ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 125

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 63
21 aprilie 2020


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2020/545 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2020 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în contextul epidemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European

1

 

*

Decizia (UE) 2020/546 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2020 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în contextul epidemiei de COVID-19

3

 

*

Decizia (UE) 2020/547 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2020 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 în scopul de a furniza asistență de urgență statelor membre și de a consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de Covid-19

5

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

DECIZII

21.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/1


DECIZIA (UE) 2020/545 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 aprilie 2020

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în contextul epidemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (1), în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea cheltuielilor identificate precis care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2)

Plafonul pentru suma anuală disponibilă pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (2), majorat, dacă este cazul, cu sumele anulate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf din articolul respectiv.

(3)

Pentru a face față provocărilor apărute în contextul epidemiei de Covid-19, este necesar să se mobilizeze de urgență sume pentru a finanța măsurile adecvate. Este, de asemenea, necesar să se prevadă finanțarea consolidării necesare a Parchetului European.

(4)

După examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), reiese că este necesar să se mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta finanțarea din bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 peste plafonul rubricii 3 cu suma de 73 300 000 EUR pentru a finanța măsuri imediate în contextul epidemiei de Covid-19 și pentru consolidarea Parchetului European.

(5)

Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate ar trebui să fie distribuite pe durata a două exerciții financiare.

(6)

Prezenta decizie este legată de finanțarea inclusă în bugetul rectificativ nr. 1 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020. Pentru a se asigura coerența cu acest buget rectificativ, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, se mobilizează instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca suma de 73 300 000 EUR în credite de angajament la rubrica 3 (Securitate și cetățenie).

Această sumă va fi utilizată pentru finanțarea măsurilor imediate în contextul epidemiei de Covid-19 și pentru consolidarea Parchetului European.

(2)   Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate sunt estimate după cum urmează:

(a)

43 300 000 EUR în 2020;

(b)

30 000 000 EUR în 2021.

Cuantumurile specifice ale creditelor de plată pentru fiecare exercițiu financiar se autorizează în conformitate cu procedura bugetară anuală.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 17 aprilie 2020.

Adoptată la Bruxelles, 17 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


21.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/3


DECIZIA (UE) 2020/546 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 aprilie 2020

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în contextul epidemiei de COVID-19

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (1), în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Instrumentul de flexibilitate este destinat să permită finanțarea cheltuielilor identificate precis care nu au putut fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe alte rubrici.

(2)

Plafonul pentru suma anuală disponibilă pentru Instrumentul de flexibilitate este de 600 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (2), majorat, dacă este cazul, cu sumele anulate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf din articolul respectiv.

(3)

Pentru a face față provocărilor apărute în contextul epidemiei de Covid-19, este necesar să se mobilizeze de urgență sume pentru a finanța măsurile adecvate. Este, de asemenea, necesar să se prevadă finanțarea consolidării necesare a Parchetului European.

(4)

După examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), reiese că este necesar să se mobilizeze instrumentul de flexibilitate pentru a suplimenta finanțarea din bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 peste plafonul rubricii 3 cu suma de 243 039 699 EUR pentru a finanța măsuri imediate în contextul epidemiei de Covid-19. Această sumă suplimentează finanțarea din Instrumentul de flexibilitate mobilizat în contextul bugetului rectificativ nr. 1 la bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020.

(5)

Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate ar trebui să fie distribuite pe durata a două exerciții financiare.

(6)

Prezenta decizie este legată de finanțarea inclusă în bugetul rectificativ nr. 2 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020. Pentru a se asigura coerența cu acest buget rectificativ, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, se mobilizează instrumentul de flexibilitate pentru a se aloca suma de 243 039 699 EUR în credite de angajament la rubrica 3 (Securitate și cetățenie).

Această sumă va fi utilizată pentru finanțarea măsurilor imediate în contextul epidemiei de Covid-19.

(2)   Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării instrumentului de flexibilitate sunt estimate după cum urmează:

(a)

123 950 247 EUR în 2020;

(b)

71 453 672 EUR în 2021;

(c)

23 817 890 EUR în 2022;

(d)

23 817 890 EUR în 2023.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 17 aprilie 2020.

Adoptată la Bruxelles, 17 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


21.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/5


DECIZIA (UE) 2020/547 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 aprilie 2020

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 în scopul de a furniza asistență de urgență statelor membre și de a consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de Covid-19

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (1), în special punctul 14,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 13 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (2) a instituit o marjă pentru situații neprevăzute de până la 0,03 % din venitul național brut al Uniunii.

(2)

În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, Comisia a calculat valoarea absolută a acestei marje pentru situații neprevăzute pentru exercițiul 2020 (3).

(3)

După examinarea tuturor celorlalte posibilități financiare de reacție la circumstanțe neprevăzute în cadrul plafonului angajamentelor pentru 2020 de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie) din cadrul financiar multianual (CFM) și având în vedere mobilizarea marjei globale pentru angajamente cu suma totală de 2 392 402 163 EUR disponibilă în exercițiul financiar 2020 și a Instrumentului de flexibilitate cu suma totală de 1 094 414 188 EUR disponibilă în exercițiul financiar 2020, este necesar să se mobilizeze marja pentru situații neprevăzute pentru a răspunde nevoilor generate de epidemia de Covid-19 prin majorarea creditelor de angajament în bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 peste plafonul rubricii 3 din CFM.

(4)

Având în vedere această situație foarte specială, condiția de ultimă instanță prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 este îndeplinită.

(5)

Prezenta decizie este legată de finanțarea inclusă în bugetul rectificativ nr. 2 la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020. Pentru a se asigura coerența cu acest buget rectificativ, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, se mobilizează din marja pentru situații neprevăzute suma de 714 558 138 EUR în credite de angajament peste plafonul angajamentelor de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie) din cadrul financiar multianual.

Articolul 2

Suma totală de 714 558 138 EUR menționată la articolul 1 se compensează cu marja sub plafonul de angajamente aferent exercițiului financiar 2020 de la rubrica 5 (Administrație) din cadrul financiar multianual.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 17 aprilie 2020.

Adoptată la Bruxelles, 17 aprilie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(3)  Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 15 mai 2019 cu privire la ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2020 în funcție de evoluția VNB [COM(2019) 310].