ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 272

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
14 octombrie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 995/2008 al Comisiei din 13 octombrie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

 

Regulamentul (CE) nr. 996/2008 al Comisiei din 13 octombrie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

3

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2008/792/CE

 

*

Decizia Consiliului din 25 februarie 2008 privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare instituind un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

5

Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare instituind un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

6

 

 

Comisie

 

 

2008/793/CE

 

*

Decizia Comisiei din 1 octombrie 2008 privind eligibilitatea cheltuielilor suportate de anumite state membre în 2008 pentru colectarea și gestionarea datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului [notificată cu numărul C(2008) 4013]

11

 

 

2008/794/CE

 

*

Decizia Comisiei din 9 octombrie 2008 privind acordarea de zile suplimentare pe mare Regatului Unit în cadrul diviziunii ICES VIIe [notificată cu numărul C(2008) 5657]

15

 

 

2008/795/CE

 

*

Decizia a Comisiei din 10 octombrie 2008 privind anumite măsuri provizorii de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Germania [notificată cu numărul C(2008) 6026]  ( 1 )

16

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Acțiunea comună 2008/796/PESC a Consiliului din 13 octombrie 2008 de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

19

 

 

 

*

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

14.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 995/2008 AL COMISIEI

din 13 octombrie 2008

de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 și (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 138 alineatul (1),

întrucât:

Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XV la regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1580/2007 se stabilesc în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANEXĂ

Valorile forfetare de import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

(EUR/100 kg)

Cod NC

Codul țărilor terțe (1)

Valoare forfetară de import

0702 00 00

MA

79,4

MK

53,7

TR

62,5

ZZ

65,2

0707 00 05

JO

156,8

MK

81,9

TR

97,4

ZZ

112,0

0709 90 70

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

71,0

BR

51,8

TR

105,0

UY

95,7

ZA

86,6

ZZ

82,0

0806 10 10

BR

224,6

TR

85,5

US

224,7

ZZ

178,3

0808 10 80

AR

67,2

CL

42,0

CN

53,8

CR

67,4

MK

35,3

NZ

89,4

US

106,3

ZA

81,5

ZZ

67,9

0808 20 50

CN

39,1

TR

129,5

ZA

99,5

ZZ

89,4


(1)  Nomenclatorul țărilor, astfel cum este stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1833/2006 al Comisiei (JO L 354, 14.12.2006, p. 19). Codul „ZZ” reprezintă „alte origini”.


14.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 996/2008 AL COMISIEI

din 13 octombrie 2008

de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,

întrucât:

(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare 2008/2009 s-au stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost modificate ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 991/2008 al Comisiei (4).

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în conformitate cu normele și procedurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la importul produselor menționate la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009, se modifică și figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 14 octombrie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178, 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258, 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 269, 10.10.2008, p. 3.


ANEXĂ

Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 14 octombrie 2008

(EUR)

Codul NC

Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg net din produsul în cauză

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net din produsul în cauză

1701 11 10 (1)

23,14

4,73

1701 11 90 (1)

23,14

9,96

1701 12 10 (1)

23,14

4,54

1701 12 90 (1)

23,14

9,53

1701 91 00 (2)

24,05

13,57

1701 99 10 (2)

24,05

8,69

1701 99 90 (2)

24,05

8,69

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(2)  Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)  Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.


II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

DECIZII

Consiliu

14.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/5


DECIZIA CONSILIULUI

din 25 februarie 2008

privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare instituind un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(2008/792/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) teza a treia, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolul 93, articolul 94, articolul 133 și articolul 181a, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) a doua teză a primului paragraf,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Bulgaria și a României, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia, în numele Comunităților și al statelor membre ale acestora, să negocieze cu Republica Uzbekistan un protocol la Acordul de parteneriat și cooperare instituind un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2)

Sub rezerva unei eventuale încheieri a acestuia la o dată ulterioară, protocolul ar trebui semnat în numele Comunităților Europene și al statelor membre ale acestora.

(3)

Protocolul ar trebui pus în aplicare cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2007, până la finalizarea procedurilor relevante pentru încheierea formală a acestuia,

DECIDE:

Articolul 1

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze, în numele Comunităților Europene și al statelor membre ale acestora, Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare instituind un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, sub rezerva unei eventuale încheieri a acestuia la o dată ulterioară.

Textul protocolului se anexează prezentei decizii.

Articolul 2

Până la intrarea sa în vigoare, protocolul se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. VIZJAK


PROTOCOL

la Acordul de parteneriat și cooperare instituind un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, încheiat pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitățile”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană,

pe de o parte, și

REPUBLICA UZBEKISTAN,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile” în sensul prezentului protocol,

AVÂND ÎN VEDERE dispozițiile Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Spania, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și care se aplică de la 1 ianuarie 2007,

AVÂND ÎN VEDERE noua situație apărută în cadrul relațiilor dintre Republica Uzbekistan și Uniunea Europeană ca urmare a aderării la UE a două noi state membre, care generează oportunități pentru dezvoltarea în continuare a cooperării între Republica Uzbekistan și Uniunea Europeană,

ȚINÂND SEAMA DE dorința părților de a asigura atingerea și punerea în aplicare a obiectivelor și principiilor APC,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Republica Bulgaria și România devin părți la Acordul de parteneriat și cooperare instituind un parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, semnat la Florența la 21 iunie 1996 și intrat în vigoare la 1 iulie 1999 (denumit în continuare „acordul”), și adoptă și iau notă, în același mod ca și celelalte state membre ale Comunității, de textele acordului, ale declarațiilor comune, ale schimburilor de scrisori și ale declarației Republicii Uzbekistan anexate la actul final semnat la aceeași dată, precum și de protocolul la acord din 30 aprilie 2004, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2005.

Articolul 2

Prezentul protocol constituie parte integrantă a acordului.

Articolul 3

(1)   Prezentul protocol se aprobă de Comunități, de Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre și de Republica Uzbekistan în conformitate cu procedurile proprii respective.

(2)   Părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul anterior. Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 4

(1)   Protocolul intră în vigoare în prima zi a primei luni după data depunerii ultimului instrument de aprobare.

(2)   Până la intrarea sa în vigoare, prezentul protocol se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 5

(1)   Textele acordului, actului final și tuturor documentelor anexate acestuia, precum și protocolul la acord din 30 aprilie 2004 sunt redactate în limbile bulgară și română.

(2)   Acestea sunt anexate la prezentul protocol și sunt egal autentice cu textele în celelalte limbi în care au fost redactate acordul, actul final și toate documentele anexate la acesta, precum și protocolul la acord din 30 aprilie 2004.

Articolul 6

Prezentul protocol este redactat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovenă, slovacă, spaniolă, suedeză și uzbecă, fiecare text fiind în mod egal autentic cu celelalte.

Съставено в Брюксел на двадесетия ден от м. май две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Maio de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci mai două mii opt.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícosem.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Bryssel den tjugonde maj tjugohundraåtta.

Image

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

За Република Узбекистан

Por la República de Uzbekistán

Za Uzbeckou republiku

For Republikken Usbekistan

Für die Republik Usbekistan

Usbekistani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν

For the Republic of Uzbekistan

Pour la République d’Ouzbékistan

Per la Repubblica dell’Uzbekistan

Uzbekistānas Republikas vārdā

Uzbekistano Respublikos vardu

Az Üzbég Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Użbekistan

Voor de Republiek Oezbekistan

W imieniu Republiki Uzbekistanu

Pela República do Usbequistão

Pentru Republica Uzbekistan

Za Uzbeckú republiku

Za Republiko Uzbekistan

Uzbekistanin tasavallan puolesta

På Republiken Uzbekistans vägnar

Image

Image


Comisie

14.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/11


DECIZIA COMISIEI

din 1 octombrie 2008

privind eligibilitatea cheltuielilor suportate de anumite state membre în 2008 pentru colectarea și gestionarea datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului

[notificată cu numărul C(2008) 4013]

(2008/793/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării (1), în special articolul 24 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 861/2006 stabilește condițiile în care statele membre pot beneficia de o contribuție din partea Comunității pentru cheltuielile suportate în cadrul programelor lor naționale de colectare și gestionare a datelor.

(2)

Programele în cauză trebuie să fie elaborate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului (2) și cu Regulamentul (CE) nr. 1639/2001 al Comisiei din 25 iulie 2001 de stabilire a programelor comunitare minimal și extins de colectare a datelor în sectorul pescuitului și de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului (3).

(3)

Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Finlanda, România, Slovenia, Suedia și Regatul Unit au prezentat programe naționale pentru 2008, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000. Statele membre în cauză au depus, de asemenea, cereri pentru obținerea unei contribuții financiare din partea Comunității.

(4)

Comisia a examinat programele statelor membre și a evaluat eligibilitatea cheltuielilor.

(5)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 stabilește baza pentru definirea unui program comunitar minimal, acoperind informațiile strict necesare evaluărilor științifice, și a unui program comunitar extins, care include, pe lângă informațiile din programul minimal, informații care ar putea îmbunătăți în mod decisiv evaluările științifice.

(6)

Articolul 24 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 prevede că rata contribuției financiare se stabilește printr-o decizie a Comisiei. Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 861/2006 prevede că măsurile financiare comunitare în domeniul colectării de date de bază nu depășesc 50 % din costurile suportate de statele membre pentru realizarea programului de colectare și gestionare a datelor. Articolul 24 alineatul (2) prevede că se acordă prioritate acțiunilor celor mai adecvate pentru îmbunătățirea colectării datelor necesare pentru PCP.

(7)

Ar trebui acordată o plată în avans statelor membre, pentru a facilita implementarea programelor lor naționale. Plata contribuției financiare comunitare totale la programele naționale ar trebui să fie condiționată de aprobarea, de către Comisie, a raportului tehnic anual prevăzut la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1630/2001 și a costurilor aferente.

(8)

Prezenta decizie constituie decizia de finanțare în sensul articolului 75 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4).

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezenta decizie stabilește pentru 2008 valoarea cheltuielilor eligibile pentru fiecare stat membru și ratele contribuției financiare comunitare pentru colectarea și gestionarea datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului.

Articolul 2

Cheltuielile suportate pentru colectarea și gestionarea datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului, care figurează în anexa I beneficiază de o contribuție financiară din partea Comunității, care nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile pentru programul minimal, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000.

Articolul 3

Cheltuielile suportate pentru colectarea și gestionarea datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului, care figurează în anexa I, beneficiază de o contribuție financiară din partea Comunității, care nu depășește 35 % din cheltuielile eligibile pentru programul extins, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000.

Articolul 4

(1)   Comunitatea plătește o primă tranșă de 50 % din contribuția financiară comunitară stabilită în anexele I și II, după notificarea prezentei decizii statelor membre.

(2)   Statele membre prezintă cel târziu până la 31 mai 2009:

(a)

un raport tehnic, prevăzut la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1639/2000;

(b)

cererile de rambursare a cheltuielilor suportate în 2008, însoțite de un raport financiar și de documente justificative.

(3)   A doua tranșă a contribuției comunitare se plătește după primirea și aprobarea rapoartelor financiar și tehnic, menționate la alineatul (2).

Articolul 5

(1)   Cursul de schimb al monedei euro utilizat la calcularea sumelor eligibile în conformitate cu prezenta decizie este cursul în vigoare în mai 2007.

(2)   Declarațiile de cheltuieli în moneda națională, primite din partea statelor membre care nu participă la cea de-a treia etapă a uniunii economice și monetare, se convertesc în euro la cursul în vigoare în luna în care respectivele declarații au fost primite de Comisie.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 176, 15.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 222, 17.8.2001, p. 53.

(4)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


ANEXA I

PROGRAMUL MINIMAL

(EUR)

Stat membru

Cheltuială eligibilă

Contribuție comunitară maximă

BELGIA

1 258 218

629 109

BULGARIA

196 760

98 380

CIPRU

524 938

262 469

DANEMARCA

5 314 755

2 657 377

GERMANIA

3 032 194

1 516 097

ESTONIA

588 717

294 359

GRECIA

1 890 488

945 244

SPANIA

8 041 538

4 020 769

FRANȚA

7 894 314

3 947 157

IRLANDA

4 572 608

2 286 304

ITALIA

4 272 453

2 136 227

LETONIA

407 811

203 905

LITUANIA

141 602

70 801

MALTA

485 022

242 511

ȚĂRILE DE JOS

3 356 144

1 678 072

POLONIA

729 794

364 897

PORTUGALIA

3 398 883

1 699 441

ROMÂNIA

420 866

210 433

SLOVENIA

178 910

89 455

FINLANDA

1 447 228

723 614

SUEDIA

3 345 165

1 672 582

REGATUL UNIT

7 266 446

3 633 223

Total

58 764 854

29 382 426


ANEXA II

PROGRAMUL EXTINS

(EUR)

Stat membru

Cheltuială eligibilă

Contribuție comunitară maximă

BELGIA

BULGARIA

CIPRU

DANEMARCA

GERMANIA

744 300

260 505

ESTONIA

37 300

13 055

GRECIA

243 180

85 113

SPANIA

1 377 713

482 200

FINLANDA

159 392

55 787

FRANȚA

438 480

153 468

IRLANDA

540 267

189 093

ITALIA

581 666

203 583

LETONIA

10 817

3 786

LITUANIA

 

 

MALTA

ȚĂRILE DE JOS

437 111

152 989

POLONIA

 

 

PORTUGALIA

247 515

86 630

ROMÂNIA

SLOVENIA

SUEDIA

60 457

21 160

REGATUL UNIT

1 024 755

358 664

Total

5 902 953

2 066 033


14.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/15


DECIZIA COMISIEI

din 9 octombrie 2008

privind acordarea de zile suplimentare pe mare Regatului Unit în cadrul diviziunii ICES VIIe

[notificată cu numărul C(2008) 5657]

(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2008/794/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului din 16 ianuarie 2008 de stabilire, pentru 2008, a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor (1), în special punctul 9 din anexa IIC,

având în vedere cererile înaintate de Regatul Unit,

întrucât:

(1)

Punctul 7 din anexa IIC la Regulamentul (CE) nr. 40/2008 precizează numărul maxim de zile (192) în care navelor Comunității cu o lungime totală mai mare sau egală cu 10 metri și având la bord traule laterale cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 80 mm sau plase fixe, inclusiv setci, setci cu sirec și plase de încurcare, cu o dimensiune a ochiurilor mai mică de 220 mm le este permisă prezența pe mare în diviziunea ICES VIIe, în perioada cuprinsă între 1 februarie 2008 și 31 ianuarie 2009.

(2)

În conformitate cu punctul 9 din anexa menționată, Comisia este autorizată să acorde un număr suplimentar de zile pe mare în care o navă care are la bord astfel de traule laterale sau plase fixe poate fi prezentă în respectiva zonă, în baza încetării definitive a activităților de pescuit care au avut loc începând cu 1 ianuarie 2004.

(3)

Regatul Unit a prezentat date care demonstrează că navele a căror activitate a încetat la 1 ianuarie 2004, cu excepția celor care au fost deja luate în considerare în anii anteriori, au realizat 3,36 % din efortul de pescuit din anul 2003, considerat ca perioadă de referință pentru navele prezente în zonă și având la bord traule laterale cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 80 mm.

(4)

Având în vedere datele prezentate și aplicând metoda de calcul prevăzută la punctul 9.1, Regatului Unit trebuie să i se acorde șase zile suplimentare pe mare pentru perioada cuprinsă între 1 februarie 2008 și 31 ianuarie 2009 pentru navele ce au la bord astfel de traule laterale.

(5)

Din motive de claritate, prezenta decizie reflectă numărul total de zile suplimentare acordate Regatului Unit și ia în considerare cele douăzeci și două de zile suplimentare pe mare acordate anterior prin Deciziile 2006/461/CE (2) și 2007/487/CE (3) ale Comisiei privind acordarea de zile suplimentare pe mare Regatului Unit în cadrul diviziunii ICES VIIe, întrucât aceste zile suplimentare continuă să fie acordate în 2008.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La numărul maxim de 192 de zile în care o navă de pescuit care arborează pavilionul Regatului Unit și care are la bord traule laterale cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 80 mm poate fi prezentă în diviziunea ICES VIIe, în conformitate cu tabelul I din anexa IIC la Regulamentul (CE) nr. 40/2008, se adaugă 28 de zile. Numărul de 192 se modifică astfel la 220.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 9 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Joe BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1.

(2)  JO L 180, 4.7.2006, p. 25.

(3)  JO L 182, 12.7.2007, p. 33.


14.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/16


DECIZIA A COMISIEI

din 10 octombrie 2008

privind anumite măsuri provizorii de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Germania

[notificată cu numărul C(2008) 6026]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/795/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (3),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (3), în special primul paragraf din articolul 18,

întrucât:

(1)

Gripa aviară este o boală infecțioasă virala la păsări, inclusiv păsările de curte. Infecția cu virusurile gripei virale la păsările de curte rezultă în două forme principale ale aceste boli, care se deosebesc prin virulență. Forma cu patogenitate joasă provoacă în general simptome ușoare, în timp ce forma înalt patogenă conduce la rate foarte înalte de mortalitate în majoritatea speciilor de păsări de curte. Boala menționată poate avea un impact grav asupra profitabilității din sectorul creșterii păsărilor de curte.

(2)

Gripa aviară este prezentă în general la păsări, dar în anumite condiții se pot înregistra infecții și la om, cu toate că riscul este în general foarte mic.

(3)

În cazul apariției unui focar de gripă aviară, există riscul ca agentul infecțios să se răspândească la alte exploatații și la păsările sălbatice. În consecință, acesta se poate răspândi de la un stat membru în alt stat membru sau în țări terțe, prin intermediul comerțului cu păsări vii sau cu produsele acestora, precum și prin migrația păsărilor sălbatice.

(4)

Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (4) stabilește măsuri de combatere a ambelor forme de gripă aviară, atât cea de patogenitate joasă și cea înalt patogenă. Articolul 16 din directiva respectivă prevede stabilirea unor zone de protecție, de supraveghere și alte zone de restricție în eventualitatea apariției unui focar de gripă aviară înalt patogenă.

(5)

Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate și de abrogare a Deciziei 2006/135/CE (5) stabilește măsuri de protecție suplimentare care urmează să fie puse în aplicare într-un stat membru afectat de virusul gripei aviare înalt patogenă de subtip H5N1 pentru a preveni răspândirea bolii menționate, luând în considerare condițiile epidemiologice specifice ale tulpinii de virus menționate.

(6)

Articolul 4 din Decizia 2006/415/CE prevede ca statele membre, imediat după apariția unui focar confirmat sau suspect de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1, să stabilească o zonă de risc înalt alcătuită din zone de protecție și zone de supraveghere (zona A) și o zonă de risc scăzut care separă zona A de zonele indemne din statul membru afectat (zona B). Zonele menționate sunt enumerate în anexa la decizia respectivă.

(7)

Germania a notificat Comisia cu privire la izbucnirea unui focar confirmat de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N1 pe teritoriul său și a luat măsurile necesare în conformitate cu Decizia 2006/415/CE, inclusiv stabilirea de zone A și B.

(8)

Comisia a examinat aceste măsuri de protecție în colaborare cu Germania și apreciază că limitele zonelor A și B stabilite de autoritatea competentă din statul membru respectiv se află la o distanță suficientă față de localizarea efectivă a focarului confirmat.

(9)

În vederea prevenirii oricăror perturbări inutile ale comerțului intracomunitar și pentru a evita riscul impunerii de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar ca, în cel mai scurt timp, să se stabilească la nivel comunitar o listă a zonelor A și B din Germania.

(10)

În consecință, până la următoarea reuniune a Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, zonele A și B din Germania în care se aplică măsurile de protecție prevăzute de Decizia 2006/415/CE ar trebui enumerate în prezenta decizie, iar durata regionalizării respective ar trebui stabilită.

(11)

Prezenta decizie va fi reexaminată în următoarea reuniune a Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie stabilește zonele în care se aplică măsurile provizorii de protecție prevăzute de Decizia 2006/415/CE, precum și perioada de aplicare a acestor măsuri.

Articolul 2

(1)   Zona menționată în Partea A din anexa la prezenta Decizie este considerată zonă de risc înalt („zonă A”) astfel cum prevede articolul 3 alineatul (1) din Decizia 2006/415/CE.

(2)   Zona menționată în Partea B din anexa la prezenta Decizie este considerată zonă de risc scăzut („zonă B”) astfel cum prevede articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2006/415/CE.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 164, 16.6.2006, p. 51.


ANEXĂ

PARTEA A

Zona A prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Decizia 2006/415/CE:

Codul ISO al țării

Statul membru

Zona A

Aplicabil până la [articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Codul

(dacă este disponibil)

Denumirea

DE

GERMANY

Görlitz

14292

Görlitz

Markersdorf

Schöpstal

Königshain

Reichenbach/O.L.

Sohland a. Rotstein

Bernstadt a. d. Eigen

Schönau-Berzdorf a. d. Eigen

Kodersdorf

Vierkirchen

Waldhufen

8.11.2008

PARTEA B

Zona B prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2006/415/CE:

Codul ISO al țării

Statul membru

Zona B

Aplicabil până la [articolul 4 alineatul (4) litera (b) punctul (iii)]

Codul

(dacă este disponibil)

Denumirea

DE

GERMANY

Görlitz

14292

Neißeaue

Horka

Niesky

Quitzdorf am See

Hohendubrau

Kittlitz

Löbau

Rosenbach

Berthelsdorf

Großhennersdorf

Schlegel

Ostritz

8.11.2008

Bautzen

14272

Weißenberg


III Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

14.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/19


ACȚIUNEA COMUNĂ 2008/796/PESC A CONSILIULUI

din 13 octombrie 2008

de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 18 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/132/PESC de modificare și de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud (1).

(2)

La 15 septembrie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia (2).

(3)

La 25 septembrie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/760/PESC de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia (3),

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Acțiunea comună 2008/132/PESC se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 se introduce o nouă literă:

„(d) bis

furnizarea de orientări politice la nivel local șefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia);”.

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a Uniunii Europene. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele Uniunii Europene de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, în special RSUE pentru criza din Georgia. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre, care depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în punerea în aplicare a mandatului său. RSUE furnizează orientări politice la nivel local șefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia). RSUE și comandantul operației civile se consultă reciproc, în funcție de necesități. RSUE stabilește, de asemenea, legături cu alți factori internaționali și regionali de pe teren.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxembourg, 13 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. KOUCHNER


(1)  JO L 43, 19.2.2008, p. 30.

(2)  JO L 248, 17.9.2008, p. 26.

(3)  JO L 259, 27.9.2008, p. 16.


14.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/s3


AVIZ CITITORILOR

Instituțiile au hotărât să nu mai menționeze, în textele lor, ultima modificare a actelor citate.

În lipsa unor dispoziții contrare, actele la care se face trimitere în textele publicate se consideră ca fiind actele în versiunea în vigoare a acestora.