ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 229

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
31 iulie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

1

 

 

DECIZII

 

 

2014/511/UE

 

*

Decizia Consiliului din 30 iulie 2014 de numire a unui membru belgian în cadrul Comitetului Economic și Social European

12

 

*

Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

13

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

31.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 229/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 833/2014 AL CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/512/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/145/PESC (3). Măsurile respective includ înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane fizice și juridice, entități și organisme, precum și restricții asupra anumitor investiții, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și a Sevastopolului.

(2)

La 22 iulie 2014, Consiliul a concluzionat că, în cazul în care Rusia nu răspunde solicitărilor formulate în concluziile Consiliului European din 27 iunie 2014 și în propriile sale concluzii din 22 iulie, este pregătit să introducă fără întârziere un pachet de noi măsuri restrictive semnificative. Prin urmare, se consideră oportun să se aplice măsuri restrictive suplimentare, cu scopul de a crește costul acțiunilor Rusiei menite să submineze integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și de a promova o soluționare pașnică a crizei. Aceste măsuri vor fi reexaminate în mod constant și pot fi suspendate ori retrase sau pot fi completate cu alte măsuri restrictive, în funcție de evoluțiile de la fața locului.

(3)

Este oportun să se aplice restricții asupra exporturilor de anumite produse și tehnologii cu dublă utilizare, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului (4), precum și asupra furnizării de servicii conexe și să se aplice restricții asupra anumitor servicii legate de furnizarea de arme și de echipament militar, în cazul în care statele membre aplică un embargo asupra acestor produse. Respectiva interdicție nu ar trebui să afecteze exporturile de produse și tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv pentru sectorul aeronautic și pentru industria spațială, destinate utilizărilor nemilitare sau utilizatorilor finali nemilitari.

(4)

Este, de asemenea, oportun să se aplice restricții, sub forma unei obligații de autorizare prealabilă, asupra vânzării, furnizării, transferului sau exportului, în mod direct sau indirect, în Rusia, de anumite tehnologii pentru industria petrolieră.

(5)

Este, de asemenea, oportun să se aplice restricții privind accesul la piața de capital pentru anumite instituții financiare, cu excepția instituțiilor stabilite în Rusia care au statut internațional și care au fost instituite în temeiul unor acorduri interguvernamentale cu Rusia, în calitate de acționar. Prezentul regulament nu se aplică altor servicii financiare, precum activitățile de depozit, serviciile de plată și creditele către sau din partea instituțiilor care fac obiectul prezentului regulament, altele decât cele menționate la articolul 5.

(6)

Aceste măsuri intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(7)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„produse și tehnologii cu dublă utilizare” înseamnă produsele enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009;

(b)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile incluse în lista din anexa I;

(c)

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic în legătură cu repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice sau competențe sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(d)

„servicii de intermediere” înseamnă:

(i)

negocierea sau mijlocirea tranzacțiilor privind achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv de la o țară terță către orice altă țară terță sau

(ii)

vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii sau de servicii financiare și tehnice, inclusiv în cazul în care acestea sunt situate în țări terțe în vederea transferului lor către o altă țară terță;

(e)

„intermediere” înseamnă următoarele servicii și activități:

(i)

primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare,

(ii)

executarea ordinelor în numele clienților,

(iii)

tranzacționarea în cont propriu,

(iv)

administrarea de portofolii,

(v)

acordarea de consultanță în domeniul investițiilor,

(vi)

subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm,

(vii)

plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm,

(viii)

orice serviciu legat de admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau de tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare;

(f)

„valori mobiliare” înseamnă categoriile de titluri care pot fi tranzacționate pe piața capitalurilor (cu excepția instrumentelor de plată), precum:

(i)

acțiunile la întreprinderi și alte titluri echivalente acțiunilor la întreprinderi, la întreprinderi de tip parteneriat sau la alte entități, precum și certificatele reprezentative de acțiuni,

(ii)

obligațiunile și alte titluri de creanță, inclusiv certificatele de acțiuni referitoare la astfel de titluri,

(iii)

orice alte valori mobiliare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori sau care conduc la o decontare în numerar;

(g)

„instrumente ale pieței monetare” înseamnă categoriile de instrumente tranzacționate în mod obișnuit pe piața monetară, precum bonurile de tezaur, certificatele de depozit și efectele de comerț (cu excepția instrumentelor de plată);

(h)

„instituție de credit” înseamnă o întreprindere a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu;

(i)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii cu dublă utilizare, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări militare sau unui utilizator final militar.

În cazul în care utilizatorul final este armata rusă, orice produse și tehnologii cu dublă utilizare achiziționate de aceasta se consideră a fi destinate unor utilizări militare.

(2)   Atunci când se pronunță în privința cererilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, autoritățile competente nu acordă autorizație pentru exporturi niciunei persoane fizice sau juridice, niciunei entități sau niciunui organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă au motive întemeiate să creadă că utilizatorul final ar putea fi militar sau că produsele ar putea fi destinate unei utilizări finale militare.

Cu toate acestea, autoritățile competente pot acorda o autorizație în cazul în care exportul vizează executarea unei obligații care decurge dintr-un contract sau dintr-un acord încheiat înainte de 1 august 2014.

Exportatorii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare atunci când solicită o autorizație de export.

Articolul 3

(1)   O autorizație prealabilă este necesară pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al tehnologiilor enumerate în anexa II, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau din orice altă țară, dacă aceste echipamente sau tehnologii sunt destinate a fi utilizate în Rusia.

(2)   Pentru toate vânzările, furnizările, transferurile sau exporturile în cazul cărora este necesară o autorizație în temeiul prezentului articol, această autorizație se acordă de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul și respectă normele detaliate prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(3)   Anexa II cuprinde anumite tehnologii adecvate utilizării de către industria petrolieră la explorarea și extracția petrolului în ape adânci, explorarea și extracția petrolului arctic sau proiecte legate de petrolul de șist în Rusia.

(4)   Exportatorii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare atunci când solicită o autorizație de export.

(5)   Autoritățile competente nu acordă nicio autorizație pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul tehnologiilor prevăzute în anexa II dacă au motive întemeiate să considere că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul tehnologiilor vizează proiecte de explorare și extracție a petrolului în ape adânci, de explorare și extracție a petrolului arctic sau referitoare la petrolul de șist în Rusia.

Cu toate acestea, autoritățile competente pot acorda o autorizație în cazul în care exportul vizează executarea unei obligații care decurge dintr-un contract sau dintr-un acord încheiat înainte de 1 august 2014.

(6)   În condițiile stabilite la alineatul (5), autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o anterior.

(7)   În cazul în care o autoritate competentă refuză să acorde o autorizație sau anulează, suspendă, restricționează în mod semnificativ sau revocă o autorizație, în conformitate cu alineatul (5) sau (6), statul membru în cauză notifică acest lucru celorlalte state membre și Comisiei și le transmite acestora informațiile relevante, respectând totodată dispozițiile privind caracterul confidențial al unor asemenea informații cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului (5).

(8)   Înainte ca un stat membru să acorde o autorizație în conformitate cu alineatul (5) pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în vigoare ce a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre în temeiul alineatelor (6) și (7), acesta se consultă mai întâi cu statul sau statele membre care au pronunțat refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

Articolul 4

(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare (6) sau în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse în lista respectivă, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare, inclusiv și în special subvențiile, creditele și asigurarea sau garantarea creditelor pentru export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia;

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de intermediere în legătură cu produsele și tehnologiile cu dublă utilizare sau în legătură cu furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea unor astfel de produse sau tehnologii, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări militare sau unui utilizator final militar;

(d)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile cu dublă utilizare, inclusiv și în special subvenții, credite și asigurarea creditelor de export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, dacă produsele sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, unor utilizări militare sau unui utilizator final militar.

(2)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) nu aduc atingere executării unei obligații care decurge dintr-un contract sau dintr-un acord încheiat înainte de 1 august 2014 și nici furnizării de asistență necesară pentru întreținerea și asigurarea siguranței capacităților existente în cadrul Uniunii.

(3)   Este necesară o autorizație emisă de autoritatea competentă în cauză pentru furnizarea următoarelor servicii:

(a)

asistență tehnică sau servicii de intermediere în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II și cu furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea acestor produse, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau, dacă o astfel de asistență vizează echipamente sau tehnologii destinate a fi utilizate în Rusia, către orice persoană, entitate sau organism din orice altă țară;

(b)

finanțare sau asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II, inclusiv și în special subvenții, credite și asigurarea creditelor de export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export al acestor produse sau pentru orice furnizare de asistență tehnică aferentă acestora, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau, dacă o astfel de asistență vizează echipamente sau tehnologii destinate a fi utilizate în Rusia, către orice persoană, entitate sau organism din orice altă țară.

(4)   În cazul în care autorizațiile sunt solicitate în conformitate cu prezentul articol alineatul (2), se aplică mutatis mutandis articolul 3, în special alineatele (2) și (5).

Articolul 5

Se interzice cumpărarea, vânzarea, furnizarea de intermediere sau de asistență, în mod direct sau indirect, la emiterea sau efectuarea de oricare alte operațiuni cu valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare a căror scadență este mai mare de 90 de zile emise după 1 august 2014 de către:

(a)

o instituție majoră de credit sau o altă instituție majoră care are un mandat explicit de promovare a competitivității economiei Rusiei, a diversificării economiei acesteia și a încurajării investițiilor, este stabilită în Rusia și este deținută sau controlată de stat în proporție de peste 50 % începând de la 1 august 2014, astfel cum figurează în anexa III; sau

(b)

o persoană juridică, o entitate sau un organism stabilit în afara Uniunii ale căror drepturi de proprietate sunt deținute în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează în anexa III; sau

(c)

o persoană juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele sau la ordinele unei entități menționate la prezentul alineat litera (b) sau care figurează în anexa III.

Articolul 6

(1)   Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a)

cu privire la autorizațiile acordate în temeiul articolului 3;

(b)

cu privire la problemele legate de încălcări și executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 7

Comisia este împuternicită să modifice anexa I pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 8

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei normele menționate la alineatul (1), precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 9

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile enumerate în anexa I. Comisiei i se notifică de către satele membre orice modificări ale adreselor site-urilor lor enumerate în anexa I.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv coordonatele de contact ale acestora, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte coordonate de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa I.

Articolul 10

Acțiunile desfășurate de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 11

(1)   Nu se admite nicio pretenție în legătură cu orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererile de despăgubire sau oricare alte cereri de acest tip, cum ar fi o cerere de compensare sau o cerere în temeiul unei garanții, în special o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, mai ales a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

entitățile menționate la articolul 5 litera (b) sau (c) sau care figurează în anexa III;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism din Rusia;

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la prezentul alineat litera (a) sau (b).

(2)   În cadrul oricărei proceduri pentru executarea unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește executarea respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 12

Se interzice participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolele 2, 4 și 5, inclusiv acționând ca substitut al entităților menționate la articolul 5.

Articolul 13

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, de pe teritoriul Uniunii sau din afara acestuia, care este resortisant al unui stat membru;

d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, de pe teritoriul Uniunii sau din afara acestuia, care este înregistrat(ă) sau constituit(ă) în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 14

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  A se vedea pagina 13 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.

(3)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

(6)  Ultima versiune publicată în JO C 107, 9.4.2014, p. 1.


ANEXA I

Paginile de internet care conțin informații privind autoritățile competente și adresa pentru notificarea Comisiei Europene

1.

Informații privind autoritățile competente ale statelor membre

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


ANEXA II

Lista tehnologiilor-cheie menționate la articolul 3

Codul NC

Descrierea produsului

7304 11 00

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, fără sudură, din oțeluri inoxidabile

7304 19 10

Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de < = 168,3 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 19 30

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de > = 168,3 mm, dar <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 19 90

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, fără sudură, din fier sau din oțel, cu diametrul exterior de > 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 22 00

Prăjini de foraj, fără sudură, din oțeluri inoxidabile, de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor

7304 23 00

Prăjini de foraj, fără sudură, de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, din fier sau din oțel (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

7304 29 10

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior < = 168,3 mm (cu excepția produselor din fontă)

7304 29 30

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior >168,3 mm, dar <= 406,4 mm (cu excepția produselor din fontă)

7304 29 90

Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, fără sudură, din fier sau oțel, cu diametrul exterior > 406,4 mm (cu excepția produselor din fontă)

7305 11 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din fier sau din oțel, sudate longitudinal sub flux

7305 12 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din fier sau din oțel, sudate longitudinal (cu excepția produselor sudate longitudinal sub flux)

7305 19 00

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din produse laminate plate din fier sau din oțel (cu excepția produselor sudate longitudinal sub flux)

7305 20 00

Tuburi și țevi de cuvelaj de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior > 406,4 mm, din produse laminate plate din fier sau din oțel

7306 11

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze, sudate, din produse laminate plate din oțel inoxidabil, cu diametrul extern < = 406,4 mm

7306 19

Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze, sudate, din produse laminate plate din fier sau oțel, cu diametrul exterior de <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțel inoxidabil sau din fontă)

7306 21 00

Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, sudate, din produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu diametrul extern < = 406,4 mm

7306 29 00

Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor, sudate, din produse laminate plate din fier sau oțel, cu diametrul exterior de <= 406,4 mm (cu excepția produselor din oțeluri inoxidabile sau din fontă)

8207 13 00

Unelte interschimbabile pentru forare sau pentru sondare, cu partea activă din carburi metalice sinterizate sau din metaloceramice

8207 19 10

Unelte interschimbabile pentru forare sau pentru sondare, cu partea activă din diamant sau din diamant aglomerat

8413 50

Pompe volumetrice alternative pentru lichide, mecanice (altele decât cele de la subpozițiile 8413 11 și 8413 19, pompe de carburant, de ulei sau de lichid de răcire pentru motoarele cu aprindere prin scânteie sau prin compresie și pompe de beton)

8413 60

Pompe volumetrice centrifuge pentru lichide, mecanice (altele decât cele de la subpozițiile 8413 11 și 8413 19, pompe de carburant, de ulei sau de lichid de răcire pentru motoarele cu aprindere prin scânteie)

8413 82 00

Elevatoare de lichid (altele decât pompele)

8413 92 00

Părți de elevatoare de lichid, nedenumite și necuprinse în altă parte

8430 49 00

Mașini de sondaj sau de foraj pentru forarea pământului sau extracția mineralelor sau minereurilor, neautopropulsate și nehidraulice (altele decât mașinile de săpat tuneluri sau galerii și sculele de mână)

ex 8431 39 00

Părți de mașini sau aparate de la poziția 8428, nedenumite și necuprinse în altă parte

ex 8431 43 00

Părți de mașini pentru sondaj sau pentru foraj de la subpozițiile 8430 41 sau 8430 49, nedenumite și necuprinse în altă parte

ex 8431 49

Părți de mașini sau aparate de la pozițiile 8426, 8429 și 8430, nedenumite și necuprinse în altă parte

8705 20 00

Macarale mobile derrick pentru sondare sau forare

8905 20 00

Platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile

8905 90 10

Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai subsidiară față de funcția principală (cu excepția docurilor plutitoare, a platformelor de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile; a navelor de pescuit și a navelor de război)


ANEXA III

Lista instituțiilor care figurează la articolul 5 litera (a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


DECIZII

31.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 229/12


DECIZIA CONSILIULUI

din 30 iulie 2014

de numire a unui membru belgian în cadrul Comitetului Economic și Social European

(2014/511/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 302,

având în vedere propunerea guvernuluibelgian,

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 13 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/570/UE, Euratom de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru perioada 21 septembrie 2010-20 septembrie 2015 (1).

(2)

Un loc de membruîn cadrul Comitetului Economic și Social European a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Claude ROLIN,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Raymond COUMONT se numește în calitate de membru în cadrul Comitetului Economic și Social European pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 20 septembrie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 251, 25.9.2010, p. 8.


31.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 229/13


DECIZIA 2014/512/PESC A CONSILIULUI

din 31 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special, articolul 29,

întrucât:

(1)

La 6 martie 2014, șefii de stat sau de guvern ai Uniunii Europene au condamnat cu fermitate încălcarea gratuită a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei de către Federația Rusă și au îndemnat Federația Rusă să își retragă imediat forțele armate către zonele de staționare permanentă a acestora, în conformitate cu acordurile relevante. Aceștia au declarat că orice nouă acțiune a Federației Ruse în direcția destabilizării situației din Ucraina ar duce la consecințe suplimentare și de anvergură pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, într-o serie vastă de domenii economice.

(2)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), prin care Consiliul a impus restricții de călătorie și măsuri de înghețare a activelor.

(3)

La 21 martie 2014, Consiliul European a reamintit declarația șefilor de stat sau de guvern din 6 martie 2014 și a solicitat Comisiei și statelor membre să pregătească posibile măsuri specifice.

(4)

La 27 mai, 27 iunie și 16 iulie 2014, șefii de stat sau de guvern ai Uniunii Europene au luat act de faptul că sunt în curs lucrări pregătitoare desfășurate de către Comisie, SEAE și statele membre cu privire la posibile măsuri specifice, astfel încât să se poată întreprinde noi acțiuni fără întârziere.

(5)

La 22 iulie, Consiliul a îndemnat Federația Rusă să își folosească în mod activ influența asupra grupărilor armate ilegale, pentru a obține accesul total, imediat, sigur și securizat la locul doborârii avionului MH17 al liniilor aeriene malaysiene în Donețk, cooperarea deplină cu activitatea de recuperare a rămășițelor pământești și a obiectelor personale și cooperarea în totalitate cu ancheta independentă, inclusiv accesul neîngrădit la locul respectiv, atât timp cât va fi necesar pentru anchetă și pentru eventualele investigații ulterioare.

(6)

Consiliul îndeamnă totodată Rusia să stopeze fluxul din ce în ce mai mare de arme, de echipament și de militanți peste graniță, pentru a se obține rezultate rapide și tangibile în ceea ce privește detensionarea. De asemenea, Consiliul a îndemnat Rusia să își retragă trupele suplimentare din zona de frontieră.

(7)

În plus, Consiliul a reamintit angajamentele anterioare ale Consiliului European și și-a exprimat disponibilitatea de a introduce fără întârziere un pachet suplimentar de măsuri restrictive semnificative, în cazul în care cooperarea deplină și imediată din partea Rusiei cu privire la cererile menționate anterior nu se concretizează. Consiliul a solicitat Comisiei și SEAE să își finalizeze lucrările pregătitoare privind posibile măsuri specifice și să prezinte, până la 24 iulie, propuneri pentru luarea de măsuri, inclusiv privind accesul la piețele de capital, apărare, produsele cu dublă utilizare și tehnologiile sensibile, inclusiv în sectorul energetic.

(8)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul că este oportun să ia măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina.

(9)

În acest context, este oportun să se interzică tranzacțiile, acordarea de servicii financiare sau de investiții sau tranzacționarea de noi obligațiuni sau titluri de capital sau alte instrumente financiare similare având o scadență care depășește 90 de zile și care sunt emise de instituții financiare rusești de stat, cu excepția instituțiilor stabilite în Rusia care au statut internațional și care au fost instituite în temeiul unor acorduri interguvernamentale cu Rusia, în calitate de acționar. Aceste interdicții nu aduc atingere acordării de împrumuturi acestor instituții financiare ruse de stat sau de către aceste instituții, indiferent de scadență.

(10)

În plus, statele membre ar trebui să interzică vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în Rusia de armament și de materiale conexe de orice tip. Ar trebui, de asemenea, să se interzică achiziționarea din Rusia de armament sau materiale conexe de orice tip.

(11)

În plus, ar trebui să se interzică vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse cu dublă utilizare pentru uz militar sau pentru utilizatori finali militari din Rusia. Respectiva interdicție nu ar trebui să afecteze exporturile de produse și tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv pentru sectorul aeronautic și pentru industria spațială, destinate utilizărilor nemilitare și/sau utilizatorilor finali nemilitari.

(12)

Ar trebui să se interzică vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de anumite produse și tehnologii sensibile, atunci când acestea sunt destinate explorării și extracției petrolului în ape adânci,, explorării petrolului arctic sau proiecte privind petrolul de șist.

(13)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se interzic achiziționarea sau vânzarea, intermedierea sau acordarea de asistență, în mod direct sau indirect, la emiterea sau la orice fel de tranzacționare de obligațiuni, titluri de capital sau instrumente financiare similare având o scadență care depășește 90 de zile și care sunt emise după 1 august 2014 de către:

(a)

instituții majore de credit sau instituții de finanțare a dezvoltării stabilite în Rusia deținute sau controlate de stat în proporție de peste 50 % începând de la 1 august 2014, astfel cum figurează în anexă;

(b)

orice persoană juridică, entitate sau organism stabilite în afara Uniunii și deținute în proporție de peste 50 % de o entitate care figurează în anexă; sau

(c)

orice persoană juridică, entitate sau organism care acționează în numele sau la ordinele unei entități menționate la litera (b) sau care figurează în anexă.

Articolul 2

(1)   Se interzice vânzarea directă sau indirectă, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, efectuate către Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora, indiferent dacă acestea provin sau nu de pe teritoriul statelor membre.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere sau de alte servicii legate de produsele menționate la alineatul (1) sau legate de furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, inclusiv și în special subvențiile, împrumuturile și asigurarea sau garantarea creditelor pentru export, precum și de asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, de servicii de intermediere sau de alte servicii;

(3)   Se interzice importul, achiziționarea sau transportul de armament și de materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru acestea, efectuate din Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora.

(4)   Interdicțiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) nu aduc atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 1 august 2014 și nici furnizării de piese de schimb și de servicii necesare pentru întreținerea și asigurarea siguranței capacităților existente în cadrul Uniunii.

Articolul 3

(1)   Se interzice vânzarea directă sau indirectă, furnizarea, transferul sau exportul tuturor produselor cu dublă utilizare și tehnologiilor cuprinse în lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (2) pentru uz militar în Rusia sau pentru orice utilizator final militar din Rusia de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre, sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora, indiferent dacă provin sau nu de pe teritoriul acestora.

(2)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de asistență tehnică, de servicii de intermediere și de alte servicii legate de bunurile și tehnologiile menționate la alineatul (1), precum și furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea acestor bunuri și tehnologii;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, către orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism din Rusia sau în scopul utilizării în Rusia, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, incluzând în special granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor pentru export, precum și asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă, de servicii de intermediere sau de alte servicii.

(3)   Interdicțiile de la alineatele (1) și (2) nu aduc atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 1 august 2014.

Articolul 4

(1)   Vânzarea directă sau indirectă, furnizarea, transferul sau exportul anumitor tehnologii adecvate pentru explorarea și extracția petrolului în ape adânci, explorarea petrolului arctic sau proiecte privind petrolul de șist în Rusia, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre sau utilizând aeronave înmatriculate în statele membre sau nave care arborează pavilionul acestora, fac obiectul autorizării prealabile de către autoritatea competentă a statului membru exportator.

Uniunea adoptă măsurile necesare în vederea identificării articolelor relevante care intră sub incidența prezentului alineat.

(2)   Furnizarea de:

(a)

asistență tehnică sau alte servicii legate de tehnologiile menționate la alineatul (1);

(b)

finanțare sau asistență financiară pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul tehnologiilor menționate la alineatul (1) sau pentru furnizarea de asistență sau instruire tehnică aferentă

face, de asemenea, obiectul autorizării prealabile de către autoritatea competentă a statului membru exportator.

(3)   Autoritățile competente ale statelor membre nu acordă nicio autorizație pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de tehnologii sau pentru furnizarea serviciilor menționate la alineatele (1) și (2) dacă stabilesc că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul în cauză sau furnizarea serviciului în cauză are ca destinație explorarea și extracția petrolului în ape adânci, explorarea petrolului arctic sau proiecte privind petrolul de șist în Rusia.

(4)   Alineatul (3) nu aduce atingere executării contractelor sau acordurilor încheiate înainte de 1 august 2014.

Articolul 5

În vederea maximizării impactului măsurilor menționate în prezenta decizie, Uniunea încurajează țările terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute în aceasta.

Articolul 6

Acțiunile desfășurate de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezenta decizie.

Articolul 7

(1)   Nu se admite nicio pretenție în legătură cu orice contract sau tranzacție a căror executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererile de despăgubire sau oricare alte cereri de acest tip, cum ar fi o cerere de compensare sau o cerere în temeiul unei garanții, în special o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, mai ales a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

entitățile menționate la articolul 1 litera (b) sau (c) sau care figurează în anexă;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism rus; sau

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a) sau (b) de la prezentul alineat.

(2)   În cadrul oricărei proceduri pentru executarea unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește executarea respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezenta decizie.

Articolul 8

Se interzice participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept obiect sau efect eludarea interdicțiilor prevăzute la articolele 1-4,. inclusiv acționând ca substitut al entităților menționate la articolul 5.

Articolul 9

(1)   Prezenta decizie se aplică până la 31 iulie 2015.

(2)   Prezenta decizie se reexaminează permanent. Aceasta se reînnoiește sau, după caz, se modifică în situația în care Consiliul apreciază că obiectivele acesteia nu au fost îndeplinite.

(3)   Măsurile restrictive prevăzute în prezenta decizie se reexaminează până la 31 octombrie 2014 cel târziu, luând în considerare în special efectul acestora și măsurile adoptate de state terțe.

Articolul 10

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2014.

Pentru Consiliu,

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.


ANEXĂ

LISTA INSTITUȚIILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 LITERA (a)

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK