ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 322I

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 65
16 decembrie 2022


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2022/2474 al Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

1

 

*

Regulamentul (UE) 2022/2475 al Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

315

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2476 al Consiliului din 16 decembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

318

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2022/2477 a Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

466

 

*

Decizia (PESC) 2022/2478 a Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

614

 

*

Decizia (PESC) 2022/2479 a Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

687

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

16.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 322/1


REGULAMENTUL (UE) 2022/2474 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/2478 a Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Prin Regulamentul (UE) nr. 833/2014 sunt puse în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului (3).

(3)

La 16 decembrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/2478 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC.

(4)

Este oportun să se extindă lista articolelor restricționate care ar putea contribui la consolidarea militară și tehnologică a Rusiei sau la dezvoltarea sectorului de apărare și securitate al acesteia, prin adăugarea motoarelor de drone, a altor echipamente chimice și biologice, a agenților pentru combaterea dezordinii publice și a unor componente electronice.

(5)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se extinde, prin adăugarea a 168 de noi entități, lista entităților care au legături cu complexul militaro-industrial al Rusiei, cărora li se impun restricții mai stricte la export în ceea ce privește produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, precum și produsele și tehnologiile care ar putea contribui la consolidarea tehnologică a sectorului apărării și securității din Rusia. Având în vedere riscul concret ca anumite produse sau tehnologii să fie redirecționate din Crimeea sau Sevastopol către Federația Rusă, este, de asemenea, oportun să se includă pe această listă de utilizatori finali anumite entități controlate de Rusia cu sediul în Crimeea sau Sevastopol. Această includere nu afectează faptul că Uniunea nu recunoaște și continuă să condamne cu fermitate anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului de către Federația Rusă.

(6)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se extinde suspendarea în Uniune a licențelor de difuzare a canalelor mass-media ruse aflate sub controlul permanent al conducerii ruse, precum și interdicția de a difuza conținutul acestora.

(7)

Federația Rusă s-a angajat într-o campanie internațională sistematică de manipulare și de denaturare a faptelor prin intermediul mass-mediei pentru a-și consolida strategia de destabilizare a țărilor cu care se învecinează și a Uniunii și a statelor sale membre. În special, propaganda a vizat în mod repetat și consecvent partidele politice europene, în special în perioadele electorale, precum și societatea civilă, solicitanții de azil, minoritățile etnice ruse, minoritățile de gen și funcționarea instituțiilor democratice din Uniune și din statele sale membre.

(8)

Pentru a justifica și a sprijini agresiunea sa împotriva Ucrainei, Federația Rusă s-a angajat în acțiuni de propagandă continue și concertate ce vizează societatea civilă din Uniune și din țările din vecinătate, denaturând și manipulând grav faptele.

(9)

Respectivele acțiuni de propagandă au fost desfășurate prin intermediul mai multor canale mass-media aflate sub controlul permanent, direct sau indirect, al conducerii Federației Ruse. Astfel de acțiuni constituie o amenințare semnificativă și directă la adresa ordinii și securității publice a Uniunii. Respectivele canale mass-media sunt mijloace esențiale și indispensabile pentru promovarea și sprijinirea agresiunii îndreptate împotriva Ucrainei și pentru destabilizarea țărilor învecinate cu aceasta.

(10)

Având în vedere gravitatea situației și ca reacție la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, este necesar, în concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, astfel cum este recunoscut la articolul 11 din aceasta, să se introducă măsuri restrictive suplimentare pentru a suspenda activitățile de difuzare ale unor astfel de canale mass-media în Uniune sau direcționate către Uniune. Măsurile ar trebui să fie menținute până când va înceta agresiunea împotriva Ucrainei și până când Federația Rusă și canalele sale mass-media asociate încetează să desfășoare acțiuni de propagandă împotriva Uniunii și a statelor sale membre.

(11)

În concordanță cu drepturile și libertățile fundamentale recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale, în special cu dreptul la libertatea de exprimare și de informare, libertatea de a desfășura o activitate comercială și dreptul de proprietate, astfel cum sunt recunoscute la articolele 11, 16 și 17 din aceasta, respectivele măsuri nu împiedică respectivele canale mass-media și personalul lor să desfășoare activități în Uniune, altele decât difuzarea, cum ar fi cercetarea și interviurile. În special, respectivele măsuri nu modifică obligația de a respecta drepturile, libertățile și principiile menționate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv în Carta drepturilor fundamentale, și în constituțiile statelor membre, potrivit domeniului de aplicare al acestora.

(12)

Pentru a asigura coerența cu procesul din Decizia 2014/512/PESC de suspendare a licențelor de radiodifuziune, Consiliul ar trebui să își exercite competențele de executare pentru a decide, în urma unei examinări a respectivelor cazuri, dacă măsurile restrictive urmează să se aplice, de la data indicată în prezentul regulament, mai multor entități care figurează pe lista din anexa XV la prezentul regulament.

(13)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se consolidează interdicția deja existentă care vizează noi investiții în sectorul energetic rusesc prin interzicerea, în plus, a unor noi investiții în sectorul minier rusesc, cu excepția activităților miniere și extractive care implică anumite materii prime critice.

(14)

Este oportun să se extindă interdicția privind exportul de produse și tehnologii adecvate pentru a fi utilizate în aviație și în industria spațială pentru a include motoarele de aeronave și piesele destinate acestora. Atât această interdicție, cât și interdicția de a ateriza, de a decola sau de a survola teritoriul Uniunii se aplică atât aeronavelor cu echipaj, cât și aeronavelor fără pilot la bord. În plus, prin Decizia (PESC) 2022/2478 se introduce o derogare care permite furnizarea de asistență tehnică în legătură cu utilizarea produselor și tehnologiilor adecvate pentru a fi utilizate în aviație sau în industria spațială, atunci când acest lucru este necesar pentru a evita coliziunea între sateliți sau reintrarea neintenționată a acestora în atmosferă. În plus, prin decizia respectivă se introduce posibilitatea ca autoritățile naționale competente să acorde derogări pentru a permite ca anumite produse aeronautice, care sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în domeniul medical, să fie exportate în scopuri medicale, farmaceutice și umanitare.

(15)

Este oportun totodată să se extindă lista bunurilor care ar putea contribui la consolidarea capacităților industriale rusești prin includerea unor articole precum generatoare, drone de jucărie, laptopuri, hard diskuri, componente IT, echipamente de vedere nocturnă și de radionavigație, camere de luat vederi și obiective.

(16)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se prelungește cu încă șase luni scutirea aplicabilă importurilor de metanol originar sau exportat din Rusia.

(17)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 conține o interdicție privind importul de țiței din Rusia prin intermediul conductelor sau al transportului maritim. Regulamentul (UE) nr. 833/2014 prevede, totodată, derogări temporare pentru importurile prin conducte și pentru importurile pe cale maritimă pentru Bulgaria. Aceste derogări au fost menite exclusiv să asigure securitatea aprovizionării statelor membre, menținând, în același timp, condiții de concurență echitabile între acestea. Prin urmare, este necesar să se clarifice faptul că, la fel ca în cazul statelor membre care importă țiței rusesc prin conducte, Bulgaria nu poate vinde produse petroliere obținute din țițeiul rusesc importat pe baza derogării respective unor cumpărători situați în alte state membre sau în țări terțe. Operațiunile de buncheraj sau de realimentare a unui vehicul sau a unei aeronave în statele membre care beneficiază de pe urma respectivelor derogări nu intră sub incidența respectivei interdicții.

(18)

În spiritul solidarității cu Ucraina, prin Decizia (PESC) 2022/2478 se permite, cu toate acestea, Ungariei, Slovaciei și Bulgariei să exporte în Ucraina anumite produse obținute din prelucrarea țițeiului rusesc importat pe baza derogărilor în cauză, inclusiv, dacă este necesar, prin tranzitarea altor state membre.

(19)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se permite, de asemenea, Bulgariei să exporte către țări terțe anumite produse obținute din prelucrarea țițeiului rusesc importat pe baza derogărilor în cauză. Acest lucru este necesar pentru a atenua riscurile pentru mediu și siguranță, deoarece astfel de produse nu pot fi depozitate în siguranță în Bulgaria. Exporturile anuale nu ar trebui să depășească exporturile anuale medii pentru astfel de produse în cursul ultimilor cinci ani.

(20)

Este oportun să fie exclus de la restricțiile prevăzute la articolele 3m și 3n condensatele de gaze naturale produse în unitățile de producție a gazului natural lichefiat (GNL), pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaz natural lichefiat. Pentru a se evita eludarea și pentru a se asigura că produsele de condensate de gaze naturale restricționate în temeiul articolelor 3m și 3n nu sunt achiziționate, importate sau transportate în Uniune sau în țări terțe, este oportun să se introducă o obligație de raportare pentru operatorii implicați în tranzacții privind condensatele de gaze naturale produse în unitățile de producție a GNL.

(21)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se adaugă Banca de Dezvoltare Regională a Rusiei pe lista entităților deținute sau controlate de statul rus cărora li se aplică interdicția privind tranzacțiile.

(22)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se interzice resortisanților Uniunii să dețină orice post în cadrul organelor de conducere ale tuturor persoanelor juridice, entităților sau organismelor stabilite în Rusia, aflate în proprietatea sau sub controlul statului rus. Decizia respectivă prevede, de asemenea, posibilitatea în ceea ce privește autoritățile competente de a acorda resortisanților lor o autorizație de a deține astfel de posturi în întreprinderile comune existente sau în construcții juridice similare, precum și în filialele întreprinderilor din UE stabilite în Rusia, precum și atunci când deținerea unor astfel de posturi este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie, sau atunci când persoana juridică, entitatea sau organismul în cauză este implicat(ă) în tranzitul prin Rusia al țițeiului provenind dintr-o țară terță, iar deținerea unui astfel de post este destinată unor operațiuni care nu fac obiectul altor interdicții.

(23)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se prelungește durata derogării de la interdicția de a încheia tranzacții cu anumite entități rusești deținute de stat, în cazul în care o astfel de tranzacție este strict necesară pentru lichidarea unei întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare. Decizia respectivă introduce, de asemenea, posibilitatea ca autoritățile naționale competente să autorizeze tranzacții care sunt necesare pentru dezinvestirea și retragerea respectivelor entităților rusești deținute de stat din întreprinderile din UE.

(24)

Pentru a facilita dezinvestirea de pe piața rusă a operatorilor din Uniune, prin Decizia (PESC) 2022/2478 se introduce o derogare temporară de la interdicțiile de import și export prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 833/2014. Pentru a facilita o ieșire rapidă de pe piața rusă, această derogare este temporară și limitată, permițând vânzarea, furnizarea sau transferul acestor produse sau importul acestora în Uniune până la 30 septembrie 2023 și se aplică numai acelor produse care se aflau deja fizic în Rusia la momentul intrării în vigoare a interdicțiilor relevante. În plus, autoritățile naționale ar trebui să se asigure că produsele interzise rămase în Rusia ca urmare a dezinvestirii nu sunt în folosul utilizatorului final militar sau nu primesc o utilizare finală militară.

(25)

Este oportun să se alinieze obligația statelor membre de a raporta cu privire la depozitele care depășesc 100 000 EUR deținute de persoane juridice, entități sau organisme stabilite în țări terțe și deținute în proporție majoritară de resortisanți ruși sau de persoane fizice cu reședința în Rusia, la obligațiile similare deja existente pentru celelalte tipuri de depozite.

(26)

În plus, prin Decizia (PESC) 2022/2478 se extinde interdicția existentă privind furnizarea anumitor servicii către Federația Rusă și către persoanele juridice, entitățile sau organismele stabilite în Rusia, prin interzicerea furnizării de servicii de publicitate, de cercetare de piață și de sondare a opiniei publice, precum și de servicii de testare a produselor și de inspecție tehnică. În conformitate cu Clasificarea centrală a produselor, astfel cum a fost stabilită de Oficiul Statistic al Organizației Națiunilor Unite, Statistical Papers, seria M, nr. 77, CPC prov., 1991, „Serviciile de cercetare de piață și de sondare a opiniei publice” includ serviciile de cercetare de piață și serviciile de sondare a opiniei publice. „Serviciile de testare și analiză tehnică” includ serviciile de testare și analiză a compoziției și a purității, serviciile de testare și analiză a proprietăților fizice, serviciile de testare și analiză a sistemelor mecanice și electrice integrate, serviciile de inspecție tehnică, precum și alte servicii de testare și de analiză tehnică. Este în continuare permisă furnizarea de asistență tehnică în legătură cu produsele exportate către Rusia, cu condiția ca vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul unor astfel de produse să nu fie interzisă în temeiul prezentului regulament în momentul furnizării asistenței tehnice respective. „Serviciile de publicitate” includ serviciile de vânzare sau leasing de spațiu sau timp publicitar și serviciile de planificare, de creare și de plasare de publicitate, precum și alte servicii de publicitate.

(27)

Prin Decizia (PESC) 2022/2478 se clarifică și modifică în continuare derogările de la interdicția de a importa produse siderurgice care provin din Rusia sau au fost exportate din Rusia.

(28)

În fine, prin Decizia (PESC) 2022/2478 se efectuează anumite corecturi tehnice în textul operativ.

(29)

Măsurile respective intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(30)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următoarea literă:

„(x)

«sector minier și extractiv» înseamnă un sector care acoperă activitățile de localizare, extracție, gestionare și prelucrare în legătură cu materiale care nu produc energie;”.

2.

Articolul 3a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3a

(1)   Se interzice:

(a)

achiziționarea oricărei noi participații sau extinderea oricărei participații existente în orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau a oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia;

(b)

acordarea sau participarea la orice acord de acordare a oricărui nou împrumut sau credit ori furnizarea în alt mod de finanțare, inclusiv capital propriu, oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau a oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia sau în scopul documentat al finanțării unei astfel de persoane juridice, a unei astfel de entități sau a unui astfel de organism;

(c)

constituirea oricărei noi întreprinderi comune împreună cu orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau a oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia;

(d)

furnizarea de servicii de investiții care au legătură directă cu activitățile menționate la literele (a), (b) și (c).

(2)   Se interzice:

(a)

achiziționarea oricărei noi participații sau extinderea oricărei participații existente în orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau a oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul minier și extractiv în Rusia;

(b)

acordarea sau participarea la orice acord de acordare a oricărui nou împrumut sau credit ori furnizarea în alt mod de finanțare, inclusiv capital propriu, oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau a oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul minier și extractiv în Rusia sau în scopul documentat al finanțării unei astfel de persoane juridice, a unei astfel de entități sau a unui astfel de organism;

(c)

constituirea oricărei noi întreprinderi comune împreună cu orice persoană juridică, entitate sau organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației Rusiei sau a oricărei alte țări terțe și care își desfășoară activitatea în sectorul minier și extractiv în Rusia;

(d)

furnizarea de servicii de investiții care au legătură directă cu activitățile menționate la literele (a), (b) și (c).

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, orice activitate menționată la alineatul (1), după ce au stabilit că aceasta:

(a)

este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii, precum și pentru transportul în Uniune de gaze naturale și de țiței, inclusiv produse obținute din prelucrarea țițeiului, cu excepția cazului în care acestea sunt interzise în temeiul articolului 3m sau 3n, din sau prin Rusia; sau

(b)

privește exclusiv o persoană juridică, o entitate sau un organism care își desfășoară activitatea în sectorul energetic în Rusia deținut(ă) de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru.

(4)   Statul membru sau statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (3) în termen de două săptămâni de la autorizare.

(5)   Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu se aplică activităților miniere și extractive a căror valoare maximă rezultă din producția anumitor materiale care figurează pe lista din anexa XXX sau care au ca obiectiv principal producția oricăruia dintre aceste materiale.”

3.

Articolul 3c se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(5b)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea C a anexei XI, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (4) nu se aplică executării, până la 16 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 17 decembrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

;

(b)

se introduc următoarele alineate:

„(6b)   Prin derogare de la alineatul (4), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, furnizarea de asistență tehnică în legătură cu utilizarea produselor și tehnologiilor menționate la alineatul (1), după ce au stabilit că furnizarea unei astfel de asistențe tehnice este necesară pentru evitarea coliziunii între sateliți sau a reintrării neintenționate a acestora în atmosferă.

(6c)   Prin derogare de la alineatele (1) și (4), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8517 71 00, 8517 79 00 și 9026 00 00 care figurează pe lista din partea B a anexei XI sau servicii conexe de asistență tehnică, de brokeraj, de finanțare sau de asistență financiară, după ce au stabilit că acest lucru este necesar în scopuri medicale sau farmaceutice ori în scopuri umanitare, cum ar fi furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente, sau transferul de lucrători umanitari și asistența conexă ori pentru evacuări.

Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare pentru scopuri medicale, farmaceutice sau umanitare în conformitate prezentul alineat, autoritățile competente nu acordă autorizație pentru export niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.”

4.

La articolul 3ea, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (5), (5a) și (5b) în termen de două săptămâni de la autorizare.”

5.

Articolul 3g se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

importul sau achiziționarea, în mod direct sau indirect, începând cu 30 septembrie 2023, de fier și produse siderurgice care figurează pe lista din anexa XVII, atunci când sunt prelucrate într-o țară terță, care încorporează fier și produse siderurgice originare din Rusia care figurează pe lista din anexa XVII; în ceea ce privește produsele care figurează pe lista din anexa XVII, prelucrate într-o țară terță, care încorporează produse siderurgice originare din Rusia încadrate la codul NC 7207 11, 7207 12 10 sau 7224 90, această interdicție se aplică de la 1 aprilie 2024 pentru codul NC 7207 11 și de la 1 octombrie 2024 pentru codurile NC 7207 12 10 și 7224 90;”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea B a anexei XVII, dar care nu figurează pe lista din partea A a anexei XVII, și fără a aduce atingere alineatului (4), interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică executării, până la 8 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 7 octombrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective. Prezenta dispoziție nu se aplică produselor încadrate la codurile NC 7207 11, 7207 12 10 și 7224 90, cărora li se aplică alineatele (4), (5) și (5a).”

;

(c)

se introduce următorul alineat:

„(5a)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește importul, achiziționarea sau transportul, ori în ceea ce privește asistența tehnică sau financiară conexă, pentru următoarele cantități de produse încadrate la codul NC 7224 90:

(a)

147 007 de tone, în perioada cuprinsă între 17 decembrie 2022 și 31 decembrie 2023;

(b)

110 255 de tone, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2024 și 30 septembrie 2024.”;

(d)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Volumele contingentelor de import stabilite la alineatele (4), (5) și (5a) sunt gestionate de Comisie și de statele membre în conformitate cu sistemul de gestionare a contingentelor tarifare prevăzut la articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (*1).

(*1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).”"

6.

Articolul 3i se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3b) se înlocuiește cu următorul text:

„(3b)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea B a anexei XXI, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 8 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 7 octombrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

Această dispoziție nu se aplică produselor încadrate la codul NC 2905 11, care figurează pe lista din partea B a anexei XXI, cărora li se aplică alineatul (3ba).”

;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(3ba)   În ceea ce privește produsele încadrate la codul NC 2905 11, care figurează pe lista din partea B a anexei XXI, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 18 iunie 2023, a contractelor încheiate înainte de 7 octombrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

7.

Articolul 3k se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea A a anexei XXIII, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 10 iulie 2022, a contractelor încheiate înainte de 9 aprilie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

;

(b)

alineatul (3a) se înlocuiește cu următorul text:

„(3a)   În ceea ce privește produsele încadrate la codurile NC 2701, 2702, 2703 și 2704, care figurează pe lista din partea A a anexei XXIII, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 8 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 7 octombrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

;

(c)

se introduce următorul alineat:

„(3b)   În ceea ce privește produsele care figurează pe lista din partea B a anexei XXIII, interdicțiile prevăzute la alineatele (1) și (2) nu se aplică executării, până la 16 ianuarie 2023, a contractelor încheiate înainte de 17 decembrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.”

;

(d)

se introduce următorul alineat:

„(5a)   Autoritățile competente din statele membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor încadrate la codurile NC 8417 20, 8419 81 80 și 8438 10 10 sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă, după ce au stabilit că aceste produse sau tehnologii sau furnizarea de asistență tehnică sau financiară conexă sunt necesare pentru uzul personal casnic al persoanelor fizice.”

;

(e)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare menționate la alineatele (5) și (5a), autoritățile competente nu acordă autorizație pentru export niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia dacă au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.”

8.

Articolul 3m se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (7) se adaugă următoarele paragrafe:

„Începând cu 5 februarie 2023, se interzice transferul sau transportul produselor petroliere încadrate la codul NC 2710 care sunt obținute din țiței importat pe baza unei derogări acordate de autoritatea competentă bulgară în temeiul alineatului (5) către alte state membre sau către țări terțe ori vânzarea acestor produse petroliere către cumpărători din alte state membre sau din țări terțe.

Prin derogare de la interdicția prevăzută la al doilea paragraf, autoritățile competente din Bulgaria pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Ucraina de anumite produse petroliere care figurează pe lista din anexa XXXI, care sunt obținute din țiței importat în conformitate cu alineatul (5), după ce au stabilit că:

(a)

produsele sunt destinate exclusiv utilizării în Ucraina;

(b)

o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export nu este menit(ă) să eludeze interdicțiile prevăzute la al doilea paragraf.

Prin derogare de la interdicția prevăzută la al doilea paragraf, autoritățile competente din Bulgaria pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către orice țară terță a anumitor produse petroliere care figurează pe lista din anexa XXXII, obținute din țiței importat în conformitate cu alineatul (5), în cadrul volumelor contingentelor de export menționate în anexa respectivă, după ce au stabilit că:

(a)

produsele nu pot fi depozitate în Bulgaria din cauza riscurilor de mediu și de siguranță;

(b)

o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export nu are scopul de a eluda interdicțiile prevăzute la al doilea paragraf.

Bulgaria informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la autorizare.”;

(b)

la alineatul (8) se adaugă următoarele paragrafe:

„Începând cu 5 februarie 2023, prin derogare de la interdicția prevăzută la al treilea paragraf, autoritățile competente din Ungaria și Slovacia pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul către Ucraina de anumite produse petroliere care figurează pe lista din anexa XXXI, care sunt obținute din țiței importat în conformitate cu alineatul (3) litera (d), după ce au stabilit că:

(a)

produsele sunt destinate exclusiv utilizării în Ucraina;

(b)

o astfel de vânzare, furnizare, transfer sau export nu este menit(ă) să eludeze interdicțiile prevăzute la al treilea paragraf.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat în termen de două săptămâni de la autorizare.”;

(c)

se adaugă următoarele alineate:

„(11)   Persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele informează, în termen de două săptămâni, autoritatea competentă a statului membru în care sunt rezidente, situate, stabilite sau înregistrate cu privire la toate tranzacțiile pentru achiziționarea, importul sau transferul în Uniune al condensatelor de gaze naturale de la subpoziția NC 2709 00 10 provenite de la instalații de producție a gazului natural lichefiat, originare sau exportate din Rusia. Raportarea include informații privind volumele.

Statul membru în cauză pune la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei informațiile primite în temeiul primului paragraf.

(12)   Pe baza informațiilor primite în temeiul alineatului (11), Comisia revizuiește funcționarea măsurilor privind condensatele de gaze naturale de la subpoziția NC 2709 00 10 provenite de la instalații de producție a gazului natural lichefiat, originare sau exportate din Rusia, până la 18 iulie 2023.”

9.

La articolul 3n se adaugă următoarele alineate:

„(12)   Persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele informează, în termen de două săptămâni, autoritatea competentă a statului membru în care sunt rezidente, situate, stabilite sau înregistrate cu privire la toate tranzacțiile pentru achiziționarea sau transferul în țări terțe de condensate de gaze naturale de la subpoziția NC 2709 00 10 provenite de la instalații de producție a gazului natural lichefiat, originare sau exportate din Rusia. Raportarea include informații privind volumele.

Statul membru în cauză pune la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei informațiile primite în temeiul primului paragraf.

(13)   Pe baza informațiilor primite în temeiul alineatului (12), Comisia revizuiește funcționarea măsurilor privind condensatele de gaze naturale de la subpoziția NC 2709 00 10 provenite de la instalații de producție a gazului natural lichefiat, originare sau exportate din Rusia, până la 18 iulie 2023.”

10.

La articolul 5, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Se interzic cotarea și furnizarea de servicii începând cu 12 aprilie 2022 și admiterea la tranzacționare, începând cu 29 ianuarie 2023, în locurile de tranzacționare înregistrate sau recunoscute din Uniune, în ceea ce privește valorile mobiliare ale oricărei persoane juridice, ale oricărei entități sau ale oricărui organism care este stabilit(ă) în Rusia și deținut(ă) de stat în proporție de peste 50 %.”

11.

Articolul 5aa se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele alineate:

„(1b)   Începând cu 16 ianuarie 2023, se interzice deținerea oricărui post în cadrul organelor de conducere ale:

(a)

unei persoane juridice, ale unei entități sau ale unui organism stabilit(e) în Rusia care este controlat(ă) public sau deținut(ă) de stat în proporție de peste 50 % ori în care Rusia, guvernul Rusiei ori Banca Centrală a Rusiei are dreptul de a participa la profituri sau cu care Rusia, guvernul Rusiei ori Banca Centrală a Rusiei are alte relații economice substanțiale;

(b)

unei persoane juridice, ale unei entități sau ale unui organism ale cărui drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de o entitate menționată la prezentul alineat litera (a); sau

(c)

ale unei persoane juridice, ale unei entități sau ale unui organism stabilit în Rusia și care acționează în numele sau în conformitate cu instrucțiunile unei entități menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

Această interdicție nu se aplică niciunei persoane juridice, entități sau organism menționat(e) la alineatul (1), căruia (căreia) i se aplică alineatul (1a).

(1c)   Prin derogare de la alineatul (1b), autoritățile competente pot autoriza deținerea unui post în organele de conducere ale unei persoane juridice, entități sau organism menționat(ă) la alineatul (1b), după ce au stabilit că respectiva persoană juridică, entitate sau organism reprezintă:

(a)

o întreprindere comună sau o construcție juridică similară care implică o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat(ă) la alineatul (1b) și este încheiată de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru înainte de 17 decembrie 2022; sau

(b)

o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat(ă) la alineatul (1b) care a fost stabilit(ă) în Rusia înainte de 17 decembrie 2022 și care este deținut(ă) sau controlat(ă) exclusiv sau în comun de către o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru.

(1d)   Prin derogare de la alineatul (1b), autoritățile competente pot autoriza deținerea unui post în organele de conducere ale unei persoane juridice, entități sau organism menționat(e) la alineatul (1b), după ce au stabilit că deținerea unui astfel de post este necesară pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie.

(1e)   Prin derogare de la alineatul (1b), autoritățile competente pot autoriza deținerea unui post în organele de conducere ale unei persoane juridice, entități sau organism menționat(e) la alineatul (1b), după ce au stabilit că persoana juridică, entitatea sau organismul este implicat(ă) în tranzitarea prin Rusia a țițeiului provenind dintr-o țară terță și că deținerea unui astfel de post este destinată unor operațiuni care nu sunt interzise în temeiul articolelor 3m și 3n.”

;

(b)

se introduc următoarele alineate:

„(2d)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică executării, până la 18 martie 2023, a contractelor încheiate cu o persoană juridică, o entitate sau un organism menționat(ă) în partea C a anexei XIX înainte de 17 decembrie 2022 sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(2e)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică primirii plăților datorate de persoanele juridice, entitățile sau organismele menționate în partea C a anexei XIX în temeiul contractelor executate înainte de 18 martie 2023.”

;

(c)

la alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

tranzacțiile, inclusiv vânzările, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 30 iunie 2023, a unei întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare încheiate înainte de 16 martie 2022, în care este implicată o persoană juridică, o entitate sau un organism dintre cele menționate la alineatul (1);”

(d)

se introduce următorul alineat:

„(3a)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, tranzacții care sunt strict necesare pentru dezinvestirea și retragerea, până la 30 iunie 2023, a entităților menționate la alineatul (1) sau a filialelor acestora din Uniune de la o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit(ă) în Uniune.”

(e)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1c), (1d), (1e) și (3a) în termen de două săptămâni de la autorizare.”

12.

La articolul 5g alineatul (1), se introduce următoarea literă:

„(aa)

furnizează autorității naționale competente a statului membru în care sunt situate sau Comisiei, până cel târziu la 27 mai 2023, o listă a depozitelor care depășesc 100 000 EUR deținute de o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit(ă) în afara Uniunii și ale cărui (cărei) drepturi de proprietate sunt deținute, în mod direct sau indirect, în proporție de peste 50 % de resortisanți ruși sau de persoane fizice care își au reședința în Rusia. Acestea furnizează actualizări la fiecare 12 luni cu privire la cuantumurile acestor depozite.”

13.

Articolul 5n se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5n

(1)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar, de evidență contabilă sau de consultanță fiscală, sau de servicii de consultanță în afaceri și în management și servicii de relații publice pentru:

(a)

guvernul Rusiei; sau

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia.

(2)   Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de arhitectură și inginerie, de servicii de consultanță juridică și de servicii de consultanță în domeniul informatic pentru:

(a)

guvernul Rusiei; sau

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia

(2a)   Se interzice furnizarea de servicii de cercetare de piață și de sondare a opiniei publice, de servicii de testare și analiză tehnică și de servicii de publicitate pentru:

(a)

guvernul Rusiei; sau

(b)

persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea până la 5 iulie 2022 a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol, încheiate înainte de 4 iunie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(4)   Alineatul (2) nu se aplică în ceea ce privește furnizarea de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea până la 8 ianuarie 2023 a contractelor care nu sunt conforme cu prezentul articol, încheiate înainte de 7 octombrie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(4a)   Alineatul (2a) nu se aplică prestării de servicii care sunt strict necesare pentru finalizarea, până la 16 ianuarie 2023, a contractelor care nu respectă prezentul articol, încheiate înainte de 17 decembrie 2022, sau a contractelor accesorii necesare pentru executarea contractelor respective.

(5)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică furnizării de servicii care sunt strict necesare pentru exercitarea dreptului la apărare în cadrul unor proceduri judiciare și a dreptului la o cale de atac efectivă.

(6)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică prestării de servicii care sunt strict necesare pentru a asigura accesul la proceduri judiciare, administrative sau de arbitraj într-un stat membru, precum și pentru recunoașterea sau executarea, unei hotărâri judecătorești sau a unei hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru, cu condiția ca furnizarea unor astfel de servicii să fie în concordanță cu obiectivele prezentului regulament și ale Regulamentului (UE) nr. 269/2014.

(7)   Alineatele (1), (2) și (2a) nu se aplică prestării de servicii destinate utilizării exclusive de către persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru, a unei țări membre a Spațiului Economic European, a Elveției sau a unei țări partenere care figurează pe lista din anexa VIII.

(8)   Alineatele (2) și (2a) nu se aplică furnizării de servicii necesare pentru urgențele de sănătate publică, prevenirea sau atenuarea urgentă a unui eveniment care ar putea să aibă un impact grav și semnificativ asupra sănătății și siguranței umane și asupra mediului, sau ca răspuns la dezastre naturale.

(9)   Alineatul (2) nu se aplică furnizării de servicii necesare pentru actualizările de software pentru utilizări nemilitare și pentru un utilizator final nemilitar, permise de articolul 2 alineatul (3) litera (d) și de articolul 2a alineatul (3) litera (d) în ceea ce privește produsele care figurează pe lista din anexa VII.

(10)   Prin derogare de la alineatele (1), (2) și (2a), autoritățile competente pot autoriza serviciile menționate la alineatele menționate, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că acest lucru este necesar:

(a)

în scopuri umanitare, precum furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente, sau transferul de lucrători umanitari și acordarea de asistență conexă sau în scopul unor evacuări;

(b)

pentru activități ale societății civile care promovează în mod direct democrația, drepturile omului sau statul de drept în Rusia;

(c)

pentru funcționarea reprezentanțelor diplomatice și consulare ale Uniunii și ale statelor membre sau ale țărilor partenere în Rusia, inclusiv a delegațiilor, ambasadelor și misiunilor, sau a organizațiilor internaționale în Rusia care beneficiază de imunitate în conformitate cu dreptul internațional;

(d)

pentru asigurarea aprovizionării critice cu energie în cadrul Uniunii și pentru achiziționarea, importul sau transportul în Uniune de titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier;

(e)

pentru asigurarea funcționării continue a infrastructurilor, a hardware-ului și a software-ului care sunt esențiale pentru sănătatea și siguranța umană sau pentru siguranța mediului;

(f)

pentru constituirea, exploatarea, întreținerea, aprovizionarea cu combustibil și retratarea și securitatea capacităților nucleare civile, continuarea proiectării, construcției și a dării în exploatare necesare pentru finalizarea instalațiilor nucleare civile, pentru furnizarea de materiale precursoare pentru producția de radioizotopi medicali și pentru aplicații medicale similare sau pentru tehnologie esențială destinată monitorizării radiațiilor din mediu, precum și pentru cooperarea civilă în domeniul nuclear, în special în domeniul cercetării și dezvoltării; sau

(g)

pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice de către operatorii de telecomunicații din Uniune, necesare pentru exploatarea, întreținerea și securitatea, inclusiv securitatea cibernetică, a serviciilor de comunicații electronice, în Rusia, în Ucraina, în Uniune, între Rusia și Uniune și între Ucraina și Uniune, precum și pentru serviciile de centre de date din Uniune.

(11)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (10), în termen de două săptămâni de la autorizare.”

14.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 12b

(1)   Prin derogare de la articolele 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h și 3k, autoritățile competente pot autoriza vânzarea, furnizarea sau transferul produselor și tehnologiilor care figurează pe listele din anexele II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX și XXIII, precum și în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821, până la 30 septembrie 2023, în cazul în care o astfel de vânzare, furnizare sau transfer este strict necesar(ă) pentru dezinvestirea din Rusia sau pentru lichidarea activităților economice în Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

produsele și tehnologiile să fie deținute de un resortisant al unui stat membru sau de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru sau de persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute de sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru; și

(b)

autoritățile competente care decid cu privire la cererile de autorizare nu au motive întemeiate să creadă că produsele ar putea fi destinate unui utilizator final militar sau ar putea avea o utilizare finală militară în Rusia; și

(c)

produsele și tehnologiile în cauză se aflau fizic în Rusia înainte de intrarea în vigoare a interdicțiilor relevante prevăzute la articolul 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h sau 3k pentru produsele și tehnologiile respective.

(2)   Prin derogare de la articolele 3g și 3i, autoritățile competente pot autoriza importul sau transferul produselor care figurează pe listele din anexele XVII și XXI până la 30 septembrie 2023, în cazul în care un astfel de import sau transfer este strict necesar pentru dezinvestirea din Rusia sau pentru lichidarea activităților economice din Rusia, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

produsele să fie deținute de un resortisant al unui stat membru sau de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru sau de persoane juridice, entități sau organisme stabilite în Rusia care sunt deținute de sau controlate exclusiv sau în comun de o persoană juridică, o entitate sau un organism care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în temeiul legislației unui stat membru; și

(b)

produsele în cauză să se fi aflat fizic în Rusia înainte de intrarea în vigoare a interdicțiilor relevante prevăzute la articolele 3g și 3i pentru produsele respective.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (1) și (2) în termen de două săptămâni de la autorizare.

(4)   Toate autorizațiile menționate la alineatul (1) în ceea ce privește produsele și tehnologiile care figurează pe lista din anexa VII, precum și în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821, se eliberează prin mijloace electronice, ori de câte ori este posibil, pe formulare care conțin cel puțin toate elementele și în ordinea prevăzută în modelul C din anexa IX.

Articolul 12c

(1)   Autoritățile competente fac schimb de informații cu celelalte state membre și cu Comisia cu privire la autorizațiile acordate în temeiul articolului 12b alineatul (1) în ceea ce privește produsele și tehnologiile care figurează pe lista din anexa VII, precum și în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821. Schimbul de informații se efectuează utilizând sistemul electronic prevăzut la articolul 23 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2021/821.

(2)   Informațiile primite ca urmare a aplicării prezentului articol, inclusiv cele primite în cadrul schimbului de informații menționate la articolul 2d alineatul (4), sunt folosite numai în scopul pentru care au fost solicitate.

(3)   Statele membre și Comisia asigură, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern, protecția informațiilor confidențiale obținute în aplicarea prezentului articol.

(4)   Statele membre și Comisia se asigură că informațiile clasificate care au fost transmise sau au făcut obiectul schimbului de informații în temeiul prezentului articol nu sunt declasate sau declasificate fără acordul prealabil scris al emitentului.”

15.

Anexa IV se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

16.

Anexa VII se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

17.

Anexa IX se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

18.

Anexa XI se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

19.

Anexa XV se modifică în conformitate cu anexa V la prezentul regulament.

Punctul 19 se aplică uneia sau mai multor entități menționate în anexa V la prezentul regulament începând cu 1 februarie 2023 și cu condiția ca, după examinarea cazurilor respective, Consiliul să decidă astfel printr-un act de punere în aplicare.

20.

Anexa XVII se modifică în conformitate cu anexa VI la prezentul regulament.

21.

Anexa XIX se modifică în conformitate cu anexa VII la prezentul regulament.

22.

Anexa XXIII se modifică în conformitate cu anexa VIII la prezentul regulament.

23.

Anexa XXV se modifică în conformitate cu anexa IX la prezentul regulament.

24.

Se adaugă anexa XXX în conformitate cu anexa X la prezentul regulament.

25.

Se adaugă anexa XXXI în conformitate cu anexa XI la prezentul regulament.

26.

Se adaugă anexa XXXII în conformitate cu anexa XII la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  A se vedea pagina [JO L 322 I, 16.12.2022 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13).


ANEXA I

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV

Lista persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolul 2 alineatul (7), la articolul 2a alineatul (7) și la articolul 2b alineatul (1)

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant (Uzina de armament Tula)

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC (Șantierul naval Admiralty S.A.)

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Institutul Tehnologic de Cercetare Științifică Aleksandrov)

Argut OOO

Centrul de comunicare al Ministerului Apărării

Institutul de Cataliză Boreskov al Centrului Federal de Cercetare

Întreprinderea bugetară a statului federal a administrației prezidențiale a Federației Ruse

Întreprinderea bugetară a statului federal «Unitatea specială de zbor Rossiya» a administrației prezidențiale a Federației Ruse

Întreprinderea unitară a statului federal «Institutul de cercetare automatizată Dukhov» (VNIIA)

Serviciul de Informații Externe (SVR)

Centrul de expertiză criminalistică al regiunii Nijni Novgorod, Direcția principală a Ministerului Afacerilor Interne

Centrul Internațional pentru Optică Cuantică și Tehnologii Cuantice (Centrul Cuantic al Rusiei)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Societatea de Cercetare și Producție Irkut S.A.)

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Institutul de Cercetare Științifică în domeniul Calculatoarelor și Mașinilor de Calcul)

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Institutul Central de Cercetare în domeniul Construcțiilor de Mașini)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Serviciul de Reparații al Kazan Helicopter S.A.)

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard) (Șantierul naval Zaliv S.A.)

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Centrul Spațial și de Rachete)

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Uzina de elicoptere Kazan)

Organizația de producție aeronautică Komsomolsk-na-Amur (KNAAPO)

Ministerul Apărării al Federației Ruse

Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova

NPO High Precision Systems JSC (NPO Sisteme de înaltă precizie S.A.)

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

Institutul de Cercetare POLYUS al M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Concernul de sisteme radiotehnice și de informații)

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missile Corporation JSC (Societatea de rachete tactice)

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Șantierul naval Krasnoye Sormovo

Șantierul naval Severnaya

Șantierul naval Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Centrul de competențe tehnologice în domeniul radiofonicii)

Central Research and Development Institute Tsiklon (Institutul Central de Cercetare și Dezvoltare Tsiklon)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center (Centrul de reparații navale Dalzavod)

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel (Șantierul naval Vympel S.A.)

Kranark LLC

Lev Anatolievici Erșov

LLC Center

MCST Lebedev

Fabrica de construcții de mașini Miass

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Centrul de cercetare și dezvoltare microelectronică Novosibirsk)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Institutul de cercetare și proiectare pentru inginerie electrică N.A. Dollezhal Ordinul lui Lenin)

Nerpa Shipyard (Șantierul naval Nerpa)

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC (Șantierul naval Novorossiysk S.A.)

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Fabrica de construcții navale Amur)

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Centrul de construcții și reparații navale AO JSC)

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Modulul Centrului de cercetare

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Biroul central de proiectare pentru nave cu aripi portante R.Ye. Alekseiev)

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Researh Institute of Applied Chemistry (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Chimiei Aplicate)

Scientific-Research Institute of Electronics (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Electronicii)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Hipersonice)

Scientific Research Institute NII Submikron (Institutul de Cercetare Științifică NII Submikron)

Serghei IONOV

Serniya Engineering

Fabrica de construcții navale Severnaya Verf

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Centrul de întreținere a navelor Zvezdochka)

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) [Zona guvernamentală statală de testare științifică a sistemelor de aeronave (GkNIPAS)]

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Biroul statal de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Raduga Bereznya)

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Centrul de studii științifice AO GNTs RF—FEI Institutul de Fizică Energetică A.I. Leipunski)

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) [Institutul de Stat pentru Cercetare Științifică în Domeniul Construcției de Mașini Bakhirev (GosNIImash)]

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Centrul colectiv de proiectare de module și circuite integrate fotonice și microunde Tomsk)

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC «35th Shipyard»

United Shipbuilding Corporation JSC «Astrakhan Shipyard»

United Shipbuilding Corporation JSC «Aysberg Central Design Bureau»

United Shipbuilding Corporation JSC «Baltic Shipbuilding Factory»

United Shipbuilding Corporation JSC «Krasnoye Sormovo Plant OJSC»

United Shipbuilding Corporation JSC SC «Zvyozdochka»

United Shipbuilding Corporation «Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar»

United Shipbuilding Corporation «Scientific Research Design Technological Bureau Onega»

United Shipbuilding Corporation «Sredne-Nevsky Shipyard»

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Materialelor Compozite Ural)

Urals Project Design Bureau Detal

Centrala-pilot Vega

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovici Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Fabrica de construcții navale Iaroslavl)

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Al 46-lea Institut Central de Cercetare Științifică TSNII)

Alagir Resistor Factory (Fabrica de rezistoare Alagir)

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Institutul Panrus de Cercetare în Domeniul Măsurătorilor Optice și Fizice)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Institutul Panrus de Cercetare Științifică Etalon S.A.)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Întreprinderea de Producție Științifică Arzam Temp Avia)

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Sistemul automatizat de achiziții publice pentru comenzi din domeniul apărării statului)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Biroul de proiectare în domeniul automaticii Dolgoprudnîi)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Centrul de Cercetare Științifică în domeniul Tehnologiei Electronice de Calcul)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Centrul de Inginerie Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Asociația Științifică și de Producție Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Asociația de Comerț Exterior Mashpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Institutul de Fizică a Particulelor cu Energie Înaltă)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Institutul de Fizică Teoretică și Experimentală)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (ISE SO RAN Institutul de Electronică de Putere Înaltă)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Institutul de Cercetare Științifică a Dispozitivelor Telemecanice din Kaluga)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Institutul de Cercetare Științifică din Kulon)

Lutch Design Office JSC (Biroul de Proiectare Lutch)

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Institutul de Cercetare în Domeniul Comunicațiilor din Moscova)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Institutul de Cercetare în domeniul Radioingineriei Ordinul Steagul Roșu al Muncii din Moscova)

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Instrumentale din Omsk)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC (Șantierul naval Pella)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Uzina de Echipamente pentru Comunicații la Distanță din Pskov)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC (Centrul Științific de Producție «Vigstar»)

Scientific Production Enterprise «Radiosviaz» (Întreprinderea de Producție Științifică «Radiosviaz»)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Institutul de Cercetare Științifică Ferrite-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Gestionării Comunicațiilor)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Asociația de Producție Științifică și Institutul de Cercetare Științifică pentru Radiocomponente)

Scientific-Production Enterprise «Kant» (Întreprinderea de Producție Științifică «Kant»)

Scientific-Production Enterprise «Svyaz» (Întreprinderea de Producție Științifică «Svyaz»)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Almaz»)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Saliut»)

Scientific-Production Enterprise Volna (Întreprinderea de Producție Științifică «Volna»)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Întreprinderea de Producție Științifică «Vostok»)

Scientific-Research Institute «Argon» (Institutul de Cercetare Științifică «Argon»)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Institutul de Cercetare Științifică și uzina «Platan»)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Sistemelor Automatizate și al Complexelor de Comunicații «Neptune»)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Biroul Tehnic și de Proiectare Specială pentru Tehnologia Releu)

Special Design Bureau Salute JSC (Biroul de Proiectare Specială «Salute»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Salute» (Compania de rachete tactice «Salute»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «State Machine Building Design Bureau «Vympel» By Name I.I.Toropov» (Compania de rachete tactice Biroul de stat de proiectare pentru construcția de mașini «Vympel» denumită după I. I. Toropov)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «URALELEMENT» (Compania de rachete tactice «URALELEMENT»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Plant Dagdiesel» (Compania de rachete tactice «Plant Dagdiesel»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering» (Compania de rachete tactice, Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Ingineriei Termice Marine)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Compania de rachete tactice «PA Strela»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Compania de rachete tactice «Kulakov»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Compania de rachete tactice «Ravenstvo»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Compania de rachete tactice «Ravenstvo-service»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Compania de rachete tactice «Saratov Radio Instrument Plant»)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Compania de rachete tactice «Severny Press»)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company «Research Center for Automated Design» (Compania de rachete tactice, Centrul de Cercetare pentru Proiectarea Automatizată)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Compania de rachete tactice «KB Mashinostroeniya»)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Compania de rachete tactice «NPO Electromechanics»)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Compania de rachete tactice «NPO Lightning»)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant «Molot» (Compania de rachete tactice «Petrovsky Electromechanical Plant Molot»)

Tactical Missile Company, PJSC «MBDB „ISKRA”» (Compania de rachete tactice «MBDB ISKRA»)

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Compania de rachete tactice «ANPP Temp Avia»)

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Compania de rachete tactice, Biroul de Proiectare Raduga)

Tactical Missile Corporation, «Central Design Bureau of Automation» (Corporația de rachete tactice, Biroul Central de Proiectare pentru Automatizare)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de reparare a aeronavelor 711)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP «Region» (Corporația de rachete tactice AO GNPP «Region»)

Tactical Missile Corporation, AO TMKB «Soyuz» (Corporația de rachete tactice AO TMKB «Soyuz»)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina mecanică și optică Azov)

Tactical Missile Corporation, Concern «MPO – Gidropribor» (Corporația de rachete tactice, Concernul «MPO – Gidropribor»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company «KRASNY GIDROPRESS» (Corporația de rachete tactice «KRASNY GIDROPRESS»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Corporația de rachete tactice «Avangard»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Corporația de rachete tactice «Granit-Electron»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Corporația de rachete tactice «Electrotyaga»)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Corporația de rachete tactice «GosNIIMash»)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Corporația de rachete tactice «RKB Globus»)

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Corporația de rachete tactice, Uzina de aviație Smolensk)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Corporația de rachete tactice «TRV Engineering»)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau «Detal» (Corporația de rachete tactice, Biroul de proiectare Ural «Detal»)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Corporația de rachete tactice «Zvezda-Strela»)

Tambov Plant (TZ) «October»

United Shipbuilding Corporation «Production Association Northern Machine Building Enterprise» (Corporația unită a șantierelor navale, Asociația de producție Întreprinderea nordică de construcții de mașini)

United Shipbuilding Corporation JSC «5th Shipyard» (Corporația unită a șantierelor navale «Al 5-lea șantier naval»)

Centrul federal pentru tehnologii cu dublă utilizare (FTsDT) Soiuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Biroul de proiectare în domeniul construcțiilor de mașini Soiuz din Turaevo)

Institutul Central de Aerohidrodinamică Jukovski (TsAGI)

Rosatomflot

Biroul de proiectare experimentală Lyulki

Centrul pentru știință și tehnologie Lyulki

AO Aviaagregat

Institutul Central de Aerohidrodinamică (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Societatea pe acțiuni de tip închis Turborus)

Instituția Federală Autonomă «Institutul central pentru construcții de motoare denumită după P.I. Baranov» Institutul Central pentru Motoare de Aviație (CIAM)

Instituția bugetară a statului federal «Institutul Național de Cercetare al denumit după N.E. Juhovski» (Institutul Național de Cercetare Juhovski)

Întreprinderea unitară a statului federal «Institutul de Stat de Cercetare Științifică pentru Sistemele de Aviație» (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 123, societate pe acțiuni – 123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 218, societate pe acțiuni – 218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 360, societate pe acțiuni – 360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 514, societate pe acțiuni – 514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației Aramil, societate pe acțiuni – AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (Institutul de cercetare aeronautică N.A. M.M. Gromov, societate pe acțiuni – FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine Building Enterprise (Întreprinderea de construcții de mașini din Moscova, societate pe acțiuni), denumită după V. V. Cernișev (MMP V.V. Chernișev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (Baza industrială și tehnică specială, societate pe acțiuni – SPTB Zvezdoșka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Uzina de construcții de mașini Votkinsk S.A.)

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (Uzina de construcții de mașini Zlatustovski S.A. – JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (Centrul pentru producția specializată OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant (Uzina de construcții de mașini Litkarino)

Institutul de Aviație din Moscova

Institutul de Tehnologie Termică din Moscova

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor 170, societate deschisă pe acțiuni – 170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 20, societate deschisă pe acțiuni – 20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 275, societate deschisă pe acțiuni – 275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 308, societate deschisă pe acțiuni – 308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor, societate deschisă pe acțiuni – 32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 322, societate deschisă pe acțiuni – 322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 325, societate deschisă pe acțiuni – 325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aviation Repair Plant (Uzina de reparații în domeniul aviației 680, societate deschisă pe acțiuni – 680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Flight Support Equipment Repair Plant (Uzina de reparații de echipamente de asistență pentru zbor 720, societate deschisă pe acțiuni – 720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (Uzina de echipamente radiotehnice Volgograd, societate deschisă pe acțiuni – VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat, societate publică pe acțiuni)

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Centrul de cercetare și producție a turbinelor cu gaz Salute)

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (Asociația de producție științifică Vint a Șantierului naval Zvezdoșka – SPU Vint)

Institutul de Cercetare Științifică în Domeniul Acusticii Aplicate (NIIPA)

Institutul Siberian de Cercetare Științifică pentru Aviație N.A. S.A. Ceaplighin (SibNIA)

Institutul de cercetare în domeniul software-ului

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Uzina navală Sevastopol, filială a Șantierului naval Zvezdoșka) (Uzina navală Sevastopol)

Tula Arms Plant (Uzina de armament Tula)

Institutul Rus de Radionavigație și Localizare Temporală

Agenția Federală de Reglementare Tehnică și Metrologie (Rosstandard)

Institutul bugetar de științe al statului federal P.I. K.A. Valiev din cadrul Academiei Ruse de Științe, Ministerul Științei și Învățământului Superior din Rusia (FTIAN)

Întreprinderea unitară a statului federal, Institutul Panrus de Cercetare în domeniul Măsurătorilor de Inginerie Fizică, Tehnică și Radioinginerie (VNIIFTRI)

Institutul de Fizică denumit după P.N. Lebedev din cadrul Academiei Ruse de Științe (LPI)

Institutul de Fizică a Stării Solide din cadrul Academiei Ruse de Științe (ISSP)

Institutul de Fizică a Semiconductorilor Rjanov, sucursala siberiană a Academiei Ruse de Științe (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin», JSC (Biroul central de proiectare pentru ingineria marină «Rubin», societate pe acțiuni)

«Aeropribor-Voskod», JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Institutul Central de Cercetare pentru Automatică și Hidraulică (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Biroul de proiectare a sistemelor aerospațiale)

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Biroul central pentru proiectarea mediului marin Almaz)

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Sucursala uzinei aeronautice AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Sucursala PAO II – Aviastar

Sucursala uzinei de construcții de aeronave RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Uzina de aviație Chkalov Novosibirsk)

Joint Stock Company All-Russian scientific-research Institute Gradient (Institutul panrus de cercetare științifică Gradient, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika în numele P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Biroul de proiectare de sisteme industriale de control, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Biroul de inginerie instrumentală și proiectare Kazan, societate pe acțiuni)

Joint Stok Company Microtechnology

Institutul de cercetare științifică pentru radioinginerie Phasotron

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Biroul de inginerie instrumentală Ramensk, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Centrul de cercetare și producție SAPSAN, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Întreprinderea de Producție Științifică Izmeritel S.A.)

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics (Uniunea de producție științifică pentru radioelectronică, societate pe acțiuni), denumită după V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Institutul de cercetare științifică pentru comunicații Taganrog, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (uzină de inginerie instrumentală)

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (uzină electromecanică)

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Institutul de electromecanică și automatizare din Moscova, societate publică pe acțiuni)

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (uzină de inginerie instrumentală)

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Biroul de proiectare de construcții de mașini chimice KBKhM)

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Centrul de construcții și reparații navale din Orientul Îndepărtat)

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (filiala complexului de aviație Ilyușin: Uzina de inginerie mecanică experimentală Miasișceva)

Institutul pentru probleme legate de tehnologia marină, sucursala Orientul Îndepărtat, Academia Rusă de Științe

Irkutsk Aviation Plant (Uzina de aviație Irkuțk)

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau (Biroul de proiectare experimentală, societate pe acțiuni) denumit după A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Centrul federal de cercetare și producție Altai, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company «Head Special Design Bureau Prozhektor»

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Complexul de aviație Ilyușin S.A.)

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Întreprinderea de cercetare și dezvoltare Protek, societate pe acțiuni)

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory (Uzina de construcții de mașini Kaliazinski – Sucursala RSK MIG

Direcția principală de cercetare la mare adâncime din cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant (Uzina de aviație P.A. Voronin Luhovitsk), Sucursala RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Biroul special de proiectare Bryansk, societate publică pe acțiuni)

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Institutul Radiotehnic denumit după Centrul nuclear federal rus A. L. Mints – Institutul panrus de cercetare în domeniul fizicii experimentale

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC (Centrul tehnologic special LLC)

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Biroul marin de construcții de mașini Malahit din Sankt Petersburg)

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Biroul de proiectare navală Almaz din Sankt Petersburg)

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Institutul de construcții navale Krilov 45 din Sankt Petersburg)

Strategic Control Posts Corporation

Institutul de științe în materie de control V.A. Trapeznikov din cadrul Academiei Ruse de Științe

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Biroul de proiectare pentru radiocomunicații Vladimir)

Voentelecom JSC

Institutul A.A. Kharkevici pentru probleme de transmitere a informațiilor (IITP), Academia Rusă de Științe (RAS)

Ak Bars Holding

Biroul special de cercetare pentru automatizarea activităților de cercetare marină, sucursala Orientul Îndepărtat, Academia Rusă de Științe

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Asociația pentru Știință și Producție a concernului Avrora)

Bryansk Automobile Plant, JSC (Fabrica de automobile Bryansk)

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Institutul Central de Cercetare Burevestnik)

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Institutul de Cercetare pentru Instrumentarea Spațială)

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Uzina de construcții de mașini Arsenal)

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Biroul Central de Proiectare pentru Automatică)

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP «Avitec», JSC

Institutul de Cercetare Științifică pentru Proiectarea Instrumentelor V. Tikhomirov, JSC

Tulatochmash, JSC

PJSC «I.S. Brook» INEUM

SPE «Krasnoznamenets», JSC

SPA Pribor denumită după S.S. Golembiovski, SC

SPA «Impuls», JSC

RusBITech

ROTOR 43

Uzina optică și mecanică Rostov, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB «Technika»

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Biroul de proiectare pentru inginerie de precizie Nudelman)

Angstrem JSC

NPCAP

Uzina de fibre artificiale Novosibirsk

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI denumită după V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau (Biroul de proiectare Makeiev)

KURGANPRIBOR, JSC.


ANEXA II

Anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VII

Lista produselor și a tehnologiilor menționate la articolul 2a alineatul (1) și la articolul 2b alineatul (1)

Partea A

Notele generale, acronimele, abrevierile și definițiile din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/821 se aplică prezentei anexe, cu excepția «Părții I – Note generale, acronime, abrevieri și definiții, Note generale privind anexa I punctul 2».

Definițiile termenilor utilizați în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (denumită în continuare «Lista comună») (2020/C 85/01) se aplică prezentei anexe.

Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, articolele nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente menționate în prezenta anexă nu fac obiectul controalelor prevăzute la articolele 2a și 2b din prezentul regulament.

Fără a aduce atingere articolului 12 din prezentul regulament, articolele nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente menționate în prezenta anexă nu fac obiectul controalelor prevăzute la articolele 2a și 2b din prezentul regulament.

Categoria I – Produse electronice

X.A.I.001

Dispozitive și componente electronice:

a.

«microcircuite de microprocesor», «microcircuite de microcalculator» și microcircuite de microcontroler, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

o viteză de calcul de 5 GigaFLOPS sau mai mare și o unitate aritmetică logică cu o lățime de acces de 32 biți sau mai mare;

2.

o frecvență de tact care depășește 25 MHz; sau

3.

mai multe magistrale de date sau instrucțiuni sau un port de comunicare serială care asigură o interconectare externă directă între «microcircuitele de microprocesor» paralele la o rată de transfer de 2,5 Mbyți/s;

b.

circuite integrate de stocare, după cum urmează:

1.

memorii numai pentru citire programabile care pot fi șterse electric (EEPROM), cu o capacitate de stocare:

a.

care depășește 16 Mbiți per pachet pentru memoriile de tip flash; sau

b.

care depășește una din următoarele limite pentru toate celelalte tipuri de EEPROM:

1.

care depășește 1 Mbit per pachet; sau

2.

care depășește 256 kbiți per pachet și un timp maxim de acces mai mic de 80 ns;

2.

memorii statice cu acces aleatoriu (SRAM) cu o capacitate de stocare:

a.

care depășește 1 Mbit per pachet; sau

b.

care depășește 256 kbiți per pachet și un timp maxim de acces mai mic de 25 ns;

c.

convertoare analog-digitale care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

o rezoluție mai mare sau egală cu 8 biți, dar mai mică de 12 biți, cu o rată de conversie mai mare de 200 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

2.

o rezoluție de 12 biți cu o rată de conversie mai mare de 105 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

3.

o rezoluție mai mare de 12 biți, dar mai mică sau egală cu 14 biți, cu o rată de conversie mai mare de 10 mega eșantioane pe secundă (MSPS); sau

4.

o rezoluție mai mare de 14 biți cu o rată de conversie mai mare de 2,5 mega eșantioane pe secundă (MSPS);

d.

dispozitive logice programabile de către utilizator, care au un număr maxim de intrări/ieșiri digitale cu un singur capăt cuprins între 200 și 700;

e.

procesoare pentru transformata Fourier rapidă (FFT), cu o durată nominală de execuție mai mică de 1 ms pentru o FFT complexă de 1 024 puncte;

f.

circuite integrate personalizate a căror funcție este necunoscută sau pentru care regimul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut fabricantului, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

mai mult de 144 de terminale; sau

2.

un «timp de întârziere a propagării de bază» tipic mai mic de 0,4 ns;

g.

«dispozitive electronice cu vid» cu undă progresivă, pulsatorie sau continuă, după cum urmează:

1.

dispozitive cu cavități cuplate sau derivate ale acestora;

2.

dispozitive bazate pe circuite cu ghid de unde în elice, repliat sau în serpentine sau derivate ale acestora, având oricare dintre caracteristicile următoare:

a.

o «lărgime de bandă instantanee» de jumătate de octavă sau mai mare și produsul dintre puterea medie (exprimată în kW) și frecvență (exprimată în GHz) mai mare de 0,2; sau

b.

o «lărgime de bandă instantanee» mai mică de jumătate de octavă și produsul dintre puterea medie (exprimată în kW) și frecvență (exprimată în GHz) mai mare de 0,4;

h.

ghiduri de undă flexibile, concepute pentru utilizarea la frecvențe mai mari de 40 GHz;

i.

dispozitive cu unde acustice de suprafață și dispozitive cu unde acustice razante (de mică profunzime), care au una din următoarele caracteristici:

1.

o frecvență purtătoare care depășește 1 GHz; sau

2.

o frecvență purtătoare de 1 GHz sau mai mică; și

a.

o «rejecție a frecvenței lobilor laterali» mai mare de 55 dB;

b.

un produs între timpul maxim de întârziere și lărgimea de bandă (timpul exprimat în μs, iar lărgimea de bandă în MHz) mai mare de 100; sau

c.

o întârziere de dispersie mai mare de 10 μs;

Notă tehnică: În sensul punctului X.A.I.001.i, «rejecția frecvenței lobilor laterali» este valoarea maximă a rejecției specificată în fișa tehnică.

j.

«elemente» după cum urmează:

1.

«elemente primare» cu o «densitate a energiei» de 550 Wh/kg sau mai mică la 293 K (20°C);

2.

«elemente secundare» cu o «densitate a energiei» de 350 Wh/kg sau mai mică la 293 K (20°C);

Notă: La punctul X.A.I.001.j nu sunt supuse controlului bateriile, deci nici bateriile cu un singur element.

Note tehnice:

1.

În sensul punctului X.A.I.001.j, densitatea energiei (Wh/kg) se calculează înmulțind tensiunea nominală cu capacitatea nominală în amperi-oră (Ah) împărțită la masa în kilograme. În cazul în care capacitatea nominală nu este indicată, densitatea energiei se calculează înmulțind pătratul tensiunii nominale cu durata descărcării în ore împărțită la sarcina de descărcare în ohmi și la masa în kilograme.

2.

În sensul punctului X.A.I.001.j, un «element» este definit ca fiind un dispozitiv electrochimic care are un electrod pozitiv, un electrod negativ și electrolit și este o sursă de energie electrică. Aceasta este componenta de bază a unei baterii.

3.

În sensul punctului X.A.I.001.j.1, un «element primar» este un «element» care nu este conceput pentru a fi încărcat de la o altă sursă.

4.

În sensul punctului X.A.I.001.j.2, un «element secundar» este un «element» conceput pentru a fi încărcat de la o sursă electrică externă.

k.

electromagneți sau solenoizi «superconductori» special concepuți pentru a fi complet încărcați sau descărcați în mai puțin de un minut, care au toate caracteristicile următoare:

Notă: La punctul X.A.I.001.k nu sunt supuse controlului electromagneții sau solenoizii «superconductori» concepuți pentru echipamentele medicale utilizate pentru imagistica prin rezonanță magnetică (IRM).

1.

energia maximă furnizată în cursul descărcării împărțită la durata de descărcare este mai mare de 500 kJ pe minut;

2.

un diametru interior al bobinelor de transport al curentului mai mare de 250 mm; și

3.

o valoare nominală a inducției magnetice mai mare de 8 T sau o «densitate globală a curentului» în bobină mai mare de 300 A/mm2;

l.

circuite sau sisteme de stocare a energiei electromagnetice, care conțin componente fabricate din materiale «superconductoare», special concepute pentru a funcționa la temperaturi mai joase decât «temperatura critică» a cel puțin unuia dintre constituenții lor «superconductori», care au toate caracteristicile următoare:

1.

frecvențe de rezonanță mai mari de 1 MHz;

2.

o densitate a energiei stocate de 1 MJ/m3 sau mai mare; și

3.

un timp de descărcare mai mic de 1 ms;

m.

tiratroane cu hidrogen/izotopi de hidrogen din ceramică sau metal cu un curent nominal de vârf de 500 A sau mai mare;

n.

neutilizate;

o.

celule solare, ansambluri de celule interconectate acoperite cu sticlă (CIC), panouri solare și generatoare solare care sunt «calificate pentru utilizări spațiale» și nu sunt supuse controlului la punctul 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

«Ansambluri electronice», module și echipamente de uz general:

a.

echipamente electronice de testare, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

b.

aparate digitale de înregistrare a datelor pe bandă magnetică, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

o viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 60 Mbiți/s, cu utilizarea tehnicilor de scanare elicoidală;

2.

o viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 120 Mbiți/s, cu utilizarea tehnicilor cu cap fix; sau

3.

sunt «calificate pentru utilizări spațiale»;

c.

echipamente, cu o viteză maximă de transfer a interfeței digitale mai mare de 60 Mbiți/s, concepute pentru conversia înregistratoarelor video digitale cu bandă magnetică în vederea utilizării ca înregistratoare digitale de date;

d.

osciloscoape analogice nemodulare care au o lărgime de bandă de 1 GHz sau mai mare;

e.

osciloscoape modulare analogice care au una din următoarele caracteristici:

1.

o unitate centrală cu o lărgime de bandă de 1 GHz sau mai mare; sau

2.

module reîncărcabile cu o lărgime de bandă individuală de 4 GHz sau mai mare;

f.

osciloscoape de eșantionare analogice pentru analiza fenomenelor recurente, cu o lărgime de bandă efectivă mai mare de 4 GHz;

g.

osciloscoape digitale și înregistratoare tranzitorii, care utilizează tehnici de conversie analog-digitale, capabile să stocheze elemente tranzitorii prin eșantionarea secvențială a datelor de intrare de tip single-shot la intervale succesive mai mici de 1 ns [mai mult de 1 giga-eșantion pe secundă (GSPS)], digitalizând până la 8 biți sau o rezoluție mai mare și stocând 256 de eșantioane sau mai multe.

Notă: La punctul X.A.I.002 sunt supuse controlului următoarele componente special concepute pentru osciloscoapele analogice:

1.

unități plug-in;

2.

amplificatoare externe;

3.

preamplificatoare;

4.

dispozitive de eșantionare;

5.

tuburi catodice.

X.A.I.003

Echipamente de prelucrare specifice, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează:

a.

schimbătoare de frecvență și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

b.

spectrometre de masă, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

c.

toate aparatele cu raze X cu descărcare luminoasă sau componentele sistemelor de putere în impulsuri concepute pentru acestea, inclusiv generatoarele Marx, rețelele care modelează impulsurile de înaltă putere, condensatoarele de înaltă tensiune și elementele de declanșare;

d.

amplificatoare de impulsuri, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

e.

echipamente electronice pentru generarea timpului de întârziere sau măsurarea intervalului de timp, după cum urmează:

1.

generatoare digitale de temporizare cu o rezoluție de 50 ns sau mai mică în intervale de timp de 1 μs sau mai mari; sau

2.

contor cu mai multe canale (trei sau mai multe) sau cu interval modular de timp și echipamente de cronometrie cu o rezoluție de 50 ns sau mai mică în intervale de timp de 1 μs sau mai mari;

f.

instrumente de analiză a cromatografiei și a spectrometriei.

X.B.I.001

Echipamente pentru fabricarea componentelor sau a materialelor electronice, după cum urmează, și componentele și accesoriile special concepute pentru acestea:

a.

echipamente special concepute pentru fabricarea tuburilor electronice și a elementelor optice și componentele special concepute pentru acestea, supuse controlului la punctul 3A001 (2) sau X.A.I.001;

b.

echipamente special concepute pentru fabricarea dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor integrate și a «ansamblurilor electronice», după cum urmează, și sistemele care încorporează astfel de echipamente sau au caracteristicile acestora:

Notă: La punctul X.B.I.001.b sunt supuse controlului și echipamentele utilizate sau modificate pentru a fi utilizate la fabricarea altor dispozitive, cum ar fi dispozitivele generatoare de imagini, dispozitivele electrooptice și dispozitivele cu unde acustice.

1.

echipamente pentru prelucrarea materialelor utilizate la fabricarea dispozitivelor și a componentelor indicate la punctul X.B.I.001.b, după cum urmează:

Notă: La punctul X.B.I.001 nu sunt supuse controlului tuburile de cuarț pentru cuptoare, căptușelile cuptoarelor, paletele, suporții (cu excepția suporților de tip cușcă special concepuți), barbotoarele, casetele sau creuzetele special concepute pentru echipamentele de prelucrare supuse controlului la punctul X.B.I.001.b.1.

a.

echipamente pentru producerea siliciului policristalin și a materialelor supuse controlului la punctul 3C001 (3);

b.

echipamente special concepute pentru purificarea sau prelucrarea materialelor semiconductoare III/V și II/VI supuse controlului la punctul 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 sau 3C005 (4), cu excepția aparatelor pentru creșterea cristalelor de la punctul X.B.I.001.b.1.c;

c.

aparate și cuptoare pentru creșterea cristalelor, după cum urmează:

Notă: La punctul X.B.I.001.b.1.c nu sunt supuse controlului cuptoarele cu difuzie și oxidare.

1.

echipamente pentru recoacere sau recristalizare, altele decât cuptoarele cu temperatură constantă care utilizează rate ridicate de transfer al energiei, capabile să prelucreze plachete cu o viteză mai mare de 0,005 m2 pe minut;

2.

aparate pentru creșterea cristalelor «controlate de un program stocat», care au oricare din următoarele caracteristici:

a.

pot fi reîncărcate fără înlocuirea vasului creuzetului;

b.

pot să funcționeze la presiuni mai mari de 2,5 × 105 Pa; sau

c.

pot să crească cristale cu un diametru mai mare de 100 mm;

d.

echipamente pentru creștere epitaxială «controlate de un program stocat», care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

sunt capabile să producă un strat de siliciu cu o grosime uniformă, a cărei variație este mai mică de ± 2,5 % pe o distanță de 200 mm sau mai mare;

2.

sunt capabile să producă un strat din orice alt material decât siliciul, cu o uniformitate a grosimii pe plachetă egală sau mai bună decât ± 3,5 %; sau

3.

asigură rotația plachetelor în cursul prelucrării;

e.

echipamente pentru creștere epitaxială cu fascicul molecular;

f.

echipamente de «pulverizare» cu amplificare magnetică, dotate cu sasuri pentru sarcina integrală special concepute și capabile să transfere plachete în vid izolat;

g.

echipamente special concepute pentru implantarea de ioni sau pentru difuzia amplificată cu ioni sau fotoamplificată, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

capacitate de modelare;

2.

energia fasciculului (tensiunea de accelerare) mai mare de 200 keV;

3.

sunt optimizate pentru a funcționa la o energie a fasciculului (tensiune de accelerare) mai mică de 10 keV; sau

4.

sunt capabile să implanteze oxigen cu energie înaltă într-un «substrat» încălzit;

h.

echipamente «controlate de un program stocat» și utilizate pentru îndepărtarea selectivă (corodare) prin metode anizotrope uscate (de exemplu, cu plasmă), după cum urmează:

1.

«echipamente pentru loturi» care au una din următoarele caracteristici:

a.

detectează punctul final, cu excepția tipurilor cu spectroscopie cu emisie optică; sau

b.

au o presiune de funcționare (corodare) a reactorului de 26,66 Pa sau mai mică;

2.

«echipamente pentru plachete individuale» care au oricare din următoarele caracteristici:

a.

detectează punctul final, cu excepția tipurilor cu spectroscopie cu emisie optică;

b.

au o presiune de funcționare (corodare) a reactorului de 26,66 Pa sau mai mică; sau

c.

manipulează plachetele de la casetă la casetă și în sasul de sarcină;

Note:

1.

«Echipamente pentru loturi» se referă la echipamentele care nu sunt special concepute pentru producția sau prelucrarea plachetelor individuale. Astfel de echipamente pot prelucra două sau mai multe plachete simultan, cu parametri de proces comuni, cum ar fi puterea RF, temperatura, tipurile de gaz de corodare, debitele.

2.

«Echipamente pentru plachete individuale» se referă la echipamentele special concepute pentru producția sau prelucrarea plachetelor individuale. Aceste echipamente pot utiliza tehnici de manipulare automată a plachetelor pentru a încărca o singură plachetă în echipamentul de prelucrare. Definiția include echipamentele care pot încărca și prelucra mai multe plachete, dar în cazul cărora parametrii de corodare, de exemplu, puterea RF sau punctul final, pot fi determinați în mod independent pentru fiecare plachetă în parte.

i.

echipamente pentru «depunerea chimică a vaporilor» (CVD), de exemplu, echipamente pentru CVD amplificată cu plasmă (PECVD) sau pentru CVD fotoamplificată, utilizate la fabricarea dispozitivelor semiconductoare, care au una din următoarele capacități de depunere a oxizilor, nitrurilor, metalelor sau polisiliciului:

1.

echipamente pentru «depunerea chimică a vaporilor» care funcționează sub 105 Pa; sau

2.

echipamente pentru PECVD care fie funcționează sub 60 Pa, fie asigură manipularea automată a plachetelor de la casetă la casetă și în sasul de sarcină;

Notă: La punctul X.B.I.001.b.1.i nu sunt supuse controlului sistemele de «depunere chimică a vaporilor» de joasă presiune (LPCVD) și echipamentele de «pulverizare» reactivă.

j.

sisteme cu fascicul de electroni special concepute sau modificate pentru fabricarea măștilor sau prelucrarea dispozitivelor semiconductoare, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

deflexia electrostatică a fasciculului;

2.

profil format, negaussian, al fasciculului;

3.

rată de conversie digital-analogică mai mare de 3 MHz;

4.

precizie de peste 12 biți a conversiei digital-analogice; sau

5.

precizie de 1 μm sau mai fină a controlului retroactiv al poziției fasciculului față de țintă;

Notă: La punctul X.B.I.001.b.1.j nu sunt supuse controlului sistemele de depunere cu fasciculul de electroni și microscoapele electronice cu scanare de uz general.

k.

echipamente de finisare a suprafețelor pentru prelucrarea plachetelor semiconductoare, după cum urmează:

1.

echipamente special concepute pentru prelucrarea feței posterioare a plachetelor mai subțiri de 100 μm și separarea ulterioară a acestora; sau

2.

echipamente special concepute pentru obținerea unei rugozități a suprafeței active a plachetei prelucrate cu o valoare 2 sigma de 2 μm sau mai mică (citirea totală indicată – TIR);

Notă: La punctul X.B.I.001.b.1.k nu sunt supuse controlului echipamentele de lepuire și lustruire pe o singură parte pentru finisarea suprafețelor plachetelor.

l.

echipamente de interconectare care includ camere comune de vid unice sau multiple, special concepute pentru a permite integrarea unui echipament supus controlului la punctul X.B.I.001 într-un sistem complet;

m.

echipamente «controlate de un program stocat» care utilizează «lasere» pentru repararea sau curățarea «circuitelor integrate monolitice», având una din următoarele caracteristici:

1.

precizie de poziționare mai fină de ± 1 μm sau

2.

dimensiunea spotului (lățimea fantei) mai mică de 3 μm.

Notă tehnică: În sensul punctului X.B.I.001.b.1, «pulverizarea» este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse, în care ionii încărcați pozitiv sunt accelerați de un câmp electric către suprafața unei ținte (materialul de acoperire). Energia cinetică a ionilor care lovesc ținta este suficientă pentru a determina eliberarea atomilor de la suprafața țintei și depunerea acestora pe substrat. (Notă: Pulverizarea cu trei electrozi, cu magnetron sau cu radiofrecvență pentru creșterea aderenței acoperirii și a ratei de depunere constituie modificări obișnuite ale procesului.)

2.

Măști, substraturi pentru măști, echipamente de fabricare a măștilor și echipamente de transfer al imaginilor pentru fabricarea dispozitivelor și a componentelor indicate la punctul X.B.I.001, după cum urmează:

Notă: Termenul «măști» se referă la măștile utilizate în litografia cu fascicule de electroni, în litografia cu raze X și în litografia cu raze ultraviolete, precum și în fotolitografia uzuală cu raze ultraviolete și vizibile.

a.

măști finite, reticule și modele pentru acestea, cu excepția:

1.

măștilor finite sau a reticulelor pentru producția de circuite integrate care nu sunt supuse controlului la punctul 3A001 (5); sau

2.

măștilor sau a reticulelor care au următoarele două caracteristici:

a.

proiectarea lor se bazează pe geometrii de 2,5 μm sau mai mult; și

b.

proiectarea nu include caracteristici speciale pentru modificarea utilizării prevăzute folosind echipamente de producție sau «software»;

b.

substraturi pentru măști, după cum urmează:

1.

«substraturi» (de exemplu, sticlă, cuarț, safir) acoperite cu un material dur (de exemplu, crom, siliciu, molibden) pentru prepararea măștilor cu dimensiuni mai mari de 125 mm x 125 mm; sau

2.

substraturi special concepute pentru măștile cu raze X;

c.

echipamente, altele decât computerele de uz general, special concepute pentru proiectarea asistată de calculator (CAD) a dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor integrate;

d.

echipamente sau aparate pentru fabricarea măștilor sau a reticulelor, după cum urmează:

1.

camere fotooptice cu repetiție secvențială capabile să producă matrice mai mari de 100 mm x 100 mm sau capabile să producă o singură expunere mai mare de 6 mm x 6 mm în planul (focal) al imaginii sau capabile să producă lățimi ale liniei mai mici de 2,5 μm în stratul de protecție la corodare de pe «substrat»;

2.

echipamente de fabricare a măștilor sau a reticulelor care utilizează litografia cu fascicul de ioni sau cu «laser», capabile să producă lățimi ale liniei mai mici de 2,5 μm; sau

3.

echipamente sau suporți pentru modificarea măștilor sau a reticulelor ori pentru adăugarea de pelicule în vederea înlăturării defectelor;

Notă: La punctele X.B.I.001.b.2.d.1 și X.B.I.001.b.2.d.2 nu sunt supuse controlului echipamentele de fabricare a măștilor ce utilizează metode fotooptice care fie erau disponibile pe piață înainte de 1 ianuarie 1980, fie nu au o performanță mai bună decât echipamentele respective.

e.

echipamente «controlate de program stocat» pentru inspectarea măștilor, a reticulelor sau a peliculelor cu:

1.

o rezoluție de 0,25 μm sau mai fină; și

2.

o precizie de 0,75 μm sau mai fină pe o distanță pe una sau două coordonate de 63,5 mm sau mai mare;

Notă: La punctul X.B.I.001.b.2.e nu sunt supuse controlului microscoapele electronice cu scanare de uz general, cu excepția cazului în care acestea sunt special concepute și dotate pentru inspectarea automată a modelului.

f.

echipamente de aliniere și expunere pentru producția plachetelor prin metode fotooptice sau cu raze X, de exemplu echipamente litografice care includ atât echipamentele de transfer al imaginilor prin proiecție, cât și echipamentele cu repetiție secvențială (cu repetiție directă pe plachetă) sau cu repetiție și scanare (scanere), capabile să îndeplinească una din următoarele funcții:

Notă: La punctul X.B.I.001.b.2.f nu sunt supuse controlului echipamentele de aliniere și expunere prin contact fotooptic și proximitate a măștilor sau echipamentele de transfer al imaginilor prin contact.

1.

producția cu o dimensiune a modelului mai mică de 2,5 μm;

2.

alinierea cu o precizie mai fină de ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

suprapunerea de la echipament la echipament ± 0,3 μm; sau

4.

o lungime de undă a sursei de lumină mai mică de 400 nm;

g.

echipamente cu fascicul de electroni, cu fascicul de ioni sau cu raze X pentru transferul imaginilor prin proiecție, capabile să producă modele mai mici de 2,5 μm;

Notă: Pentru sistemele cu fascicul focalizat deflectat (sisteme de scriere directă), a se vedea punctul X.B.I.001.b.1.j.

h.

echipamente care utilizează «lasere» pentru scrierea directă pe plachete, capabile să producă modele mai mici de 2,5 μm.

3.

Echipamente pentru asamblarea circuitelor integrate, după cum urmează:

a.

aparate de lipit «controlate de un program stocat», care au toate caracteristicile următoare:

1.

sunt special concepute pentru «circuitele integrate hibride»;

2.

cursa de poziționare a treptei X-Y depășește 37,5 x 37,5 mm; și

3.

precizia poziționării în planul X-Y este mai fină de ± 10 μm;

b.

echipamente «controlate de un program stocat» pentru producerea de lipituri multiple printr-o singură operațiune (de exemplu, aparate de lipit pentru conductori radiali, de lipit pe suportul cipurilor, de lipit pe benzi);

c.

dispozitive de etanșare semiautomate sau automate cu soclu la cald, la care soclul este încălzit local la o temperatură mai mare decât corpul pachetului, special concepute pentru pachetele de microcircuite ceramice supuse controlului la punctul 3A001 (6) și care au un debit mai mare sau egal cu un pachet pe minut.

Notă: La punctul X.B.I.001.b.3 nu sunt supuse controlului aparatele de lipit în puncte cu rezistență de uz general.

4.

Filtre pentru camere albe, capabile să asigure o calitate a aerului de 10 sau mai puține particule de 0,3 μm sau mai mici per 0,02832 m3 și materiale filtrante pentru acestea.

Notă tehnică: În sensul punctului X.B.I.001, «controlat de un program stocat» înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate într-o memorie electronică, pe care un procesor le poate executa pentru a comanda îndeplinirea unor funcții prestabilite. Echipamentul poate fi «controlat de un program stocat» indiferent dacă memoria electronică este internă sau externă echipamentului.

X.B.I.002

Echipamente pentru inspecția sau testarea componentelor și a materialelor electronice, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

a.

echipamente special concepute pentru inspecția sau testarea tuburilor electronice și a elementelor optice, precum și componente special concepute pentru acestea, supuse controlului la punctul 3A001 (7) sau X.A.I.001;

b.

echipamente special concepute pentru inspecția sau testarea dispozitivelor semiconductoare, a circuitelor integrate și a «ansamblurilor electronice», după cum urmează, și sisteme care încorporează astfel de echipamente sau au caracteristicile acestora:

Notă: La punctul X.B.I.002.b sunt supuse controlului și echipamentele utilizate sau modificate pentru a fi utilizate la inspecția sau testarea altor dispozitive, cum ar fi dispozitivele generatoare de imagini, dispozitivele electrooptice, dispozitivele cu unde acustice.

1.

echipamente de inspecție «controlate de un program stocat» pentru detectarea automată a defectelor, erorilor sau contaminanților mai mici sau egali cu 0,6 μm în sau pe plachete prelucrate, substraturi, altele decât plăcile sau cipurile cu circuite imprimate, utilizând tehnici de achiziție a imaginilor optice pentru compararea modelelor;

Notă: La punctul X.B.I.002.b.1 nu sunt supuse controlului microscoapele electronice cu baleiaj de uz general, cu excepția celor special concepute și echipate pentru inspecția automată a modelelor.

2.

echipamente de măsurare și analiză «controlate de un program stocat» special concepute, după cum urmează:

a.

special concepute pentru măsurarea conținutului de oxigen sau carbon din materialele semiconductoare;

b.

echipamente pentru măsurarea lățimii liniei, cu o rezoluție de 1 μm sau mai fină;

c.

instrumente de măsurare a planeității special concepute, capabile să măsoare abaterile de la planeitate mai mici sau egale cu 10 μm, cu o rezoluție de 1 μm sau mai fină;

3.

echipamente de examinare a plachetelor «controlate de un program stocat», care au oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

precizie de poziționare mai fină de 3,5 μm;

b.

capabile să testeze dispozitive care au peste 68 de terminale; sau

c.

capabile să testeze la o frecvență mai mare de 1 GHz;

4.

echipamente de testare, după cum urmează:

a.

echipamente «controlate de un program stocat» special concepute pentru testarea dispozitivelor cu semiconductori discreți și a circuitelor neîncapsulate, capabile să realizeze teste la frecvențe mai mari de 18 GHz;

Notă tehnică: Dispozitivele cu semiconductori discreți includ celulele fotoelectrice și celulele solare.

b.

echipamente «controlate de un program stocat» special concepute pentru testarea circuitelor integrate și a «ansamblurilor electronice» ale acestora, capabile de testări funcționale:

1.

la o «frecvență a semnalului» mai mare de 20 MHz; sau

2.

la o «frecvență a semnalului» mai mare de 10 MHz, dar mai mică sau egală cu 20 MHz și capabile să testeze pachete de peste 68 de terminale.

Note: La punctul X.B.I.002.b.4.b nu sunt supuse controlului echipamentele de testare special concepute pentru a testa:

1.

memorii;

2.

«ansambluri» sau clase de «ansambluri electronice» pentru aplicații casnice și de divertisment; și

3.

componente electronice, «ansambluri electronice» și circuite integrate care nu sunt supuse controlului la punctul 3A001 (8) sau X.A.I.001, cu condiția ca astfel de echipamente de testare să nu încorporeze instalații informatice cu «programabilitate accesibilă utilizatorului».

Notă tehnică: În sensul punctului X.B.I.002.b.4.b, «frecvența semnalului» este definită ca frecvența maximă de funcționare digitală a unui aparat de testare. Prin urmare, aceasta este echivalentă cu cea mai mare rată de transfer de date pe care un aparat de testare o poate realiza în mod non-multiplexat. Aceasta este denumită și viteză de testare, frecvență digitală maximă sau viteză digitală maximă.

c.

echipamente special concepute pentru determinarea performanței rețelelor plane focale la lungimi de undă mai mari de 1 200 nm, care utilizează măsurători «controlate de un program stocat» sau evaluarea asistată de calculator și care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

utilizează diametre ale spotului optic de baleiaj mai mici de 0,12 mm;

2.

sunt concepute pentru măsurarea parametrilor de performanță fotosensibili și pentru evaluarea răspunsului în frecvență, a funcției de transfer de modulație, a uniformității răspunsului sau a zgomotului; sau

3.

sunt concepute pentru evaluarea rețelelor capabile să creeze imagini cu mai mult de 32 x 32 elemente de linie;

5.

sisteme de testare cu fascicul de electroni concepute pentru a funcționa la 3 keV sau mai puțin, sau sisteme cu fascicul «laser», pentru explorarea fără contact a dispozitivelor semiconductoare alimentate, având oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

capacitate stroboscopică fie prin suprimarea fasciculului, fie prin baleiajul stroboscopic al detectorului;

b.

un spectrometru de electroni pentru măsurători de tensiune cu o rezoluție mai mică de 0,5 V; sau

c.

instalații fixe pentru teste electrice de analiză a performanței circuitelor integrate;

Notă: La punctul X.B.I.002.b.5 nu sunt supuse controlului microscoapele electronice cu baleiaj, cu excepția celor special concepute și echipate pentru explorarea fără contact a unui dispozitiv semiconductor alimentat.

6.

sisteme multifuncționale de fascicule focalizate de ioni «controlate de un program stocat», special concepute pentru fabricarea, repararea, analiza configurației fizice și testarea măștilor sau a dispozitivelor semiconductoare și care au una din următoarele caracteristici:

a.

precizie de 1 μm sau mai fină a controlului retroactiv al poziției fasciculului față de țintă; sau

b.

precizie de peste 12 biți a conversiei digital-analogice;

7.

sisteme de măsurare a particulelor care utilizează «lasere» concepute pentru măsurarea dimensiunii și a concentrației particulelor în aer, având ambele caracteristici următoare:

a.

sunt capabile să măsoare mărimi ale particulelor de 0,2 μm sau mai puțin la un debit de 0,02832 m3 pe minut sau mai mare; și

b.

sunt capabile să caracterizeze aerul curat din clasa 10 sau de calitate mai bună.

Notă tehnică: În sensul punctului X.B.I.002, «controlat de un program stocat» înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate electronic pe care un procesor le poate executa pentru a dirija îndeplinirea unor funcții prestabilite. Echipamentul poate fi «controlat de un program stocat» indiferent dacă stocarea este internă sau externă echipamentului.

X.C.I.001

Rășini fotosensibile pozitive pentru litografierea semiconductorilor special ajustați (optimizați) pentru a fi folosiți la lungimi de undă între 370 nm și 193 nm.

X.D.I.001

«Produse software» special concepute pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» dispozitivelor electronice sau a componentelor supuse controlului la punctul X.A.I.001, a echipamentelor electronice de uz general supuse controlului la punctul X.A.I.002 sau a echipamentelor de fabricare și testare supuse controlului la punctele X.B.I.001 și X.B.I.002; sau «produse software» special concepute pentru «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctele 3B001.g și 3B001.h (9).

X.E.I.001

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» dispozitivelor electronice sau a componentelor supuse controlului la punctul X.A.I.001, a echipamentelor electronice de uz general supuse controlului la punctul X.A.I.002 sau a echipamentelor de fabricare și testare supuse controlului la punctul X.B.I.001 sau X.B.I.002 sau a materialelor supuse controlului la punctul X.C.I.001.

Categoria II – Calculatoare

Notă: La categoria II nu sunt supuse controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.II.001

Calculatoare, «ansambluri electronice» și echipamente aferente, care nu sunt supuse controlului la punctul 4A001 sau 4A003 (10), precum și componente special concepute pentru acestea:

Notă: Regimul de control al «calculatoarelor digitale» și al echipamentelor aferente descrise la punctul X.A.II.001 este determinat de regimul de control al celorlalte echipamente sau sisteme, în următoarele condiții:

a.

«calculatoarele digitale» sau echipamentele aferente sunt determinante pentru funcționarea celorlalte echipamente sau sisteme;

b.

«calculatoarele digitale» sau echipamentele aferente nu constituie un «element principal» al celorlalte echipamente sau sisteme; și

N.B.1: Regimul de control al echipamentelor de «prelucrare a semnalelor» sau de «îmbunătățire a imaginii», special concepute pentru alte echipamente cu funcții limitate la cele necesare celorlalte echipamente este determinat de regimul de control al celorlalte echipamente, chiar în cazul în care el depășește criteriul «elementului principal».

N.B.2: Pentru regimul de control al «calculatoarelor digitale» sau al echipamentelor aferente destinate echipamentelor de telecomunicații, a se vedea categoria 5 partea 1 (Telecomunicații) (11) .

c.

«tehnologia» pentru «calculatoarele digitale» și echipamentele aferente este determinată de 4E (12) .

a.

calculatoare electronice și echipamente aferente, precum și «ansambluri electronice» și componente special concepute pentru acestea, destinate să funcționeze la o temperatură ambiantă de peste 343 K (70°C);

b.

«calculatoare digitale», inclusiv echipamente de «prelucrare a semnalelor» sau de îmbunătățire a imaginii, cu o «performanță de vârf ajustată» («APP») egală cu 0,0128 TeraFLOPS ponderate (WT) sau mai mare;

c.

«ansambluri electronice» care sunt special concepute sau modificate pentru a spori performanțele prin agregarea procesoarelor, după cum urmează:

1.

concepute pentru a fi capabile să se grupeze în configurații de 16 sau mai multe procesoare;

2.

neutilizate;

Nota 1: Punctul X.A.II.001.c se aplică numai «ansamblurilor electronice» și interconexiunilor programabile cu o APP care nu depășește limitele menționate la punctul X.A.II.001.b atunci când sunt livrate ca «ansambluri electronice» neintegrate. Nu se aplică «ansamblurilor electronice» limitate inerent prin natura proiectării lor la utilizarea ca echipamente aferente supuse controlului la punctul X.A.II.001.k.

Nota 2: La punctul X.A.II.001.c. nu sunt supuse controlului «ansamblurile electronice» special concepute pentru un produs sau o familie de produse a căror configurație maximă nu depășește limitele menționate la punctul X.A.II.001.b.

d.

neutilizate;

e.

neutilizate;

f.

echipamente pentru «prelucrarea semnalelor» sau «îmbunătățirea imaginii», cu o «performanță de vârf ajustată» («APP») egală sau mai mare de 0,0128 TeraFLOPS ponderate (WT);

g.

neutilizate;

h.

neutilizate;

i.

echipamente care conțin «echipamente de interfață terminal» care depășesc limitele menționate la punctul X.A.III.101;

Notă tehnică: În sensul punctului X.A.II.001.i, «echipamente de interfață terminal» înseamnă echipamentele la nivelul cărora informațiile intră sau ies din sistemul de telecomunicații, de exemplu telefon, dispozitiv de date, calculator etc.

j.

echipamente special concepute pentru a permite interconectarea externă a «calculatoarelor digitale» sau echipamente asociate care permit comunicații de date la viteze ce depășesc 80 Mbyți/s;

Notă: La punctul X.A.II.001.j. nu sunt supuse controlului echipamentele de interconectare internă (de exemplu plăci de circuite imprimate, magistrale), echipamentele de interconectare pasivă, «controlerele de acces la rețea» sau «controlerele pentru canale de comunicație».

Notă tehnică: În sensul punctului X.A.II.001.j, «controlere pentru canale de comunicație» sunt interfața fizică care controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

k.

«calculatoare hibride», «ansambluri electronice» și componente special concepute pentru acestea, care conțin convertoare analog-digitale, având toate caracteristicile următoare:

1.

32 sau mai multe canale; și

2.

o rezoluție de cel puțin 14 biți (plus bitul de semn) cu o rată de conversie de cel puțin 200 000 Hz.

X.D.II.001

«Produse software» de verificare și validare pentru «programe», «produse software» care permit generarea automată de «coduri sursă» și «produse software» pentru sisteme de operare care sunt special concepute pentru echipamente de «prelucrare în timp real»:

a.

«produse software» de verificare și validare pentru «programe» care utilizează tehnici matematice și analitice și sunt concepute sau modificate pentru «programe» care au mai mult de 500 000 de instrucțiuni «cod sursă»;

b.

«produse software» care permit generarea automată de «coduri sursă» pe baza datelor obținute online de la senzorii externi descriși în Regulamentul (UE) 2021/821; sau

c.

«produse software» pentru sisteme de operare special concepute pentru echipamente de «prelucrare în timp real» care garantează un «timp global de așteptare la întrerupere» mai mic de 20 de μs.

Notă tehnică: În sensul punctului X.D.II.001, «timpul global de așteptare la întrerupere» este timpul necesar unui sistem informatic pentru recunoașterea întreruperii cauzate de eveniment, pentru servirea întreruperii și pentru efectuarea unei comutări de context pe o sarcină alternativă rezidentă în memorie, care așteaptă pe întrerupere.

X.D.II.002

«Produse software», altele decât cele supuse controlului la punctul 4D001 (13), special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctul 4A101 (14).

X.E.II.001

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.II.001 sau a «produselor software» supuse controlului la punctul X.D.II.001 sau X.D.II.002.

X.E.II.002

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea» sau «producția» echipamentelor concepute pentru «prelucrarea fluxurilor de date multiple».

Notă tehnică: În sensul punctului X.E.II.002, «prelucrarea fluxurilor de date multiple» înseamnă o tehnică de microprograme sau de arhitectură de echipament care permite prelucrarea simultană a două sau mai multe secvențe de date sub controlul uneia sau mai multor secvențe de instrucțiuni prin mijloace precum:

1.

arhitecturi de date multiple cu o singură instrucțiune (SIMD), cum ar fi procesoarele matriciale sau vectoriale;

2.

arhitecturi de date multiple cu o singură instrucțiune unică și instrucțiuni multiple (MSIMD);

3.

arhitecturi de date multiple cu instrucțiuni multiple (MIMD), inclusiv cele care sunt strâns legate, complet legate sau slab legate; sau

4.

rețele structurate de elemente de prelucrare, inclusiv rețelele sistolice.

Categoria III partea 1 – Telecomunicații

Notă: La categoria III partea 1 nu sunt supuse controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.III.101

Echipamente de telecomunicații:

a.

orice tip de echipamente de telecomunicații, care nu sunt supuse controlului la punctul 5A001.a (15), special concepute pentru a funcționa în afara intervalului de temperatură cuprins între 219 K (– 54°C) și 397 K (124°C);

b.

echipamente și sisteme de transmisiuni pentru telecomunicații, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, care au oricare dintre următoarele caracteristici, funcțiuni sau particularități:

Notă: Echipamente de transmisie de telecomunicații:

a.

clasificate după cum urmează sau combinații ale acestora:

1.

echipamente radio (de exemplu emițătoare, receptoare și transmițătoare);

2.

echipamente terminale de linie;

3.

echipamente amplificatoare intermediare;

4.

echipamente repetoare;

5.

echipamente de regenerare;

6.

convertoare de cod (transcodori);

7.

echipamente multiplex (inclusiv multiplex statistic);

8.

modulatoare/demodulatoare (modemuri);

9.

echipamente Transmultiplex (a se vedea Rec. G701 a CCITT);

10.

echipamente de interconexiune digitale «controlate de un program stocat»;

11.

«gateway-uri» și punți;

12.

«unități de acces la mediu»;

b.

concepute pentru a fi utilizate în comunicații cu un singur canal sau cu mai multe canale prin oricare din următoarele:

1.

fir (linie);

2.

cablu coaxial;

3.

cablu de fibră optică;

4.

radiații electromagnetice sau

5.

propagarea subacvatică a undelor acustice.

1.

utilizează tehnici digitale, inclusiv prelucrarea digitală a semnalelor analogice, și sunt concepute să funcționeze la o «viteză de transfer digital» la cel mai înalt nivel multiplex care depășește 45 Mbit/s sau la o «viteză totală de transfer digital» care depășește 90 Mbit/s;

Notă: La punctul X.A.III.101.b.1 nu sunt supuse controlului echipamentele special concepute pentru a fi integrate și operate în orice sistem prin satelit pentru uz civil.

2.

modemuri care utilizează «lărgimea de bandă pentru un canal de voce» cu o «viteză binară» care depășește 9 600 biți pe secundă;

3.

sunt echipamente de interconexiune digitală «controlate de un program stocat» cu o «viteză de transfer digital» care depășește 8,5 Mbit/s per port;

4.

sunt echipamente care conțin oricare din următoarele elemente:

a.

«controlere de acces la rețea» și mediul lor comun aferent cu o «viteză de transfer digital» care depășește 33 Mbit/s; sau

b.

«controlere de canale de comunicații» cu o ieșire digitală având o «viteză binară» care depășește 64 000 biți/s pe canal;

Notă: În cazul în care un echipament necontrolat conține un «controler de acces la rețea», acesta nu poate avea niciun tip de interfață de telecomunicații, cu excepția celor descrise, dar nesupuse controlului la punctul X.A.III.101.b.4.

5.

care utilizează un «laser» și au oricare din următoarele caracteristici:

a.

o lungime de undă a semnalului transmis ce depășește 1 000 nm; sau

b.

utilizează tehnici analogice și au o lărgime de bandă care depășește 45 MHz;

c.

utilizează tehnici de transmisie sau detecție optică coerente (denumite, de asemenea, tehnici optice heterodine sau homodine);

d.

utilizează tehnici de multiplexare prin divizarea lungimii de undă; sau

e.

realizează «amplificare optică»;

6.

funcționează la frecvențe de intrare sau de ieșire ce depășesc:

a.

31 GHz pentru aplicațiile stațiilor terestre de comunicații prin satelit; sau

b.

26,5 GHz pentru alte aplicații;

Notă: La punctul X.A.III.101.b.6 nu sunt supuse controlului echipamentele pentru uz civil dacă acestea sunt conforme cu o bandă alocată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) între 26,5 GHz și 31 GHz.

7.

sunt echipamente radio care utilizează oricare din următoarele elemente:

a.

tehnici de modulație a amplitudinii în cuadratură (QAM) peste nivelul 4, dacă «viteza totală de transfer digital» depășește 8,5 Mbit/s;

b.

tehnici QAM peste nivelul 16, dacă «viteza totală de transfer digital» este mai mică sau egală cu 8,5 Mbit/s;

c.

alte tehnici de modulare digitală și au o «eficiență spectrală» care depășește 3 biți/s/Hz; sau

d.

funcționează în banda de frecvență 1,5 MHz-87,5 MHz și încorporează tehnici adaptive care realizează o suprimare mai mare de 15 dB a semnalului de interferență;

Note:

1.

La punctul X.A.III.101.b.7 nu sunt supuse controlului echipamentele special concepute pentru a fi integrate și operate în orice sistem prin satelit pentru uz civil.

2.

La punctul X.A.III.101.b.7 nu sunt supuse controlului echipamentele de relee destinate să funcționeze într-o bandă alocată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT):

a.

care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

nu depășesc 960 MHz; sau

2.

au o «viteză totală de transfer digital» de maximum 8,5 Mbit/s; și

b.

au o «eficiență spectrală» de maximum 4 biți/s/Hz;

c.

echipamente de comutație «controlate de un program stocat» și sisteme de semnalizare aferente, având oricare dintre următoarele caracteristici, funcții sau elemente, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

Notă: Multiplexoarele statistice cu intrare digitală și ieșire digitală care asigură comutarea sunt tratate drept comutatoare «controlate de un program stocat».

1.

echipamente sau sisteme de «comutare a datelor (mesajelor)» concepute pentru «funcționarea în mod pachet», ansambluri electronice și componente ale acestora, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

2.

neutilizate;

3.

rutarea sau comutarea pachetelor «datagram»;

Notă: La punctul X.A.III.101.c.3 nu sunt supuse controlului rețelele care se limitează la utilizarea exclusivă a «controlerelor de acces la rețea» sau chiar la «controlerele de acces la rețea».

4.

neutilizate;

5.

prioritate pe mai multe niveluri și preempțiune pentru comutarea circuitelor;

Notă: La punctul X.A.III.101.c.5 nu sunt supuse controlului preempțiunea apelurilor la un singur nivel.

6.

concepute pentru transferul automat al apelurilor radio celulare către alte comutatoare celulare sau pentru conectarea automată la o bază de date centralizată a abonaților comună mai multor comutatoare;

7.

conțin echipamente de interconexiune digitală «controlate de un program stocat» cu o «viteză de transfer digital» care depășește 8,5 Mbit/s per port;

8.

«semnalizarea pe canal comun» care funcționează în modul de funcționare neasociat sau cvasiasociat;

9.

«rutare adaptativă dinamică»;

10.

sunt comutatoare de pachete, comutatoare de circuite și routere cu porturi sau linii care depășesc oricare dintre următoarele:

a.

o «viteză binară» de 64 000 biți/s pe canal pentru un «controler pentru canal de comunicații»; sau

Notă: La punctul X.A.III.101.c.10.a nu sunt supuse controlului legăturile compozite multiplex compuse numai din canale de comunicare care nu sunt supuse controlului în mod individual la punctul X.A.III.101.b.1.;

b.

o «viteză de transfer digital» de 33 Mbit/s pentru un «controler de acces la rețea» și mediile comune aferente;

Notă: La punctul X.A.III.101.c.10 nu sunt supuse controlului comutatoarele de pachete sau routerele cu porturi sau linii care nu depășesc limitele menționate la punctul X.A.III.101.c.10.;

11.

«comutare optică»;

12.

utilizează «tehnici de mod de transfer asincron» («ATM»);

d.

fibre optice și cabluri din fibre optice cu o lungime mai mare de 50 m, concepute pentru funcționarea monomod;

e.

comandă centralizată a rețelei care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

primește date de la noduri; și

2.

prelucrează aceste date pentru a asigura controlul traficului care nu necesită decizii din partea operatorului, realizând astfel o «rutare adaptativă dinamică»;

Nota 1: Punctul X.A.III.101.e nu include cazurile în care rutarea deciziilor este decisă pe baza unor informații predefinite.

Nota 2: Punctul X.A.III.101.e nu exclude controlul traficului în funcție de previziunile statistice ale condițiilor de trafic.

f.

antene în rețea fazată, care funcționează la peste 10,5 GHz, care conțin elemente active și componente distribuite și care sunt concepute pentru a permite controlul electronic al modelării și orientării fasciculului, cu excepția sistemelor de aterizare cu instrumente care respectă standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) [sisteme de aterizare cu microunde (MLS)];

g.

echipamente de comunicații mobile altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, ansambluri electronice și componente ale acestora; sau

h.

echipamente de comunicații prin releu concepute pentru utilizare la frecvențe mai mari sau egale cu 19,7 GHz și componente ale acestora, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Notă tehnică: În sensul punctului X.A.III.101:

1)

«mod de transfer asincron» («ATM») este un mod de transfer în care informațiile sunt organizate în celule; acesta este asincron, în sensul că recurența celulelor depinde de viteza de biți necesară sau instantanee;

2)

«lărgime de bandă pentru un canal de voce» înseamnă echipamente de comunicații de date concepute să funcționeze pe un canal de voce de 3 100 Hz, astfel cum sunt definite în Recomandarea G.151. a CCITT;

3)

«controler pentru canal de comunicații» este interfața fizică care controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații;

4)

«datagramă» este o entitate de date autonomă și independentă, care conține suficiente informații pentru a fi direcționată de la echipamentul terminal de date sursă la cel de destinație fără a se baza pe schimburi anterioare între echipamentul terminal de date sursă și cel de destinație și rețeaua de transport;

5)

«selecție rapidă» este un serviciu aplicabil apelurilor virtuale, care permite echipamentelor terminale de date să extindă posibilitatea de a transmite date în «pachete» de alocare și eliberare a canalului de comunicație dincolo de capacitățile de bază ale unui apel virtual;

6)

«gateway» este funcția, realizată prin orice combinație de echipamente și «produse software», de a efectua conversia convențiilor de reprezentare, prelucrare sau comunicare a informațiilor utilizate într-un sistem în convențiile corespunzătoare, dar diferite utilizate în alt sistem;

7)

«rețeaua digitală de servicii integrate» (ISDN) este o rețea digitală unificată de la un capăt la altul, în care datele provenite de la toate tipurile de comunicații (de exemplu voce, text, date, imagini statice și imagini în mișcare) sunt transmise dintr-un port (terminal) în schimb (comutare) printr-o singură linie de acces către și de la abonat;

8)

«pachet» este un grup de biți care include date și semnale de control al apelului care sunt comutate ca un întreg compozit. Datele, semnalele de control al apelului și eventualele informații privind controlul erorilor sunt dispuse într-un format specificat;

9)

«semnalizarea pe canal comun» înseamnă transmiterea de informații de control (semnalizarea) printr-un canal separat de cel utilizat pentru mesaje. În general, canalul de semnalizare controlează mai multe canale de transmitere a mesajelor;

10)

«viteză binară» înseamnă viteza definită în Recomandările UIT 53-36, având în vedere că, pentru modularea non-binară, baud și biți/secundă nu sunt egale. Biții pentru funcțiile de codificare, de verificare și de sincronizare se includ;

11)

«rutare adaptativă dinamică» înseamnă rerutarea traficului pe baza detectării și a analizei condițiilor efective ale rețelei la momentul respectiv;

12)

«unitate de acces la mediu» înseamnă echipamente care conțin una sau mai multe interfețe de comunicare («controler de acces la rețea», «controler pentru canal de comunicații», modem sau magistrală) destinate să conecteze echipamentele terminale la o rețea;

13)

«eficiența spectrală» este «viteza de transfer digital» [biți/s] / lățimea de bandă a spectrului la 6 dB în Hz;

14)

«controlat de un program stocat» înseamnă un control care utilizează instrucțiuni stocate electronic pe care un procesor le poate executa pentru a dirija îndeplinirea unor funcții prestabilite.

Notă: Echipamentul poate fi «controlat de un program stocat» indiferent dacă stocarea este internă sau externă echipamentului.

X.B.III.101

Echipamente de testare pentru telecomunicații, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.C.III.101

Semifabricate din sticlă sau din orice alt material optimizat pentru fabricarea fibrelor optice supuse controlului la punctul X.A.III.101.

X.D.III.101

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctele X.A.III.101 și X.B.III.101 și produse software de rutare adaptativă dinamică, după cum urmează:

a.

«produse software», altele decât cele executabile automat, special concepute pentru «rutare adaptativă dinamică»;

b.

neutilizate;

X.E.III.101

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.III.101 sau X.B.III.101 sau a «produselor software» supuse controlului la punctul X.D.III.101, precum și a altor «tehnologii», după cum urmează:

a.

tehnologii «specifice», după cum urmează:

1.

«tehnologii» pentru prelucrarea și aplicarea de straturi de acoperire pe fibrele optice, «special concepute» pentru a le face adecvate pentru utilizarea subacvatică;

2.

«tehnologii» pentru «dezvoltarea» echipamentelor care utilizează tehnici de «ierarhie digitală sincronă» (SDH) sau de «rețea optică sincronă» (SONET).

Notă tehnică: În sensul punctului X.E.III.101:

1)

«ierarhie digitală sincronă» (SDH) este o ierarhie digitală care oferă un mijloc de a gestiona, a multiplexa și a accesa diferite forme de trafic digital utilizând un format de transmisie sincronă pe diferite tipuri de suporturi. Formatul se bazează pe modulul de transport sincron (STM) care este definit în Recomandările G.703, G.707, G.708, G.709 ale CCITT și în alte recomandări ale CCITT care nu au fost încă publicate. Nivelul 1 al SDH este de 155,52 Mbps;

2)

«rețea optică sincronă» (SONET) este o rețea care oferă un mijloc de a gestiona, a multiplexa și a accesa diferite forme de trafic digital utilizând un format de transmisie sincronă pe suport de fibră optică. Formatul este versiunea din America de Nord a SDH și utilizează, de asemenea, modulul de transport sincron (STM), utilizând însă semnalul de transport sincron (STS) ca modul de transport de bază cu un nivel 1 de 51,81 Mbps. Standardele SONET sunt integrate în standardele referitoare la SDH.

Categoria III partea 2 – Securitatea informațiilor

Notă: La categoria III partea 2 nu sunt supuse controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.A.III.201

Echipamente, după cum urmează:

a.

neutilizate;

b.

neutilizate;

c.

produse clasificate drept produse de criptare destinate pieței de masă, în conformitate cu Nota privind criptografia – nota 3 la categoria 5 partea 2 (16).

X.D.III.201

«Produse software» pentru «securitatea informațiilor», după cum urmează:

Notă: La acest punct nu sunt supuse controlului «produsele software» concepute sau modificate pentru a asigura protecție împotriva atacurilor informatice răuvoitoare ce provoacă daune, de exemplu împotriva virusurilor, în cazul cărora utilizarea «criptografiei» se limitează la autentificarea, semnătura digitală și/sau decriptarea datelor sau a fișierelor.

a.

neutilizate;

b.

neutilizate;

c.

«produse software» clasificate drept produse software de criptare destinate pieței de masă, în conformitate cu Nota privind criptografia – nota 3 la categoria 5 partea 2 (17).

X.E.III.201

«Tehnologii» pentru «securitatea informațiilor», în conformitate cu Nota generală privind tehnologia, după cum urmează:

a.

neutilizate;

b.

«tehnologii», altele decât cele specificat în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru «utilizarea» produselor destinate pieței de masă supuse controlului la punctul X.A.III.201.c sau a «produselor software» destinate pieței de masă supuse controlului la punctul X.D.III.201.c.

Categoria IV – Senzori și lasere

X.A.IV.001

Echipamente acustice marine sau terestre, capabile să detecteze sau să localizeze obiecte sau caracteristici subacvatice sau să identifice poziția navelor de suprafață sau a vehiculelor subacvatice; precum și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.A.IV.002

Senzori optici, după cum urmează:

a.

tuburi intensificatoare de imagine și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1.

tuburi intensificatoare de imagine având toate caracteristicile următoare:

a.

un răspuns de vârf în gama de lungimi de undă ce depășesc 400 nm, dar nu depășesc 1 050 nm;

b.

o placă microcanal pentru amplificarea electronică a imaginii cu un pas al rețelei (distanța între centre) de mai puțin de 25 μm; și

c.

care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

fotocatozi S-20, S-25 sau multialcalini; sau

2.

fotocatozi GaAs sau GaInAs (cu arsenură de galiu sau cu arsenură de galiu-indiu);

2.

plăci microcanal special concepute, care au ambele caracteristici următoare:

a.

15 000 sau mai multe tuburi goale pe fiecare placă; și

b.

pasul rețelei (distanța între centre) de mai puțin de 25 μm;

b.

echipament de formare a imaginii cu «vedere directă», care funcționează în spectrul vizibil sau infraroșu, încorporând tuburi intensificatoare de imagine și având caracteristicile enumerate la punctul X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Camere de luat vederi, după cum urmează:

a.

camere de luat vederi care îndeplinesc criteriile prevăzute în nota 3 la punctul 6A003.b.4 (18);

b.

neutilizate.

X.A.IV.004

Optică, după cum urmează:

Notă: La punctul X.A.IV.004 nu sunt supuse controlului filtrele optice cu goluri de aer fixe sau filtrele de tip Lyot.

a.

filtre optice:

1.

pentru lungimi de undă mai mari de 250 nm, formate din acoperiri optice multistrat și având una din următoarele caracteristici:

a.

lărgimi de bandă egale sau mai mici de 1 nm lărgime la jumătatea intensității (FWHI) și o transmisie de vârf de 90 % sau mai mare; sau

b.

lărgimi de bandă egale sau mai mici de 0,1 nm FWHI și o transmisie de vârf de 50 % sau mai mare;

2.

pentru lungimile de undă mai mari de 250 nm și care au toate caracteristicile următoare:

a.

sunt acordabile în gama spectrală de 500 nm sau mai mare;

b.

au un filtru trece-bandă optic instantaneu de 1,25 nm sau mai mic;

c.

au o lungime de undă resetabilă într-un interval de 0,1 ms, cu o precizie de 1 nm sau mai bună în gama spectrală acordabilă; și

d.

o transmisie de vârf simplă de 91 % sau mai mare;

3.

comutatoare (filtre) de opacitate optică cu un câmp de vedere de 30° sau mai mare și un timp de răspuns mai mic sau egal cu 1 ns;

b.

cablu din «fibre fluorurate» sau fibre optice pentru acesta, cu o atenuare mai mică de 4 dB/km în gama de lungimi de undă ce depășesc 1 000 nm, dar nu depășesc 3 000 nm.

Notă tehnică: În sensul punctului X.A.IV.004.b, «fibrele fluorurate» sunt fibre fabricate din compuși fluorurați în vrac.

X.A.IV.005

«Lasere», după cum urmează:

a.

«lasere» cu dioxid de carbon (CO2), având oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

o putere de ieșire CW care depășește 10 kW;

2.

o ieșire în impulsuri cu o «durată a impulsului» care depășește 10 μs; și

a.

o putere medie de ieșire care depășește 10 kW; sau

b.

o «putere de vârf» a impulsului care depășește 100 kW; sau

3.

o ieșire în impulsuri cu o «durată a impulsului» egală cu 10 μs sau mai mică; și

a.

o energie în impulsuri care depășește 5 J/impuls și o «putere de vârf» care depășește 2,5 kW; sau

b.

o putere medie de ieșire care depășește 2,5 kW;

b.

«lasere» cu semiconductori, după cum urmează:

1.

«lasere» cu semiconductori monomodali transversali individuali, care au următoarele caracteristici:

a.

o putere medie de ieșire care depășește 100 mW; sau

b.

o lungime de undă care depășește 1 050 nm;

2.

«lasere» cu semiconductori multimodali transversali individuali sau rețele formate din «lasere» cu semiconductori individuali cu o lungime de undă care depășește 1 050 nm;

c.

«lasere» cu rubin cu o energie de ieșire care depășește 20 J/impuls;

d.

«lasere în impulsuri» care nu sunt «acordabile», cu o lungime de undă de ieșire care depășește 975 nm, dar nu depășește 1 150 nm și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

o «durată a impulsului» egală cu 1 ns sau mai mare, dar care nu depășește 1 μs și având oricare dintre caracteristicile următoare:

a.

o ieșire monomod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

un «randament la priză» care depășește 12 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 10 W și care sunt capabile să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 1 kHz; sau

2.

o «putere medie de ieșire» care depășește 20 W; sau

b.

o ieșire multimod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

un «randament la priză» care depășește 18 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 30 W;

2.

o «putere la vârf» care depășește 200 MW; sau

3.

o «putere medie de ieșire» care depășește 50 W; sau

2.

o «durată a impulsului» care depășește 1 μs și având oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

o ieșire monomod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

un «randament la priză» care depășește 12 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 10 W și care sunt capabile să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 1 kHz; sau

2.

o «putere medie de ieșire» care depășește 20 W; sau

b.

o ieșire multimod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

un «randament la priză» care depășește 18 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 30 W; sau

2.

o «putere medie de ieșire» care depășește 500 W;

e.

«lasere» cu funcționare în undă continuă (CW) care nu sunt «acordabile», cu o lungime de undă de ieșire care depășește 975 nm, dar nu depășește 1 150 nm și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

o ieșire monomod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

un «randament la priză» care depășește 12 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 10 W și care sunt capabile să funcționeze la o frecvență de repetiție a impulsurilor mai mare de 1 kHz; sau

b.

o «putere medie de ieșire» care depășește 50 W; sau

2.

o ieșire multimod transversală și oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

un «randament la priză» care depășește 18 % și o «putere medie de ieșire» care depășește 30 W; sau

b.

o «putere medie de ieșire» care depășește 500 W;

Notă: La punctul X.A.IV.005.e.2.b. nu sunt supuse controlului «laserele» de uz industrial «multimod transversale», cu o putere de ieșire mai mică sau egală cu 2 kW, cu o masă totală mai mare de 1 200 kg. În sensul prezentei note, masa totală include toate componentele necesare pentru funcționarea «laserului», de exemplu, sursa de alimentare a acestuia, schimbătorul de căldură, dar exclude elementele optice externe necesare pentru condiționarea fasciculului și/sau furnizarea acestuia.

f.

«lasere» care nu sunt «acordabile», cu o lungime de undă care depășește 1 400 nm, dar nu depășește 1 555 nm și care au oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

o energie de ieșire care depășește 100 mJ/impuls și o «putere de vârf» a impulsului care depășește 1 W; sau

2.

o putere medie de ieșire sau CW care depășește 1 W;

g.

«lasere» cu electroni liberi.

Notă tehnică: În sensul punctului X.A.IV.005, «randamentul la priză» este definit ca fiind raportul dintre puterea de ieșire a «laserului» (sau «puterea de ieșire medie») și puterea electrică de intrare totală, necesară pentru funcționarea «laserului», inclusiv sursa de alimentare/condiționarea și condiționarea termică/schimbătorul de căldură.

X.A.IV.006

«Magnetometre», senzori electromagnetici «superconductori» și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a.

«magnetometre», altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, având o «sensibilitate» mai mică (mai bună) de 1,0 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz;

Notă tehnică: În sensul punctului X.A.IV.006.a, «sensibilitatea» (nivelul de zgomot) este media pătratică a zgomotului de fond limitat de dispozitiv, care este semnalul cel mai slab ce poate fi măsurat.

b.

senzori electromagnetici «superconductori», componente fabricate din materiale «superconductoare»:

1.

concepuți să funcționeze la temperaturi sub «temperatura critică» a cel puțin unuia dintre constituenții lor «superconductori» [inclusiv dispozitivele cu efect Josephson sau dispozitivele «superconductoare» cu interferență cuantică (SQUIDS)];

2.

concepuți pentru detectarea variațiilor de câmp electromagnetic la frecvențe de 1 kHz sau mai mici; și

3.

având oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

încorporează SQUIDS-uri cu film subțire cu o dimensiune minimă a elementului de mai puțin de 2 μm și cu circuite conexe de cuplare a intrării și a ieșirii;

b.

sunt concepuți să funcționeze cu o rată de variație a câmpului magnetic ce depășește 1 x 106 cuante de flux magnetic pe secundă;

c.

sunt concepuți să funcționeze fără ecranare magnetică în câmpul magnetic terestru ambiant; sau

d.

au un coeficient de temperatură de mai puțin (mai mic) de 0,1 cuante de flux magnetic/grad Kelvin.

X.A.IV.007

Gravimetre pentru uz terestru, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează:

a.

cu o precizie statică mai mică (mai bună) de 100 μGal; sau

b.

de tip cu element cu cuarț (Worden).

X.A.IV.008

Sisteme radar, echipamente radar și «componente» radar principale, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, precum și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a.

echipamente radar aeropurtate, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, precum și componente special concepute pentru acestea;

b.

radare «laser»«calificate pentru utilizări spațiale» sau echipamente de detectare și măsurare a distanței cu ajutorul razei coerente (LIDAR), special concepute pentru topografie sau pentru observație meteorologică;

c.

sisteme de formare a imaginii radar cu vizibilitate sporită cu unde milimetrice, special concepute pentru aeronavele cu aripi rotative și care au toate caracteristicile următoare:

1.

sunt capabile să funcționeze la o frecvență de 94 GHz;

2.

au o putere medie de ieșire mai mică de 20 mW;

3.

au o lățime a fasciculului radar de 1 grad; și

4.

au o gamă de operare egală sau mai mare de 1 500 m.

X.A.IV.009

Echipamente de prelucrare specifice, după cum urmează:

a.

echipamente de detecție seismică care nu sunt supuse controlului la punctul X.A.IV.009.c;

b.

camere TV rezistente la radiații, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821; sau

c.

sisteme de detecție a intruziunii seismice care detectează, clasifică și stabilesc influența asupra sursei unui semnal detectat.

X.B.IV.001

Echipamente, inclusiv scule, matrițe, dispozitive de fixare sau măsurare și alte componente și accesorii pentru acestea, special concepute sau modificate pentru oricare din următoarele:

a.

pentru fabricarea sau inspecția:

1.

undulatorilor magnetici (wiggler) pentru «lasere» cu electroni liberi;

2.

fotoinjectorilor pentru «lasere» cu electroni liberi;

b.

pentru reglarea câmpului magnetic longitudinal al «laserelor» cu electroni liberi, la toleranțele necesare.

X.C.IV.001

Fibre de detecție optică modificate structural pentru a avea o «lungime a bătăii» mai mică de 500 mm (fibre cu birefringență ridicată) sau materiale pentru senzori optici care nu sunt descrise la punctul 6C002.b (19) și care au un conținut de zinc mai mare sau egal cu 6 % din «fracția molară».

Notă tehnică: În sensul punctului X.C.IV.001:

1)

«fracția molară» este definită ca raportul dintre molii de ZnTe și suma molilor de CdTe și ZnTe prezenți în cristal;

2)

«lungimea bătăii» este distanța la care trebuie să treacă două semnale polarizate ortogonal, inițial în fază, pentru a obține o diferență de fază radiană de 2 Pi.

X.C.IV.002

Materiale optice, după cum urmează:

a.

materiale cu absorbție optică redusă, după cum urmează:

1.

compuși fluorurați în vrac care conțin ingrediente cu o puritate de 99,999 % sau mai bună; sau

Notă: La punctul X.C.IV.002.a.1 sunt supuse controlului fluorurile de zirconiu sau de aluminiu și derivații.

2.

sticlă fluorurată în vrac, fabricată din compuși supuși controlului la punctul 6C004.e.1 (20);

b.

«semifabricate de fibre optice» fabricate din compuși fluorurați în vrac care conțin ingrediente cu o puritate de 99,999 % sau mai bună, «special concepute» pentru fabricarea «fibrelor fluorurate» supuse controlului la punctul X.A.IV.004.b.

Notă tehnică: În sensul punctului X.C.IV.002:

1)

«fibrele fluorurate» sunt fibre fabricate din compuși fluorurați în vrac;

2)

«semifabricatele de fibre optice» sunt bare, blocuri sau vergele din sticlă, plastic sau alte materiale care au fost prelucrate special pentru a fi folosite la fabricarea fibrelor optice. Caracteristicile semifabricatului determină parametrii de bază ai fibrelor optice trase rezultate.

X.D.IV.001

«Produse software», altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, special concepute pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» produselor supuse controlului la punctul 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 sau X.A.IV.008.

X.D.IV.002

«Produse software» special concepute pentru «dezvoltarea» sau «producția» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.IV.002, X.A.IV.004 sau X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Alte «produse software», după cum urmează:

a.

«programe» de aplicații «software» pentru controlul traficului aerian (ATC) găzduite pe calculatoare de uz general situate în centrele de control al traficului aerian și capabile să transmită automat date radar referitoare la ținte provenind de la radare primare [dacă nu sunt corelate cu date provenind de la radare secundare de supraveghere (SSR)] de la centrul ATC gazdă către un alt centru ATC;

b.

«produse software» special concepute pentru sistemele de detecție a intruziunii seismice controlate la punctul X.A.IV.009.c; sau

c.

«cod sursă» special conceput pentru sistemele de detecție a intruziunii seismice controlate la punctul X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 sau X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea» sau «producția» de echipamente, materiale sau «produse software» supuse controlului la punctul X.A.IV.002, X.A.IV.004 sau X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 sau X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Alte «tehnologii», după cum urmează:

a.

tehnologii de fabricație optică pentru producția în serie a componentelor optice la o rată anuală mai mare de 10 m2 de suprafață pe orice axă, care au toate caracteristicile următoare:

1.

o suprafață care depășește 1 m2; și

2.

o curbură a suprafeței care depășește λ/10 (rms) la lungimea de undă proiectată;

b.

«tehnologii» pentru filtre optice cu o lărgime de bandă mai mică sau egală cu 10 nm, un câmp de vedere (FOV) care depășește 40°și o rezoluție care depășește 0,75 perechi de linii pe miliradian;

c.

«tehnologii» pentru «dezvoltarea» sau «producția» de camere de luat vederi supuse controlului la punctul X.A.IV.003;

d.

«tehnologii» necesare pentru «dezvoltarea» sau «producția» de «magnetometre» netriaxiale cu sondă magnometrică sau sisteme «magnometrice» netriaxiale cu sondă magnometrică, având oricare din următoarele caracteristici:

1.

o «sensibilitate» mai mică (mai bună) de 0,05 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz la frecvențe mai mici de 1 Hz; sau

2.

o «sensibilitate» mai mică (mai bună) de 1 x 10-3 nT (rms) per rădăcină pătrată Hz la frecvențe de 1 Hz sau mai mari;

e.

«tehnologii” necesare pentru «dezvoltarea» sau «producția» dispozitivelor de conversie ascendentă a radiației infraroșii, având toate caracteristicile următoare:

1.

un răspuns în gama de lungimi de undă care depășește 700 nm, dar nu depășește 1 500 nm; și

2.

o combinație de fotodetector cu infraroșu, diodă emițătoare de lumină (OLED) și nanocristal pentru conversia luminii infraroșii în lumină vizibilă.

Notă tehnică: În sensul punctului X.E.IV.003, «sensibilitatea» (sau nivelul de zgomot) este media pătratică a zgomotului de fond limitat de dispozitiv, care este semnalul cel mai slab ce poate fi măsurat.

Categoria V – Navigație și avionică

X.A.V.001

Echipamente de comunicații aeriene, toate sistemele de navigație inerțiale ale aeronavelor și alte echipamente de avionică, inclusiv componente, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Nota 1: La punctul X.A.V.001. nu sunt supuse controlului căștile sau microfoanele.

Nota 2: La punctul X.A.V.001. nu sunt supuse controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

X.B.V.001

Alte echipamente special concepute pentru testarea, inspecția sau «producția» de echipamente de navigație și de avionică.

X.D.V.001

«Produse software», altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor de navigație, de comunicare aeriană și a altor echipamente de avionică.

X.E.V.001

«Tehnologii», altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor de navigație, de comunicare aeriană și a altor echipamente de avionică.

Categoria VI – Marină

X.A.VI.001

Nave, sisteme sau echipamente maritime și componente special concepute pentru acestea, precum și componente și accesorii, după cum urmează:

a.

sisteme de vizionare subacvatică, după cum urmează:

1.

sisteme de televiziune (cuprinzând camere de luat vederi, echipamente de supraveghere și de transmitere de semnale) având o rezoluție limită, măsurată în aer, mai mare de 500 de linii și special concepute sau modificate pentru a funcționa comandate de la distanță cu un vehicul submersibil; sau

2.

camere de televiziune subacvatice cu o rezoluție limită, măsurată în aer, mai mare de 700 de linii;

Notă tehnică: În televiziune, rezoluția limită este o măsură a rezoluției orizontale exprimată de obicei ca numărul maxim de linii pe înălțimea imaginii, determinată în diagrama test, care utilizează standardul IEEE 208/1960 sau orice standard echivalent.

b.

camere fotografice special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatică, utilizând un format de film de 35 mm sau mai mare și care au focalizare automată sau la distanță, «special concepute» pentru utilizare subacvatică;

c.

sisteme de lumină stroboscopice, special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatică, capabile să elibereze o energie luminoasă mai mare de 300 J/flash;

d.

alte echipamente pentru camere subacvatice, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

e.

neutilizate;

f.

nave (de suprafață sau subacvatice), inclusiv ambarcațiuni pneumatice și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

Notă: La punctul X.A.VI.001.f nu sunt supuse controlului navele aflate în sejur temporar, utilizate pentru transportul privat sau pentru transportul pasagerilor ori al mărfurilor dinspre sau pe teritoriul vamal al Uniunii.

g.

motoare navale (inboard și outboard) și motoare submarine și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

h.

aparate de respirație subacvatice autonome (echipamente de scufundare) și accesorii pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

i.

veste de salvare, cartușe de umflare, centuri de lestare și computere de scufundare;

Notă: la punctul X.A.VI.001.i nu sunt supuse controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

j.

lumini subacvatice și echipamente de propulsie; sau

Notă: La punctul X.A.VI.001.j nu sunt supuse controlului produsele pentru uzul personal al persoanelor fizice.

k.

compresoare de aer și sisteme de filtrare special concepute pentru umplerea cilindrilor cu aer.

X.D.VI.001

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.VI.001.

X.D.VI.002

«Produse software» special concepute pentru operarea vehiculelor submersibile fără pilot utilizate în industria petrolului și a gazelor.

X.E.VI.001

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» de echipamente supuse controlului la punctul X.A.VI.001.

Categoria VII – Aerospațiale și propulsie

X.A.VII.001

Motoare diesel și tractoare, precum și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821:

a.

motoare diesel, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru camioane, tractoare și aplicații auto, având o putere totală de ieșire de 298 kW sau mai mare;

b.

tractoare cu roți destinate utilizării în afara drumurilor publice, cu o capacitate de transport de 9 tone sau mai mare; și componente principale și accesorii special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821;

c.

tractoare rutiere pentru semiremorci, cu axe spate simple sau tandem, cu o putere de 9 tone/osie sau mai mare și componente principale special concepute pentru acestea.

Notă: La punctele X.A.VII.001.b și X.A.VII.001.c nu sunt supuse controlului vehiculele aflate în sejur temporar, utilizate pentru transportul privat sau pentru transportul pasagerilor ori al mărfurilor dinspre sau pe teritoriul vamal al Uniunii.

X.A.VII.002

Motoare de tip turbină cu gaz, precum și componente, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821:

a.

neutilizate;

b.

neutilizate;

c.

motoare aeronautice de tip turbină cu gaz și componente special concepute pentru acestea;

d.

neutilizate;

e.

echipamente de respirație pentru aeronave presurizate, special concepute pentru acestea, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

X.A.VII.003

Motoare aeronautice, altele decât cele specificate la punctul X.A.VII.002, în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, după cum urmează:

a.

motoare cu piston alternativ sau rotativ (motoare cu explozie); sau

b.

motoare electrice.

Notă tehnică: În sensul punctului X.A.VII.003, aeronavele includ: avioane, vehicule aeriene fără pilot, elicoptere, autogire, aeronave hibride sau modele radiocomandate.

X.B.VII.001

Echipamente de testare cu vibrații și componente special concepute, altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821.

Notă: La punctul X.B.VII.001. sunt supuse controlului numai echipamentele pentru «dezvoltare» sau «producție». La punctul respectiv nu sunt supuse controlului sistemele de monitorizare a stării.

X.B.VII.002

«Echipamente», utilaje sau dispozitive de fixare special concepute pentru fabricarea sau măsurarea paletelor mobile, fixe sau a capacelor turnate ale turbinelor cu gaz, după cum urmează:

a.

echipamente automatizate care utilizează metode nemecanice de măsurare a grosimii peretelui paletelor;

b.

utilaje, dispozitive de fixare sau echipamente de măsurare pentru procesele de găurire cu «laser», cu jet de apă, prin uzinaj electrochimic (ECM) sau prin electroeroziune (EDM) supuse controlului la punctul 9E003.c (22);

c.

echipamente de percolare a miezurilor ceramice;

d.

echipamente sau utilaje de producție a miezurilor ceramice;

e.

echipamente de pregătire a modelelor din ceară pentru învelișuri ceramice;

f.

echipamente de fuziune sau ardere a învelișurilor ceramice.

X.D.VII.001

«Produse software», altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, special concepute pentru «dezvoltarea» sau «producția» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.VII.001 sau X.B.VII.001.

X.D.VII.002

«Produse software» pentru «dezvoltarea» sau «producția» de echipamente supuse controlului la punctul X.A.VII.002 sau X.B.VII.002.

X.E.VII.001

«Tehnologii», altele decât cele specificate în Lista comună sau în Regulamentul (UE) 2021/821, pentru «dezvoltarea» sau «producția» sau «utilizarea» echipamentelor supuse controlului la punctul X.A.VII.001 sau X.B.VII.001.

X.E.VII.002

«Tehnologii» pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» de echipamente supuse controlului la punctul X.A.VII.002 sau X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Alte «tehnologii», care nu sunt descrise la punctul 9E003 (23), după cum urmează:

a.

sisteme de control al jocului de la vârful paletelor rotorului, care utilizează «tehnologii» de compensare activă a acoperirii, limitată la o bază de date de proiectare și dezvoltare; sau

b.

rulmenți cu gaz pentru ansamblurile de rotoare ale motoarelor cu turbină de gaz.

Categoria VIII – Articole diverse

X.A.VIII.001

Echipamente pentru producția sau explorarea petrolului, după cum urmează:

a.

echipament de măsurare integrat în capul de foraj, inclusiv sisteme de navigație inerțială pentru măsurare în timpul forării (MWD);

b.

sisteme de monitorizare a gazelor și detectoarele aferente, concepute pentru funcționare continuă și detectarea hidrogenului sulfurat;

c.

echipamente pentru măsurători seismice, inclusiv echipamente care utilizează reflexia undelor seismice și vibratoare seismice;

d.

ecosonare pentru straturile sedimentare.

X.A.VIII.002

Echipamente, «ansambluri electronice» și componente, special concepute pentru calculatoarele cuantice, echipamentele electronice cuantice, senzorii cuantici, unitățile de procesare cuantice, circuitele cu qubiți, dispozitivele cu qubiți sau sistemele radar cuantice, inclusiv celulele Pockels.

Nota 1: Calculatoarele cuantice efectuează calcule care utilizează proprietățile colective ale stărilor cuantice, cum ar fi superpoziția, interferența și inseparabilitatea.

Nota 2: Unitățile, circuitele și dispozitivele includ, fără a se limita la acestea, circuite supraconductoare, procese de «călire cuantică» (Quantum annealing), capcane ionice, interacțiune fotonică, siliciu/spin, atomi reci.

X.A.VIII.003

Microscoape, echipamente aferente și detectoare, după cum urmează:

a.

microscoape electronice cu scanare (SEM);

b.

microscoape Auger cu scanare;

c.

microscoape electronice cu transmisie (TEM);

d.

microscoape de forță atomică (AFM);