European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2023/2761

7.12.2023

DECIZIA (UE) 2023/2761 A CONSILIULUI

din 4 decembrie 2023

privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului interimar privind comerțul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 13 noiembrie 2017, Consiliul a autorizat Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să înceapă negocierile cu Chile în vederea unui acord modernizat cu Chile, care să înlocuiască Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „Acordul de asociere”).

(2)

La 9 decembrie 2022, negocierile dintre Uniune și Chile s-au încheiat cu succes.

(3)

Modernizarea Acordului de asociere prevede două instrumente juridice paralele. Primul instrument este Acordul-cadru avansat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul-cadru avansat”), care include: pilonul politic și de cooperare și pilonul comerț și investiții, care cuprinde dispozițiile privind protecția investițiilor. Al doilea instrument este Acordul interimar privind comerțul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile (denumit în continuare „acordul”), care reglementează liberalizarea comerțului și a investițiilor. Acordul va înceta să mai producă efecte și va fi înlocuit de Acordul-cadru avansat la intrarea în vigoare a acestuia din urmă.

(4)

Acordul ar trebui să fie semnat în numele Uniunii, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară, iar declarația comună privind dispozițiile referitoare la comerț și dezvoltarea durabilă cuprinse în Acordul interimar privind comerțul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile (denumită în continuare „declarația comună”), atașată la acord, ar trebui să fie aprobată în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului interimar privind comerțul dintre Uniunea Europeană și Republica Chile (2), sub rezerva încheierii acordului menționat.

Articolul 2

Declarația comună atașată la acord se aprobă, în numele Uniunii.

Articolul 3

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

F. BOLAÑOS GARCÍA


(1)   JO L 352, 30.12.2002, p. 3.

(2)  Textul acordului se publică împreună cu decizia privind semnarea acestuia.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)