ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 143

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 58
9 iunie 2015


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) 2015/878 al Consiliului din 8 iunie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/879 al Consiliului din 8 iunie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

3

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/880 al Comisiei din 4 iunie 2015 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului ( 1 )

7

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/881 al Comisiei din 8 iunie 2015 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

9

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (PESC) 2015/882 a Consiliului din 8 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

11

 

*

Decizia (PESC) 2015/883 a Consiliului din 8 iunie 2015 de modificare și de prelungire a aplicării Deciziei 2010/565/PESC privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

14

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală ( JO L 130, 1.5.2014 )

16

 

*

Rectificare la Decizia nr. 1 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia din 21 octombrie 2013 de adoptare a regulamentului său de procedură [2015/857] ( JO L 135, 2.6.2015 )

16

 

*

Rectificare la Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/367 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 ( JO L 73, 17.3.2015 )

17

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/878 AL CONSILIULUI

din 8 iunie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/932/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2014/932/PESC a Consiliului pune în aplicare Rezoluția 2140 (2014) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 26 februarie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen și dispune restricții privind intrarea pe teritoriu și înghețarea fondurilor și a resurselor economice aparținând anumitor persoane desemnate de comitetul instituit în temeiul punctului 19 al RCSONU 2140 (2014).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare Decizia 2014/932/PESC.

(3)

La 14 aprilie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2216 (2015), care extinde domeniul de aplicare al criteriilor de desemnare și prevede un embargo asupra furnizării de arme destinate sau în beneficiul persoanelor fizice și entităților desemnate, precum și al celor care acționează în numele lor sau la instrucțiunile acestora în Yemen. Prin Decizia (PESC) 2015/882 a Consiliului (3) de modificare a Deciziei 2014/932/PESC, Consiliul a hotărât să extindă, în consecință, domeniul de aplicare al criteriilor de desemnare.

(4)

Unele dintre măsurile respective intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, sunt necesare acțiuni de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 ar trebui să fie actualizat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următoarea literă:

„(j)

«asistență tehnică» înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală.”

2.

Se adaugă următorul articol:

„Articolul 1a

Se interzice:

(a)

acordarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică în legătură cu activități militare și cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism dintre cele enumerate în anexa I;

(b)

acordarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, incluzând în special subvenții, împrumuturi și produse de asigurare a creditelor pentru export, precum și asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism dintre cele enumerate în anexa I.”

3.

La articolul 3 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(d)

acte care încalcă embargoul asupra armelor impus prin articolul 1 din Decizia 2014/932/PESC sau care împiedică furnizarea de asistență umanitară în Yemen ori accesul la asistență umanitară sau distribuirea acesteia în Yemen.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 8 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 365, 19.12.2014, p. 147.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (JO L 365, 19.12.2014, p. 60).

(3)  Decizia (PESC) 2015/882 a Consiliului din 8 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (a se vedea pagina 11 din prezentul Jurnal Oficial).


9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/879 AL CONSILIULUI

din 8 iunie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (1), în special articolul 15 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 18 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1352/2014.

(2)

La 14 aprilie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2216 (2015), care, între altele, desemnează încă două persoane pentru a face obiectul măsurilor restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 8 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 365, 19.12.2014, p. 60.


ANEXĂ

„ANEXA I

LISTA PERSOANELOR, ENTITĂȚILOR ȘI ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2

A.   PERSOANE

1.

Abdullah Yahya AL HAKIM [pseudonime: (a) Abu Ali al Hakim; (b) Abu-Ali al-Hakim; (c) Abdallah al-Hakim; (d) Abu Ali Alhakim; (e) Abdallah al-Mu'ayyad].

În scriere originală: Image

Desemnare: Adjunctul comandantului grupului Huthi. Adresă: Dahyan, guvernoratul Sa'dah, Yemen. Data nașterii: (a) aproximativ 1985; (b) între 1984 și 1986. Locul nașterii: (a) Dahyan, Yemen; (b) guvernoratul Sa'dah, Yemen. Naționalitate: Yemenită. Alte informații: Sexul: masculin. Data desemnării de către ONU: 7.11.2014.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdullah Yahya Al Hakim a fost desemnat pentru sancțiuni la 7 noiembrie 2014 în conformitate cu punctele 11 și 15 din RCSONU 2140 (2014), pe baza faptului că îndeplinea criteriile de desemnare prevăzute la punctele 17 și 18 din rezoluție.

Abdullah Yahya Al Hakim s-a angajat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului, precum acte care împiedică punerea în aplicare a acordului din 23 noiembrie 2011 dintre guvernul din Yemen și cei din opoziție, care prevede un transfer pașnic al puterii în Yemen, și acte care obstrucționează procesul politic în Yemen.

Se relatează că, în iunie 2014, Abdullah Yahya Al Hakim a organizat o reuniune pentru a pune la cale o lovitură de stat împotriva președintelui yemenit Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim s-a întâlnit cu comandanți militari și de securitate, precum și cu căpetenii tribale; la reuniune au participat, de asemenea, partizani de prim rang loiali fostului președintele yemenit Ali Abdullah Saleh, cu scopul de a coordona eforturile militare pentru a prelua controlul asupra capitalei Yemenului, Sana'a.

Într-o declarație publică din 29 august 2014, președintele Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a transmis condamnarea de către Consiliu a acțiunilor forțelor comandate de Abdullah Yahya Al Hakim, care au invadat Amran, Yemen, inclusiv sediul Brigăzii Armatei yemenite la 8 iulie 2014. Al Hakim a condus preluarea violentă din iulie 2014 a guvernoratului Amran și a fost comandantul militar responsabil de luarea deciziilor cu privire la conflictele în desfășurare din guvernoratele Amran și Hamdan, Yemen.

De la începutul lunii septembrie 2014, Abdullah Yahya Al Hakim a rămas în Sana'a pentru a supraveghea operațiunile de luptă în cazul începerii ostilităților. Rolul său a fost de a organiza operații militare pentru a putea să răstoarne guvernul yemenit; el a fost, de asemenea, responsabil de asigurarea securității și a controlului tuturor rutelor de intrare și de ieșire din Sana'a.

2.

Abd Al-Khaliq AL-HUTHI [pseudonime: (a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; (b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; (c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; (d) Abu-Yunus].

În scriere originală: Image

Desemnare: Comandantul militar al Huthi. Data nașterii: 1984. Naționalitate: Yemenită. Alte informații: Sexul: masculin. Data desemnării de către ONU: 7.11.2014.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abd al-Khaliq al-Huthi a fost desemnat pentru sancțiuni la 7 noiembrie 2014 în conformitate cu punctele 11 și 15 din RCSONU 2140 (2014), pe baza faptului că îndeplinea criteriile de desemnare prevăzute la punctele 17 și 18 din rezoluție.

Abd al-Khaliq al-Huthi s-a angajat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului, precum acte care împiedică punerea în aplicare a acordului din 23 noiembrie 2011 dintre guvernul din Yemen și cei din opoziție, care prevede un transfer pașnic al puterii în Yemen, și acte care obstrucționează procesul politic în Yemen.

La sfârșitul lunii octombrie 2013, Abd Al-Khaliq al-Huthi a condus un grup de luptători îmbrăcați în uniforme militare yemenite într-un atac asupra unor poziții din Dimaj, Yemen. Luptele care au urmat s-au soldat cu mai multe decese.

Se afirmă că, la sfârșitul lunii septembrie 2014, un număr necunoscut de luptători neidentificați au fost pregătiți să atace sedii diplomatice din Sana'a, Yemen, la ordinele lui Abd Al-Khaliq al-Huthi. La 30 august 2014, al-Huthi a coordonat un transfer de arme din Amran către o tabără de protest din Sana'a.

3.

Ali Abdullah SALEH ( pseudonim : Ali Abdallah Salih).

În scriere originală: Image

Desemnare: (a) președintele partidului Congresului popular general din Yemen; (b) fost președinte al Republicii Yemen. Data nașterii: (a) 21.3.1945; (b) 21.3.1946; (c) 21.3.1942; (d) 21.3.1947. Locul nașterii: (a) Bayt al-Ahmar, guvernoratul Sana'a, Yemen; (b) Sana'a, Yemen; (c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Naționalitate: Yemenită. Pașaport nr.: 00016161 (Yemen). Numărul național de identificare: 01010744444. Alte informații: Sexul: masculin. Data desemnării de către ONU: 7.11.2014.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ali Abdullah Saleh a fost desemnat pentru sancțiuni la 7 noiembrie 2014 în conformitate cu punctele 11 și 15 din RCSONU 2140 (2014), pe baza faptului că îndeplinea criteriile de desemnare prevăzute la punctele 17 și 18 din rezoluție.

Ali Abdullah Saleh s-a angajat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului, precum acte care împiedică punerea în aplicare a acordului din 23 noiembrie 2011 dintre guvernul din Yemen și cei din opoziție, care prevede un transfer pașnic al puterii în Yemen, și acte care obstrucționează procesul politic în Yemen.

În conformitate cu acordul din 23 noiembrie 2011 susținut de Consiliul de Cooperare al Golfului, Ali Abdullah Saleh a demisionat din funcția de președinte al Yemenului, după mai mult de 30 de ani.

Se relatează că, începând din toamna anului 2012, Ali Abdullah Saleh a devenit unul dintre principalii susținători ai acțiunilor violente ale Huthi din nordul Yemenului.

Confruntările din sudul Yemenului care au avut loc în februarie 2013 au fost rezultatul eforturilor conjugate depuse de Saleh, de AQAP și de Ali Salim al-Bayd, un secesionist din sud, pentru a produce tulburări înainte de Conferința dialogului național din Yemen, care a avut loc la 18 martie 2013. Mai recent, din septembrie 2014, Saleh a trecut la acțiuni de destabilizare a Yemenului folosindu-se de alte persoane pentru a submina guvernul central și a crea suficientă instabilitate pentru a amenința cu o lovitură de stat. Conform unui raport din septembrie 2014 al grupului de experți al Organizației Națiunilor Unite pentru Yemen, unii interlocutori au afirmat că Saleh sprijină acțiunile violente ale unor yemeniți punându-le la dispoziție fonduri și sprijin politic, precum și asigurându-se că membrii GPC continuă să contribuie la destabilizarea Yemenului prin diferite mijloace.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Alte informații: Lider al mișcării Houthi din Yemen. S-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului. Data desemnării de către ONU:14.4.2015.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Malik al-Houthi este conducătorul unui grup care s-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului.

În septembrie 2014, forțele Houthi au preluat controlul asupra Sanaa, iar în ianuarie 2015, acestea au încercat să înlocuiască, în mod unilateral, guvernul legitim din Yemen cu o autoritate de guvernare nelegitimă dominată de mișcarea Houthi. Al-Houthi a preluat conducerea mișcării Houthi din Yemen în 2004, după moartea fratelui său, Hussein Badredden al-Houthi. În calitate de conducător al grupului, al-Houthi a amenințat în mod repetat autoritățile din Yemen cu continuarea acțiunilor turbulente în cazul în care acestea nu răspund solicitărilor sale și i-a reținut pe președintele Hadi, pe prim-ministru și pe alți membri importanți ai guvernului. Ulterior, Hadi s-a refugiat la Aden. Mișcarea Houthi a lansat atunci o nouă ofensivă împotriva orașului Aden, cu sprijinul unor unități militare loiale fostului președintele Saleh și fiului acestuia, Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah SALEH

Alte informații: A jucat un rol esențial în facilitarea expansiunii militare a mișcării Houthi. S-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului. Ahmed Saleh este fiul fostului președinte al Republicii Yemen, Ali Abdullah Saleh. Data desemnării de către ONU:14.4.2015.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ahmed Ali Saleh a acționat în sensul subminării autorității președintelui Hadi, contracarării încercărilor lui Hadi de a reforma armata și împiedicării tranziției pașnice a Yemenului spre democrație. Saleh a jucat un rol esențial în facilitarea expansiunii militare a mișcării Houthi. La jumătatea lunii februarie 2013, Ahmed Ali Saleh a furnizat mii de puști noi brigăzilor Gărzii Republicane și unor șeici tribali neidentificați. Armele au fost achiziționate inițial în 2010 și destinate să asigure fidelizarea beneficiarilor lor, pentru un interes politic ulterior.

După ce tatăl lui Saleh, fostul președinte al Republicii Yemen Ali Abdullah Saleh, a demisionat din funcția de președinte al Yemenului în 2011, Ahmed Ali Saleh și-a păstrat funcția de comandant al Gărzii Republicane a Yemenului. Cu puțin mai mult de un an mai târziu, Saleh a fost destituit din funcție de președintele Hadi, dar a păstrat o influență semnificativă în cadrul armatei yemenite, chiar și după înlăturarea sa din funcția de comandă. Ali Abdullah Saleh a fost desemnat de către ONU în noiembrie 2014, în temeiul RCSONU 2140.”


9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/880 AL COMISIEI

din 4 iunie 2015

privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 497 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Pentru a evita perturbarea piețelor financiare internaționale și pentru a nu penaliza instituțiile impunându-le cerințe de fonduri proprii mai ridicate în cursul proceselor de autorizare și de recunoaștere a unei contrapărți centrale (CPC) existente, articolul 497 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a instituit o perioadă de tranziție în cursul căreia toate CPC cu care instituțiile stabilite în Uniune compensează tranzacții vor fi considerate drept contrapărți centrale calificate (CPCC).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a modificat, de asemenea, Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) în ceea ce privește anumite elemente utilizate la calcularea cerințelor de fonduri proprii ale instituțiilor pentru expunerile față de CPC. În consecință, articolul 89 alineatul (5a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 impune anumitor CPC să raporteze, pentru o perioadă de timp limitată, cuantumul total al marjei inițiale primite de la membrii lor compensatori. Perioada de tranziție o reflectă pe cea prevăzută la articolul 497 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(3)

Atât perioada de tranziție pentru cerințele de fonduri proprii, prevăzută la articolul 497 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cât și perioada de tranziție pentru raportarea marjei inițiale, prevăzută la articolul 89 alineatul (5a) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 trebuiau să expire la 15 iunie 2014.

(4)

Articolul 497 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 împuternicește Comisia să adopte un act de punere în aplicare pentru a prelungi perioada de tranziție cu încă șase luni, în situații excepționale. Această prelungire ar trebui să se aplice, de asemenea, termenelor prevăzute la articolul 89 alineatul (5a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Inițial Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014 al Comisiei (3), iar ulterior Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1317/2014 al Comisiei (4) au prelungit deja aceste perioade de tranziție până la 15 iunie 2015.

(5)

Procesul de autorizare pentru CPC existente stabilite în Uniune este în desfășurare, dar nu va fi încheiat până la 15 iunie 2015. În ceea ce privește CPC existente stabilite în țări terțe care au solicitat deja să fie recunoscute, acestor CPC nu li s-a acordat încă recunoaștere. Necesitatea de a evita perturbarea piețelor financiare internaționale, care a condus anterior la prelungirea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 497 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 cu privire la CPC stabilite în țări terțe, s-ar menține, prin urmare, și după expirarea perioadei de prelungire a perioadei de tranziție, prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1317/2014. O nouă prelungire a perioadei de tranziție ar trebui să permită instituțiilor stabilite în Uniune (sau filialelor lor stabilite în afara Uniunii) să evite creșteri semnificative ale cerințelor de fonduri proprii ca urmare a lipsei de CPC recunoscute stabilite în fiecare țară terță relevantă care oferă, într-un mod viabil și accesibil, tipul specific de servicii de compensare de care au nevoie instituțiile din Uniune. Deși o astfel de creștere poate fi doar temporară, aceasta ar putea determina retragerea acelor instituții ca participanți direcți în CPC respective și, prin urmare, ar putea provoca perturbări ale piețelor pe care operează aceste CPC. O nouă prelungire cu șase luni a perioadelor de tranziție este, prin urmare, necesară.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului bancar european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Perioadele de 15 luni prevăzute la articolul 497 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și, respectiv, la articolul 89 alineatul (5a) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, deja prelungite în temeiul articolului 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014 și al articolului 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1317/2014, se prelungesc cu încă șase luni, până la 15 decembrie 2015.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iunie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 591/2014 al Comisiei din 3 iunie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 165, 4.6.2014, p. 31).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1317/2014 al Comisiei din 11 decembrie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 355, 12.12.2014, p. 6).


9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/881 AL COMISIEI

din 8 iunie 2015

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iunie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Codul NC

Codul țării terțe (1)

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ” desemnează „alte origini”.


DECIZII

9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/11


DECIZIA (PESC) 2015/882 A CONSILIULUI

din 8 iunie 2015

de modificare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 18 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/932/PESC (1).

(2)

La 14 aprilie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2216 (2015), care impune, între altele, un embargo asupra armelor împotriva lui Ali Abdullah Saleh, lui Abdullah Yahya Al Hakim, lui Abd al-Khaliq Al-Huthi, precum și împotriva persoanelor fizice și entităților desemnate de Comitetul instituit în temeiul punctului 19 din Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 2140 (2014). Aceasta nu aduce atingere interdicției generale de a pune la dispoziție resurse economice, în mod direct sau indirect, către sau în beneficiul persoanelor sau entităților respective.

(3)

RCSONU 2216 (2015) subliniază, de asemenea, că actele care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului pot include și încălcări ale embargoului asupra armelor sau împiedicarea furnizării de asistență umanitară Yemenului, împiedicarea accesului la asistență umanitară ori împiedicarea distribuirii acesteia în Yemen.

(4)

RCSONU 2216 (2015) desemnează în plus două persoane care fac obiectul măsurilor restrictive impuse prin punctele 11 și 15 din RCSONU 2140 (2014).

(5)

Prin urmare, Decizia 2014/932/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2014/932/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se renumerotează articolul 2a și, la alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(d)

acțiuni care încalcă embargoul asupra armelor sau care împiedică furnizarea de asistență umanitară Yemenului, împiedică accesul la asistență umanitară ori împiedică distribuirea acesteia în Yemen.”

2.

Articolul 2 se renumerotează articolul 2b și, la alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(d)

acțiuni care încalcă embargoul asupra armelor sau care împiedică furnizarea de asistență umanitară Yemenului, împiedică accesul la asistență umanitară ori împiedică distribuirea acesteia în Yemen.”

3.

La articolul 2b alineatul (5), trimiterea la „articolul 2 alineatul (1)” se înlocuiește cu o trimitere la „alineatul (1)”.

4.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 1

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, către sau în beneficiul persoanelor fizice și al entităților desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul instituit în temeiul punctului 19 din RCSONU 2140 (2014), precum și către sau în beneficiul persoanelor care acționează în numele lor sau sub comanda acestora în Yemen, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, ori utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave aflate sub pavilionul acestora, indiferent dacă armamentul și materialele conexe sus-menționate provin sau nu de pe teritoriul statelor membre.

Lista persoanelor și a entităților avute în vedere la prezentul alineat figurează în anexa la prezenta decizie.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, instruire sau alte forme de asistență, inclusiv punerea la dispoziție de mercenari înarmați, în legătură cu activități militare și cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism dintre cele menționate la alineatul (1);

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, incluzând în special granturi, împrumuturi și produse de asigurare a creditelor pentru export, precum și asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă sau alt tip de asistență, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism dintre cele menționate la alineatul (1).

Articolul 2

(1)   Statele membre, în acord cu autoritățile lor naționale și în conformitate cu legislația internă și cu dreptul internațional, în special cu dreptul mării și cu acordurile relevante privind aviația civilă internațională, inspectează toate transporturile de marfă către Yemen, pe teritoriul lor, inclusiv în porturile și pe aeroporturile lor, în cazul în care dețin informații care furnizează motive întemeiate de a presupune că încărcătura conține mărfuri a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis în temeiul prezentei decizii.

(2)   În momentul descoperirii, statele membre confiscă și înlătură (inclusiv prin distrugere, făcându-le inoperabile, stocându-le sau transferându-le într-un alt stat decât cel de origine sau de destinație în vederea înlăturării) articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis în temeiul prezentei decizii.

(3)   Statele membre transmit, fără întârziere, Comitetului de sancțiuni un prim raport scris privind inspecția menționată la alineatul (1), raport care conține, în special, explicații privind motivele inspecțiilor, rezultatele acestora, existența sau absența cooperării și dacă s-au găsit articole interzise. În plus, statele membre transmit Comitetului de sancțiuni în termen de 30 de zile un raport ulterior scris care conține detalii relevante privind inspecția, confiscarea și înlăturarea, precum și detalii relevante ale transferului, inclusiv o descriere a articolelor, originea acestora și destinația prevăzută, în cazul în care aceste informații nu se regăsesc în raportul scris inițial.”

Articolul 2

Anexa la Decizia 2014/932/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 8 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decizia 2014/932/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (JO L 365, 19.12.2014, p. 147).


ANEXĂ

I.

Titlul anexei la Decizia 2014/932/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 1 alineatul (1), articolul 2a alineatul (1) și articolul 2b alineatele (1) și (2)”

.

II.

Rubricile următoare se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/932/PESC:

„4.   Abdulmalik al-Houthi

Alte informații: Lider al mișcării Houthi din Yemen. S-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului. Data desemnării de către ONU:14.4.2015.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Abdul Malik al-Houthi este conducătorul unui grup care s-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului.

În septembrie 2014, forțele Houthi au preluat controlul asupra Sanaa, iar în ianuarie 2015, acestea au încercat să înlocuiască, în mod unilateral, guvernul legitim din Yemen cu o autoritate de guvernare nelegitimă dominată de mișcarea Houthi. Al-Houthi a preluat conducerea mișcării Houthi din Yemen în 2004, după moartea fratelui său, Hussein Badredden al-Houthi. În calitate de conducător al grupului, al-Houthi a amenințat în mod repetat autoritățile din Yemen cu continuarea acțiunilor turbulente în cazul în care acestea nu răspund solicitărilor sale și i-a reținut pe președintele Hadi, pe prim-ministru și pe alți membri importanți ai guvernului. Ulterior, Hadi s-a refugiat la Aden. Mișcarea Houthi a lansat atunci o nouă ofensivă împotriva orașului Aden, cu sprijinul unor unități militare loiale fostului președintele Saleh și fiului acestuia, Ahmed Ali Saleh.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Alte informații: A jucat un rol esențial în facilitarea expansiunii militare a mișcării Houthi. S-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea Yemenului. Ahmed Saleh este fiul fostului președinte al Republicii Yemen, Ali Abdullah Saleh. Data desemnării de către ONU:14.4.2015.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ahmed Ali Saleh a acționat în sensul subminării autorității președintelui Hadi, contracarării încercărilor lui Hadi de a reforma armata și împiedicării tranziției pașnice a Yemenului spre democrație. Saleh a jucat un rol esențial în facilitarea expansiunii militare a mișcării Houthi. La jumătatea lunii februarie 2013, Ahmed Ali Saleh a furnizat mii de puști noi brigăzilor Gărzii Republicane și unor șeici tribali neidentificați. Armele au fost achiziționate inițial în 2010 și destinate să asigure fidelizarea beneficiarilor lor, pentru un interes politic ulterior.

După ce tatăl lui Saleh, fostul președinte al Republicii Yemen Ali Abdullah Saleh, a demisionat din funcția de președinte al Yemenului în 2011, Ahmed Ali Saleh și-a păstrat funcția de comandant al Gărzii Republicane a Yemenului. Cu puțin mai mult de un an mai târziu, Saleh a fost destituit din funcție de președintele Hadi, dar a păstrat o influență semnificativă în cadrul armatei yemenite, chiar și după înlăturarea sa din funcția de comandă. Ali Abdullah Saleh a fost desemnat de către ONU în noiembrie 2014, în temeiul RCSONU 2140.”


9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/14


DECIZIA (PESC) 2015/883 A CONSILIULUI

din 8 iunie 2015

de modificare și de prelungire a aplicării Deciziei 2010/565/PESC privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 21 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/565/PESC (1), modificată ultima dată prin Decizia 2014/674/PESC (2). Decizia 2010/565/PESC expiră la 30 iunie 2015.

(2)

La 20 aprilie 2015, Consiliul a aprobat conceptul de gestionare a crizelor, care modifică și prelungește misiunea EUSEC RD Congo în Republica Democratică Congo.

(3)

EUSEC RD Congo se va derula în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea împiedica realizarea obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/565/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Mandat

În vederea consolidării realizărilor misiunii EUSEC RD Congo și pentru a pregăti tranziția către FARDC după încheierea acțiunii întreprinse în cadrul politicii de securitate și apărare comune, EUSEC RD Congo:

va continua implementarea și monitorizarea reformei FARDC prin oferirea în continuare de consiliere strategică, inclusiv în cadrul Inspectoratului General, ținând seama de drepturile omului și urmând o abordare integratoare a egalității de gen, asigurând în același timp o strânsă coordonare cu actorii relevanți pentru procesul de tranziție și predarea sarcinilor;

va coopera cu autoritățile militare în vederea sustenabilității sistemului de educație militară, cu accent pe școlile pentru ofițeri și subofițeri, pregătindu-se în același timp pentru procesul de tranziție și predarea sarcinilor.

Pentru a-și atinge obiectivele, EUSEC RD Congo își desfășoară activitatea în conformitate cu parametrii stabiliți în cadrul conceptului de gestionare a crizelor și în planul de misiune.”

2.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 1 octombrie 2010-30 septembrie 2011 este de 12 600 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 este de 13 600 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 1 octombrie 2012-30 septembrie 2013 este de 11 000 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 1 octombrie 2013-30 septembrie 2014 este de 8 455 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 1 octombrie 2014-30 iunie 2015 este de 4 600 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente misiunii în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2016 este de 2 700 000 EUR.”

3.

Articolul 9a se elimină.

4.

La articolul 17, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 30 iunie 2016.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 iulie 2015.

Adoptată la Luxemburg, 8 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Decizia 2010/565/PESC a Consiliului din 21 septembrie 2010 privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 248, 22.9.2010, p. 59).

(2)  Decizia 2014/674/PESC a Consiliului din 25 septembrie 2014 de modificare și prelungire a Deciziei 2010/565/PESC privind misiunea de consiliere și de asistență a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo) (JO L 282, 26.9.2014, p. 24).


Rectificări

9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/16


Rectificare la Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 130 din 1 mai 2014 )

La pagina 24, anexa A secțiunea C al doilea rând, cifra „1” se elimină.


9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/16


Rectificare la Decizia nr. 1 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Serbia din 21 octombrie 2013 de adoptare a regulamentului său de procedură [2015/857]

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 135 din 2 iunie 2015 )

Pe copertă și la pagina 35, titlul deciziei se va citi:

„DECIZIA NR. 1/2013 A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-SERBIA

din 21 octombrie 2013

de adoptare a regulamentului său de procedură [2015/857]”


9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/17


Rectificare la Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2015/367 a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 73 din 17 martie 2015 )

La paginile 401 și 402, tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

„CHELTUIELI

Titlul

Rubrică

Buget 2014

Buget rectificativ nr. 3/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

01

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

40 02 41

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

CONCURENȚĂ

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

MEDIU

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

CERCETARE ȘI INOVARE

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

REȚELE DE COMUNICARE, CONȚINUT ȘI TEHNOLOGIE

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

CERCETARE DIRECTĂ

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

40 02 41

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

PIAȚA INTERNĂ ȘI SERVICII

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

COMUNICARE

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

AFACERI INTERNE

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

INSTRUMENTE DE POLITICĂ EXTERNĂ

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

COMERȚ

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

DEZVOLTARE ȘI COOPERARE

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

EXTINDERE

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

AJUTOR UMANITAR ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

LUPTĂ ANTIFRAUDĂ

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

COORDONAREA POLITICILOR COMISIEI ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

ADMINISTRAȚIA COMISIEI

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUGET

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

AUDIT

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISTICI

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

PENSII ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

SERVICII LINGVISTICE

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERGIE

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

JUSTIȚIE

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

POLITICI CLIMATICE

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

REZERVE

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Total

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

Din care rezerve: 40 01 40, 40 02 41

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 ”

La pagina 436, tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

„TITLUL 13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

Titlul

Capitolul

Rubrică

CF

Buget 2014

Buget rectificativ nr. 3/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

13 01

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL DE POLITICĂ «POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ»

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ALTE ACȚIUNI LA NIVEL REGIONAL

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

FONDUL DE COEZIUNE (FC)

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

INSTRUMENTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PREADERARE — DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COOPERARE TERITORIALĂ LA NIVEL REGIONAL

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

FONDUL DE SOLIDARITATE

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

Titlul 13 — Total

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 ”

La paginile 437-441, tabelul se înlocuiește cu următorul tabel:

„TITLUL 13

POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

CAPITOLUL 13 03 — FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ALTE ACȚIUNI LA NIVEL REGIONAL

Titlul

Capitolul

Articolul

Postul

Rubrică

CF

Buget 2014

Buget rectificativ nr. 3/2014

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

13 03

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ALTE ACȚIUNI LA NIVEL REGIONAL

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Finalizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Obiectivul 1 (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Finalizarea Programului special pentru pace și reconciliere în Irlanda de Nord și în comitatele de graniță ale Irlandei (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Finalizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Obiectivul 1 (înainte de 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Finalizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Obiectivul 2 (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Finalizarea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Obiectivul 2 (înainte de 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Finalizarea inițiativei Urban (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Finalizarea programelor anterioare — Inițiative comunitare (înainte de 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică și măsuri inovatoare (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică și măsuri inovatoare (înainte de 2000)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Contribuția Uniunii la Fondul internațional pentru Irlanda

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Finalizarea inițiativei comunitare Interreg III (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Sprijinirea regiunilor limitrofe țărilor candidate — Finalizarea programelor anterioare (2000-2006)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Convergență

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — PEACE

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Cooperare teritorială europeană

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Finalizarea acțiunilor Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Finalizarea acțiunilor de asistență tehnică și de diseminare a informațiilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și în vederea unei mai bune cunoașteri a strategiei macroregionale (2007-2013)

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Finalizarea acțiunilor din cadrul instrumentelor de partajare a riscurilor finanțate din pachetul Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) alocat pentru componenta «Convergență» (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Finalizarea acțiunilor din cadrul instrumentelor de partajare a riscurilor finanțate din pachetul Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) alocat pentru componenta «Competitivitate regională și ocupare a forței de muncă» (2007-2013)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regiuni mai puțin dezvoltate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regiuni în tranziție — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Regiuni mai dezvoltate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Alocări suplimentare pentru regiunile ultraperiferice și slab populate — Investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Cooperare teritorială europeană

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Cooperare teritorială europeană

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Participarea țărilor candidate și potențial candidate la FEDR CTE (cooperare teritorială europeană) – Contribuție de la rubrica 4 (IPA II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Participarea țărilor din vecinătatea europeană la FEDR CTE – Contribuție de la rubrica 4 (IEV)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 13 03 64 — Total parțial

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Asistență tehnică operațională gestionată de Comisie la cererea unui stat membru

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolul 13 03 65 — Total parțial

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) — Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

Asistență tehnică și diseminarea informațiilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și o mai bună cunoaștere a strategiei macroregionale

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

Strategii macro-regionale pentru perioada 2014-2020 — Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării — Asistență tehnică

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Proiect-pilot — Coordonare la nivel european a metodelor de integrare a rromilor

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Proiect-pilot — Intensificarea cooperării regionale și locale prin promovarea politicii regionale a Uniunii la scară mondială

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Acțiune pregătitoare — Promovarea unui mediu mai favorabil microcreditului în Europa

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Proiect-pilot — Regenerarea durabilă a suburbiilor

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Acțiune pregătitoare — RURBAN — Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane și rurale

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Acțiune pregătitoare — Intensificarea cooperării regionale și locale prin promovarea politicii regionale a Uniunii la scară mondială

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Acțiune pregătitoare — Definirea unui model de guvernanță pentru regiunea dunăreană a Uniunii Europene — O coordonare mai bună și mai eficace

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Proiect-pilot — Către o identitate regională comună, reconcilierea națiunilor și o cooperare economică și socială, inclusiv o platformă paneuropeană de competențe și excelență în macroregiunea dunăreană

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Acțiune pregătitoare privind un forum atlantic pentru Strategia Uniunii Europene privind regiunea atlantică

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Acțiune pregătitoare — Măsuri de sprijin în procesul de trecere a departamentului Mayotte, sau a oricărui alt teritoriu potențial afectat, la statutul de regiune ultraperiferică

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Acțiune pregătitoare — Erasmus pentru aleșii locali și regionali

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Acțiune pregătitoare — Către o identitate regională comună, reconcilierea națiunilor și o cooperare economică și socială, inclusiv o platformă paneuropeană de competențe și excelență în macroregiunea dunăreană

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Proiect-pilot — Politica de coeziune și sinergiile cu fondurile pentru cercetare și dezvoltare: «calea către excelență»

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Acțiune pregătitoare — O strategie regională pentru regiunea Mării Nordului

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Acțiune pregătitoare — Orașele lumii: UE – cooperare cu țările terțe în domeniul dezvoltării urbane

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Acțiune pregătitoare — Situația actuală și cea vizată a potențialului economic în regiunile din afara capitalei Greciei, Atena

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

Articolul 13 03 77 — Total parțial

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

Capitolul 13 03 — Total

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 ”