un caz de cartel.

Prin scrisoarea din 22 decembrie 2005, Aalberts a solicitat acces la răspunsurile celorlalte părți la Comunicarea obiecțiilor, astfel cum a procedat societatea IMI prin scrisoarea din 23 decembrie 2005. Aceste cereri au fost refuzate de departamentele Comisiei, având în vedere că practica consecventă a Comisiei prevede ca accesul la dosar să fie acordat la cerere și de regulă o singură dată, ulterior notificării către părți a obiecțiilor Comisiei.

În consecință, ca regulă generală, nu se acordă accesul la răspunsurile celorlalte părți la obiecțiile Comisiei. În plus, există o lege invariabilă (Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 15 martie 2000 în cauzele conexate T-25/95 și altele, Cimenteries alineatul 380 și următoarele) care stipulează că nu există nicio obligație din partea Comisiei de a furniza răspunsurile la Comunicarea obiecțiilor tuturor părților.

Audierea publică

Cu toate acestea, la audierea publică ce a avut loc la 26-27 ianuarie 2006, am fost de acord cu faptul că drepturile lor de apărare impuneau ca Tomkins și Pegler să-și împărtășească răspunsurile la Comunicarea obiecțiilor. Având în vedere opinia Comisiei conform căreia Tomkins este răspunzătoare pentru Pegler, filiala sa, și s-ar baza pe răspunsul societății Pegler pentru susținerea acestei opinii și că Pegler, la rândul său, ar fi trebuit să știe pe ce dovezi erau fondate afirmațiile societății Tomkins, acestea au convenit că ar trebui să aibă acces la răspunsurile celeilalte, ceea ce a provocat o dezbatere aprinsă între cele două societăți.

În afară de societățile Comap, Flowflex și Supergrif, toți destinatarii Comunicării obiecțiilor au luat parte la audiere.

Proiectul de decizie finală

Obiecțiile referitoare la FNAS incluse în Comunicarea obiecțiilor nu sunt susținute în proiectul de decizie. Pe baza explicațiilor furnizate în răspunsul scris al FNAS la Comunicarea obiecțiilor și în timpul audierii, s-a decis necontinuarea procedurilor împotriva FNAS, deoarece aceasta nu a participat la încălcarea prevederilor legale.

Proiectul de decizie înaintat Comisiei conține doar acele obiecții în privința cărora părților li s-a acordat posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile. Consider că drepturile părților de a fi audiate au fost respectate.

Bruxelles, 13 septembrie 2006.

Serge DURANDE


V Anunțuri

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Comisie

27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/38


F-Castres: Exploatarea de servicii aeriene regulate

Exploatarea de servicii aeriene regulate între Castres (Mazamet) și Paris (Orly)

Anunț de licitație publică lansată de Franța în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctul (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului în vedereaunei delegări de serviciu public

(2007/C 255/14)

1.   Introducere: În temeiul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 din 23.7.1992 privind accesul transportatorilor aerieni comunitari la rutele aeriene intracomunitare, Franța a impus obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate exploatate între Castres (Mazamet) și Paris (Orly). Standardele impuse de aceste obligații de serviciu public au fost publicate la 22.1.2002 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu referința nr. C 18/07.

În cazul în care niciun transportator aerian nu a început sau nu este pe punctul de a începe, la 1.3.2008, exploatarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public care au fost impuse pe această rută și fără a cere o compensație financiară, Franța a decis, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din regulamentul menționat anterior, să limiteze accesul la ruta respectivă la un singur transportator aerian și să acorde, prin licitație publică, dreptul de a exploata aceste servicii începând cu 1.4.2008.

2.   Autoritatea contractantă: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

3.   Obiectul consultării: Prestarea, începând cu 1.4.2008, de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public menționate la alineatul (1).

4.   Principalele caracteristici ale contractului: Contract de delegare de serviciu public, încheiat între transportatorul aerian, Camera de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet și stat, în temeiul articolului 8 din Decretul nr. 2005-473 din 16.5.2005 referitor, în special, la normele de acordare a compensațiilor financiare de către stat.

Veniturile vor fi percepute de concesionar. Camera de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet si statul îi vor plăti acestuia o contribuție egală cu diferența dintre cheltuielile reale fără taxe (TVA, taxe specifice transportului aerian) aferente exploatării serviciului și veniturile comerciale fără taxe (TVA, taxe specifice transportului aerian) generate de acesta, în limita valorii maxime a compensației la care concesionarul s-a angajat, din care se deduc, după caz, penalitățile menționate la articolul 9-4 din prezentul anunț.

5.   Durata contractului: Durata contractului (convenție de delegare de serviciu public) este de trei ani, cu efect de la 1.4.2008.

6.   Participarea la consultare: Participarea este deschisă tuturor transportatorilor aerieni titulari ai unei licențe de operare valabile, eliberate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23.7.1992 privind licențele transportatorilor aerieni.

7.   Procedura de atribuire și criteriile de selecție a candidaturilor: Prezenta cerere de oferte este reglementată de dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (d), (e), (f), (g), (h) și (i) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92, de cele prevăzute de capitolul IV secțiunea 1 din Legea nr. 93-122 din 29.1.1993 privind combaterea corupției și transparența vieții economice și a procedurilor publice și de actele adoptate pentru punerea în aplicare a acestora (în special Decretul nr. 97-638 din 31.5.1997, adoptat pentru punerea în aplicare a legii nr. 97-210 din 11.3.1997 privind consolidarea acțiunilor de combatere a muncii ilegale) și de Decretul nr. 2005-473 din 16.5.2005 referitor, în special, la acordarea de compensații financiare de către stat, precum și de cele trei hotărâri din 16.5.2005, adoptate pentru aplicarea acestuia.

7-1.   Elementele dosarului de candidatură: Dosarul de candidatură trebuie redactat în limba franceză. În caz de necesitate, ofertanții trebuie să traducă în limba franceză documentele emise de autoritățile publice și redactate într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Ofertanții pot, de asemenea,să anexeze la versiunea franceză o versiune redactată într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene, care însă nu este autentică.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

o scrisoare de candidatură, semnată de director sau de reprezentantul său, însoțită de documentele prin care i se acordă acestuia din urmă dreptul de semnătură;

un memoriu de prezentare a întreprinderii, în care sunt detaliate capacitățile profesionale și financiare ale candidatului în domeniul transportului aerian, precum și eventualele referințe în materie. Acest memoriu va servi la aprecierea capacității candidatului de a asigura continuitatea serviciului public și condiții egale pentru utilizatorii respectivului serviciu; în cazul în care dorește acest lucru, candidatul poate lua drept model formularul DC5 utilizat în domeniul achizițiilor publice;

cifra de afaceri totală și cifra de afaceri aferentă serviciilor în cauză în cursul ultimilor trei ani sau, în cazul în care candidatul dorește acest lucru, bilanțurile și conturile de rezultat pentru ultimele trei exerciții financiare. În cazul în care candidatul nu dispune de documentele solicitate, acesta trebuie să prezinte motivele care justifică acest lucru

o notă metodologică privind modul în care candidatul are intenția de a răspunde la dosarul de consultare, în cazul în care Camera de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet îl invită să depună o ofertă, care trebuie să includă, în special:

mijloacele tehnice și efectivele de personal pe care candidatul le poate aloca exploatării legăturii,

numărul, calificarea și repartizarea efectivelor de personal și, după caz, recrutările pe care candidatul preconizează să le efectueze,

tipurile de aeronave utilizate și, după caz, numărul de înmatriculare al acestora,

o copie a licenței de operare care atestă calitatea de transportator aerian a ofertantului,

în cazul în care licența de operare a fost eliberată de un alt stat membru al Uniunii Europene, în afară de Franța, ofertantul va trebui să precizeze, printre altele:

țara emitentă a licenței piloților,

legislația aplicabilă contractelor de muncă,

sistemul de asigurări sociale de care piloții aparțin

măsurile luate în vederea respectării dispozițiilor articolelor L.341-5 și ale articolelor D.341-5 și următoarele din Codul Muncii privind detașarea temporară a salariaților în scopul prestării unor servicii pe teritoriul național;

certificatele sau declarațiile pe propria răspundere prevăzute la articolul 8 din Decretul nr. 97-638 din 31.5.1997 și în hotărârea din 31.1.2003 adoptată pentru punerea în aplicare a articolului 8 din decretul menționat anterior, care atestă conformitatea situației candidatului cu privire la obligațiile fiscale și sociale ale acestuia, în special în ceea ce privește:

impozitarea societăților,

taxa pe valoarea adăugată,

cotizațiile la sistemul de asigurări sociale, de accidente de muncă și boli profesionale și cele cu titlu de alocații familiale,

taxa de aviație civilă,

taxa de aeroport,

taxa pe poluarea fonică produsă de aeronave,

taxa de solidaritate;

în ceea ce privește ofertanții dintr-un stat membru al Uniunii Europene altul decât Franța, certificatele sau adeverințele trebuie eliberate de administrațiile și organismele din țara de origine;

o declarație pe propria răspundere care atestă lipsa vreunei condamnări menționate în buletinul nr. 2 pentru infracțiunile prevăzute la articolele L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 și L. 125-3 din Codul Muncii;

o declarație pe propria răspundere și/sau orice document care să ateste respectarea obligației în materie de angajare a lucrătorilor cu dizabilități, prevăzute la articolul L.323-1 din Codul Muncii;

un extras K bis de înscriere la registrul comerțului și la oficiul de înregistrare a companiilor sau orice document echivalent;

în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 din 23.7.1992, o poliță de asigurare, încheiată pe o perioadă mai scurtă de trei luni, care acoperă răspunderea civilă în caz de accident, în special în ceea ce privește pasagerii, bagajele, mărfurile, efectele poștale și terțele părți și conformă cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 785/2004 din 21.4.2004, în special cu cele prevăzute la articolul 4;

în cazul unor măsuri de salvgardare sau de procedură colectivă, o copie a hotărârii sau a hotărârilor pronunțate în acest sens (în cazul în care nu este redactată în limba franceză, hotărârea trebuie să fie însoțită de o traducere legalizată).

7-2.   Modalități de examinare a candidaturilor: Candidaturile vor fi selecționate în funcție de următoarele criterii:

garanțiile profesionale și financiare ale candidaților,

capacitatea acestora de a asigura continuitatea serviciului public aerian și condiții egale utilizatorilor respectivului serviciu,

respectarea de către candidați a obligației privind angajarea de lucrători cu dizabilități prevăzută la articolul L. 323-1 din Codul Muncii.

8.   Criterii de atribuire a contractului: Transportatorii a căror candidatură va fi acceptată și reținută vor fi invitați, în faza următoare, să își prezinte oferta conform modalităților stabilite de regulamentul referitor la licitație, care le va fi înmânat.

Ofertele astfel depuse vor fi negociate în mod liber de către autoritatea competentă din cadrul Camerei de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet.

În temeiul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92, selectarea ofertelor depuse se efectuează în funcție de caracterul adecvat al serviciului, în special tarifele și condițiile care pot fi propuse utilizatorilor, precum și de costul compensației solicitate.

9.   Informații suplimentare importante:

9-1.   Compensația financiară: Ofertele depuse de ofertanții a căror candidatură va fi reținută vor include o mențiune explicită a sumei maxime cerute drept compensație pentru exploatarea legăturii timp de trei ani începând cu 1.4.2008, defalcată anual. Valoarea exactă a compensației acordate în final va fi stabilită anual, ex-post, în funcție de cheltuielile și veniturile generate efectiv de serviciul prestat, în limita sumei care figurează în ofertă. Această limită maximă poate fi revizuită numai în eventualitatea unei modificări neprevăzute a condițiilor de operare.

Plățile anuale se efectuează sub forma unor aconturi și a unui sold. Plata soldului se efectuează numai după aprobarea conturilor transportatorului pentru legătura respectivă și după verificarea prestării serviciului conform condițiilor prevăzute la punctul 9-2 de mai jos

În cazul rezilierii contractului înainte de scadență, se aplică fără întârziere dispozițiile enunțate la punctul 9-2, pentru a permite transportatorului să beneficieze de plata soldului compensației financiare datorate, limita maximă indicată la primul paragraf fiind redusă proporțional cu durata reală a exploatării.

9-2.   Verificarea prestării serviciului și a conturilor transportatorului: Prestarea serviciului și contabilitatea analitică a transportatorului pentru legătura în cauză vor fi verificate cel puțin o dată pe an, în cooperare cu transportatorul.

9-3.   Modificări și rezilierea contractului: Atunci când transportatorul consideră că o modificare neprevăzută a condițiilor de exploatare justifică revizuirea valorii maxime a compensației financiare, acestuia îi revine sarcina de a prezenta o cerere motivată celorlalte părți semnatare, care dispun de un termen de două luni pentru a se pronunța. În aceste condiții, contractul poate fi modificat printr-un act adițional.

Niciuna dintre părțile semnatare nu poate rezilia contractul înainte de termenul de scadență, decât sub rezerva respectării unui preaviz de șase luni. În cazul unor situații grave de nerespectare a obligațiilor contractuale, se consideră că transportatorul a reziliat contractul fără preaviz dacă, în decurs de o lună de la primirea unei somații, acesta nu reia prestarea serviciului, în conformitate cu respectivele obligații.

9-4.   Penalități sau alte deduceri prevăzute în contract: Nerespectarea de către transportator a perioadei de preaviz menționate la punctul 9-3 se sancționează fie prin aplicarea unei amenzi administrative, în temeiul articolului R. 330-20 din Codul de aviație civilă, fie prin aplicarea unei penalități calculate pe baza numărului de luni lipsă și a deficitului real cauzat legăturii în cursul anului respectiv, în limita compensației financiare maxime prevăzute la punctul 9-1.

În cazul unor situații minore de nerespectare a obligațiilor de serviciu public, se aplică reduceri ale compensației financiare maxime prevăzute la punctul 9-1, fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor articolului R. 330-20 din Codul de aviație civilă

După caz, aceste reduceri iau în considerare numărul de zboruri anulate din motive imputabile transportatorului, numărul de zboruri efectuate la o capacitate inferioară celei cerute, numărul de zboruri efectuate fără respectarea obligațiilor de serviciu public în materie de escală sau de tarife practicate.

10.   Condiții de trimitere a candidaturilor: Dosarele de candidatură vor fi trimise într-un plic sigilat pe care figurează mențiunea: „Răspuns la cererea de candidaturi referitoare la legătura aeriană Castres (Mazamet) / Paris (Orly) – A fi deschis numai de către destinatar”. Dosarele trebuie să ajungă până cel târziu la 4.12.2007, înainte de ora 12:00, ora locală, trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data recepționării fiind cea de pe avizul de primire, sau depuse personal pe baza unei confirmări de primire, la următoarea adresă:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Procedura ulterioară: Până cel târziu la 7.12.2007, Camera de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet va transmite candidaților selecționați un dosar de consultare, care include, în special, regulamentul consultării și un proiect de acord.

Candidații selectați trebuie să își prezinte ofertele până cel târziu 4.1.2008, înainte de ora 12, ora locală.

Oferta angajează ofertantul pentru o perioadă de 280 de zile de la data trimiterii acesteia.

12.   Valabilitatea cererii de oferte: Valabilitatea cererii de oferte se supune condiției ca niciun transportator comunitar să nu prezinte, înainte de 1.3.2008, un program de exploatare a legăturii în cauză începând cu 1.4.2008, în conformitate cu obligațiile de serviciu public impuse, fără a primi vreo compensație financiară.

13.   Cerere de informații suplimentare: Pentru a obține informațiile necesare, candidații se vor putea adresa, numai prin scrisoare sau fax, domnului Președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet, la adresa și numărul de fax care figurează la punctul 2.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/42


F-Castres: Exploatarea de servicii aeriene regulate

Exploatarea de servicii aeriene regulate între Castres (Mazamet) și Lyon (Saint-Exupéry), pe de o parte, și între Rodez (Marcillac) și Lyon (Saint-Exupéry) pe de altă parte

Anunț de licitație publică lansată de Franța în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului în vedereaunei delegări de serviciu public

(2007/C 255/15)

1.   Introducere: În temeiul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 din 23.7.1992 privind accesul transportatorilor aerieni comunitari la legăturile aeriene intracomunitare, Franța a impus obligații de serviciu public referitoare la serviciile aeriene regulate exploatate între Castres (Mazamet) și Lyon (Saint-Exupéry) și între Rodez (Marcillac) și Lyon (Saint-Exupéry). Standardele impuse de aceste obligații de serviciu public au fost publicate la 22.1.2002 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu referința nr. C 18/06.

În cazul în care niciun transportator aerian nu a început sau nu este pe punctul de a începe, la 1.5.2008, exploatarea de servicii aeriene regulate între Castres și Rodez, pe de o parte și Lyon, pe de altă parte, în conformitate cu obligațiile de serviciu public care au fost impuse pe această legătură și fără a cere o compensație financiară, Franța a decis, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (d) din regulamentul menționat anterior, să limiteze accesul la legătura respectivă la un singur transportator aerian și să acorde, printr-o cerere de ofertă, dreptul de a exploata aceste servicii începând cu 1.6.2008.

2.   Autoritatea contractantă: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

și

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Telefon: (33) 565 76 02 00. Fax (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Obiectul consultării: Prestarea, începând cu 1.6.2008, de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public menționate la alineatul (1).

4.   Principalele caracteristici ale contractului: Contract de delegare de serviciu public, încheiat între transportator, Camera de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet (Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet), Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 (Societatea comercială de economie mixtă locală Air 12) și stat, în temeiul articolului 8 din Decretul nr. 2005-473 din 16.5.2005 referitor, în special, la normele de acordare a compensațiilor financiare de către stat.

Veniturile vor fi percepute de concesionar. Camera de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet, Societatea comercială de economie mixtă locală Air 12 si statul îi vor plăti acestuia o contribuție egală cu diferența dintre cheltuielile reale fără taxe (TVA, taxe specifice transportului aerian) aferente exploatării serviciului și veniturile comerciale fără taxe (TVA, taxe specifice transportului aerian) generate de acesta, în limita valorii maxime a compensației la care concesionarul s-a angajat, din care se deduc, după caz, penalitățile menționate la articolul 9-4 din prezentul anunț.

5.   Durata contractului: Durata contractului (convenție de delegare de serviciu public) este de trei ani, cu efect de la 1.6.2008.

6.   Participarea la consultare: Participarea este deschisă tuturor transportatorilor aerieni titulari ai unei licențe de operare valabile, eliberate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23.7.1992 privind licențele transportatorilor aerieni.

7.   Procedura de atribuire și criteriile de selecție a candidaturilor: Prezenta cerere de oferte este reglementată de dispozițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (d), (e), (f), (g), (h) și (i) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92, de cele prevăzute de capitolul IV secțiunea 1 din Legea nr. 93-122 din 29.1.993 privind combaterea corupției și transparența vieții economice și a procedurilor publice și de actele adoptate pentru punerea în aplicare a acestora (în special Decretul nr. 97-638 din 31.5.1997, adoptat pentru punerea în aplicare a legii nr. 97-210 din 11.3.1997 privind consolidarea acțiunilor de combatere a muncii ilegale) și de Decretul nr. 2005-473 din 16 mai 2005 referitor, în special, la acordarea de compensații financiare de către stat, precum și de cele trei hotărâri din 16.5.2005, adoptate pentru aplicarea acestuia.

7-1.   Elementele dosarului de candidatură: Dosarul de candidatură trebuie redactat în limba franceză. În caz de necesitate, ofertanții trebuie să traducă în franceză documentele emise de autoritățile publice și redactate într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Ofertanții pot, de asemenea, să anexeze la versiunea franceză o versiune redactată într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene, care însă nu este autentică.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

o scrisoare de candidatură, semnată de director sau de reprezentantul său, însoțită de documentele prin care i se acordă acestuia din urmă dreptul de semnătură;

un memoriu de prezentare a întreprinderii, în care sunt detaliate capacitățile profesionale și financiare ale candidatului în domeniul transportului aerian, precum și eventualele referințe în materie. Acest memoriu va servi la aprecierea capacității candidatului de a asigura continuitatea serviciului public și condiții egale utilizatorilor respectivului serviciu; în cazul în care dorește acest lucru, candidatul poate lua drept model formularul DC5 utilizat în domeniul achizițiilor publice;

cifra de afaceri totală și cifra de afaceri aferentă serviciilor în cauză în cursul ultimilor trei ani sau, în cazul în care candidatul dorește acest lucru, bilanțurile și conturile de rezultat ale ultimelor trei exerciții financiare. În cazul în care candidatul nu dispune de documentele solicitate, acesta trebuie să prezinte motivele care justifică acest lucru.

o notă metodologică privind modul în care candidatul are intenția de a răspunde la dosarul de consultare, în cazul în care Camera de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet și SAEML Air 12 îl autorizează să depună o ofertă, care trebuie să includă, în special:

mijloacele tehnice și efectivele de personal pe care candidatul le poate aloca exploatării legăturii;

numărul, calificarea și repartizarea efectivelor de personal și, după caz, recrutările pe care candidatul preconizează să le efectueze;

tipurile de avioane utilizate și, după caz, numărul de înmatriculare a acestora;

o copie a licenței de operare care atestă calitatea de transportator aerian a ofertantului;

în cazul în care licența de operare a fost eliberată de un alt stat membru al Uniunii Europene, în afară de Franța, ofertantul va trebui să precizeze, printre altele:

țara de proveniență a licenței piloților;

legislația aplicabilă contractelor de muncă;

sistemul de asigurări sociale de care piloții aparțin;

măsurile luate în vederea respectării dispozițiilor articolelor L. 341-5 și ale articolelor D. 341-5 și următoare din Codul Muncii referitoare la detașarea temporară a salariaților în scopul prestării unor servicii pe teritoriul național;

certificatele sau declarațiile pe propria răspundere prevăzute la articolul 8 din decretul nr. 97-638 din 31.5.1997 și în hotărârea din 31.1.2003, adoptată pentru punerea în aplicare a articolului 8 din decretul menționat anterior, care atestă conformitatea situației candidatului cu privire la obligațiile fiscale și sociale care îi revin, în special în ceea ce privește:

impozitarea societăților;

taxa pe valoarea adăugată;

cotizațiile la sistemul de asigurări sociale, de accidente de muncă și boli profesionale și cele cu titlu de alocații familiale;

taxa de aviație civilă;

taxa de aeroport;

taxa pe poluarea fonică produsă de avioane;

taxa de solidaritate;

în ceea ce privește ofertanții dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene în afară de Franța, certificatele sau adeverințele trebuie eliberate de administrațiile și organismele din țara de origine;

declarație pe propria răspundere care să ateste lipsa vreunei condamnări menționate în Buletinul nr. 2 pentru infracțiunile prevăzute la articolele L. 324-9, L.324-10, L.341-6, L. 125-1 și L.125-3 din Codul Muncii;

o declarație pe propria răspundere și/sau orice document care să ateste respectarea obligației în materie de angajare a lucrătorilor cu dizabilități, prevăzută la articolul L.323-1 din Codul Muncii;

un extras Ka de înscriere la registrul comerțului și la oficiul de înregistrare a companiilor sau orice document echivalent;

în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2407/92 din 23.7.1992, o poliță de asigurare, încheiată pe o perioadă mai scurtă de trei luni, care acoperă răspunderea civilă în caz de accident, în special în ceea ce privește pasagerii, bagajele, mărfurile, efectele poștale și terțele părți și conformă cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 785/2004 din 21.4.2004, în special cu cele prevăzute la articolul 4;

în cazul unor măsuri de salvgardare sau de procedură colectivă, o copie a hotărârii sau a hotărârilor pronunțate în acest sens (în cazul în care nu este redactată în limba franceză, hotărârea trebuie să fie însoțită de o traducere legalizată).

7-2.   Modalități de examinare a candidaturilor: Candidaturile vor fi selectate în funcție de următoarele criterii:

garanțiile profesionale și financiare ale candidaților;

capacitatea acestora de a asigura continuitatea serviciului public aerian și condiții egale utilizatorilor respectivului serviciu;

respectarea de către candidați a obligației privind angajarea de lucrători cu dizabilități prevăzută la articolul L. 323-1 din Codul Muncii.

8.   Criterii de atribuire a contractului: Transportatorii a căror candidatură va fi acceptată și reținută vor fi invitați, în faza următoare, să își prezinte oferta conform modalităților stabilite de regulamentul referitor la cererea de oferte, care le va fi înmânat.

Ofertele astfel depuse vor fi negociate liber de autoritățile competente ale Camerei de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet și ale SAEML Air 12.

În conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92, selectarea din rândul ofertelor prezentate se efectuează luându-se în considerare caracterul adecvat al serviciului, inclusiv tarifele și condițiile care pot fi propuse utilizatorilor, precum și costul compensației cerute.

9.   Informații suplimentare importante:

9-1.   Compensație financiară: Ofertele prezentate de ofertanții a căror candidatură va fi reținută vor include o mențiune explicită a sumei maxime cerute drept compensație pentru exploatarea legăturii timp de trei ani începând cu 1.12.2007, defalcată anual. Valoarea exactă a compensației acordate în final va fi stabilită anual, ex-post, în funcție de cheltuielile și veniturile generate efectiv de serviciul prestat, în limita sumei care figurează în ofertă. Această limită maximă poate fi revizuită numai în eventualitatea modificării neprevăzute a condițiilor de operare.

Plățile anuale se efectuează sub forma unor aconturi și a unui sold. Plata soldului se efectuează numai după aprobarea conturilor transportatorului pentru legătura respectivă și după verificarea prestării serviciului conform condițiilor prevăzute la punctul 9-2 de mai jos.

În cazul rezilierii contractului înainte de scadență, se aplică fără întârziere dispozițiile enunțate la punctul 9-2, pentru a permite transportatorului să beneficieze de plata soldului compensației financiare datorate, limita maximă indicată la primul paragraf fiind redusă proporțional din durata reală a exploatării.

9-2.   Verificarea prestării serviciului și a conturilor transportatorului: Prestarea serviciului și contabilitatea analitică a transportatorului pentru legătura în cauză vor fi verificate cel puțin o dată pe an, în cooperare de transportatorul.

9-3.   Modificarea și rezilierea contractului: Atunci când transportatorul consideră că o modificare neprevăzută a condițiilor de exploatare justifică revizuirea valorii maxime a compensației financiare, îi revine sarcina de a prezenta o cerere motivată celorlalte părți semnatare, care dispun de un termen de două luni pentru a se pronunța. În aceste condiții, contractul poate fi modificat printr-un act adițional.

Niciuna dintre părțile semnatare nu poate rezilia contractul înainte de termenul de scadență decât sub rezerva respectării unui preaviz de șase luni. În cazul unor situații grave de nerespectare a obligațiilor contractuale, se consideră că transportatorul a reziliat contractul fără preaviz dacă, în decurs de o lună de la primirea unei somații, nu reia prestarea serviciului conform respectivelor obligații.

9-4.   Penalități sau alte deduceri prevăzute în contract: Nerespectarea de către transportator a perioadei de preaviz menționate la punctul 9-3 se sancționează fie prin aplicarea unei amenzi administrative, în temeiul articolului R. 330-20 din Codul de aviație civilă, fie prin aplicarea unei penalități calculate pe baza numărului de luni lipsă și a deficitului real cauzat legăturii în cursul anului respectiv, în limita compensației financiare maxime prevăzute la punctul 9-1.

În cazul unor situații minore de nerespectare a obligațiilor de serviciu public, se aplică reduceri ale compensației financiare maxime prevăzute la punctul 9-1, fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor articolului R.330-20 din Codul de aviație civilă

După caz, aceste reduceri iau în considerare numărul de zboruri anulate din motive imputabile transportatorului, numărul de zboruri efectuate la o capacitate inferioară celei cerute, numărul de zboruri efectuate fără respectarea obligațiilor de serviciu public în materie de escală sau de tarife practicate.

10.   Condiții de trimitere a candidaturilor: Dosarele de candidatură vor fi trimise într-un plic sigilat pe care figurează mențiunea: „Răspuns la cererea de candidaturi referitoare la legătura aeriană Castres (Mazamet) / Rodez (Marcillac) / Lyon (Saint-Exupéry) – A fi deschis numai de către destinatar”. Dosarele trebuie să ajungă până cel târziu la 4.12.2007, înainte de ora 12, ora locală, trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data luată în considerare fiind cea de pe avizul de primire, sau depuse personal pe baza unei confirmări de primire, la următoarea adresă:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex. Franța.

11.   Procedura ulterioară: Până cel târziu la 7.12.2007, Camera de comerț și industrie din Castres-Mazamet va transmite candidaților selectați un dosar de consultare, care include în special regulamentul consultării și un proiect de acord.

Candidații selectați trebuie să își prezinte ofertele până cel târziu 4.1.2008, înainte de ora 12, ora locală.

Oferta angajează ofertantul pentru o perioadă de 280 de zile de la data trimiterii acesteia.

12.   Valabilitatea cererii de oferte: Valabilitatea cererii de oferte se supune condiției ca niciun transportator comunitar să nu prezinte, înainte de 1.5.2008, un program de exploatare a legăturii în cauză începând cu 1.6.2008, în conformitate cu obligațiile de serviciu public impuse, fără a primi vreo compensație financiară.

13.   Cerere de informații suplimentare: Pentru a obține informațiile necesare, candidații se vor putea adresa, numai prin scrisoare sau fax, președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Castres-Mazamet, la adresa și numărul de fax indicate la punctul 2.


PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie

27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/45


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/16)

1.

La 19 octombrie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, SUA) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregului grup LOMO („LOMO”, Germania) prin achiziționare de valori mobiliare.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul Goldman Sachs: bancă de investiții, investiții principale și comerciale, gestionare active și servicii de investiții,

în cazul LOMO: exploatare a stațiilor de alimentare cu benzină și a complexelor de servicii de pe autostrăzi.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi transmise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO, la următoarea adresă:

Commission europénne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/46


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4944 — SAP/Business Objects)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/17)

1.

La data de 22 octombrie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea SAP AG („SAP”, Germania) dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, controlul asupra întregii întreprinderi Business Objects S.A. („BO”, Franța/SUA), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii SAP: soluții informatice pentru întreprinderi,

în cazul întreprinderii BO: soluții informatice pentru analiza activității economice, formare și servicii conexe.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi transmise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4944 — SAP/Business Objects, la următoarea adresă:

Commission europénne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/47


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/18)

1.

La 19 octombrie 2007, Comisia a primit o notificare privind o concentrare propusă în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderea SC-Beteiligungsgesellschaft mbH („SCB”, Germania) care este controlată de JP Morgan Chase & Co. („JPMorgan Chase”, SUA) dobândește controlul unic, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din regulamentul Consiliului, asupra companiei Süd-Chemie AG („Süd-Chemie”, Germania) prin achiziție de acțiuni.

2.

Activitățile întreprinderilor respective sunt:

în cazul SCB: special purpose vehicle al JPMorgan Chase,

în cazul JPMorgan Chase: servicii financiare,

în cazul Süd-Chemie: produse chimice.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) nr. 139/2004. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la o procedură simplificată de tratare a unor anumite concentrări în sensul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii descrise în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax [fax nr. (32-2) 296 43 01 sau 296 72 44] sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie, la următoarea adresă:

Comisia Europeană

Direcția Generală Concurență

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32.


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/48


PROPUNERE DE REGULAMENT (CE) NR. …/… AL COMISIEI

din […]

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 773/2004 în ceea ce privește desfășurarea procedurii de tranzacție în cazurile privind cartelurile

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/19)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de Instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a regulilor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (1), în special articolul 33,

după publicarea unui proiect de regulament (2),

în urma consultării Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (3) dispune normele privind participarea părților în cauză la procedurile respective.

(2)

Părțile la procedură pot fi dispuse să își recunoască participarea la un cartel care constituie o încălcare a articolului 81 din tratat precum și răspunderea care decurge din această participare, în cazul în care pot anticipa în mod rezonabil și pot fi de acord cu constatările pe care Comisia intenționează să le facă cu privire la participarea lor la acea încălcare și la nivelul amenzilor potențiale. Comisia ar trebui să poată, după caz, comunica acestor părți obiecțiunile pe care intenționează să le formuleze împotriva lor pe baza elementelor probatorii disponibile în dosar, precum și amenzile pe care părțile sunt pasibile să le suporte. O astfel de comunicare timpurie ar permite părților implicate să își exprime punctul de vedere cu privire la obiecțiile pe care Comisia intenționează să le formuleze împotriva lor, precum și cu privire la răspunderea lor potențială.

(3)

Atunci când Comisia reține propunerile scrise de tranzacționare ale părților prin comunicarea obiecțiilor, iar, în răspunsurile acestora, părțile confirmă faptul că există o corespondență între comunicarea obiecțiilor și conținutul propunerilor scrise, Comisiei ar trebui să poată proceda imediat la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 7 și al articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, după consultarea Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

(4)

În consecință, trebuie stabilită o procedură de tranzacție pentru a permite Comisiei să prelucreze mai rapid cazurile privind cartelurile prin ajungerea la un acord cu părțile.

(5)

Experiența a demonstrat faptul că furnizarea în mod sistematic către autorii plângerilor a unei versiuni neconfidențiale a comunicării obiecțiilor poate avea consecințe negative în ceea ce privește disponibilitatea părților la procedură de a coopera cu Comisia. Cu toate că autorii plângerilor ar trebui să fie în continuare asociați îndeaproape la proceduri, să fie informați cu privire la natura și obiectul procedurii și să aibă posibilitatea să își exprime punctul de vedere față de acestea în scris, Comisia este cea căreia îi revine responsabilitatea de a hotărî maniera în care aceste informații scrise ar trebui puse la dispoziție într-un caz concret.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 773/2004 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 773/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia poate decide inițierea unei proceduri în vederea adoptării unei decizii în temeiul capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în orice moment, dar cel târziu la data la care emite o evaluare preliminară în sensul articolului 9 alineatul (1) din regulamentul menționat sau o comunicare a obiecțiilor sau o solicitare adresată părților de a-și exprima interesul de a se angaja în discuții privind tranzacționarea, sau la data publicării unei comunicări în temeiul articolului 27 alineatul (4) din regulamentul menționat, oricare dintre aceste date este prima.”

2.

La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Atunci când Comisia emite o comunicare a obiecțiilor în legătură cu o chestiune în privința căreia a primit o plângere, aceasta informează în scris autorul plângerii cu privire la natura și obiectul procedurii și stabilește un termen limită în care acesta își poate face cunoscut punctul de vedere în scris. Comisia poate, de asemenea, pune la dispoziția autorului plângerii o copie a versiunii neconfidențiale a comunicării obiecțiilor.”

3.

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia informează părțile implicate cu privire la obiecțiile formulate împotriva lor. Comunicarea obiecțiilor este notificată în scris fiecăreia dintre părțile împotriva cărora au fost formulate obiecții.”

4.

Se introduce următorul articol 10a:

„Articolul 10a

Procedura de tranzacție în cazurile privind cartelurile

(1)   După inițierea procedurii în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia poate stabili un termen limită în care părțile pot indica în scris că sunt în măsură să se angajeze în discuții privind tranzacționarea, astfel încât să poată eventual depune propuneri de tranzacționare. Comisia nu este obligată să țină seama de răspunsurile primite după expirarea termenului limită respectiv.

În cazul în care două sau mai multe părți care aparțin aceleiași întreprinderi indică faptul că sunt dispuse să se angajeze în discuții de tranzacționare în temeiul primului paragraf, părțile în cauză desemnează reprezentanți comuni care să se angajeze în discuții cu Comisia în numele lor.

(2)   Comisia poate informa părțile dispuse să introducă propuneri de tranzacționare despre:

(a)

obiecțiile pe care intenționează să le formuleze împotriva lor;

(b)

elementele probatorii pe care se întemeiază acestea și

(c)

amenzile potențiale.

În cazul în care discuțiile privind tranzacția avansează până într-un stadiu în care informațiile menționate anterior sunt divulgate la cerere sau sunt puse la dispoziția părților în alt mod, Comisia poate stabili un termen limită în care părțile se pot angaja să urmeze procedura de tranzacție depunând propuneri scrise de tranzacție care reflectă rezultatul discuțiilor privind tranzacția și recunoscându-și participarea la o încălcare a articolului 81 din tratat, precum și răspunderea lor. Comisia nu este obligată să țină seama de propunerile scrise primite după expirarea termenului limită respectiv.

(3)   Atunci când comunicarea obiecțiilor notificată părților acceptă conținutul propunerilor de tranzacție, răspunsul scris transmis de părțile în cauză la comunicarea obiecțiilor confirmă, în termenul limită stabilit de Comisie, faptul că există o corespondență între comunicarea obiecțiilor adresată acestora și conținutul propunerilor lor de tranzacție. Comisia poate în acest caz să procedeze imediat la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 7 și al articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, după consultarea Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului.”

5.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia acordă părților cărora le adresează o comunicare a obiecțiilor posibilitatea de a fi audiate înainte de consultarea Comitetului consultativ menționat la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.”

6.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia acordă părților cărora le adresează o comunicare a obiecțiilor posibilitatea de a își prezenta argumentele în cadrul unei audieri orale, în cazul în care părțile în cauză solicită acest lucru în propunerile lor scrise.

(2)   Cu toate acestea, atunci când depun propunerile scrise de tranzacție, părțile confirmă faptul că nu vor solicita să li se dea posibilitatea de a își dezvolta argumentele în cadrul unei audieri orale decât în cazul în care comunicarea obiecțiilor nu acceptă conținutul propunerilor lor scrise de tranzacționare.”

7.

La articolul 15, se adaugă următorul alineat (1a):

„(1a)   După inițierea procedurii în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia comunică, după caz, elementele probatorii pe care se întemeiază obiecțiile avute în vedere către părțile dispuse să introducă propuneri de tranzacționare, pentru a le permite acestora să facă acest lucru. În acest scop, la introducerea propunerilor lor de tranzacționare, părțile confirmă Comisiei că vor solicita accesul la dosar numai după primirea comunicării obiecțiilor, în cazul în care comunicarea obiecțiilor nu acceptă conținutul propunerilor scrise de tranzacționare ale părților.”

8.

La articolul 17, alineatul (1) și alineatul (3) se înlocuiesc cu următoarele texte:

„(1)   La stabilirea termenelor limită prevăzute la articolul 3 alineatul (3), articolul 4 alineatul (3), articolul 6 alineatul (1), articolul 7 alineatul (1), articolul 10 alineatul (2), articolul 10a alineatul (1), articolul 10a alineatul (2), articolul 10a alineatul (3) și articolul 16 alineatul (3), Comisia ia în considerare atât timpul necesar pentru pregătirea propunerii, cât și urgența cazului.”

„(3)   Termenele limită menționate la articolul 3 alineatul (3), articolul 4 alineatul (3), articolul 10a alineatul (1), articolul 10a alineatul (2) și articolul 16 alineatul (3) sunt de minimum două săptămâni. Termenul limită menționat la articolul 10a alineatul (3) este de minimum o săptămână.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la [data].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, […].

Pentru Comisie

Neelie KROES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1419/2006 (JO L 269, 28.9.2006, p. 1).

(2)  JO C 255, 27.10.2007, p. 48.

(3)  JO L 123, 27.4.2004, p. 18. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1792/2006 (JO L 362, 20.12.2006, p. 1).


27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/51


Proiect de Comunicare a Comisiei

din […]

privind desfășurarea procedurii de tranzacție în vederea adoptării de decizii în temeiul articolelor 7 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazurile privind cartelurile

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 255/20)

1.   INTRODUCERE

1.

Prezenta Comunicare stabilește cadrul pentru acordarea unui tratament favorabil pentru a recompensa cooperarea în desfășurarea procedurilor inițiate în vederea aplicării articolului 81 din Tratatul CE (1) în cazurile privind cartelurile. Procedura de tranzacție poate permite Comisiei să trateze mai multe cazuri utilizând aceleași resurse, stimulând, astfel, interesul publicului larg pentru aplicarea de către Comisie a unor sancțiuni eficiente și în timp util și întărind totodată nivelul general de disuasiune. Tipul de cooperare reglementată de prezenta comunicare este diferit de prezentarea voluntară de probe în scopul declanșării sau impulsionării investigației desfășurate de Comisie, care face obiectul Comunicării Comisiei privind imunitatea la amendă și reducerea cuantumului acesteia în cazurile privind cartelurile (2) (Comunicarea privind clemența). Cooperarea oferită de o întreprindere poate fi recompensată cumulativ în mod corespunzător (3), cu condiția îndeplinirii cerințelor respective ale ambelor comunicări.

2.

Atunci când sunt dispuse să își recunoască participarea la un cartel care constituie o încălcare a articolului 81 din Tratatul CE, precum și răspunderea care decurge din aceasta, părțile la procedură pot de asemenea să contribuie la accelerarea procedurii care va conduce la adoptarea deciziei corespunzătoare în temeiul articolelor 7 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (4), respectând indicațiile și aplicând măsurile de protecție prevăzute în prezenta comunicare. Cu toate că, în calitatea sa de autoritate care conduce investigații și de gardian al Tratatului, cu competențe de a adopta decizii cu caracter executoriu supuse controlului judecătoresc al instanțelor comunitare, Comisia nu negociază existența sau inexistența unei încălcări a dreptului comunitar și sancțiunea aferentă, ea poate recompensa tipul de cooperare descris în prezenta comunicare.

3.

Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 privind privind desfășurarea procedurilor puse în aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 și 82 din Tratatul CE (5) stabilește principalele norme practice privind desfășurarea procedurilor în cazurile de antitrust, inclusiv cele aplicabile cazurilor de tranzacție. În acest sens, Regulamentul (CE) nr. 773/2004 lasă la latitudinea Comisiei decizia privind oportunitatea inițierii procedurii de tranzacție în cazurile privind cartelurile, asigurându-se totodată că alegerea unei anumite proceduri de tranzacție nu poate fi impusă părților.

4.

Aplicarea eficientă a legislației comunitare în domeniul concurenței este compatibilă cu respectarea deplină a dreptului la apărare al părților — un principiu fundamental al dreptului comunitar care trebuie respectat în orice situație, în special în cazul procedurilor de antitrust care pot conduce la aplicarea de sancțiuni. În consecință, normele stabilite pentru desfășurarea de către Comisie a procedurilor de aplicare a articolului 81 din Tratatul CE ar trebui să garanteze faptul că, pe toată durata desfășurării procedurii administrative, întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi în cauză li se dă efectiv posibilitatea de a își face cunoscut punctul de vedere privind veridicitatea și relevanța faptelor, obiecțiilor și circumstanțelor prezentate de către Comisie (6).

2.   PROCEDURA

5.

Comisia dispune de o marjă discreționară importantă pentru a decide în care cazuri ar fi oportună examinarea eventualului interes al părților de a se angaja în discuții privind tranzacția, precum și dacă să inițieze aceste discuții, să le întrerupă sau să ajungă la o tranzacție definitivă. În această privință, se poate ține seama de probabilitatea de a ajunge, într-un interval de timp rezonabil, la o înțelegere comună cu părțile interesate cu privire la aria de cuprindere a obiecțiilor potențiale, având în vedere factori precum: numărul părților implicate, eventualele poziții conflictuale privind atribuirea răspunderii, gradul de contestare a faptelor etc. În plus, va fi examinată probabilitatea atingerii eficienței procedurale ținând seama de progresele înregistrate în general în cadrul procedurii de tranzacție. Ar putea fi necesar să se aibă în vedere și alte preocupări, precum stabilirea unui posibil precedent. Comisia nu poate să lanseze discuții privind tranzacția decât la cererea scrisă a părților implicate.

6.

În ciuda faptului că încheierea unei tranzacții nu reprezintă un drept al părților, în cazul în care Comisia apreciază că, în principiu, este oportună încheierea unei tranzacții într-un caz, aceasta va examina disponibilitatea tuturor părților la aceeași procedură de a încheia tranzacția.

7.

Părțile la procedură și reprezentanții lor legali nu pot divulga niciunei alte întreprinderi sau părți terțe din nicio jurisdicție conținutul discuțiilor sau al documentelor la care au avut acces în vederea tranzacției fără a avea autorizația prealabilă si explicită a Comisiei în acest sens. Orice încălcare a acestei interdicții poate determina Comisia să nu mai țină seama de cererea întreprinderii de a demara procedura de tranzacție și poate constitui o circumstanță agravantă în sensul punctului 28 din Orientările Comisiei privind metoda de stabilire a amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (7) (Orientările privind amenzile).

2.1.   Inițierea procedurii și examinarea posibilităților de tranzacție

8.

Atunci când Comisia are în vedere adoptarea unei decizii în temeiul articolului 7 și/sau al articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, este necesar ca în prealabil să fie identificate și recunoscute ca părți la procedură persoanele juridice cărora li se poate aplica o sancțiune pentru încălcarea articolului 81 din Tratatul CE.

9.

În acest scop, inițierea procedurii în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în vederea adoptării unei astfel de decizii poate surveni în orice moment, dar cel târziu la data la care Comisia emite o comunicare a obiecțiilor împotriva părților în cauză. Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 precizează în plus că, în cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea părților de a se angaja în discuții privind tranzacția, Comisia va iniția procedura cel târziu la data la care fie emite comunicarea obiecțiilor, fie solicită părților să își exprime în scris interesul de a se angaja în discuții privind tranzacția, oricare dintre aceste date este prima.

10.

După inițierea procedurii în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia are competențe exclusive în ceea ce privește aplicarea articolului 81 din Tratatul pentru cazul respectiv (8).

11.

În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea părților de a se angaja în discuții privind o posibilă tranzacție, Comisia va stabili, în temeiul articolelor 10a alineatul (1) și 17 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, un termen de cel puțin două săptămâni în care părțile la aceeași procedură ar trebui să își declare în scris intenția de a se angaja în discuții privind tranzacția pentru a putea eventual depune propuneri de tranzacție ulterior.

12.

Toate părțile la procedură care aparțin aceleiași întreprinderi și au în vedere posibilitatea de a depune o propunere de tranzacție și de a solicita demararea discuțiilor privind tranzacția ar trebui să numească reprezentanți comuni, abilitați în mod corespunzător să acționeze oricând în numele lor, dar nu mai târziu de data la care expiră termenul limită la care se face referire la punctul 11.

13.

Comisia poate să nu țină seama de o cerere de imunitate la amendă sau de reducere a cuantumului amenzii în temeiul Comunicării privind clemența, pe motiv că aceasta a fost transmisă după expirarea termenului limită la care se face referire la punctul 11.

2.2.   Deschiderea procedurii de tranzacție: discuțiile privind tranzacția

14.

În cazul în care unele dintre părțile la procedură solicită purtarea de discuții privind tranzacția și îndeplinesc cerințele menționate la punctele 11 și 12, Comisia poate decide continuarea procedurii de tranzacție prin contacte bilaterale între Direcția Generală Concurență din cadrul Comisiei și candidații la o posibilă tranzacție.

15.

Rămâne la latitudinea Comisiei să hotărască, pe durata întregii procedurii, asupra justeții și ritmului discuțiilor bilaterale privind tranzacția purtate cu fiecare întreprindere. În conformitate cu articolul 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 (9), Comisia are astfel competența să stabilească, în funcție de progresele realizate în ansamblu în cadrul procedurii de tranzacție, ordinea și succesiunea discuțiilor bilaterale privind tranzacția, precum și momentul potrivit pentru divulgarea informațiilor, inclusiv a elementelor probatorii conținute în dosarul Comisiei, utilizate pentru a stabili obiecțiile avute în vedere și cuantumul amenzii potențiale (10). Informațiile vor fi divulgate în timp util, pe măsură ce avansează discuțiile privind tranzacția.

16.

O astfel de divulgare timpurie a informațiilor în contextul discuțiilor privind tranzacția, în temeiul articolului 10a alineatul (2) și al articolului 15 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, va permite informarea părților cu privire la elementele esențiale luate în considerare până în acel moment, de exemplu privind faptele care fac obiectul acuzației, încadrarea acestor fapte, gravitatea și durata presupusului cartel, atribuirea răspunderii, estimarea cuantumului eventualelor amenzi (11), precum și elementele probatorii utilizate pentru a stabili obiecțiile potențiale (12). Acest lucru va permite efectiv părților să își exprime punctul de vedere cu privire la obiecțiile potențiale formulate împotriva lor, precum și să ia o decizie avizată cu privire la oportunitatea tranzacției.

17.

Atunci când progresele realizate în timpul discuțiilor privind tranzacția conduc la o viziune comună asupra ariei de acoperire a obiecțiilor potențiale și asupra limitelor estimative ale eventualelor amenzi care urmează să fie aplicate de Comisie, aceasta poate da unei întreprinderi posibilitatea de a depune o propunere finală scrisă de tranzacție în temeiul articolelor 10a alineatul (2) și 17 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 într-un termen limită final de cel puțin XXX zile lucrătoare. Termenul limită poate fi prelungit în urma unei cereri motivate. Înaintea acordării acestui termen limită, părțile vor avea dreptul să li se divulge, la cerere, informațiile specificate la punctul 16. La cererea motivată a unei părți, serviciile Comisiei îi vor permite, de asemenea, accesul la versiunile neconfidențiale ale oricărui document accesibil enumerat în dosarul cauzei în acel moment, în măsura în care acestea consideră acest lucru justificat pentru a permite părții să își stabilească poziția cu privire la orice alt aspect al cartelului și cu condiția ca eficiența procedurală menționată la punctul 5 să nu fie amenințată (13).

18.

Părțile pot face apel la consilierul-audiator în orice moment în cursul procedurii de tranzacție cu privire la problemele care ar putea apărea legate de garantarea dreptului la un proces echitabil. Sarcina consilierului-audiator este de a se asigura că, în cadrul procedurilor privind dreptul concurenței, este respectată exercitarea efectivă a dreptului la apărare.

19.

În cazul în care părțile în cauză nu depun o propunere de tranzacție, atunci procedura care conduce la adoptarea deciziei finale în privința lor va respecta dispozițiile generale ale articolelor 10 alineatul (2), 12 alineatul (1) și 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, și nu dispozițiile care reglementează procedura de tranzacție.

2.3.   Propunerile de tranzacție

20.

Părțile care optează pentru procedura de tranzacție trebuie să depună o cerere formală de tranzacție sub forma unei propuneri scrise de tranzacție. Propunerea scrisă de tranzacție, prevăzută la articolul 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, trebuie să conțină:

(a)

o recunoaștere neechivocă a răspunderii părților pentru încălcare, care să prezinte succint principalele fapte, încadrarea lor juridică, precum și durata participării părților la încălcare, în conformitate cu rezultatele discuțiilor privind tranzacția;

(b)

o indicație (14) a cuantumului maxim al amenzii pe care părțile prevăd că Comisia o va aplica și pe care părțile o acceptă în cadrul unei proceduri de tranzacție;

(c)

confirmarea părților că au primit informații suficiente cu privire la obiecțiile pe care Comisia intenționează să le formuleze împotriva lor și că li s-a dat pe deplin posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere Comisiei;

(d)

confirmarea părților că, în lumina considerentelor anterioare, nu intenționează să solicite accesul la dosar sau o nouă audiere în cadrul unei audieri orale, cu excepția cazului în care Comisia nu acceptă propunerea lor de tranzacție;

(e)

acordul părților de a primi comunicarea obiecțiilor și decizia finală adoptată în temeiul articolelor 7 și 23 din Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului într-o limbă oficială dată a Comunității Europene.

21.

Recunoașterile și confirmările prezentate de părți în vederea tranzacției reprezintă expresia angajamentului lor de a coopera pentru tratarea rapidă a cauzei, aplicând procedura de tranzacție. Cu toate acestea, aceste recunoașteri și confirmări sunt condiționate de acceptarea de către Comisie a cererii lor de tranzacție, inclusiv a cuantumului maxim previzionat al amenzii.

22.

Prin urmare, cererile scrise de tranzacție nu pot fi revocate unilateral de părțile care le-au prezentat, cu excepția cazului în care Comisia nu răspunde pozitiv cererilor de tranzacție acceptând propunerile scrise de tranzacție mai întâi în cadrul comunicării obiecțiilor și, în cele din urmă, în cadrul deciziei finale (a se vedea în acest sens punctele 27 și 29). Se consideră că propunerile scrise de tranzacție sunt acceptate prin comunicarea obiecțiilor dacă aceasta din urmă le reflectă conținutul cu privire la descrierea cartelului, la implicarea întreprinderii în cadrul acestuia și la încadrarea sa juridică. În plus, pentru a se putea considera că o decizie finală acceptă propunerile scrise de tranzacție, decizia ar trebui, de asemenea, să aplice o amendă care să nu depășească cuantumul maxim indicat în aceste propuneri.

2.4.   Comunicarea obiecțiilor și răspuns

23.

Conform articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, notificarea unei comunicări scrise a obiecțiilor fiecăreia dintre părțile împotriva cărora au fost formulate obiecții este o etapă pregătitoare obligatorie, prealabilă adoptării oricărei decizii finale (15). Prin urmare, Comisia va emite o comunicare a obiecțiilor și în cadrul unei proceduri de tranzacție (16).

24.

Pentru ca dreptul la apărare al părților să fie exercitat efectiv, Comisia trebuie, înainte de a adopta o decizie finală, să ia cunoștință de punctul lor de vedere privind obiecțiile formulate împotriva lor și privind elementele probatorii existente și să țină seama de acestea modificându-și analiza preliminară, dacă este cazul (17). Comisia trebuie să fie în măsură nu numai să accepte sau să respingă argumentele corespunzătoare ale părților, exprimate în timpul procedurii administrative, ci și să efectueze o analiză proprie a aspectelor care îi sunt prezentate, astfel încât fie să abandoneze obiecțiile care se dovedesc nefondate, fie să aducă noi argumente sau să le reevalueze pe cele existente atât în fapt cât și în drept, justificând astfel menținerea obiecțiilor (18).

25.

Prin depunerea unei cereri oficiale de tranzacție sub forma unei propuneri scrise de tranzacție înaintea notificării comunicării obiecțiilor, părțile în cauză dau posibilitatea Comisiei să țină deja efectiv seama de punctele lor de vedere (19) atunci când întocmește comunicarea obiecțiilor, lucru care altfel nu s-ar fi întâmplat decât înaintea consultării Comitetului consultativ privind practicile restrictive și pozițiile dominante (denumit în continuare Comitetul consultativ) sau înaintea adoptării deciziei finale (20). Prin urmare, comunicarea obiecțiilor notificată părților poate să reflecte conținutul propunerilor de tranzacție, după caz, iar, în lumina acestora, cuantumul amenzii potențiale poate fi revizuit înspre valoarea inferioară (21).

26.

În cazul în care comunicarea obiecțiilor acceptă propunerile de tranzacție ale părților, părțile în cauză ar trebui să răspundă la aceasta, într-un termen de cel puțin o săptămână stabilit de Comisie în conformitate cu articolele 10a alineatul (3) și 17 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, confirmând pur și simplu (într-un mod neechivoc) faptul că respectiva comunicare a obiecțiilor corespunde conținutului propunerilor de tranzacție și că, prin urmare, sunt hotărâte să continue procedura de tranzacție. În absența unui astfel de răspuns, Comisia poate să nu țină seama de cererea întreprinderii de aplicare a procedurii de tranzacție.

27.

Comisia poate în mod legitim să adopte o comunicare a obiecțiilor care nu acceptă propunerile de tranzacție ale părților. În acest caz, se vor aplica dispozițiile generale de la articolele 10 alineatul (2), 12 alineatul (1) și 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004. Se va considera că recunoașterile prezentate de părți în propunerea de tranzacție sunt retrase și că nu au putut fi utilizate împotriva niciuneia dintre părțile la procedură. Prin urmare, părțile în cauză nu ar mai fi angajate prin propunerile de tranzacție și li s-ar acorda un termen limită care să le permită să pregătească o nouă apărare, inclusiv posibilitatea de a solicita o audiere orală și accesul la dosar, în cazul în care doresc acest lucru.

2.5.   Decizia Comisiei și acordarea unui tratament favorabil în urma tranzacției

28.

În urma răspunsului transmis de părți la comunicarea obiecțiilor, în care acestea confirmă hotărârea de a încheia o tranzacție, Regulamentul (CE) nr. 773/2004 permite Comisiei să procedeze, fără nicio altă etapă procedurală, la adoptarea deciziei finale subsecvente în temeiul articolelor 7 și/sau 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, după consultarea Comitetului consultativ, în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003. Acest lucru presupune în special faptul că, o dată ce propunerile lor de tranzacție au fost acceptate prin comunicarea obiecțiilor (22), părțile respective nu pot solicita nicio audiere orală sau acces la dosar, în conformitate cu articolele 12 alineatul (2) (23) și 15 alineatul (1a) (24) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004.

29.

Comisia poate, în mod legitim, să adopte o poziție finală care se depărtează de poziția sa preliminară exprimată într-o comunicare a obiecțiilor care sprijină propunerile de tranzacție ale părților, fie ca urmare a argumentelor furnizate de Comitetul consultativ, fie din alte considerente, având în vedere autonomia de care dispune Colegiul Comisarilor în această privință (25). Cu toate acestea, în cazul în care intenționează să adopte o astfel de poziție, Comisia va informa părțile cu privire la intenția sa și le va notifica o nouă comunicare a obiecțiilor pentru a le da posibilitatea să se apere în conformitate cu regulile generale de apărare (26). Prin urmare, părțile ar avea în acest caz drept să solicite acces la dosar, o audiere orală și să răspundă la comunicarea obiecțiilor. Se va considera că au fost retrase recunoașterile prezentate de părți în propunerile de tranzacție și că nu au putut fi folosite împotriva niciunei părți la procedură.

30.

Cuantumul final al amenzii într-o cauză anume este stabilit în decizia care constată o încălcare și impune o sancțiune în temeiul articolelor 7 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

31.

În conformitate cu practica Comisiei, faptul că o întreprindere a cooperat cu Comisia în temeiul prezentei comunicări pe durata procedurii administrative va fi specificat în orice decizie, astfel încât să justifice nivelul amenzii.

32.

În cazul în care decide să acorde un tratament favorabil unei părți pentru tranzacția încheiată în contextul prezentei comunicări, Comisia va reduce cu XX % cuantumul amenzii după aplicarea limitei maxime de 10 %, în conformitate cu Orientările privind metoda de stabilire a amenzilor, limită impusă în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (27), iar orice mărire specifică a amenzii aplicată pentru efectul său de descurajare (28) nu va depăși un multiplu de doi.

33.

Pentru cauzele în privința cărora a fost încheiată o tranzacție cu părțile care au solicitat clemență, reducerea cuantumului amenzii va reprezenta suma reducerilor aplicate în urma procedurilor de clemență și de tranzacție.

3.   CONSIDERAȚII GENERALE

34.

Prezenta comunicare se aplică oricărei cauze în curs de examinare de către Comisie în momentul sau după publicarea sa în Jurnalul Oficial.

35.

Comisia consideră că, în mod normal, divulgarea publică a documentelor și a declarațiilor scrise sau înregistrate primite în contextul prezentei comunicări ar submina anumite interese publice sau private, de exemplu protejarea scopului inspecțiilor și investigațiilor desfășurate, în sensul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (29), chiar și după adoptarea deciziei.

36.

Deciziile finale adoptate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2003 fac obiectul controlului judecătoresc în conformitate cu articolul 230 din Tratatul CE. În plus, conform dispozițiilor articolului 229 din Tratatul CE și ale articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Curtea de Justiție are competență nelimitată pentru a revizui deciziile privind sancțiunile adoptate în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.


(1)  Trimiterile din prezentul text la articolul 81 din Tratatul CE includ și articolul 53 SEE atunci când este aplicat de Comisie în conformitate cu normele prevăzute la articolul 56 din Acordul SEE.

(2)  JO C 298, 8.12.2006, p. 17.

(3)  A se vedea punctul 33.

(4)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1419/2006 (JO L 269, 28.9.2006, p. 1)

(5)  JO L 123, 27.4.2004, p. 18. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul nr. XXX/200Y al Comisiei (JO L …, …, p …).

(6)  A se vedea cauza 85/76 Hoffmann-La Roche/Comisia, culegere 1979, pagina 461, considerentele 9 și 11; cauza T-11/89 Shell/Comisia, culegere 1992, pagina II 757, considerentul 39; cauzele conexate Y-10/92, T-11/92, T-12/92 și T-15/92, culegere 1992, pagina II — 2667, Cimenteries CBR, considerentul 39; cauzele conexate T-191/98, T-212/98 la T-214/98 Atlantic Container Line și alții/Comisia, culegere 2003, pagina II-3275, considerentul 138; hotărârea Curții de Justiție din 2 octombrie 2003 în cauza C-176/99 P, ARBED SA/Comisia, considerentul 19; hotărârea Curții de Primă Instanță în cauza T-15/02, BASF AG/Comisia, din 15 martie 2006, considerentul 44; hotărârea Curții de Primă Instanță din 27 septembrie 2006 în cauza T-329/01, Archer Daniels Midland Co./Comisia (gluconat de sodiu), considerentul 358.

(7)  JO C 210, 1.9.2006, p. 2.

(8)  Conform articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003: „Inițierea de către Comisie a procedurilor în vederea adoptării unei decizii în temeiul capitolului III privează autoritățile de concurență ale statelor membre de competența lor de a aplica articolele 81 și 82 din tratat. În cazul în care o autoritate de concurență a unui stat membru analizează deja o cauză, Comisia inițiază procedurile numai după ce se consultă cu autoritatea națională de concurență în cauză”.

(9)  „Comisia poate informa părțile care doresc să depună propuneri de tranzacție cu privire la: (a) obiecțiile pe care intenționează să le formuleze împotriva lor; (b) la elementele probatorii care stau la baza acestora și (c) la cuantumul amenzilor potențiale (…)” [articolul 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004].

(10)  Trimiterea la „amenzile potențiale” de la articolul 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 dă posibilitatea serviciilor Comisiei să informeze părțile implicate în discuțiile privind tranzacția cu privire la cuantumul estimativ al amenzii potențiale, având în vedere indicațiile conținute în Orientările privind amenzile, dispozițiile din prezenta comunicare și din Comunicarea privind clemența, după caz.

(11)  Hotărârea Curții de Justiție în cauzele conexate 100/80 la 103/80 Musique diffusion française și alții/Comisia, culegere 1983, pagina 1825, considerentul 21, și hotărârea Curții de Primă Instanță în cauza T-16/99 Lögstör Rör/Comisia, culegere 2002, pagina II-1633, considerentul 193, confirmată în apel prin hotărârea Curții de Justiție în cauzele conexate C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P și C-213/02 P Dansk Rørindustri și alții/Comisia, culegere 2005, pagina I-0000, în special considerentul 428; hotărârile Curții de Primă Instanță din 15 martie 2006, în cauza T-15/02, BASF AG/Comisia, considerentul 48; și din 27 septembrie 2006 în cauza T-329/01, Archer Daniels Midland Co./Comisia Europeană (gluconat de sodiu), la considerentul 361.

(12)  Articolul 15(1a) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 permite Comisiei să își folosească puterile discreționare pentru a hotărî momentul oportun pentru divulgarea către părțile care intenționează să depună propuneri de tranzacție după inițierea procedurilor a elementelor probatorii din dosar care justifică formularea obiecțiilor avute în vedere.

(13)  În acest scop, părților li se va pune la dispoziție o listă cu toate documentele accesibile în dosarul cazului în acel moment.

(14)  Acesta ar decurge din discuții, conform precizărilor de la punctele 16 și 17.

(15)  Conform articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004: „Comisia informează părțile interesate cu privire la obiecțiile formulate împotriva lor. Comunicarea obiecțiilor este notificată în scris fiecăreia dintre părțile împotriva cărora au fost formulate obiecții”. Conform articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004 și articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia își fundamentează deciziile numai pe obiecțiile asupra cărora destinatarii comunicării obiecțiilor care fac obiectul acestora au putut să prezinte observații.

(16)  Conform hotărârii Curții de Primă Instanță din 15 martie 2006 în cauza T-15/02, BASF AG/Comisia, considerentul 58, „(…) oricât de mult ar coopera o întreprindere, funcția comunicării obiecțiilor este totuși aceea de a furniza întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi toate informațiile necesare pentru a le permite să se apere în mod corespunzător, înainte de adoptarea de către Comisie a unei decizii finale” (Ahlström Osakeyhtiö și alții/Comisia considerentul 46 de mai sus, considerentul 42 și cauza C-283/98 P Mo och Domsjö/Comisia, considerentul 46 de mai sus, considerentul 63). „Din acest punct de vedere, faptul că solicitantul a cooperat cu Comisia, recunoscând faptul că a comis fapte ilegale și descriind aceste fapte, nu înseamnă că nu mai are dreptul sau nu mai dorește să obțină un document din partea Comisiei în care să fie prezentate cu claritate toate obiecțiile pe care Comisia le-a formulat împotriva sa, inclusiv acelea care ar putea să se bazeze pe declarații sau probe furnizate de alte întreprinderi implicate (…)”. În contextul tranzacțiilor directe, comunicările obiecțiilor ar trebui să conțină informații care să le ofere părților indicații că le sunt acceptate propunerile de tranzacție.

(17)  În conformitate cu jurisprudența constantă, Comisia își bazează deciziile numai pe obiecțiile la care părțile au putut să prezinte observații și, în acest scop, acestea au dreptul de acces la dosarul Comisiei, cu condiția ca acest lucru să servească interesului legitim al întreprinderilor de a își proteja secretele comerciale (a se vedea cauzele conexate T-39/92 și T-40/92, CB și Europay/Comisia, culegere 1994, pagina II-49, considerentul 47; cauzele conexate T-191/98, T 212/98 la T-214/98 Atlantic Container Line și alții/Comisia, culegere 2003, pagina II-3275, considerentul 138).

(18)  A se vedea hotărârile Curții de Justiție în cauzele ACF Chemiefarma/Comisia, considerentele 47, 91 și 92; Suiker Unie și alții/Comisia, considerentele 80, 437 și 438; și cauzele conexate 209/78 la 215/78 și 218/78 Van Landewyck și alții/Comisia, culegere 1980, pagina 3125, considerentul 68; și hotărârile Curții de Primă Instanță în cauza T-44/00 Mannesmannröhren-Werke/Comisia, culegere 2004, pagina II-0000, considerentele 98 la 100; și în cauza T-15/02, BASF AG/Comisia, din 15 martie 2006, considerentele 93 și 95.

(19)  În această privință, conform considerentului (2) din regulamentul (CE) nr. XXX/2008 al Comisiei: „(…) O astfel de divulgare timpurie ar trebui să permită părților implicate să își exprime punctul de vedere cu privire la obiecțiile pe care Comisia intenționează să le formuleze împotriva lor, precum și cu privire la răspunderea lor potențială”.

(20)  Conform cerinței de la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004, respectiv de la articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003:

„Comisia oferă părților cărora le-a adresat o comunicare a obiecțiilor posibilitatea de a fi audiate înainte de consultarea Comitetului consultativ prevăzut la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003” [articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004].

„Înaintea de adoptarea deciziilor prevăzute la articolele 7, 8, 23 și la articolul 24 alineatul (2), Comisia acordă întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi care fac obiectul procedurilor desfășurate de Comisie ocazia de a-și exprima punctul de vedere cu privire la obiecțiile formulate de Comisie. Comisia își fundamentează deciziile doar pe obiecțiile asupra cărora părțile în cauză au putut prezenta observații. Autorii plângerii sunt implicați îndeaproape în proceduri.” [articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003].

(21)  A se vedea în acest sens hotărârile Curții de Justiție în cauzele Musique diffusion française și alții/Comisia, de mai sus, considerentul 21; cauza 322/81 Michelin/Comisia, culegere 1983, pagina 3461, considerentul 19; și Lögstör Rör/Comisia, de mai sus, considerentul 200; și hotărârea Curții de Primă Instanță în cauza T-15/02, BASF AG/Comisia, din 15 martie 2006, considerentul 62.

(22)  În principiu, audierile orale și accesul la dosar sunt acordate la cererea părților, pentru a se asigura că acestea își pot exercita dreptul la apărare.

(23)  Conform articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004: „(2) Cu toate acestea, atunci când depun propunerile scrise de tranzacție, părțile confirmă faptul că nu vor solicita să li se dea posibilitatea de a își dezvolta argumentele în cadrul unei audieri orale decât în cazul în care comunicarea obiecțiilor nu acceptă conținutul propunerilor lor scrise de tranzacție”.

(24)  Conform articolului 15 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 773/2004: „După inițierea procedurii în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Comisia divulgă, atunci când consideră acest lucru potrivit, elementele probatorii care stau la baza obiecțiilor pe care intenționează să le formuleze, părților care doresc să depună propuneri de tranzacție, pentru a le permite să facă acest lucru. În acest sens, atunci când depun propunerile scrise de tranzacție, părțile confirmă Comisiei faptul că nu vor solicita acces suplimentar la dosar decât în cazul în care comunicarea obiecțiilor nu acceptă propunerile lor scrise de tranzacție”.

(25)  A se vedea în această privință cauzele conexate T-129/95, T-2/96 și T-97/96 Neue Maxhütte Stahlwerke și Lech-Stahlwerke/Comisia, culegere 1999, pagina II-17, considerentul 231, și cauza T-16/02 Audi/OAPI, culegere 2003, pagina II 5167, considerentul 75; hotărârea Curții de Primă Instanță în cauza T-15/02, BASF AG/Comisia, din 15 martie 2006, considerentul 94.

(26)  Conform jurisprudenței: „Astfel, în primul rând, drepturile la apărare sunt încălcate ca urmare a unei inadvertențe între comunicarea obiecțiilor și decizia finală numai atunci când o obiecție conținută în decizie nu era prezentată în comunicarea obiecțiilor într-o manieră suficientă pentru a permite destinatarilor să își apere interesele. În al doilea rând, încadrarea juridică a faptelor din comunicarea obiecțiilor poate, prin definiție, să fie numai provizorie, o decizie ulterioară a Comisiei neputând fi anulată doar pentru motivul că nu există o corespondență exactă între concluziile definitive care decurg din faptele prezentate și încadrarea provizorie, intermediară. Comisia are obligația de a audia destinatarii unei comunicări a obiecțiilor și, dacă este nevoie, de a ține seama de orice observații formulate ca răspuns la obiecții, modificându-și analiza special pentru a respecta dreptul la apărare al acestora”. (cauza T-44/00 Mannesmannröhren-Werke/Comisia, culegere 2004, pagina II-0000, considerentele 98-100; cauza T-15/02 BASF AG/Comisia, considerentul 95).

(27)  JO C 210, 1.9.2006, p. 2.

(28)  Punctul 30 din Orientările privind amenzile.

(29)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.


ALTE ACTE

Comisie

27.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 255/58


Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

(2007/C 255/21)

Prezenta publicare conferă dreptul de opoziție la cererea de înregistrare, în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului (1). Declarațiile de opoziție trebuie să parvină Comisiei în termen de șase luni de la data prezentei publicări.

CERERE DE MODIFICARE

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

Cerere de modificare în temeiul articolelor 9 și 17 alineatul (2)

„CARNALENTEJANA”

Nr. CE: PT/PDO/117/0209/08.04.2002

DOP ( X ) IGP ( )

Modificare (modificări) solicitată(e)

Puncte din caietul de sarcini:

Image

Denumirea produsului

Image

Descriere

Image

Aria geografică

Image

Dovada originii

Image

Metoda de obținere

Image

Legătură

Image

Etichetare

Image

Cerințe naționale

Modificare (modificări):

1.   Descrierea produsului

Pentru a adapta produsul la legislația națională în vigoare și în special la modificările aduse în ceea ce privește clasificarea carcaselor de bovine mici (decretul ministrului nr. 363/2001 din 9 aprilie 2001), grupul de producători a înaintat o cerere documentată de modificare a acestei secțiuni.

De asemenea, având în vedere tendințele recente ale pieței și pentru a adapta prezentarea produsului la comportamentul și preferințele consumatorilor, grupul a decis să diversifice prezentarea comercială a produsului. Astfel, CARNALENTEJANA va fi disponibilă și sub formă de carne tocată, carne mărunțită, rulouri de carne, cuburi, tranșe etc., prezentată în ambalaje adecvate, în atmosferă controlată, sub vid sau congelată printr-un procedeu de congelare rapidă, CARNALENTEJANA reprezentând, de regulă, cel puțin 95 % din greutatea produsului final. Având în vedere faptul că întregul proces de producție se desfășoară în regiunea de origine, se sigură astfel o trasabilitate integrală, un control strict al utilizării denumirii de origine protejate, folosirea unei forme autentice de prezentare și respectarea calității tradiționale a produsului fără a induce în eroare sau fără a dezamăgi consumatorii. Având în vedere toate aceste motive, grupul a înaintat autorităților portugheze o cerere documentată de modificare a prezentării produsului.

2.   Aria geografică

Producătorii din unele municipalități limitrofe ariei geografice de producție a „Carnalentejana” au solicitat grupului de producători responsabil cu denumirea de origine extinderea acestei zone în virtutea faptului că îndeplinesc toate condițiile necesare pentru obținerea produsului, în special în ceea ce privește hrana destinată animalelor, tehnicile de creștere, densitatea stocului de animale, sistemul de exploatare, precum și rasa și tradiția asociată acesteia. Această solicitare a fost examinată de grupul de producători și a fost documentată printr-un analiză/studiu prezentat autorităților portugheze, care au considerat solicitarea justificată.

Delimitarea ariei geografice de producție s-a bazat exclusiv pe un criteriu administrativ în momentul întocmirii dosarului, astfel că, în prezent, se constată că anumite zone adiacente nu au fost luate în considerare deși beneficiază de aceleași condiții edafoclimatice, aceleași tehnici de creștere, densitate a stocului, vegetație predominantă, rasă, sistem de exploatare și practici pentru a obține un produs cu caracteristici fizice, chimice și organoleptice similare produsului „Carnalentejana”. Prin urmare, producătorii în cauză înregistrează pierderi economice importante datorită faptului că nu își pot comercializa produsele sub aceeași denumire ca cea utilizată de vecinii lor.

3.   Metoda de obținere

Modificările solicitate se referă la posibilitatea de a prezenta produsele din carne, ambalate corespunzător, într-o atmosferă controlată, sub vid sau congelată printr-un procedeu de congelare rapidă. Pentru a garanta autenticitatea și calitatea produsului, pentru a îndeplini cerințele de protecție a consumatorilor și pentru a facilita controlul și trasabilitatea integrală atât a produsului, cât și a procesului, tranșarea cărnii, prelucrarea și operațiunile de ambalare trebuie să se desfășoare în aria geografică menționată, împreună cu creșterea, îngrășarea și sacrificarea animalelor, precum și tăierea carcaselor. Cu toate acestea, unele din operațiunile de prelucrare/ambalare se pot desfășura în afara ariei geografice în cazul în care nu există nici o instalație locală de prelucrare care să îndeplinească cerințele grupului în materie de igienă, siguranță alimentară și control al operațiunilor. În astfel de situații, sistemul de control trebuie îmbunătățit, trebuie să se asigure trasabilitatea și trebuie să existe o limită de 500 km pentru transportul cărnii pentru a evita orice deteriorare a calității și pentru a permite controlul.

4.   Etichetare

Grupul de producători a solicitat să se aducă modificări acestei secțiuni pentru a fi conformă cu noua legislație națională și comunitară în vigoare. Fără a ține seama de modul de prezentare comercială și fără a aduce atingere cerințelor de etichetare stabilite în legislația generală, este obligatorie folosirea mențiunii „CARNALENTEJANA — DOP”, a mărcii de certificare, a logo-ului CARNALENTEJANA și a logo-ului comunitar. În cazul în care produsul este folosit ca ingredient în produse prelucrate, pe etichetă se poate folosi doar sintagma „Elaborado a partir de CARNALENTEJANADOP”, cu condiția respectării anumitor criterii de autorizare și control, iar utilizarea mențiunii „CARNALENTEJANA — DOP”, a logo-ului comunitar sau a oricărui alt termen sau indicație care poate induce în eroare și poate aduce prejudicii reputației DOP este strict interzisă.

FIȘĂ REZUMAT

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„CARNALENTEJANA”

Nr. CE: PT/PDO/117/0209/08.04.2002

DOP ( X ) IGP ( )

Această fișă rezumat prezintă cu titlu informativ principalele elemente ale caietului de sarcini al produsului.

1.   Autoritatea competentă din statul membru:

Denumire:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresă:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisboa

Telefon

(351) 21 844 22 00

Fax

(351) 21 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Grup:

Denumire:

CARNALENTEJANA — Agrupamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, SA

Adresă:

Estrada do Moinho Vento

P-7350-230 Elvas

Telefon

(351) 268 639480

Fax

(351) 268 622455

E-mail:

caalentejo@mail.telepac.pt

Componență:

Producători/prelucrători ( X ) Alte categorii ( )

3.   Tipul produsului:

Clasa 1.1: Carne și organe comestibile proaspete

4.   Caiet de sarcini:

[rezumatul cerințelor prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006]

4.1.   Denumire: „Carnalentejana”

4.2.   Descriere: Semicarcase, sferturi de carcase, carne ambalată în vid sau atmosferă controlată, precum și preparatele aferente, refrigerate sau congelate, provenind de la animale din rasa Alentejana înscrise în Livro de Nascimentos da Raça Bovina Alentejana [Registrul de nașteri al rasei bovine Alentejana] și care au următoarele caracteristici:

În afară de modurile de prezentare tradiționale — carcase, bucăți întregi și tranșe — CARNALENTEJANA poate fi comercializată și sub formă de carne tocată, carne mărunțită, rulouri de carne, cuburi, tranșe etc., prezentată în ambalaje adecvate, în atmosferă controlată, sub vid sau congelată printr-un procedeu de congelare rapidă, CARNALENTEJANA reprezentând, de regulă, cel puțin 95 % din greutatea produsului final. Pentru preparatele în care CARNALENTEJANA este utilizată ca ingredient, aceasta trebuie să fie singura categorie de carne prezentă în produs și trebuie să reprezinte cel puțin 60 % din greutatea produsului final.

4.3.   Aria geografică: Având în vedere: distribuția geografică a montado [ecosistem cuprinzând arbori de plută și stejari] și a rasei bovine Alentejana; locația exploatațiilor agricole care, în consecință, pot practica regimul de creștere adecvat; know-how-ul aferent creșterii animalelor; reglementările privind sacrificarea, tăierea și obținerea carcaselor, a semicarcaselor, a bucăților de carne bovină și a produselor prelucrate, în general; cerințele generale referitoare la controlul și trasabilitatea cărnii de bovine; cerințele specifice de control și trasabilitate pe care producătorii de CARNALENTEJANA și le-au impus; necesitatea de a nu induce în eroare consumatorii obișnuiți de CARNALENTEJANA; necesitatea absolută de a face dovada originii geografice și animale a fiecărei bucăți de carne sau a fiecărui ambalaj și necesitatea de a oferi consumatorilor un produs autentic și de încredere; aria geografică în care are loc nașterea animalelor, creșterea, îngrășarea și sacrificarea acestora, tăierea carcaselor, semicarcaselor și a sferturilor de carcasă, tăierea și porționarea în bucăți mai mari sau mai mici, inclusiv tăierea fină, transformarea anumitor bucăți în carne tocată și produse prelucrate, ambalarea bucăților de carne, a produselor tocate și prelucrate, locațiile exploatațiilor agricole se limitează, în mod natural, la:

municipalitățile aparținând districtelor Beja, Évora și Portalegre,

municipalitățile Alcácer do Sal, Alcochete, Grândola, Montijo, Moita, Palmela, Setúbal, Santiago do Cacém și Sines din districtul Setúbal,

municipalitățile Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Constância, Coruche, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal și Vila Nova da Barquinha din districtul Santarém,

municipalitățile Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova și Vila Velha de Ródão din districtul Castelo Branco.

4.4.   Dovada originii: Originea speciei bovine Alentejana se stabilește prin tradiție. S-au întreprins eforturi de selecție și ameliorare a rasei de peste 40 de ani, existând un registru genealogic și o asociație a crescătorilor de rasă.

Carnea trebuie să provină exclusiv de la animale din specia Alentejana înscrise în registrul nașterilor aferent rasei, născute, crescute și îngrășate în exploatații din aria geografică definită și care au caracteristicile necesare stabilite de grup. Întregul ciclu de producție, inclusiv sacrificarea, tăierea, prelucrarea și ambalarea trebuie să se desfășoare sub controlul entității competente. Controlul se referă la toate etapele ciclului de producție, în special de la naștere și înscrierea în registru, inclusiv hrana destinată animalelor și creșterea acestora, până la sacrificare, tăiere, prelucrare și ambalare. S-a implementat un sistem integral de trasabilitate care permite stabilirea, în orice moment, a legăturii dintre produs și animalul de origine cu ajutorul unor mărci de certificare numerotate.

4.5.   Metoda de obținere: Carnea provine de la animale din specia bovină Alentejana înscrise în registrul nașterilor aferent rasei, din părinți înscriși în registrul genealogic al rasei, crescute într-un mod extensiv, cu o densitate a stocului de animale mai mică de 1,4 UGB/ha, în conformitate cu practicile locale tradiționale. Vițeii sunt alăptați de către mamele lor până la vârsta de 6-9 luni, după care alimentația acestora este completată progresiv prin pășunat și alimente concentrate autorizate de grup. Clasele de vârstă pentru sacrificare sunt definite și clasificate, la fel și regulile de alimentație și creștere a animalelor. CARNALENTEJANA poate fi comercializată sub diverse forme menționate în caietul de sarcini: carcase, bucăți întregi sau tăiate, produse prelucrate simple sau preparate, cu sau fără legume, ambalată corespunzător în atmosferă controlată, în vid sau congelată printr-un procedeu de congelare rapidă. Pentru a garanta autenticitatea și calitatea produsului, pentru a îndeplini cerințele de protecție a consumatorilor și pentru a facilita controlul și trasabilitatea integrală atât a produsului, cât și a procesului, tranșarea cărnii, prelucrarea și operațiunile de ambalare trebuie să se desfășoare în aria geografică menționată, împreună cu creșterea, îngrășarea și sacrificarea animalelor, precum și tăierea carcaselor. Cu toate acestea, unele din operațiunile de prelucrare/ambalare se pot desfășura în afara ariei geografice în cazul în care nu există nici o instalație locală de prelucrare care să îndeplinească cerințele grupului în materie de igienă, siguranță alimentară și control al operațiunilor. În astfel de situații, sistemul de control trebuie întărit, trebuie să se asigure trasabilitatea și trebuie să existe o limită de 500 km pentru transportul cărnii pentru a evita orice deteriorare a calității și pentru a permite controlul.

4.6.   Legătură: Rasa bovină Alentejana este prezentă în exploatații agricole și de creștere a animalelor situate în regiunea Alentejo și în regiunile învecinate. Condițiile agroclimatice sunt exclusiv mediteraneene, cu veri calde și uscate, pășuni spontane tipic mediteraneene care îi conferă cărnii caracteristici organoleptice specifice. Unitățile de producție constau în cirezi de câteva zeci de vaci pentru reproducere, crescute în mod extensiv în exploatații agricole unde creșterea animalelor este, în mod normal, o activitate simbiotică cu producția de cereale. Complementaritatea acestor două activități s-a dovedit a fi constantă de-a lungul timpului. Utilizarea paielor și miriștilor de cereale ca hrană pentru animale este o practică normală în Alentejano, Esențială pentru gestiunea efectivelor de animale odată cu rărirea pășunilor naturale, în perioada cuprinsă între începutul verii și până la venirea iernii. Pășunatul se desfășoară, în mod obișnuit, în zona etajului vegetativ al arborilor de plută și al stejarilor, unde, odată cu venirea toamnei, ghindele constituie o rezervă de hrană și un excelent supliment alimentar pe lângă iarbă, aceasta din urmă având o valoarea nutritivă scăzută în acea perioadă a anului.

4.7.   Organism de control:

Denumire:

CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas, Lda

Adresă:

Rua Diana de Liz — Horta do Bispo

Apartado 320

P-7006-804 Évora

Telefon

(351) 26 676  95 64/5

Fax

(351) 26 676  95 66

E-mail:

geral@certialentejo.pt

CERTIALENTEJOCertificação de Produtos Agrícolas, Lda. a fost recunoscută ca îndeplinind cerințele standardului 45011:2001.

4.8.   Etichetare: În afara mențiunilor impuse de legislația generală, sunt obligatorii și următoarele:

cuvintele „CARNALENTEJANADenominação de Origem Protegida”,

marca de certificare pe care figurează numele produsului, numele organismului de control și certificare, precum și codul unic care permite trasabilitatea produsului,

logo-urile DOP CARNALENTEJANA și cel comunitar, reproduse în continuare:

Numele sau denumirea juridică și adresa producătorului nu pot fi, în nici un caz, înlocuite cu numele oricărei alte entități, chiar dacă aceasta își asumă răspunderea pentru produs, îl ambalează sau îl comercializează.

Nu se poate adăuga la denumirea comercială — Carnalentejana DOP — nicio altă indicație sau referință, inclusiv marca comercială a distribuitorilor sau altele de acest tip.

Produsele alimentare care conțin CARNALENTEJANA pot fi comercializate în ambalaje cu mențiunea „Elaborado a partir de CARNALENTEJANADOP”, cu condiția ca:

Carnalentejana (certificată ca atare) să constituie singurul ingredient din categoria „carne” a produsului final,

Carnalentejana (certificată ca atare) să constituie ingredientul principal, ca greutate, din produsul final, și

utilizatorii produsului care poartă această denumire protejată să fie autorizați de grupul de producători competent.

Grupul este responsabil și pentru înscrierea acestor utilizatori în registre specifice care, după autorizare, trebuie controlate de organismul de certificare și control în ceea ce privește corecta utilizare a denumirii protejate în cazul etichetării și cantitățile folosite. În astfel de situații, utilizarea logo-ului comunitar sau a oricărui alt logo sau indicații care ar putea aduce prejudicii reputației DOP este interzisă.


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  Carcasele tăurașilor, junincilor taurilor și vacilor clasificate ca P sunt permise doar în cazul în care sunt destinate tăierii.