ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 348

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
31 decembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1529/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 privind deschiderea și modul de gestionare pentru 2008 și 2009 a contingentelor de import pentru orezul originar din grupul statelor ACP care fac parte din regiunea CARIFORUM, precum și din țările și teritoriile de peste mări (TTPM)

155

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.


I Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

REGULAMENTE

31.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 348/1


REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) NR. 1528/2007

din 20 decembrie 2007

privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană (CE) și statele sale membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (1) (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-CE”), prevede că Acordurile de parteneriat economic (APE) intră în vigoare cel târziu la data de 1 ianuarie 2008.

(2)

Acordul de parteneriat ACP-CE prevede menținerea regimurile comerciale prevăzute în anexa V la acel acord până la data de 31 decembrie 2007.

(3)

Începând cu anul 2002, Comunitatea a negociat Acorduri de parteneriat economic cu grupul statelor ACP sub forma a șase regiuni care cuprindeau statele din Caraibe, Africa Centrală, Africa de Est și Sud, statele insulare din Pacific, Comunitatea de Dezvoltare Sud-Africană și Africa de Vest. Aceste acorduri de parteneriat economic vor fi conforme cu obligațiile OMC, vor sprijini integrarea regională și vor promova integrarea progresivă a economiilor ACP în sistemul comercial internațional reglementat, încurajând astfel dezvoltarea durabilă a acestora și contribuind la efortul global de a eradica sărăcia și de a îmbunătăți condițiile de viață în țările ACP. Într-o primă etapă, pot fi încheiate negocierile cu privire la acordurile prin care se instituie parteneriate economice care reglementează cel puțin regimurile privind bunurile compatibile cu normele OMC, care sunt conforme cu procesele regionale de integrare economică și politică și care urmează să fie completate cât de curând posibil prin Acorduri de parteneriat economic complete.

(4)

Acele acorduri care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic pentru care negocierile au fost încheiate prevăd că părțile pot întreprinde acțiuni în vederea aplicării acordului, anterior aplicării provizorii, pe bază reciprocă, într-o măsură fezabilă. Este necesară întreprinderea de acțiuni pentru aplicarea acordurilor pe baza acestor dispoziții.

(5)

Regimurile incluse în prezentul regulament urmează să fie modificate, după caz, în conformitate cu acordurile care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, în funcție de modul și data la care aceste acorduri vor fi semnate și încheiate în temeiul articolului 300 din tratat și vor fi fie aplicate cu titlu provizoriu, fie în vigoare. Regimurilor comerciale li se pune capăt, în totalitate sau în parte, în cazul în care acordurile respective nu intră în vigoare într-o perioadă de timp rezonabilă în conformitate cu Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor.

(6)

Pentru importurile către Comunitate, regimurile cuprinse în acordurile care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic ar trebui să prevadă accesul fără taxe și contingente tarifare pentru toate produsele cu excepția armelor. Aceste regimuri sunt supuse perioadelor de tranziție și dispozițiilor privind anumite produse sensibile, dispoziții specifice pentru departamentele franceze de peste mări. Având în vedere particularitățile situației din Africa de Sud, produsele provenite din Africa de Sud ar trebui să beneficieze în continuare de dispozițiile relevante ale Acordului privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte (2) (denumit în continuare „CDCA”), până în momentul în care un acord care stabilește sau duce la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic dintre Comunitate și Africa de Sud intră în vigoare.

(7)

Este preferabil ca, în loc să se bazeze pe regimuri speciale pentru statele cel mai puțin dezvoltate, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (3), statele cel mai puțin dezvoltate care sunt, de asemenea, state ACP, să-și bazeze relația comercială viitoare cu Comunitatea pe Acordurile de parteneriat economic. Pentru a facilita o astfel de dezvoltare, este necesar să se asigure că statele care au încheiat negocieri privind acordurile care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic și care beneficiază de dispozițiile prezentului regulament, pot beneficia în continuare, pentru o perioadă limitată, de regimurile speciale pentru statele cel mai puțin dezvoltate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 980/2005, cu privire la acele produse pentru care regimurile tranzitorii stabilite în prezentul regulament sunt mai puțin favorabile.

(8)

Regulile de origine aplicabile importurilor efectuate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament ar trebui, pentru o perioadă tranzitorie, să fie cele stabilite în anexa II la prezentul regulament. Aceste reguli de origine ar trebui înlocuite cu cele care figurează în anexa la orice acord încheiat cu regiunile sau statele menționate în anexa I, fie din momentul aplicării acelui acord cu titlu provizoriu, fie din momentul intrării în vigoare a acelui acord, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

(9)

Este necesar să se asigure posibilitatea de a suspenda temporar regimurile prevăzute de prezentul regulament, în eventualitatea nerespectării obligației de a asigura cooperare administrativă, în cazul unor nereguli sau al fraudei. Atunci când un stat membru furnizează informații Comisiei despre o posibilă fraudă sau lipsă a cooperării administrative, ar trebui să se aplice legislația comunitară relevantă, în special Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (4).

(10)

Este necesar ca prezentul regulament să cuprindă regimuri tranzitorii privind zahărul și orezul, precum și mecanisme tranzitorii speciale de salvgardare și supraveghere aplicabile după încheierea regimurilor tranzitorii.

(11)

În contextul regimurilor tranzitorii privind zahărul, în conformitate cu Decizia nr. 2007/627/CE (5) a Consiliului, Protocolul 3 privind zahărul ACP atașat la anexa V la Acordul de parteneriat ACP-CE încetează să se mai aplice de la data de 1 octombrie 2009.

(12)

Până la finalizarea Protocolului 3 privind zahărul ACP și având în vedere sensibilitatea specială a pieței zahărului, este necesară adoptarea de măsuri tranzitorii pentru produsul respectiv. În același timp, este necesară adoptarea unor măsuri tranzitorii specifice de supraveghere și salvgardare pentru anumite produse agricole transformate cu un conținut potențial ridicat de zahăr care ar putea fi comercializate în vederea eludării măsurilor tranzitorii specifice de salvgardare aplicate importurilor de zahăr pe teritoriul Comunității.

(13)

De asemenea, este necesară adoptarea de măsuri generale de salvgardare pentru produsele care fac obiectul prezentului regulament.

(14)

Având în vedere sensibilitatea specială a produselor agricole, este necesar ca măsurile bilaterale de salvgardare să poată fi adoptate în cazul în care importurile provoacă sau riscă să provoace disfuncționalități pe piețele unor astfel de produse sau disfuncționalități ale mecanismelor care reglementează acele piețe.

(15)

În conformitate cu articolul 299 alineatul (2) din tratat, în toate politicile comunitare ar trebui să se țină cont de situația structurală, socială și economică specială a regiunilor ultraperiferice ale Comunității, în special în ceea ce privește politicile în domeniile vamal și comercial.

(16)

Prin urmare, ar trebui avute în vedere atât sensibilitatea produselor agricole, în special a zahărului, cât și vulnerabilitatea și interesele regiunilor ultraperiferice ale Comunității, cu ocazia stabilirii normelor privind măsurile de salvgardare bilaterale într-o manieră eficientă.

(17)

Măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a atribuțiilor de punere în aplicare conferite Comisiei (6).

(18)

Prezentul regulament face necesară abrogarea setului actual de regulamente adoptate în contextul anexei V la Acordul de parteneriat ACP-CE, și anume a Regulamentului (CE) nr. 2285/2002 din 10 decembrie 2002 privind măsurile de salvgardare prevăzute în Acordul de parteneriat ACP-CE (7), a Regulamentului (CE) nr. 2286/2002 al Consiliului din 10 decembrie 2002 de stabilire a regimului aplicabil produselor agricole și mărfurilor rezultate din transformarea acestora, originare din țările din Africa, zona Caraibelor și Pacific (statele ACP) (8) și a articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului din 29 noiembrie 2005 privind taxele vamale aplicabile bananelor (9). Prin urmare, toate măsurile de punere în aplicare care au la bază aceste dispoziții care sunt abrogate devin caduce.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

OBIECT, SFERĂ DE APLICARE ȘI ACCES PE PIAȚĂ

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament aplică regimurile aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile care stabilesc sau duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic.

Articolul 2

Sferă de aplicare

1.   Prezentul regulament se aplică produselor originare din regiunile și statele menționate în anexa I.

2.   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, modifică anexa I pentru a adăuga regiuni sau state din grupul statelor ACP cu care au fost finalizate negocierile privind încheierea unui acord între Comunitate și regiunea respectivă sau statul respectiv care îndeplinește cel puțin cerințele articolului XXIV GATT 1994.

3.   Statul sau regiunea rămân pe lista cuprinsă în anexa I, cu excepția cazului în care Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, modifică anexa I pentru a elimina o regiune sau stat din acea anexă, în special dacă:

(a)

regiunea sau statul își manifestă intenția de a nu ratifica un acord care i-a permis să fie inclus(ă) în anexa I;

(b)

ratificarea unui acord care i-a permis unei regiuni sau unui stat să fie inclus(ă) în anexa I nu a fost efectuată într-un termen rezonabil astfel încât intrarea în vigoare a acordului este întârziată în mod nejustificat; sau,

(c)

acordul este denunțat sau drepturile și obligațiile regiunii respective sau ale statului respectiv care reies din acord încetează să mai producă efecte, acordul rămânând însă în vigoare în celelalte privințe.

Articolul 3

Accesul pe piață

1.   Sub rezerva articolelor 6, 7 și 8, taxele la import se elimină pentru toate produsele prevăzute la capitolele 1-97, însă nu și la 93 din Sistemul armonizat, originare dintr-o regiune sau stat menționat(ă) în anexa I. O astfel de eliminare este supusă mecanismelor tranzitorii de salvgardare și supraveghere prevăzute la articolele 9 și 10 și mecanismului general de salvgardare prevăzut la articolele 11-22.

2.   Pentru produsele prevăzute la capitolul 93 din Sistemul armonizat originare din regiuni sau state menționate în anexa I, taxele aplicate aferente națiunii celei mai favorizate se aplică în continuare.

3.   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005, produsele originare din statele cel mai puțin dezvoltate menționate în anexa I la respectivul regulament, care sunt incluse în anexa I la prezentul regulament, continuă să beneficieze de preferințele prevăzute în temeiul Regulamentului (CE) nr. 980/2005 cu privire la produsele:

(a)

de la poziția tarifară 1006, cu excepția subpoziției 1006 10 10, până la 31 decembrie 2009; precum și

(b)

de la poziția tarifară 1701, până la 30 septembrie 2009.

4.   Alineatul (1) al acestui articol și articolele 6, 7 și 8 nu se aplică produselor originare din Africa de Sud. Astfel de produse sunt supuse dispozițiilor relevante din CDCA. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (3), la prezentul regulament se adaugă o anexă care stabilește regimul aplicabil produselor originare din Africa de Sud odată ce dispozițiile comerciale relevante ale CDCA sunt înlocuite cu dispozițiile relevante ale unui acord care stabilește sau duce la stabilirea unui Acord de parteneriat economic.

5.   Alineatul (1) nu se aplică până la 1 ianuarie 2018 produselor înscrise la poziția tarifară 0803 00 19 originare dintr-o regiune sau dintr-un stat menționată(menționat) la anexa I și puse în liberă circulație în regiunile ultraperiferice ale Comunității. Alineatul (1) al acestui articol și articolul 7 nu se aplică până la 1 ianuarie 2018 produselor înscrise la poziția tarifară 1701 originare dintr-o regiune sau stat menționată (menționat) în anexa I și puse în circulație în departamentele franceze de peste mări. Aceste perioade sunt extinse până la 1 ianuarie 2028, cu excepția cazurilor în care părțile la acordurile relevante convin altfel. Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, informând părțile cu privire la faptul că această dispoziție încetează să mai producă efecte.

CAPITOLUL II

REGULI DE ORIGINE ȘI COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 4

Reguli de origine

1.   Regulile de origine prevăzute în anexa II se aplică pentru a stabili dacă produsele sunt originare din regiuni sau state menționate în anexa I.

2.   Regulile de origine prevăzute în anexa II se înlocuiesc cu cele anexate la orice acord cu regiunile sau statele menționate în anexa I atunci când acel acord este fie aplicat provizoriu, fie intră în vigoare, luându-se în considerare data care este mai apropiată. Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a informa operatorii. Avizul specifică data aplicării provizorii sau a intrării în vigoare, care este data de la care regulile de origine din acord se aplică produselor originare din regiunile și statele enumerate în anexa I.

3.   Comisia, asistată de Comitetul Codului Vamal constituit prin Regulamentul (CEE) 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (10) monitorizează punerea în aplicare a dispozițiilor anexei II. Modificările tehnice și deciziile privind gestionarea anexei II pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 247 și 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 5

Cooperare administrativă

1.   În cazul în care Comisia a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau cazuri de fraudă, aceasta poate suspenda temporar eliminarea taxelor din articolele 3, 6 și 7 (denumit în continuare „tratamentul corespunzător”), în conformitate cu prezentul articol.

2.   În sensul prezentului articol, prin lipsa cooperării administrative se înțelege, inter alia:

(a)

nerespectarea repetată a obligațiilor relevante de a verifica originea produsului (produselor) în cauză;

(b)

refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește efectuarea verificărilor ulterioare ale dovezii de origine și/sau comunicarea rezultatelor acestora;

(c)

refuzul repetat sau întârzierea nejustificată în ceea ce privește obținerea autorizației de a realiza misiuni de cooperare administrativă pentru a verifica autenticitatea documentelor sau acuratețea informațiilor necesare pentru acordarea tratamentului corespunzător.

În sensul prezentului articol, pot fi constatate nereguli sau cazuri de fraudă, inter alia, atunci când are loc o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a importurilor de mărfuri care depășesc nivelul obișnuit al capacității de producție și export a regiunii sau statului în cauză.

3.   În cazul în care Comisia, pe baza informațiilor furnizate de un stat membru sau din proprie inițiativă, constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2), tratamentul corespunzător poate fi suspendat în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2), cu condiția ca mai întâi Comisia:

(a)

să fi informat comitetul prevăzut la articolul 24;

(b)

să fi notificat regiunea sau statul în cauză în conformitate cu oricare dintre procedurile relevante aplicabile între Comunitate și statul sau regiunea respectiv(ă); precum și

(c)

să fi publicat un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene care să indice faptul că s-a constatat lipsa cooperării administrative, a unor nereguli, sau a unor cazuri de fraudă.

4.   Termenul de suspendare prevăzut în prezentul articol este limitat la perioada necesară protejării intereselor financiare ale Comunității. Acesta nu poate depăși șase luni, cu posibilitate de reînnoire. La încheierea respectivului termen, Comisia decide fie să pună capăt suspendării, după informarea comitetului prevăzut la articolul 24, fie să prelungească termenul de suspendare în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3) din acest articol.

5.   Procedurile de suspendare temporară prevăzute la alineatele (2)-(4) se înlocuiesc cu cele prevăzute în orice acord cu regiunile sau statele menționate în anexa I fie atunci când acel acord este aplicat provizoriu, fie atunci când intră în vigoare, luându-se în considerare data care este mai apropiată. Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a informa operatorii. Avizul specifică data aplicării provizorii sau a intrării în vigoare, care este data de la care procedurile de suspendare temporară din acord se aplică produselor acoperite de prezentul regulament.

6.   Pentru a pune în aplicare suspendarea temporară prevăzută în orice acord cu regiunile sau statele menționate la anexa I, Comisia, fără întârziere:

(a)

informează comitetul prevăzut la articolul 24 cu privire la constatarea lipsei cooperării administrative, a unor nereguli sau a unor cazuri de fraudă; și

(b)

publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care să indice faptul că s-a constatat lipsa cooperării administrative, a unor nereguli sau a unor cazuri de fraudă.

Decizia de suspendare a tratamentului corespunzător se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2).

CAPITOLUL III

REGIMURI TRANZITORII

SECȚIUNEA 1

Orez

Articolul 6

Contingent tarifar cu taxe vamale zero și eliminarea taxelor vamale

1.   Taxele la import asupra produselor înscrise la poziția tarifară 1006 se elimină de la 1 ianuarie 2010, cu excepția taxelor la import asupra produselor înscrise la subpoziția tarifară 1006 10 10, care se elimină de la 1 ianuarie 2008.

2.   Următorul contingent tarifar cu taxe vamale zero se deschide pentru produsele înscrise la poziția tarifară 1006, cu excepția celor înscrise la subpoziția 1006 10 10, originare din statele menționate la anexa I, care fac parte din regiunea CARIFORUM:

(a)

187 000 de tone, exprimate în echivalent orez decorticat, pentru perioada 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2008;

(b)

250 000 de tone, exprimate în echivalent orez decorticat, pentru perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009.

3.   Normele detaliate pentru punerea în aplicare a contingentelor tarifare prevăzute la alineatul (2) sunt stabilite în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 13 și 26 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (11).

SECȚIUNEA 2

Zahăr

Articolul 7

Contingent tarifar cu taxe vamale zero și eliminarea taxelor vamale

1.   Taxele la import asupra produselor înscrise la poziția tarifară 1701 se elimină de la 1 octombrie 2009.

2.   Pe lângă contingentele tarifare deschise și administrate în temeiul articolului 28 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (12), se deschid următoarele contingente tarifare pentru produsele înscrise la poziția tarifară 1701 pentru perioada 1 octombrie 2008-30 septembrie 2009:

(a)

150 000 de tone, exprimate în echivalent de zahăr alb, cu taxe vamale zero pentru produsele originare din țările cel mai puțin dezvoltate, astfel cum sunt menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005 și în anexa I la prezentul regulament. Prezentul contingent tarifar este împărțit pe regiuni conform cantităților stabilite în conformitate cu acordurile care permit regiunilor sau statelor să fie incluse în anexa I; și

(b)

80 000 de tone, exprimate în echivalent de zahăr alb, cu taxe vamale zero pentru produsele originare din regiunile sau țările care nu sunt cel mai puțin dezvoltate și care sunt menționate în anexa I. Prezentul contingent tarifar este împărțit pe regiuni conform cantităților stabilite în conformitate cu acordurile care permit regiunilor sau statelor să fie incluse în anexa I.

3.   Articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 se aplică importurilor înscrise în contingentele tarifare menționate la alineatul anterior.

4.   Normele detaliate pentru împărțirea pe regiuni și punerea în aplicare a contingentelor tarifare prevăzute în prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

Articolul 8

Regimuri tranzitorii

Pentru perioada 1 octombrie 2009-30 septembrie 2012, articolul 7 alineatul (1) nu se aplică importurilor de produse înscrise la codul NC 1701, decât în cazul în care importatorul se angajează să cumpere astfel de produse la un preț reprezentând cel puțin 90 % din prețul de referință (pe bază c.i.f.) prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006 pentru anul de comercializare relevant.

Articolul 9

Mecanismul de salvgardare tranzitoriu aplicabil zahărului

1.   Pentru perioada 1 octombrie 2009-30 septembrie 2015, tratamentul acordat la articolul 7 alineatul (1) pentru importurile de produse înscrise la poziția tarifară 1701 originare din regiunile sau statele menționate la anexa I și care nu sunt cele mai puțin dezvoltate țări menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005, poate fi suspendat în cazul în care:

(a)

importurile originare din regiuni sau state care fac parte din statele ACP și care nu sunt statele cel mai puțin dezvoltate menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005, depășesc următoarele cantități:

(i)

1,38 milioane de tone pentru anul de comercializare 2009-2010,

(ii)

1,45 milioane de tone pentru anul de comercializare 2010-2011,

(iii)

1,6 milioane de tone pentru anii de comercializare 2011/2012-2014/2015; și

(b)

importurile originare din toate statele ACP depășesc 3,5 milioane de tone.

2.   Cantitățile menționate la alineatul (1) litera (a) pot fi subdivizate pe regiune.

3.   Pe perioada prevăzută la alineatul (1), pentru importurile de produse înscrise la poziția tarifară 1701 originare din regiuni sau state menționate în anexa I, este necesară o licență de import.

4.   Suspendarea tratamentului acordat la articolul 7 alineatul (1) se încheie la sfârșitul anului de comercializare în care a fost introdusă.

5.   Normele detaliate privind subdivizarea cantităților prevăzute la alineatul (1) și pentru gestionarea sistemului prevăzut la alineatele (1), (3) și (4) din acest articol și deciziile de suspendare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

Articolul 10

Mecanismul de supraveghere tranzitoriu

1.   Pentru perioada 1 ianuarie 2008-30 septembrie 2015, importurile de produse înscrise la pozițiile tarifare 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98, originare din regiuni sau state menționate în anexa I sunt supuse mecanismului de supraveghere prevăzut la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (13).

2.   Pe baza acelei supravegheri, Comisia verifică dacă există o creștere cumulativă a importurilor unuia sau a mai multor dintre aceste produse originare dintr-o anumită regiune cu un volum de peste 20 % într-o perioadă de douăsprezece luni consecutive, în comparație cu media importurilor anuale pentru cele trei perioade anterioare de câte douăsprezece luni.

3.   În cazul în care este atins nivelul prevăzut la alineatul (2), Comisia analizează configurația schimburilor comerciale, justificarea economică și conținutul de zahăr al acestor importuri. În cazul în care Comisia ajunge la concluzia că astfel de importuri sunt utilizate pentru a eluda contingentele tarifare, regimurile tranzitorii și mecanismul de salvgardare special prevăzut la articolele 7, 8 și 9, aceasta poate suspenda aplicarea articolului 3 alineatul (1) pentru importurile de produse înscrise la pozițiile tarifare 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98, originare din regiuni sau state menționate la anexa I și care nu se regăsesc printre statele cel mai puțin dezvoltate menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005, până la sfârșitul anului de comercializare respectiv.

4.   Normele detaliate pentru gestionarea acestui sistem și deciziile de suspendare se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (14).

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII DE SALVGARDARE GENERALE

Articolul 11

Definiții

În sensul prezentului capitol:

(a)

„industria comunitară” reprezintă totalitatea producătorilor comunitari de produse similare sau aflate în concurență directă, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Comunității sau producătorii comunitari ale căror producții colective de produse similare sau aflate în concurență directă constituie o proporție majoră din producția comunitară totală de astfel de produse;

(b)

„prejudiciu grav” reprezintă o deteriorare generală gravă a situației producătorilor comunitari;

(c)

„riscul producerii unui prejudiciu grav” înseamnă un prejudiciu grav a cărui producere este în mod evident iminentă;

(d)

„disfuncționalități” înseamnă dereglări într-un sector sau o industrie;

(e)

„riscul producerii unor disfuncționalități” înseamnă disfuncționalități a căror producere este în mod evident iminentă.

Articolul 12

Principii

1.   O măsură de salvgardare poate fi impusă în conformitate cu dispozițiile stabilite în prezentul capitol, atunci când produsele originare din regiunile sau statele menționate în anexa I sunt importate în Comunitate în cantități atât de mari și în astfel de condiții încât să provoace sau rișscă să provoace una din următoarele situații:

(a)

un prejudiciu grav industriei comunitare

(b)

disfuncționalități într-un sector al economiei, în special acolo unde aceste disfuncționalități produc probleme sau dificultăți sociale majore care ar putea cauza o gravă deteriorare a situației economice a Comunității sau

(c)

disfuncționalități pe piețele produselor agricole la care face referire anexa I la Acordul OMC privind agricultura sau în cadrul mecanismelor de reglementare a acelor piețe.

2.   O măsură de salvgardare poate fi impusă în conformitate cu dispozițiile stabilite în prezentul capitol, atunci când produsele originare din regiunile sau statele menționate în anexa I sunt importate în Comunitate în cantități atât de mari și în astfel de condiții încât să provoace sau riscă să provoace disfuncționalități ale situației economice dintr-una sau mai multe regiuni comunitare ultraperiferice.

Articolul 13

Stabilirea condițiilor pentru impunerea măsurilor de salvgardare

1.   Stabilirea prejudiciului grav sau a riscului producerii unui prejudiciu grav cuprinde, printre altele, următorii factori:

(a)

volumul importurilor, în special în cazul în care s-a înregistrat o creștere semnificativă a acestuia, fie în termeni absoluți, fie relativi, prin raportarea la producția sau consumul în Comunitate;

(b)

prețul importurilor, în special în cazul în care s-a înregistrat o subcotare a prețurilor în comparație cu prețul unui produs similar în Comunitate;

(c)

impactul ulterior asupra producătorilor comunitari, astfel cum este indicat de evoluțiile anumitor factori economici, precum producția, utilizarea capacității, stocurile, vânzările, cota de piață, scăderea prețurilor sau împiedicarea creșterii prețurilor care ar fi avut loc în mod normal, profitul, randamentul capitalului investit, fluxul de numerar și ocuparea forței de muncă;

(d)

alți factori decât tendințele importurilor, care produc sau ar fi putut produce un prejudiciu producătorilor comunitari vizați.

2.   Stabilirea disfuncționalităților sau a riscului producerii unor disfuncționalități se bazează pe factori obiectivi, cuprinzând următoarele elemente:

(a)

creșterea volumului importurilor, în termeni absoluți sau relativi, prin raportarea la producția comunitară și la importurile din alte surse și

(b)

efectul unor astfel de importuri asupra prețurilor sau

(c)

efectul unor astfel de importuri asupra situației industriei comunitare sau sectorului economic vizat, inclusiv, printre altele, asupra nivelurilor vânzărilor, producției, situației financiare și ocupării forței de muncă.

3.   Pentru a stabili dacă importurile sunt efectuate în condiții care provoacă sau riscă să provoace disfuncționalități pe piețele produselor agricole sau în cadrul mecanismelor de reglementare a acelor piețe, inclusiv regulamentele privind organizarea comună a piețelor, trebuie luați în considerare toți factorii obiectivi relevanți, inclusiv unul sau mai multe din următoarele elemente:

(a)

volumul importurilor în comparație cu nivelurile din anii calendaristici sau de comercializare anteriori, după caz, ale producției și consumului intern și cu nivelurile viitoare planificate în conformitate cu reforma organizării comune a pieței;

(b)

nivelul prețurilor interne în comparație cu prețurile de referință sau țintă după caz, iar în cazul în care nu sunt aplicabile, în comparație cu prețurile medii de pe piața internă din aceeași perioadă a anilor de comercializare anteriori;

(c)

de la 1 octombrie 2015, pe piețele de produse înscrise la poziția tarifară 1701: situații în care prețul mediu pentru zahăr alb pe piața comunitară scade timp de două luni consecutive sub 80 % din prețul mediu pentru zahăr alb pe piața comunitară înregistrat în anul de comercializare anterior.

4.   Pentru a stabili dacă condițiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) sunt îndeplinite în cazul regiunilor ultraperiferice ale Comunității, analizele se limitează la teritoriul regiunii (regiunilor) ultraperiferice în cauză. O atenție deosebită se acordă dimensiunii industriei locale, situației sale financiare și situației ocupării forței de muncă.

Articolul 14

Inițierea procedurii

1.   O anchetă se deschide la cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există probe suficiente care să justifice inițierea unei anchete.

2.   Statele membre informează Comisia în cazul în care din evoluțiile importurilor din oricare din regiunile sau statele menționate în anexa I reiese necesitatea impunerii unor măsuri de salvgardare. Această informare trebuie să cuprindă probele disponibile, stabilite pe baza criteriilor definite la articolul 13. Comisia transmite aceste informații tuturor statelor membre în termen de trei zile lucrătoare.

3.   Consultările cu statele membre au loc în termen de opt zile lucrătoare de la data transmiterii de către Comisie a informațiilor către statele membre, astfel cum este prevăzut la alineatul (2). În cazul în care, în urma consultărilor, există suficiente dovezi pentru a justifica inițierea procedurii, Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Începerea procedurii se realizează în termen de o lună de la data primirii informațiilor din partea unui stat membru.

4.   În cazul în care Comisia, în urma consultărilor cu statele membre, consideră că circumstanțele prevăzute la articolul 12 există, aceasta notifică de îndată regiunea sau statele prevăzute în anexa I vizată (vizate) de intenția sa de a iniția o anchetă. Notificarea poate fi însoțită de o invitație la consultări, în scopul clarificării situației și identificării unei soluții reciproc satisfăcătoare.

Articolul 15

Ancheta

1.   După inițierea procedurii, Comisia deschide o anchetă.

2.   Comisia poate cere statelor membre să îi furnizeze informații, caz în care statele membre iau toate măsurile necesare pentru a da curs oricăror astfel de cereri. În cazul în care aceste informații sunt de interes general sau în cazul în care transmiterea lor a fost solicitată de un stat membru, Comisia transmite informațiile tuturor statelor membre, cu condiția ca acestea să nu fie confidențiale; în cazul în care informațiile sunt confidențiale Comisia transmite un rezumat neconfidențial al acestora.

3.   În cazul unei anchete care se limitează la o regiune ultraperiferică, Comisia poate solicita autorităților locale competente să furnizeze informațiile menționate la alineatul (2), prin intermediul statului membru vizat.

4.   Ancheta, atunci când este posibil, se finalizează în termen de șase luni de la începere. În circumstanțe excepționale, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.

Articolul 16

Instituirea de măsuri de salvgardare provizorii

1.   Măsurile de salvgardare provizorii se aplică în circumstanțe critice, în cazul în care o întârziere ar provoca un prejudiciu dificil de reparat, în conformitate cu o determinare preliminară potrivit căreia circumstanțele prevăzute la articolul 12 există. Comisia adoptă aceste măsuri provizorii după consultarea statelor membre sau, în caz de extremă urgență, după informarea statelor membre. În acest din urmă caz, au loc consultări în cel mult zece zile de la notificarea statelor membre cu privire la măsura luată de Comisie.

2.   Având în vedere situația specială a regiunilor ultraperiferice și vulnerabilitatea acestora în cazul unei creșteri bruște a importurilor, se aplică măsuri de salvgardare provizorii în cazul procedurilor care le privesc, atunci când o determinare preliminară a arătat că importurile au crescut. În acest caz, Comisia informează statele membre cu privire la luarea de măsuri, iar consultările se desfășoară în termen de zece zile de la notificarea statelor membre cu privire la măsura adoptată de Comisie.

3.   În cazul în care un stat membru solicită intervenția imediată a Comisiei și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), Comisia ia o decizie în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea cererii.

4.   Comisia informează de îndată Consiliul și statele membre cu privire la orice decizie luată în temeiul alineatelor (1), (2) și (3). Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termen de o lună de la data la care a fost informat de către Comisie în temeiul prezentului alineat.

5.   Măsurile provizorii pot consta din creșterea taxei vamale asupra produsului vizat până la un nivel care nu depășește taxa vamală aplicată altor membri OMC sau contingentele tarifare.

6.   Măsurile provizorii nu se aplică pe parcursul a cel mult 180 de zile. În cazurile în care măsurile provizorii se limitează la regiunile ultraperiferice, durata aplicării acestora nu poate depăși 200 de zile.

7.   În cazul în care măsurile de salvgardare provizorii sunt abrogate ca urmare a faptului că nu au fost îndeplinite condițiile stabilite la articolele 12 și13, orice taxă percepută în temeiul măsurilor provizorii se rambursează automat.

Articolul 17

Finalizarea anchetei și procedura fără măsuri

În cazul în care măsurile de salvgardare bilaterale se consideră nenecesare și nu există nicio obiecție în cadrul Comitetului consultativ prevăzut la articolul 21, ancheta și procedura se încheie prin decizia Comisiei. În toate celelalte cazuri, Comisia prezintă de îndată Consiliului un raport cu privire la rezultatele consultărilor, însoțit de o propunere de regulament al Consiliului de încheiere a procedurii. Procedura este considerată încheiată în cazul în care Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, nu adoptă o altă decizie în termen de o lună.

Articolul 18

Impunerea de măsuri definitive

1.   În cazul în care elementele de fapt, astfel cum au fost stabilite în final, arată că circumstanțele stabilite la articolul 12, sunt îndeplinite, după caz, Comisia solicită consultări cu regiunea sau statul în cauză, în cadrul mecanismului instituțional corespunzător stabilit în acordurile relevante care permit unei regiuni sau unui stat să fie inclus(ă) în anexa I în vederea găsirii unei soluții reciproc acceptabile.

2.   În cazul în care în termen de treizeci de zile de la data sesizării regiunii sau statului în cauză consultările prevăzute la alineatul (1) nu conduc la o soluție reciproc satisfăcătoare, Comisia, în consultare cu statele membre, ia decizia de impunere a măsurilor de salvgardare bilaterale definitive în termen de douăzeci de zile lucrătoare de la data finalizării perioadei de consultări.

3.   Orice decizie luată de Comisie în temeiul prezentului articol este comunicată Consiliului și statelor membre. Orice stat membru poate, în termen de zece zile lucrătoare de la efectuarea comunicării, sesiza Consiliul cu privire la decizie.

4.   În cazul în care un stat membru sesizează Consiliul cu privire la decizia Comisiei, acesta, hotărând cu majoritate calificată, poate confirma, modifica sau revoca decizia. În cazul în care Consiliul nu adoptă o decizie în termen de o lună de la sesizarea sa, decizia Comisiei se consideră confirmată.

5.   Măsurile definitive pot avea una din următoarele forme:

o suspendare a reducerii nivelului taxei la import pentru produsul vizat originar din regiunea sau statul în cauză,

o creștere a taxei vamale asupra produsului vizat până la un nivel care nu depășește taxa vamală aplicată altor membri OMC,

un contingent tarifar.

6.   Nu se aplică măsuri de salvgardare bilaterale asupra aceluiași produs din aceeași regiune sau stat pentru o perioadă mai scurtă de un an, după ce astfel de măsuri au expirat sau au fost retrase.

Articolul 19

Durata și reexaminarea măsurilor de salvgardare

1.   O măsură de salvgardare rămâne în vigoare numai în perioada necesară pentru a preveni sau remedia prejudiciul grav sau disfuncționalitățile. Această perioadă nu poate depăși doi ani, în afara cazului în care este prelungită, în conformitate cu alineatul (2). În cazul în care măsura se limitează la una sau mai multe regiuni ultraperiferice ale Comunității, perioada de aplicare nu poate depăși patru ani.

2.   Durata inițială a măsurii de salvgardare poate fi prelungită, în mod excepțional, cu condiția stabilirii faptului că măsura de salvgardare este necesară în continuare pentru prevenirea sau remedierea prejudiciului grav sau a disfuncționalităților.

3.   Prelungirile se decid în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament aplicabile anchetelor și prin recurgerea la aceleași proceduri precum cele utilizate la instituirea măsurilor inițiale.

Durata totală de aplicare a unei măsuri de salvgardare nu poate depăși patru ani, inclusiv orice altă măsură provizorie. În cazul unei măsuri limitate la regiunile ultraperiferice, această durată limită se prelungește la opt ani.

4.   În cazul în care durata măsurii de salvgardare depășește un an, aceasta este liberalizată treptat, la intervale periodice, pe perioada aplicării sale, incluzând orice prelungire.

Consultările cu regiunea sau statul în cauză au loc periodic în cadrul organismelor instituționale relevante prevăzute de acorduri în vederea stabilirii unui calendar privind eliminarea lor, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

Articolul 20

Măsuri de supraveghere

1.   Atunci când evoluția importurilor unui produs originar dintr-un stat ACP este de așa manieră încât acestea ar putea duce la una din situațiile menționate la articolul 12, importurile produsului respectiv pot fi supuse unei supravegheri comunitare prealabile.

2.   Decizia de impunere a supravegherii este luată de Comisie.

Orice decizie luată de Comisie în temeiul prezentului articol este comunicată Consiliului și statelor membre. Orice stat membru poate, în termen de zece zile lucrătoare de la efectuarea comunicării, sesiza Consiliul cu privire la decizie.

În cazul în care un stat membru sesizează Consiliul cu privire la decizia Comisiei, acesta, hotărând cu majoritate calificată, poate confirma, modifica sau revoca decizia. În cazul în care Consiliul nu hotărăște în termen de o lună de la sesizarea sa, decizia Comisiei se consideră confirmată.

3.   Măsurile de supraveghere au o perioadă limitată de valabilitate. În lipsa unor dispoziții contrare, acestea nu mai sunt valabile la sfârșitul celei de a doua perioade de șase luni care urmează primei perioade de șase luni de la introducerea măsurilor.

4.   Măsurile de supraveghere pot fi limitate la teritoriul uneia sau mai multor regiuni ultraperiferice ale Comunității, după caz.

5.   Decizia de impunere a măsurilor de supraveghere este comunicată de îndată, pentru informare, organismului instituțional corespunzător competent stabilit în acordurile relevante care permit unei regiuni sau unui stat să fie inclus(ă) în anexa I.

Articolul 21

Consultări

Comitetul consultativ competent, în sensul prezentului capitol, este Comitetul consultativ prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 3285/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind regimul comun aplicabil importurilor (15). În cazul produselor înscrise la codul NC 1701, comitetul competent este asistat de comitetul stabilit în temeiul articolului 39 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

Articolul 22

Măsuri excepționale cu aplicare teritorială limitată

În cazul în care rezultă că condițiile prevăzute pentru adoptarea măsurilor de salvgardare bilaterale sunt îndeplinite într-unul sau mai multe state membre, Comisia, în urma examinării soluțiilor alternative, poate, în mod excepțional și în conformitate cu articolul 134 din tratat, autoriza aplicarea măsurilor de supraveghere sau salvgardare limitate la statul membru sau statele membre în cauză, în cazul în care consideră că măsurile aplicate la acel nivel sunt mai adecvate decât măsurile aplicate pe p întreg teritoriul Comunității. Aceste măsuri trebuie limitate strict în timp și trebuie să afecteze funcționarea pieței interne cât mai puțin posibil.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 23

Adaptarea la progresul tehnic

Prezentul regulament se modifică în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (3) în vederea introducerii oricăror modificări de ordin tehnic impuse de diferențele existente între prezentul regulament și acordurile semnate, care se aplică cu titlu provizoriu, sau încheiate, în conformitate cu articolul 300 din tratat, cu regiunile sau statele menționate în anexa I.

Articolul 24

Comitetul

1.   Comisia este asistată de Comitetul APE de punere în aplicare.

2.   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

3.   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

4.   Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 25

Modificări

Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1964/2005 se elimină.

Articolul 26

Abrogări

Regulamentul (CE) nr. 2285/2002 și Regulamentul (CE) nr. 2286/2002 se abrogă.

Articolul 27

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acord modificat ultima dată prin Acordul din 22 decembrie 2005 (JO L 209, 11.8.2005, p. 27).

(2)  JO L 311, 4.12.1999, p. 1. Acord modificat prin Protocolul adițional din 25 iunie 2005 (JO L 68, 15.3.2005, p. 33).

(3)  JO L 169, 30.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 82, 22.3.1997, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(5)  Decizia nr. 2007/627/CE a Consiliului din 28 septembrie 2007 de denunțare, în numele Comunității, a Protocolului nr. 3 privind zahărul ACP care figurează în Convenția ACP-CEE de la Lomé și a declarațiilor corespunzătoare anexate la această convenție, cuprinse în Protocolul nr. 3 atașat la anexa V la Acordul de parteneriat ACP-CE, cu privire la Barbados, Belize, Republica Congo, Republica Côte d'Ivoire, Republica Insulelor Fiji, Republica Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica Mauritius, Republica Mozambic, Federația Saint Kitts și Nevis, Republica Surinam, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Republica Trinidad și Tobago, Republica Uganda, Republica Zambia și Republica Zimbabwe (JO L 255, 29.9.2007, p. 38).

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO L 348, 21.12.2002, p. 3.

(8)  JO L 348, 21.12.2002, p. 5.

(9)  JO L 316, 2.12.2005, p. 1.

(10)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(11)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament abrogat la 1 septembrie 2008 prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(12)  JO L 58, 28.2.2006, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1260/2007 (JO L 283, 27.10.2007, p. 1).

(13)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(14)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 (JO L 298, 25.11.2000, p. 5).

(15)  JO L 349, 31.12.1994, p. 53. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2200/2004 (JO L 374, 22.12.2004, p. 1).


ANEXA I

Lista regiunilor sau statelor care au finalizat negocierile în sensul articolului 2 alineatul (2)

 

ANTIGUA ȘI BARBUDA

 

COMUNITATEA BAHAMAS

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

REPUBLICA BOTSWANA

 

REPUBLICA BURUNDI

 

REPUBLICA CAMERUN

 

UNIUNEA COMORELOR

 

REPUBLICA CÔTE D'IVOIRE

 

COMUNITATEA DOMINICA

 

REPUBLICA DOMINICANĂ

 

REPUBLICA INSULELOR FIJI

 

REPUBLICA GHANA

 

GRENADA

 

REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA

 

REPUBLICA HAITI

 

JAMAICA

 

REPUBLICA KENYA

 

REGATUL LESOTHO

 

REPUBLICA MADAGASCAR

 

REPUBLICA MAURIȚIUS

 

REPUBLICA MOZAMBIC

 

REPUBLICA NAMIBIA

 

PAPUA NOUA GUINEE

 

REPUBLICA RWANDA

 

FEDERAȚIA SAINT KITTS ȘI NEVIS

 

SAINT LUCIA

 

SAINT VINCENT ȘI GRENADINE

 

REPUBLICA SEYCHELLES

 

REPUBLICA SURINAME

 

REGATUL SWAZILAND

 

REPUBLICA UNITĂ TANZANIA

 

REPUBLICA TRINIDAD-TOBAGO

 

REPUBLICA UGANDA

 

REPUBLICA ZIMBABWE


ANEXA II

Reguli de origine privind

DEFINIȚIA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE” ȘI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

TITLUL I:

Dispoziții generale

Articole

1.

Definiții

TITLUL II:

Definiția noțiunii de „produse originare”

Articole

2.

Condiții generale

3.

Produse obținute integral

4.

Produse prelucrate sau transformate suficient

5.

Operațiuni de prelucrare sau transformare insuficiente

6.

Cumulul originii

7.

Unitatea de luat în considerare

8.

Accesorii, piese de schimb și utilaje

9.

Seturi

10.

Elemente neutre

TITLUL III:

Condiții teritoriale

Articole

11.

Principiul teritorialității

12.

Transportul direct

13.

Expoziții

TITLUL IV:

Dovada de origine

Articole

14.

Condiții generale

15.

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR 1

16.

Certificate de circulație EUR 1 eliberate retroactiv

17.

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR 1

18.

Eliberarea unor certificate de circulație a mărfurilor EUR 1 pe baza unei dovezi de origine eliberate sau întocmite anterior

19.

Condiții pentru întocmirea unei declarații pe factură

20.

Exportator autorizat

21.

Valabilitatea dovezii de origine

22.

Procedura de tranzit

23.

Prezentarea dovezii de origine

24.

Importul eșalonat

25.

Scutiri de la prezentarea dovezii de origine

26.

Procedura de informare în scopuri de cumul

27.

Documente justificative

28.

Păstrarea dovezii de origine și a documentelor justificative

29.

Neconcordanțe și erori formale

30.

Sumele exprimate în euro

TITLUL V:

Metode de cooperare administrativă

Articole

31.

Asistența reciprocă

32.

Controlul dovezilor de origine

33.

Controlul declarației furnizorului

34.

Sancțiuni

35.

Zone libere

36.

Derogări

TITLUL VI:

Ceuta și Melilla

Articole

37.

Condiții speciale

TITLUL VII:

Dispoziții tranzitorii și finale

Articole

38.

Dispoziții tranzitorii pentru mărfurile aflate în tranzit sau în depozit

39.

Apendici

INDEX

APENDICI

APENDICELE1:

Note introductive la lista din prezenta anexă

APENDICELE 2:

Lista prelucrărilor sau a transformărilor necesare asupra unor materiale neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată obține caracter originar

APENDICELE 2A:

Derogările de la lista prelucrărilor sau a transformărilor necesare asupra unor materiale neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată obține caracter originar în conformitate cu articolul 4 din prezenta anexă

APENDICELE 3:

Formular pentru certificatul de circulație a mărfurilor

APENDICELE 4:

Declarație pe factură

APENDICELE 5A:

Declarația furnizorului pentru produse cu caracter originar preferențial

APENDICELE 5B:

Declarația furnizorului pentru produse fără caracter originar preferențial

APENDICELE 6:

Fișa de informații

APENDICELE 7:

Produse cărora nu li se aplică articolul 6 alineatul (5) din prezenta anexă

APENDICELE 8:

Produse pescărești cărora nu li se aplică temporar articolul 6 alineatul (5) din prezenta anexă

APENDICELE 9:

Țări învecinate în curs de dezvoltare

APENDICELE 10:

Produse pentru care dispozițiile privind cumulul prevăzute la articolele 2 alineatul (2) și 6 alineatele (1) și (2) din prezenta anexă se aplică de la 1 octombrie 2015 și pentru care dispozițiile articolului 6 alineatele (5), (9) și (12) din prezenta anexă nu se aplică

APENDICELE 11:

Produse pentru care dispozițiile privind cumulul prevăzute la articolele 2 alineatul (2) și 6 alineatele (1) și (2) din prezenta anexă se aplică de la 1 ianuarie 2010 și pentru care dispozițiile articolului 6 alineatele (5), (9) și (12) din prezenta anexă nu se aplică

APENDICELE 12:

Țările și teritoriile de peste mări

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei anexe:

(a)

„fabricare” reprezintă orice prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operațiunile specifice;

(b)

„material” reprezintă orice ingredient, orice materie primă, orice componentă sau parte etc., utilizat(ă) la fabricarea unui produs;

(c)

„produs” reprezintă produsul obținut, chiar dacă se utilizează ulterior în cursul altei operațiuni de fabricare;

(d)

„mărfuri” reprezintă materialele și produsele;

(e)

„valoarea în vamă” reprezintă valoarea determinată în conformitate cu Acordul din 1994 privind aplicarea articolului VII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (Acord pentru valoarea în vamă al OMC);

(f)

„preț franco fabrică” reprezintă prețul plătit pentru produs producătorului în întreprinderea căruia s-a realizat ultima prelucrare sau transformare, inclusiv valoarea tuturor materialelor utilizate, cu deducerea tuturor taxelor interne care sunt sau pot fi restituite în cazul în care produsul obținut este exportat;

(g)

„valoarea materialelor” reprezintă valoarea în vamă în momentul importului materialelor neoriginare utilizate sau, în cazul în care valoarea respectivă nu se cunoaște sau nu se poate determina, primul preț verificabil plătit pentru materiale în teritoriul în cauză;

(h)

„valoarea materialelor originare” reprezintă valoarea acestor materiale definită la litera (g) aplicată mutatis mutandis;

(i)

„valoarea adăugată” reprezintă prețul franco fabrică al produselor, diminuat cu valoarea în vamă a materialelor importate în Comunitate sau în statele ACP;

(j)

„capitole” și „poziții” reprezintă capitolele și pozițiile (din patru cifre) utilizate în nomenclatură care constituie Sistemul Armonizat de Descriere și Codificare a mărfurilor, denumit în prezenta anexă „Sistemul armonizat” sau „SA”;

(k)

„încadrat” reprezintă încadrarea unui produs sau material la o anumită poziție;

(l)

„transport” reprezintă produsele expediate simultan de către un exportator către un destinatar sau înscrise într-un document de transport unic al exportatorului către destinatar sau, în absența unui astfel de document, înscrise pe o factură unică;

(m)

„teritorii” reprezintă teritoriile, inclusiv apele teritoriale.

(n)

„TTPM” reprezintă țările și teritoriile menționate în apendicele 12.

TITLUL II

DEFINIȚIA NOȚIUNII DE „PRODUSE ORIGINARE”

Articolul 2

Condiții generale

(1)   În sensul aplicării dispozițiilor prezentului regulament, următoarele produse sunt considerate originare din statele ACP menționate la anexa I la prezentul regulament, în sensul prezentei anexe, denumite „statele ACP”:

(a)

produse obținute integral în statele ACP în sensul articolului 3 la prezenta anexă;

(b)

produse obținute în statele ACP și care încorporează materiale care nu au fost obținute integral în acestea, în cazul în care materialele respective au fost supuse unei prelucrări sau transformări suficiente în statele ACP, în sensul articolului 4 la prezenta anexă;

(2)   În sensul punerii în aplicare a alineatului (1), teritoriile statelor ACP se consideră ca fiind un singur teritoriu.

Produsele originare realizate din materiale obținute integral ori prelucrate sau transformate suficient în două sau mai multe state ACP se consideră produse originare din statul ACP în care a avut loc ultima prelucrare sau transformare, în măsura în care prelucrarea sau transformarea efectuată depășește prelucrarea sau transformarea menționată la articolul 5 la prezenta anexă.

(3)   Pentru produsele menționate în apendicele 10 și în apendicele 11, dispozițiile alineatului (2) se aplică numai de la 1 octombrie 2015 și respectiv, de la 1 ianuarie 2010.

Articolul 3

Produse obținute integral

1.   următoarele produse sunt considerate ca fiind obținute integral în statele ACP sau în Comunitate:

(a)

produsele minerale extrase din solul lor sau de pe fundul mărilor sau oceanelor;

(b)

produsele din regnul vegetal care se recoltează pe teritoriul lor;

(c)

animalele vii care se nasc și cresc pe teritoriul lor;

(d)

produsele provenite de la animalele vii care sunt crescute pe teritoriul lor;

(e)

(i)

produsele vânătorești sau produsele pescărești care se găsesc pe teritoriul lor;

(ii)

produsele de acvacultură, inclusiv de maricultură, pentru cazurile în care peștii se nasc și cresc pe teritoriul lor;

(f)

produsele de pescuit maritim și alte produse extrase din mare în afara apelor teritoriale cu ajutorul navelor lor;

(g)

produsele fabricate la bordul navelor-fabrică, exclusiv din produsele prevăzute la litera (f);

(h)

articolele uzate, care nu se mai pot folosi decât pentru recuperarea materiilor prime, inclusiv anvelope pneumatice uzate care nu se mai pot folosi decât pentru reșapări sau pentru a fi folosite ca deșeuri;

(i)

deșeurile provenite din operațiunile de fabricare care se efectuează pe teritoriul lor;

(j)

produsele extrase din solul sau subsolul marin aflat în afara apelor lor teritoriale, cu condiția ca acestea să aibă drepturi exclusive de exploatare a solului sau a subsolului respectiv;

k)

mărfurile care se fabrică pe teritoriul lor, exclusiv din produsele prevăzute la literele (a)-(j).

2.   Expresiile „navele acestora” și „navele fabrică ale acestora” din alineatul (1) literele (f) și (g) nu se aplică decât navelor și navelor fabrică:

(a)

înmatriculate într-un stat membru sau într-un stat ACP;

(b)

care arborează pavilionul unui stat membru sau al unui stat ACP;

(c)

care îndeplinesc una din următoarele condiții:

(i)

cel puțin 50 % dintre acestea sunt în proprietatea cetățenilor unui stat ACP sau unui stat membru

sau

(ii)

sunt în proprietatea unor societăți

care își au sediile sociale și sediile principale în statul ACP sau într-un stat membru; precum și

care sunt în proporție de cel puțin 50 % în proprietatea statului ACP, a instituțiilor publice ale acestuia, sau a cetățenilor statului respectiv sau ai unui stat membru.

3.   Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), Comunitatea recunoaște, la cererea unui stat ACP, navele navlosite sau luate în leasing de statul ACP pentru a întreprinde activități de pescuit în zona sa economică exclusivă ca fiind „navele lor” în următoarele condiții:

(a)

statul ACP a oferit Comunității posibilitatea de a negocia un acord de pescuit, pe care Comunitatea nu a acceptat-o;

(b)

contractele de navlosire sau de leasing sunt acceptate de Comisie ca asigurând posibilități adecvate de dezvoltare a capacității statului ACP de a pescui pentru sine și, în special, ca acordând statului ACP răspunderea pentru gestionarea nautică și comercială a navei puse la dispoziție pe o durată semnificativă.

Articolul 4

Produse prelucrate sau transformate suficient

1.   În sensul aplicării prezentei anexe, produsele care nu sunt obținute integral se consideră prelucrate sau transformate suficient în statele ACP sau în Comunitate, în cazul în care se îndeplinesc condițiile stabilite în lista din apendicele 2 sau alternativ, din apendicele 2A. Condițiile menționate anterior indică, pentru toate produsele reglementate de prezentul regulament, prelucrarea sau transformarea la care trebuie supuse materialele neoriginare utilizate în fabricarea acestor produse și se aplică exclusiv acestor materiale. Prin urmare, în cazul în care un produs care a dobândit caracterul originar îndeplinind condițiile stabilite în lista pentru respectivul produs este utilizat în fabricarea altui produs, condițiile care se aplică pentru produsul în care este încorporat nu i se aplică și nu se ține seama de materialele neoriginare care au putut fi utilizate la fabricarea sa.

2.   Fără a se aduce atingere alineatului (1), materialele neoriginare care, în conformitate cu condițiile stabilite în lista pentru un anumit produs, nu trebuie utilizate în fabricarea acestui produs, cu toate acestea, pot fi utilizate, cu condiția ca:

(a)

valoarea lor totală să nu fie mai mare de 15 % din prețul franco fabrică al produsului;

(b)

prin aplicarea prezentului alineat, să nu se depășească niciunul din procentele indicate în listă în ceea ce privește valoarea maximă a materialelor neoriginare;

Prezentul alineat nu se aplică produselor menționate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat.

3.

(a)

Fără a aduce atingere alineatului (1) și în urma unei notificări prealabile a Comisiei Europene de către un stat ACP din Pacific, produsele pescărești prelucrate înscrise la pozițiile 1604 și 1605, prelucrate sau produse în locații terestre în statul respectiv din materiale neoriginare înscrise la pozițiile 0302 sau 0303 care au fost debarcate într-un port al statului respectiv, sunt considerate prelucrate sau transformate suficient în sensul articolului 2. Notificarea adresată Comisiei precizează avantajele dezvoltării sectorului pescuitului în statul respectiv și cuprinde informațiile necesare cu privire la speciile în cauză, produsele ce urmează a fi fabricate, precum și menționarea cantităților respective vizate.

(b)

Statul ACP din Pacific elaborează un raport către Comunitate cu privire la punerea în aplicare a literei (a), în termen de cel mult trei ani de la notificare.

(c)

litera (a) se aplică fără a aduce atingere măsurilor sanitare și fitosanitare în vigoare la nivelul UE, conservării eficiente și gestionării durabile a resurselor piscicole și sprijinului în combaterea activităților de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate din regiune.

4.   Alineatele (1)-(3) se aplică fără a aduce atingere articolului 5.

Articolul 5

Operațiuni de prelucrare sau transformare insuficiente

1.   Fără a se aduce atingere alineatului (2), operațiunile următoare sunt considerate drept prelucrări sau transformări insuficiente pentru a le fi conferit caracterul originar, indiferent dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4:

(a)

manipulările destinate să asigure conservarea în aceeași stare a produselor în timpul transportului și al stocării acestora (aerisire, întindere, uscare, refrigerare, introducere în saramură, apă sulfuroasă sau alte soluții apoase, extragerea părților deteriorate și operațiuni similare);

(b)

operațiunile simple de îndepărtare a prafului, de cernere, de sortare, de clasificare, de asortare (inclusiv alcătuirea unor seturi de mărfuri), de spălare, de vopsire, de tăiere;

(c)

(i)

schimbările ambalajului și segmentarea și asamblarea pachetelor;

(ii)

Simpla introducere în butelii, în flacoane, în pungi, în casete, în cutii, simpla fixare pe planșete etc., precum și toate celelalte operațiuni simple de ambalare;

(d)

aplicarea chiar pe produse sau pe ambalajele acestora a unor mărci, etichete sau alte semne distinctive similare;

(e)

simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite; amestecul zahărului cu orice alt material;

(f)

simpla asamblare a părților pentru a constitui un produs complet;

(g)

cumulul a două sau mai multe operațiuni prevăzute la literele (a)-(f);

(h)

sacrificarea animalelor;

(i)

decorticarea, înălbirea parțială sau completă, netezirea și glasarea cerealelor sau a orezului;

(j)

operațiunile de colorare a zahărului sau de formare a bucăților de zahăr;

(k)

decojirea, înlăturarea sâmburilor sau curățarea fructelor și legumelor.

2.   Toate operațiunile efectuate într-un stat ACP sau în Comunitate asupra unui produs determinat se iau în considerare împreună pentru a determina dacă prelucrarea sau transformarea la care a fost supus acest produs trebuie considerată insuficientă în sensul alineatului (1).

Articolul 6

Cumulul originii

1.   Materialele originare din Comunitate sau din TTPM se consideră materiale originare din statele ACP atunci când sunt încorporate într-un produs obținut acolo. Nu este necesar ca materialele respective să fi fost supuse unei prelucrări sau unei transformări suficiente, cu condiția să facă obiectul unei prelucrări sau al unei transformări care depășește cele menționate la articolul 5.

2.   Prelucrarea sau transformarea efectuată în Comunitate sau în TTPM se consideră efectuată în statele ACP, în cazul în care materialele sunt supuse unei prelucrări sau transformări ulterioare în statele ACP, care depășește cele menționate la articolul 5.

3.   În scopul determinării originii produselor din TTPM, se aplică dispozițiile prezentei anexe mutatis mutandis.

4.   Pentru produsele menționate în apendicele 10 și apendicele 11, dispozițiile prezentului articol se aplică numai de la 1 octombrie 2015 și respectiv, de la 1 ianuarie 2010.

5.   Sub rezerva dispozițiilor alineatelor (6), (7), (8) și (11), materialele originare din Africa de Sud se consideră originare din statele ACP atunci când sunt încorporate într-un produs obținut acolo, cu condiția ca acestea să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări pe lângă cele prevăzute la articolul 5. Nu este necesar ca materialele respective să fi fost supuse unei prelucrări sau unei transformări suficiente.

6.   Produsele care au obținut statutul de produse originare în temeiul alineatului (5) continuă să fie considerate produse originare în statele ACP numai în cazul în care valoarea adăugată depășește valoarea materialelor utilizate originare din Africa de Sud. În orice alt caz, produsele în cauză se consideră originare din Africa de Sud. La atribuirea originii, nu se ține seama de materialele originare din Africa de Sud care au fost supuse unei prelucrări sau unei transformări suficiente în statele ACP.

7.   Cumulul prevăzut la alineatul (5) nu se aplică produselor menționate în apendicii 7, 10 și 11.

8.   Cumulul prevăzut la alineatul (5) poate fi aplicat produselor cuprinse în lista din apendicele 8 numai în cazul în care taxele vamale pentru aceste produse în cadrul Acordului privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea dintre Comunitatea Europeană și Republica Africa de Sud au fost eliminate. Comisia publică înJurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C) data la care s-au îndeplinit condițiile din prezentul alineat.

9.   Fără a aduce atingere alineatelor (7) și (8), prelucrarea și transformarea efectuate în Africa de Sud se consideră efectuate într-un alt stat membru al SACU (South African Customs Union), în calitate de stat ACP, în cazul în care materialele au fost supuse unei prelucrări sau unei transformări ulterioare în acel stat membru al SACU.

10.   Fără a aduce atingere alineatelor (7) și (8) și la cererea statelor ACP, prelucrarea și transformarea efectuate în Africa de Sud se consideră efectuate în statele ACP, în cazul în care materialele au fost supuse unei prelucrări sau unei transformări ulterioare într-un stat ACP în cadrul unui acord de integrare economică regională.

11.   Asupra solicitărilor statelor ACP se decide în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 247 și 247a din Regulamentul (CEE) 2913/92.

12.   Cumulul prevăzut la alineatul (5) poate fi aplicat numai în cazul în care materialele din Africa de Sud au dobândit statutul de produse originare prin aplicarea regulilor de origine identice cu cele din prezenta anexă. Cumulul prevăzut la alineatele (9) și (10) se poate aplica numai prin aplicarea regulilor de origine identice cu cele prevăzute de prezenta anexă.

13.   La cererea statelor ACP, materialele originare dintr-un stat în curs de dezvoltare învecinat, altul decât un stat ACP, aparținând unei entități geografice coerente, se consideră materiale originare din statele ACP, în cazul în care sunt încorporate într-un produs obținut acolo. Nu este necesar ca materialele respective să fi fost supuse unei prelucrări sau transformări suficiente în cazul în care:

prelucrarea sau transformarea efectuată într-un stat ACP depășește operațiunile cuprinse în lista din articolul 5.

statele ACP, Comunitatea și celelalte țări în cauză au încheiat un acord privind procedurile administrative adecvate care asigură o aplicare corectă a prezentului alineat.

Prezentul alineat nu se aplică produselor din ton încadrate la capitolele 3 sau 16 din Sistemul armonizat și produselor din orez încadrate la codul 1006 în SA.

În scopul determinării dacă produsele sunt originare din țara în curs de dezvoltare învecinată, se aplică dispozițiile prezentei anexe.

Asupra solicitărilor statelor ACP se decide în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 247 și 247a din Regulamentul (CEE) 2913/92. Aceste decizii identifică, de asemenea, produsele pentru care cumulul prevăzut la prezentul alineat nu este permis.

Articolul 7

Unitatea de luat în considerare

1.   Unitatea de luat în considerare în scopul aplicării dispozițiilor prezentei anexe este produsul considerat ca unitate de bază pentru determinarea clasificării pe baza nomenclaturii Sistemului armonizat;

2. În consecință:

(a)

în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de articole este încadrat în Sistemul armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea de luat în considerare;

(b)

în cazul în care un transport constă într-un anumit număr de produse identice încadrate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, dispozițiile prezentei anexe se aplică fiecăruia dintre aceste produse luat individual.

2.   În cazul în care, prin aplicarea regulii generale nr. 5 din Sistemul armonizat, ambalajele sunt încadrate împreună cu produsul pe care îl conțin, ambalajele trebuie considerate ca formând împreună cu produsul un tot în sensul determinării originii.

Articolul 8

Accesorii, piese de schimb și utilaje

Accesoriile, piesele de schimb și utilajele livrate cu un material, o mașină, un aparat sau un vehicul, care fac parte din echipamentul normal și sunt cuprinse în preț sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formând împreună cu materialul, mașina, aparatul sau vehiculul în cauză un tot.

Articolul 9

Seturi

Seturile, în sensul regulii generale nr. 3 din Sistemul armonizat, sunt considerate originare, cu condiția ca toate articolele care intră în compoziția lor să fie originare. Cu toate acestea, un set compus din articole originare și neoriginare este considerat originar în ansamblu, cu condiția ca valoarea articolelor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 10

Elemente neutre

Pentru a determina dacă un produs este originar, nu este necesar să se determine originea elementelor următoare care ar putea fi utilizate în procesul de fabricare:

(a)

energie și combustibili;

(b)

instalații și echipamente;

(c)

mașini și utilaje;

(d)

mărfuri care nu intră și care nu sunt destinate să intre în alcătuirea finală a unui produs.

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 11

Principiul teritorialității

1.   Condițiile stabilite în titlul II din prezenta anexă privind dobândirea caracterului originar trebuie îndeplinite fără întrerupere în statele ACP, sub rezerva dispozițiilor articolului 6.

2.   În cazul în care unele mărfuri originare, exportate din statele ACP, din Comunitate sau din TTPM spre o altă țară se returnează, acestea sunt, sub rezerva dispozițiilor articolului 6, considerate neoriginare, în afară de cazul în care se poate demonstra autorităților vamale:

(a)

că mărfurile returnate sunt aceleași ca cele care au fost exportate; precum și

(b)

că nu au suferit nicio operație peste cea necesară păstrării lor în aceeași stare în perioada cât au rămas în această țară sau au fost exportate.

Articolul 12

Transportul direct

1.   Tratamentul preferențial prevăzut de prezentul regulament se aplică doar produselor care îndeplinesc condițiile prezentei anexe și care sunt transportate direct între teritoriul statelor ACP, Comunitate, TTPM și Africa de Sud în sensul articolului 6, fără a intra pe niciun alt teritoriu. Cu toate acestea, produsele constituind un singur transport pot fi transportate prin alte teritorii, după caz, cu transbordare și depozitare temporară pe aceste teritorii, în măsura în care produsele rămân sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de depozitare și nu sunt supuse altor operațiuni decât descărcarea ori reîncărcarea sau oricărei alte operațiuni destinate să asigure conservarea lor în aceeași stare.

Produsele originare pot fi transportate prin conducte de-a lungul altor teritorii decât cel al unui stat ACP sau al Comunității.

2.   Dovada că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) se furnizează prin prezentarea către autoritățile vamale ale țării de import:

(a)

a unui document de transport unic, pe baza căruia s-a efectuat trecerea din țara exportatoare în țara de tranzit; sau

(b)

a unui certificat eliberat de autoritățile vamale din țara de tranzit ce cuprinde:

(i)

o descriere exactă a produselor;

(ii)

data descărcării și a reîncărcării produselor, cu indicarea navelor sau a altor mijloace de transport utilizate, după caz; precum și

(iii)

certificarea condițiilor în care produsele au rămas în țara de tranzit;

sau

(c)

în lipsa celor menționate anterior, a oricăror documente justificative.

Articolul 13

Expoziții

1.   Produsele originare trimise dintr-un stat ACP pentru expoziție într-un alt stat decât cele menționate la articolul 6 și vândute după expoziție pentru a fi importate în Comunitate beneficiază la import de dispozițiile prezentului regulament, cu condiția de a demonstra autorităților vamale că:

(a)

un exportator a expediat aceste produse dintr-un stat ACP în țara în care este organizată expoziția și că au fost expuse acolo;

(b)

exportatorul a vândut produsele sau le-a cedat unui destinatar din Comunitate;

(c)

produsele au fost expediate în timpul desfășurării expoziției sau imediat după aceea în statul în care au fost trimise pentru expoziție; precum și

(d)

produsele nu au fost folosite, din momentul în care au fost expediate pentru expoziție, în alte scopuri decât cele legate de prezentarea lor la expoziția respectivă.

2.   O dovadă de origine se eliberează sau se întocmește în conformitate cu dispozițiile titlului IV și prezentată în condițiile normale autorităților vamale ale țării de import. Denumirea și adresa expoziției trebuie se indică pe acesta. Atunci când este necesar, poate fi solicitată o dovadă documentară suplimentară privind condițiile în care au fost expuse.

3.   Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau manifestărilor publice similare, cu caracter comercial, industrial, agricol sau meșteșugăresc, altele decât cele organizate în interes privat în magazine sau localuri comerciale și care au ca obiect vânzarea produselor străine și în timpul cărora produsele rămân sub control vamal.

TITLUL IV

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 14

Condiții generale

1.   Produsele originare din statele ACP beneficiază la importul în Comunitate de dispozițiile prezentului regulament prin prezentarea:

(a)

fie a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, al cărui model este prezentat în apendicele 3; sau

(b)

fie, în cazurile specificate la articolul 19 alineatul (1), a unei declarații, al cărei text este prevăzut în apendicele 4, dată de exportator pe o factură, pe o notă de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauză suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor (denumită în continuare „declarație pe factură”).

2.   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), produsele originare în sensul prezentei anexe beneficiază, în cazurile prevăzute la articolul 25, de dispozițiile prezentului regulament fără să fie necesar să se prezinte niciunul dintre documentele menționate anterior.

Articolul 15

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

1.   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de către autoritățile vamale ale țării exportatoare pe baza cererii scrise a exportatorului sau, sub răspunderea acestuia, de către reprezentantul său autorizat.

2.   În acest sens, exportatorul sau reprezentantul său autorizat completează atât certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, cât și formularul de cerere, ale căror modele figurează în apendicele 3. Aceste formulare se completează în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe. Formularele completate de mână trebuie scrise cu cerneală și cu majuscule. Descrierea produselor se face la rubrica destinată acestui scop, fără a se lăsa spații libere între rânduri. În cazul în care rubrica nu se completează integral, trebuie să se traseze o linie orizontală sub ultimul rând al descrierii, spațiul liber fiind barat.

3.   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale ale statului exportator ACP în care se eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză, precum și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezenta anexă.

4.   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de către autoritățile vamale ale unui stat ACP exportator în cazul în care produsele în cauză pot fi considerate produse originare din statele ACP sau din unul din celelalte state menționate la articolul 6 și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezenta anexă.

5.   Autoritățile vamale emitente ale certificatului EUR.1 iau toate măsurile necesare pentru a verifica caracterul originar al produselor și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezenta anexă. În acest sens, autoritățile menționate anterior au dreptul să ceară orice dovadă și să realizeze orice control al conturilor exportatorului sau orice alt control considerat necesar. Autoritățile vamale emitente ale certificatului EUR.1 se asigură, de asemenea, că formularele prevăzute la alineatul (2) sunt completate corespunzător. Acestea verifică, în special, dacă spațiul rezervat descrierii produselor a fost completat astfel încât să se excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă.

6.   Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie indicată în rubrica 11 din certificat.

7.   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziția exportatorului de îndată ce prezentul export a fost efectuat sau asigurat.

Articolul 16

Certificate de circulație EUR.1 eliberate retroactiv

1.   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (7), se poate elibera un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, cu titlu excepțional, după exportul produselor la care se referă:

(a)

în cazul în care nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanțe speciale; sau

(b)

în cazul în care se demonstrează autorităților vamale că un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 a fost eliberat, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.

2.   În scopul punerii în aplicare a alineatului (1), exportatorul indică în cererea sa locul și data exportului produselor la care se referă certificatul EUR.1, precum și motivele solicitării sale.

3.   Autoritățile vamale nu pot elibera retroactiv un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 decât după verificarea concordanței dintre informațiile furnizate în cererea exportatorului și cele din dosarul corespondent.

4.   Certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate retroactiv li se aplică mențiunea următoare:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

5.   Mențiunea la care se face referire la alineatul (4) se inserează în rubrica „Observații” a certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

Articolul 17

Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1

1.   În cazul furtului, al pierderii sau al distrugerii unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, exportatorul poate solicita autorităților vamale emitente eliberarea unui duplicat pe baza documentelor de export pe care le posedă.

2.   Duplicatului astfel eliberat i se aplică mențiunea următoare:

„DUPLICATE”

3.   Mențiunea la care se face referire la alineatul (2) se inserează în rubrica „Observații” a duplicatului certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

4.   Duplicatul, care poartă data eliberării certificatului original EUR.1, produce efecte de la data respectivă.

Articolul 18

Eliberarea certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 pe baza dovezii de origine eliberat sau întocmit anterior

În cazul în care produsele originare se plasează sub controlul unui birou vamal dintr-un stat ACP sau din Comunitate, este posibil să se înlocuiască dovada de origine printr-unul sau mai multe certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 în scopul trimiterii tuturor sau a unei părți din aceste produse oriunde în statele ACP sau în Comunitate. Certificatul (certificatele) de circulație a mărfurilor EUR.1 înlocuitoare este (sunt) eliberat(e) de către biroul vamal sub controlul căruia sunt plasate produsele.

Articolul 19

Condiții pentru întocmirea unei declarații pe factură

1.   O declarație pe factură la care se face referire la articolul 14 alineatul (1) litera (b) poate fi întocmită:

(a)

de către un exportator autorizat, în sensul articolului 20, sau

(b)

de către un exportator pentru orice transport constând în unul sau mai multe colete ce conțin produse originare a căror valoare totală nu depășește 6 000 EUR.

2.   O declarație pe factură se poate întocmi în cazul în care produsele în cauză pot fi considerate produse originare din statele ACP sau din orice alt stat la care se face referire la articolul 6 și în cazul în care îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezenta anexă.

3.   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să fie în măsură să prezinte, în orice moment, la cererea autorităților vamale ale statului exportator, toate documentele adecvate care dovedesc caracterul originar al produselor în cauză, precum și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezenta anexă.

4.   O declarație pe factură este făcută de către exportator prin dactilografiere, ștampilare sau tipărire pe factură, pe nota de livrare sau pe alt document comercial după modelul de text ce figurează în apendicele 4, folosind una dintre versiunile lingvistice stabilite în acea anexă, în conformitate cu dispozițiile de drept intern ale țării exportatoare. În cazul în care declarația este completată de mână, trebuie scrisă cu majuscule, cu cerneală.

5.   Declarațiile pe factură trebuie să fie semnate de mână, în original, de către exportator. Cu toate acestea, un exportator autorizat în sensul articolului 20 nu este obligat să semneze astfel de declarații, cu condiția să prezinte autorităților vamale ale țării exportatoare un angajament scris prin care acceptă întreaga răspundere pentru orice declarație pe factură care îl identifică pe el ca și când ar fi fost semnată în original de el.

6.   O declarație pe factură poate fi întocmită de către exportator atunci când produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiția ca aceasta să fie prezentată în țara importatoare nu mai târziu de doi ani după efectuarea importului produselor la care se referă.

Articolul 20

Exportator autorizat

1.   Autoritățile vamale ale țării exportatoare pot autoriza orice exportator, care efectuează frecvent transporturi de produse în temeiul dispozițiilor prezentului regulament, să întocmească declarații pe factură, indiferent de valoarea produselor în cauză. Un exportator care solicită o astfel de autorizație trebuie să ofere autorităților vamale toate garanțiile necesare pentru a verifica caracterul originar al produselor, precum și îndeplinirea celorlalte condiții ale prezentei anexe.

2.   Autoritățile vamale acordă statutul de exportator autorizat după îndeplinirea condițiilor pe care le consideră necesare.

3.   Autoritățile vamale acordă exportatorului autorizat un număr de autorizație vamală, care trebuie să fie prevăzut pe declarația pe factură.

4.   Autoritățile vamale controlează utilizarea autorizației de către exportatorul autorizat.

5.   Autoritățile vamale pot retrage autorizația în orice moment. Acestea procedează în acest mod atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă garanțiile prevăzute la alineatul (1), nu mai îndeplinește condițiile la care se face referire la alineatul (2) sau se folosește într-un mod incorect de autorizație.

Articolul 21

Valabilitatea dovezii de origine

1.   O dovadă de origine este valabilă timp de zece luni de la data eliberării în țara exportatoare și trebuie prezentată în termenul menționat autorităților vamale ale țării importatoare.

2.   Dovezile de origine care sunt prezentate autorităților vamale ale țării importatoare după expirarea termenului de prezentare prevăzut la alineatul (1) pot fi acceptate în scopul aplicării tratamentului preferențial, atunci când nerespectarea termenului se datorează unor împrejurări excepționale.

3.   În celelalte cazuri de prezentare tardivă, autoritățile vamale ale țării importatoare pot accepta dovezile de origine atunci când produsele au fost prezentate înainte de împlinirea termenului respectiv.

Articolul 22

Procedura de tranzit

Atunci când produsele intră într-un stat ACP, altul decât țara de origine, o perioadă suplimentară de valabilitate de 4 luni începe la data la care autoritățile vamale din țara de tranzit introduc în rubrica 7 din certificatul EUR.1:

mențiunea „tranzit”;

numele țării de tranzit;

ștampila oficială, din care un specimen a fost pus la dispoziția Comisiei, în conformitate cu articolul 31; și

data atestărilor respective.

Articolul 23

Prezentarea dovezii de origine

Dovezile de origine sunt prezentate autorităților vamale ale țării importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în această țară. Autoritățile respective pot solicita o traducere a unei dovezi de origine și pot, de asemenea, să solicite ca declarația de import să fie însoțită de o declarație a importatorului prin care să ateste că produsele îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului regulament.

Articolul 24

Importul eșalonat

În cazul în care, la cererea importatorului și în condițiile stabilite de către autoritățile vamale ale țării importatoare, produsele demontate sau neasamblate în sensul Regulii generale nr. 2 litera (a) din Sistemul Armonizat, încadrate în secțiunile XVI și XVII sau la pozițiile 7308 și 9406 ale Sistemului Armonizat, sunt importate eșalonat, o singură dovadă de origine pentru aceste produse este depusă la autoritățile vamale în momentul importului primei tranșe.

Articolul 25

Scutiri de la prezentarea dovezii de origine

1.   Produsele trimise, sub formă de pachete mici, de către persoane particulare către persoane particulare sau care fac parte din bagajul personal al călătorilor, sunt considerate produse originare, fără a se cere prezentarea unei dovezi de origine, cu condiția ca aceste produse să reprezinte importuri lipsite de orice caracter comercial și să fie declarate de îndată ca îndeplinind condițiile necesare pentru aplicarea prezentei anexe și atunci când nu există nicio îndoiala în ceea ce privește veridicitatea unei astfel de declarații. În cazul produselor expediate prin poștă, această declarație se poate face pe declarația vamală CN22/CN23 sau pe o foaie de hârtie anexată acelui document.

2.   Importurile cu caracter ocazional sau care constau numai în produse pentru uzul personal al destinatarilor, al călătorilor sau al familiilor lor sunt considerate importuri lipsite de orice caracter comercial, dacă, prin natura și cantitatea lor, este evident că nu sunt destinate comercializării.

3.   În plus, valoarea totală a acestor produse nu poate depăși 500 EUR pentru pachetele mici sau 1 200 EUR pentru conținutul bagajelor personale ale călătorilor.

Articolul 26

Procedura de informare în scopuri de cumul

1.   În cazul în care se aplică articolul 2 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (1), dovada caracterului originar în sensul prezentei anexe a materialelor care provin din alte state ACP, Comunitate sau TTPM este dată de certificatul de circulație EUR.1 sau de declarația furnizorului, al cărei model figurează în apendicele 5A, furnizată de exportator în statul sau în TTPM de proveniență.

2.   În cazul în care se aplică articolul 2 alineatul (2), articolul 6 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (9), dovada prelucrării sau a transformării efectuate în celelalte state ACP, în Comunitate, în TTPM sau în Africa de Sud este dată de declarația furnizorului, al cărei model figurează în apendicele 5B, furnizată de exportator în statul sau în TTPM de proveniență.

3.   O declarație separată a furnizorului trebuie furnizată pentru fiecare transport de materiale fie pe factura comercială a acestui transport, fie într-o anexă la această factură sau pe o notă de livrare, sau pe orice alt document comercial legat de acest transport care descrie materialele în cauză cu suficiente detalii pentru a permite identificarea acestora.

4.   Declarația furnizorului poate fi întocmită pe un formular tipizat.

5.   Declarațiile furnizorilor se semnează de mână. Cu toate acestea, în cazul în care factura și declarația furnizorului sunt pe suport electronic, declarația furnizorului nu trebuie semnată de mână, cu condiția ca oficialul responsabil al societății furnizoare să poată fi identificat în conformitate cu cerințele autorităților vamale din statul în care sunt întocmite declarațiile furnizorului. Autoritățile vamale respective pot stabili condițiile de aplicare a prezentului alineat.

6.   Declarațiile furnizorului sunt prezentate biroului vamal competent din statul ACP exportator căruia i s-a solicitat eliberarea certificatului de circulație EUR.1.

7.   Declarațiile furnizorilor și fișele cu informații eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament în conformitate cu articolul 26 din Protocolul nr. 1 la anexa V la Acordul de parteneriat ACP-CE rămân valabile.

Articolul 27

Documente justificative

Documentele la care se face referire la articolul 15 alineatul (3) și la articolul 19 alineatul (3), folosite în scopul de a dovedi că produsele acoperite de un certificat de circulație EUR.1 sau de o declarație pe factură pot fi considerate produse originare dintr-un stat ACP sau dintr-unul dintre celelalte state menționate la articolul 6 și îndeplinesc celelalte condiții din prezenta anexă, se pot prezenta, în special, în formele următoare:

(a)

dovada directă a operațiunilor efectuate de către exportator sau furnizor în scopul obținerii mărfurilor în cauză, cuprinsă, de exemplu, în conturile sale sau contabilitatea sa internă;

(b)

documentele care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau întocmite într-un stat ACP sau într-unul dintre celelalte state menționate la articolul 6, când aceste documente se utilizează în conformitate cu dreptul intern;

(c)

documentele care dovedesc prelucrarea sau transformarea materialelor efectuată în statele ACP, în Comunitate sau în TTPM, eliberate sau întocmite într-un stat ACP, în Comunitate sau în TTPM, când aceste documente se utilizează în conformitate cu dreptul intern;

(d)

certificatele de circulație EUR.1 sau declarațiile pe factură care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau întocmite într-un stat ACP sau într-unul dintre celelalte state menționate la articolul 6 în conformitate cu prezenta anexă.

Articolul 28

Păstrarea dovezii de origine și a documentelor justificative

1.   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație EUR.1 trebuie să păstreze cel puțin trei ani documentele prevăzute la articolul 15 alineatul (3).

2.   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să păstreze cel puțin trei ani copia respectivei declarații pe factură, precum și documentele la care se face referire la articolul 19 alineatul (3).

3.   Autoritățile vamale ale țării exportatoare care eliberează un certificat de circulație EUR.1 trebuie să păstreze cel puțin trei ani formularul de cerere prevăzut la articolul 15 alineatul (2).

4.   Autoritățile vamale ale țării importatoare trebuie să păstreze cel puțin trei ani certificatele de circulație EUR.1 și declarațiile pe factură care le-au fost prezentate.

Articolul 29

Neconcordanțe și erori formale

1.   Constatarea unor mici neconcordanțe între mențiunile făcute pe dovada de origine și cele făcute pe documentele prezentate biroului vamal în vederea îndeplinirii formalităților pentru importul produselor nu anulează, ipso facto, valabilitatea dovezii de origine în cazul în care se stabilește în mod evident că acest document corespunde produsului prezentat.

2.   Erorile formale evidente, precum greșelile de dactilografiere pe dovada de origine, nu trebuie să determine respingerea acestui document în cazul în care aceste erori nu sunt de natură să pună la îndoială corectitudinea declarațiilor făcute în respectivul document.

Articolul 30

Sumele exprimate în euro

1.   În scopul aplicării articolului 19 alineatul (1) litera (b) și a articolului 25 alineatul (3) în cazurile în care produsele sunt facturate într-o monedă alta decât euro, sumele în monedele naționale ale unui stat ACP, ale statelor membre și ale celorlalte state sau teritorii menționate la articolul 6, echivalente cu sumele exprimate în euro se stabilesc anual de către fiecare stat vizat.

2.   Un transport beneficiază de prevederile articolului 19 alineatul (1) litera (b) sau ale articolului 25 alineatul (3) prin referința la moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma stabilită de către statul vizat.

3.   Sumele exprimate în orice monedă națională sunt echivalente în acea monedă națională cu sumele exprimate în euro din prima zi de lucru a lunii octombrie. Sumele sunt comunicate Comisiei până la 15 octombrie și se aplică de la 1 ianuarie anul următor. Comisia notifică toate statele vizate cu privire la sumele relevante.

4.   Un stat poate rotunji în plus sau în minus suma rezultată în urma conversiei în moneda sa națională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită nu poate diferi față de suma rezultată din conversie cu mai mult de 5 %. Un stat își poate menține neschimbată contravaloarea monedei naționale cu o sumă exprimată în euro în cazul în care la momentul ajustării anuale prevăzută la alineatul (3), conversia acelei sume, anterior oricărei rotunjiri, înregistrează o creștere mai mică de 15 % în contravaloarea monedei naționale. Contravaloarea în moneda națională poate fi menținută neschimbată dacă conversia ar rezulta într-o scădere a acelei valori echivalente.

5.   Sumele exprimate în euro sunt examinate de Comisie. Pe parcursul acestei examinări, Comisia ia în considerare dacă este de dorit să se păstreze efectele limitelor respective în termeni reali. În acest scop, acesta poate decide să modifice valorile exprimate în euro.

TITLUL V

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 31

Asistența reciprocă

1.   Statele ACP trimit Comisiei specimene ale ștampilelor folosite, împreună cu adresele autorităților vamale competente să elibereze certificate de circulație EUR.1 și să procedeze la controlul a posteriori al certificatelor de circulație EUR.1 și al declarațiilor pe factură.

Certificatele de circulație EUR.1 și declarațiile pe factură sunt acceptate în scopul aplicării tratamentului preferențial de la data primirii informațiilor de către Comisie.

Comisia trimite aceste informații autorităților vamale ale statelor membre.

2.   Pentru a garanta o aplicare corectă a prezentei anexe, Comunitatea, TTPM și statele ACP își acordă asistență reciprocă, prin intermediul administrațiilor lor vamale competente, pentru controlul autenticității certificatelor de circulație EUR.1, a declarațiilor pe factură sau a declarației furnizorului și verificarea exactității informațiilor furnizate în documentele respective.

Autoritățile consultate furnizează informațiile relevante cu privire la condițiile în care a fost obținut produsul, în special condițiile în care s-au respectat regulile de origine în diferitele state ACP, în statele membre și TTPM în cauză.

Articolul 32

Controlul dovezilor de origine

1.   Controlul a posteriori al dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau de fiecare dată când autoritățile vamale ale țării importatoare au îndoieli fondate în ceea ce privește autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor în cauză sau îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezenta anexă.

2.   În scopul aplicării alineatului (1), autoritățile vamale ale țării importatoare returnează certificatul de circulație EUR.1 și factura, în cazul în care a fost prezentată, declarația pe factură sau o copie a acestor documente autorităților vamale ale țării exportatoare, indicând, după caz, temeiurile de fond sau de formă care justifică o anchetă. Orice documente sau informații obținute care sugerează că informațiile furnizate referitoare la dovada de origine sunt incorecte sunt transmise în sprijinul cererii de control a posteriori.

3.   Controlul este efectuat de către autoritățile vamale ale țării exportatoare. În acest sens, autoritățile menționate anterior au dreptul să ceară orice dovadă și să realizeze orice control al conturilor exportatorului sau orice alt control considerat necesar.

4.   În cazul în care autoritățile vamale ale țării importatoare decid să suspende acordarea tratamentului preferențial pentru produsele în cauză în așteptarea rezultatelor controlului, acestea acordă liberul de vamă importatorului pentru aceste produse, sub rezerva măsurilor conservatorii considerate necesare.

5.   Autoritățile vamale care solicită controlul sunt informate asupra rezultatelor acestuia cât mai curând posibil. Aceste rezultate indică cu claritate dacă documentele sunt autentice și dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare dintr-un stat ACP sau dintr-unul dintre celelalte state menționate la articolul 6 și dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezenta anexă.

6.   În cazul unor îndoieli fondate, dacă în termen de 10 luni de la data cererii de control nu se primește un răspuns sau dacă răspunsul nu conține suficiente informații pentru a determina autenticitatea documentului în cauză sau a originii reale a produselor, autoritățile vamale care solicită controlul refuză acordarea preferințelor, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

7.   În cazul în care procedura de control sau orice altă informație disponibilă pare să indice că dispozițiile prezentei anexe sunt încălcate, se efectuează cu celeritate investigațiile necesare pentru a identifica și preveni astfel de încălcări.

Articolul 33

Controlul declarațiilor furnizorului

1.   Controlul declarațiilor furnizorului se poate efectua aleatoriu sau ori de câte ori autoritățile vamale ale țării importatoare au îndoieli fondate privind autenticitatea documentului sau corectitudinea sau caracterul exhaustiv al informațiilor privind originea reală a materialelor în cauză.

2.   Autoritățile vamale cărora li se prezintă o declarație a furnizorului pot solicita autorităților vamale ale statului în care s-a făcut declarația să emită un certificat informativ, al cărui model figurează în apendicele 6. Alternativ, autoritățile vamale cărora li se prezintă o declarație a furnizorului pot solicita exportatorului să prezinte un certificat informativ emis de autoritățile vamale ale statului în care s-a făcut declarația.

O copie a certificatului informativ se păstrează cel puțin trei ani de către biroul care l-a emis.

3.   Autoritățile vamale solicitante sunt informate asupra rezultatelor controlului cât mai repede posibil. Aceste rezultate indică clar dacă declarația privind statutul materialelor este corectă.

4.   În scopul controlului, furnizorii păstrează cel puțin trei ani un exemplar al documentului care conține declarația împreună cu toate dovezile care arată statutul real al materialelor.

5.   Autoritățile vamale din statul în care declarația furnizorului a fost întocmită pot să solicite orice dovezi și să efectueze orice control necesar verificării corectitudinii declarației furnizorului.

6.   Orice certificat de circulație EUR.1 sau declarație pe factură emisă sau întocmită pe baza unei declarații incorecte a furnizorului este considerată nulă de drept.

Articolul 34

Sancțiuni

Se aplică sancțiuni oricărei persoane care întocmește sau permite întocmirea unui document care conține date inexacte în scopul obținerii unui tratament preferențial pentru produse.

Articolul 35

Zone libere

1.   Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsele comercializate sub acoperirea unei dovezi de origine și care în cursul transportului rămân într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor, nu se înlocuiesc cu alte produse și nu fac obiectul unor manipulări, în afară de cele obișnuite, menite să prevină deteriorarea lor.

2.   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), atunci când unele produse originare sunt importate într-o zonă liberă, sub acoperirea unei dovezi de origine, și sunt supuse unei prelucrări sau transformări, autoritățile vamale competente eliberează un nou certificat EUR.1 la cererea exportatorului, cu condiția ca prelucrarea sau transformarea suferită să fie conformă cu dispozițiile prezentei anexe.

Articolul 36

Derogări

1.   Comisia, din proprie inițiativă sau ca răspuns la solicitarea unei țări beneficiare, poate acorda unei țări beneficiare o derogare temporară de la dispozițiile prezentei anexe, în cazul în care:

a)

factori interni sau externi o privează, temporar, de capacitatea de a se conforma regulilor privind obținerea originii prevăzute în prezenta anexă, atunci când ar fi putut să o facă anterior sau

b)

necesită timp pentru a se putea pregăti în vederea conformării cu regulile de obținere a originii prevăzute în prezenta anexă.

2.   Această derogare temporară se limitează la durata efectului factorilor interni sau externi, care o generează sau la perioada necesară țării beneficiare pentru a se conforma regulilor.

3.   Solicitarea pentru derogare este adresată în scris Comisiei. Solicitarea cuprinde motivele, astfel cum sunt indicate la alineatul (1), privind solicitarea derogării, precum și documente justificative corespunzătoare.

4.   Măsurile luate în temeiul prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 247 și 247a din Regulamentul (CEE) 2913/92.

5. Comunitatea acceptă toate cererile statelor ACP care sunt justificate corespunzător în conformitate cu prezentul articol și care nu pot produce un prejudiciu grav unei industriidin Comunitate.

TITLUL VI

CEUTA ȘI MELILLA

Articolul 37

Condiții speciale

1.   Termenul „Comunitate” folosit în prezenta anexă nu acoperă Ceuta și Melilla. Termenul „produse originare din Comunitate” nu acoperă produsele originare din Ceuta și Melilla.

2.   Dispozițiile prezentei anexe se aplică, mutatis mutandis, pentru a decide dacă produsele pot fi considerate originare din statele ACP atunci când sunt importate în Ceuta și Melilla.

3.   Atunci când produsele obținute integral în Ceuta, Melilla sau în Comunitate sunt supuse unei prelucrări sau unei transformări în statele ACP, acestea se consideră obținute integral în statele ACP.

4.   Prelucrările sau transformările efectuate în Ceuta, Melilla sau în Comunitate se consideră a fi efectuate în statele ACP, atunci când materialele sunt supuse unei prelucrări sau transformări ulterioare în statele ACP.

5.   În scopul punerii în aplicare a alineatelor (3) și (4) din prezentul articol, operațiunile insuficiente menționate la articolul 5 nu sunt considerate prelucrări sau transformări.

6.   Ceuta și Melilla sunt considerate un singur teritoriu.

TITLUL VII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 38

Dispoziții tranzitorii pentru mărfurile aflate în tranzit sau în depozit

1.   Dispozițiile prezentului regulament se pot aplica mărfurilor exportate din oricare dintre regiunile sau statele menționate în anexa I, care sunt însoțite de certificate de circulație EUR.1 eliberate în conformitate cu articolul 15 din Protocolul 1 la anexa V la Acordul de parteneriat ACP-UE peste zece luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2.   Dispozițiile prezentului regulament se pot aplica mărfurilor exportate din oricare dintre regiunile sau statele menționate în anexa I care sunt în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe și care la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt, fie în tranzit, fie stocate în depozite vamale în Comunitate, fie în zone libere, cu condiția prezentării autorităților vamale ale țării importatoare, în termen de zece luni de la data respectivă, a unui certificat de circulație EUR.1 eliberat retroactiv de către autoritățile vamale din țara exportatoare însoțit de documente care să arate că mărfurile au fost transportate direct, în conformitate cu dispozițiile articolului 12 din prezenta anexă.

Articolul 39

Apendici

Apendicii la prezenta anexă fac parte integrantă din aceasta.

Apendicele 1

Note introductive la lista din prezenta anexă

Nota 1:

În listă sunt prevăzute, pentru toate produsele, condițiile care se impun pentru ca acestea să poată fi considerate suficient prelucrate sau transformate în sensul articolului 4 la anexa II.

Nota 2:

1.   Primele două coloane din listă descriu produsul obținut. Prima coloană precizează numărul poziției sau al capitolului din Sistemul Armonizat, iar a doua coloană conține descrierea mărfurilor care sunt prevăzute la această poziție sau la acest capitol în cadrul sistemului. În continuarea mențiunilor din primele două coloane este menționată o normă în coloana 3 sau 4. În cazul în care, în anumite cazuri, numărul din prima coloană este precedat de „ex”, acesta indică faptul că norma din coloana 3 sau 4 nu se aplică decât pentru partea de poziție descrisă în coloana 2.

2.   În cazul în care în coloana 1 sunt grupate mai multe numere de poziții sau este menționat un număr de capitol, iar produsele care sunt prevăzute în coloana 2 sunt, în consecință, descrise în temeni generali, norma aferentă enunțată în coloana 3 sau 4 se aplică tuturor produselor care, în cadrul Sistemului Armonizat, sunt încadrate la diferitele poziții ale capitolului respectiv sau la pozițiile grupate.

3.   În cazul în care în listă există mai multe norme aplicabile diverselor produse de la aceeași poziție, fiecare liniuță cuprinde descrierea aferentă părții de poziție care face obiectul normei aferente din coloana 3 sau 4.

4.   În cazul în care în continuarea mențiunilor din primele două coloane este prevăzută o normă în fiecare dintre coloanele 3 și 4, exportatorul are posibilitatea de a alege să aplice norma din coloana 3 sau norma din coloana 4. În cazul în care nu există o normă privind originea în coloana 4, se aplică norma enunțată în coloana 3.

Nota 3:

1.   Dispozițiile articolului 4 din anexa privind produsele care au dobândit caracterul originar și sunt utilizate pentru fabricarea altor produse se aplică indiferent dacă acest caracter a fost dobândit în fabrica în care sunt utilizate aceste produse sau în altă fabrică din Comunitate sau din statele ACP.

Exemplu:

Un motor de la poziția 8407, pentru care norma prevede că valoarea substanțelor neoriginare care pot fi utilizate nu trebuie să depășească 40 % din prețul franco fabrică, este fabricat din „eboșe de forjă din oțeluri aliate” de la poziția ex 7224.

În cazul în care această eboșă a fost obținută în Comunitate prin forjarea unui lingou neoriginar, eboșa astfel obținută a dobândit deja caracterul de produs originar prin aplicarea normei prevăzute în lista pentru produsele de la poziția ex 7224. Această eboșă poate fi luată în considerare în continuare ca produs originar la calcularea valorii motorului, indiferent dacă a fost fabricată în aceeași fabrică în care a fost fabricat motorul sau în altă fabrică din Comunitate. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie deci luată în considerare la stabilirea valorii materialelor neoriginare utilizate.

2.   Norma menționată în listă reprezintă suma minimă de prelucrare sau transformare solicitată și desfășurarea unei mai mari prelucrări sau transformări îi conferă, de asemenea, caracterul de caracter originar; dimpotrivă, realizarea unui nivel mai redus de prelucrare sau transformare nu poate conferi caracterul originar. Aceasta, în cazul în care o normă prevede că pot fi utilizate materiale neoriginare care se află într-un anumit stadiu de elaborare, utilizarea respectivelor substanțe aflate într-un stadiu mai puțin avansat este, de asemenea, autorizată, în timp ce utilizarea respectivelor substanțe aflate într-un stadiu mai avansat nu este autorizată.

3.   Fără a se aduce atingere notei 3.2, în cazul în care o normă indică faptul că pot fi utilizate „materiale de la toate pozițiile”, materialele de la aceeași poziție cu produsul pot fi, de asemenea, utilizate, sub rezerva specificării unor restricții specifice în cadrul aceleiași norme. Cu toate acestea, expresia „fabricare pe bază de materiale de la orice poziție, inclusiv materiale de la poziția …” implică faptul că pot fi utilizate numai materialele încadrate la aceeași poziție ca și produsul a cărui descriere diferă de descrierea produsului așa cum apare în coloana 2 din listă.

4.   În cazul în care o normă din listă precizează că un produs poate fi fabricat din mai multe materiale, acest lucru înseamnă că pot fi utilizate una sau mai multe dintre aceste substanțe. Evident, norma nu implică faptul că toate aceste substanțe trebuie utilizate.

Exemplu:

Norma aplicabilă țesăturilor de la pozițiile 5208-5212 prevede că pot fi utilizate fibre naturale și, de asemenea, printre altele, și acele substanțe chimice. Această normă nu implică faptul că fibrele naturale și substanțele chimice trebuie utilizate simultan; este posibilă utilizarea uneia sau a alteia dintre aceste materiale sau chiar a celor două împreună.

5.   În cazul în care o normă prevede, în listă, că un produs trebuie fabricat dintr-un anumit material, această condiție nu împiedică, în mod evident, utilizarea altor materiale care, având aceeași natură, nu se încadrează în norma respectivă. (Vezi și nota 6.3 privind textilele).

Exemplu:

Norma privind produsele alimentare preparate de la poziția 1904 care exclude în mod expres utilizarea cerealelor și a derivatelor lor nu interzice utilizarea sărurilor minerale, a substanțelor chimice sau a altor aditivi în măsura în care nu sunt obținute din cereale.

Cu toate acestea, norma respectivă nu se aplică produselor care, deși nu pot fi fabricate din materiale specificate pe listă, pot fi fabricate dintr-un material având aceeași natură într-un stadiu de fabricație anterior.

Exemplu:

În cazul unui obiect de îmbrăcăminte de la ex capitolul 62 fabricat din materiale nețesute, în cazul în care se prevede că acest articol poate fi obținut numai din fire neoriginare, nu este posibilă utilizarea materialelor nețesute, chiar în cazul în care se stabilește că materialele nețesute nu pot fi obținute în mod normal din fire. În astfel de situații, materialul care poate fi folosit este cel aflat în stadiul de prelucrare imediat anterior obținerii firelor, adică fibrele.

6.   În cazul în care o normă din listă prevede două procentaje pentru valoarea maximă a materialelor neoriginare care pot fi utilizate, aceste procentaje nu pot fi adunate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare utilizate nu poate depăși în niciun caz procentajul maxim prevăzut. Se înțelege că procentajele specifice care se aplică materialelor specifice nu trebuie depășite ca urmare a acestor dispoziții.

Nota 4:

1.   Expresia „fibre naturale” este utilizată în listă pentru a face referire la fibre altele decât fibrele artificiale sau sintetice. Expresia trebuie limitată la stadiile anterioare filării, inclusiv deșeurile și, în absența unor dispoziții contrare, include fibrele care au fost cardate, dărăcite sau altfel prelucrate pentru filare, dar nefilate.

2.   Expresia „fibre naturale” include părul de cal de la poziția 0503, mătasea de la poziția 5002 și 5003 și lâna, părul fin și părul grosier de la pozițiile 5101-5105, fibrele de bumbac de la pozițiile 5201-5203 și celelalte fibre de origine vegetală de la pozițiile 5301-5305.

3.   Expresiile „paste textile”, „substanțe chimice” și „substanțe destinate fabricării hârtiei” utilizate în listă denumesc substanțele care nu sunt încadrate la capitolele 50-63, care pot fi utilizate pentru fabricarea fibrelor sau a firelor sintetice sau artificiale sau a firelor sau a fibrelor de hârtie.

4.   Expresia „fibre sintetice sau artificiale discontinue” utilizată în listă include cablurile din filamente, fibrele discontinue și deșeurile de fibre sintetice sau artificiale discontinue de la pozițiile 5501-5507.

Nota 5:

1.   Atunci când se face trimitere la prezenta notă introductivă pentru un anumit produs din listă, condițiile prevăzute în coloana 3 nu trebuie aplicate diverselor materiale textile de bază utilizate pentru fabricarea acestui produs în cazul în care, luate în considerare împreună, acestea reprezintă 10 % sau mai puțin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de bază utilizate. (A se vedea și notele 5.3 și 5.4 de mai jos).

2.   Cu toate acestea, toleranța menționată în nota 5.1 se aplică numai produselor care reprezintă amestecuri realizate din unul sau mai multe materiale textile de bază.

Substanțele textile de bază sunt următoarele:

mătase,

lână,

păr grosier de animale,

păr fin de animale,

păr de cal,

bumbac,

substanțe utilizate pentru fabricarea hârtiei și hârtia,

in,

cânepă,

iută și alte fibre liberiene,

sisal și alte fibre textile din genul agave,

nucă de cocos, abaca, ramie și alte fibre textile vegetale,

filamente sintetice,

filamente artificiale,

filamente conductoare de electricitate,

fibre sintetice discontinue de polipropilenă,

fibre sintetice discontinue de poliester,

fibre sintetice discontinue de poliamidă,

fibre sintetice discontinue de poliacrilonitril,

fibre sintetice discontinue de polimidă,

fibre sintetice discontinue de politetrafluor-etilenă,

fibre sintetice discontinue de sulfură de polifenil,

fibre sintetice discontinue de clorură de polivinil,

alte fibre sintetice discontinue,

fibre artificiale discontinue de vâscoză,

alte fibre artificiale discontinue,

fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieteri, eventual împletite,

fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de poliester, eventual împletite,

produse de la poziția 5605 (fire metalice și fire metalizate) formate dintr-un miez care constă fie într-o bandă îngustă de aluminiu, fie într-o peliculă de material plastic acoperită sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de material plastic cu un lipici transparent sau colorat,

celelalte produse de la poziția 5605.

Exemplu:

Un fir de la poziția 5205 obținut din fire de bumbac de la poziția 5203 și din fire sintetice discontinue de la poziția 5506 este un fir mixt. Din acest motiv, fibrele sintetice discontinue neoriginare care nu îndeplinesc normele privind originea (care impun fabricarea din materiale chimice sau paste textile) pot fi utilizate până la un nivel de 10 % din greutatea firului.

Exemplu:

O țesătură din lână de la poziția 5112 obținută din fire de lână de la poziția 5107 și fire din fibre sintetice discontinue de la poziția 5509 este o țesătură mixtă. De aceea, firele sintetice care nu îndeplinesc normele privind originea (care impun fabricarea din materiale chimice sau paste textile) sau firele de lână care nu îndeplinesc normele privind originea (care impun fabricarea din fibre naturale necardate sau nedărăcite, sau prelucrate altfel pentru filare) sau o combinație a acestor două tipuri de fire pot fi utilizate cu condiția ca greutatea lor să nu depășească 10 % din greutatea țesăturii.

Exemplu:

O țesătură textilă plușată de la poziția 5802 fabricată din fire de bumbac de la poziția 5205 și o țesătură din bumbac de la poziția 5210 se consideră produs mixt numai în cazul în care țesătura de bumbac este o țesătură mixtă care a fost fabricată din fire încadrate la două poziții diferite sau în cazul în care firele de bumbac utilizate sunt mixte.

Exemplu:

În cazul în care țesătura textilă plușată în cauză este fabricată din fire de bumbac de la poziția 5205 și dintr-o țesătură sintetică de la poziția 5407, este evident că cele două fire utilizate sunt două materiale textile diferite și țesătura textilă plușată este un produs mixt.

3.   În cazul produselor care încorporează „fire de poliuretan segmentate cu segmente flexibile de polieter, eventual împletite”, toleranța este de 20 % în ceea ce privește firele.

4.   În cazul produselor formate dintr-un miez care constă fie într-o bandă îngustă de aluminiu, fie într-o peliculă de material plastic acoperită sau nu de pulbere de aluminiu, cu o lățime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două pelicule de material plastic, toleranța este de 30 % în ceea ce privește miezul.

Nota 6:

1.   Pentru produsele textile confecționate pentru care există în listă o notă de subsol care face trimitere la prezenta notă, pot fi utilizate garnituri și accesorii din materiale textile care nu respectă norma stabilită în coloana 3 din listă în ceea ce privește produsul confecționat respectiv, cu condiția ca greutatea lor să nu depășească 10 % din greutatea totală a tuturor materialelor textile incluse.

Garniturile și accesoriile din substanțe textile în cauză sunt cele definite în capitolele 50-63. Căptușelile și furniturile nu sunt considerate garnituri sau accesorii.

2.   Garniturile, accesoriile sau alte materiale utilizate care conțin materiale textile nu trebuie să îndeplinească condițiile din coloana 3, chiar și în cazul în care nu sunt reglementate de nota 3.5.

3.   În conformitate cu nota 3.5, garniturile, accesoriile sau celelalte produse neoriginare care nu conțin materiale textile pot fi utilizate fără restricții în cazul în care nu pot fi fabricate din materialele din coloana 3.

De exemplu (1), în cazul în care o normă din listă prevede pentru un anumit articol din materiale textile, de exemplu, o bluză, că trebuie utilizate fire, acest lucru nu împiedică utilizarea articolelor din metal, cum sunt nasturii, deoarece aceștia nu pot fi fabricați din materiale textile.

4.   În cazul în care se aplică o normă privind procentajul, valoarea garniturilor și a accesoriilor trebuie luată în considerare la calcularea valorii materialelor neoriginare încorporate.

Nota 7:

1.   În sensul poziției ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 și ex 3403, „tratamentele specifice” sunt următoarele:

(a)

Distilare în vid;

(b)

Redistilare printr-un procedeu de fracționare avansată (2);

(c)

Cracare;

(d)

Reformare;

(e)

Extracție cu solvenți selectivi;

(f)

Procesul cuprinde toate operațiunile următoare: tratarea cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizare cu agenți alcalini; decolorare și purificare cu pământ natural activ, pământ activat, mangal sau bauxită;

(g)

Polimerizare;

(h)

Alchilare;

(i)

Izomerizare.

2.   „Tratamentele specifice” în sensul pozițiilor 2710, 2711 și 2712 sunt următoarele:

(a)

Distilare în vid;

(b)

Redistilare printr-un procedeu de fracționare avansată (2);

(c)

Cracare;

(d)

Reformare;

(e)

Extracție cu solvenți selectivi;

(f)

Procesul cuprinde toate operațiunile următoare: tratarea cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizare cu agenți alcalini; decolorare și purificare cu pământ natural activ, pământ activat, mangal sau bauxită;

(g)

Polimerizare;

(h)

Alchilare;

(i)

Izomerizare;

(j)

Desulfurare cu hidrogen, numai pentru uleiurile grele care se clasifică la poziția ex 2710, constând într-o reducere de minimum 85 % a conținutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

deparafinarea printr-un procedeu altul decât filtrarea, numai pentru produsele care se clasifică la poziția 2710;

(l)

Tratarea cu hidrogen la o presiune de peste 20 bari și o temperatura peste 250 Celsius, cu utilizarea unui catalizator, altul decât pentru desulfurare, când hidrogenul constituie un element activ într-o reacție chimică, numai pentru uleiurile grele clasificate la poziția ex 2710. Tratarea suplimentară cu hidrogen a uleiurilor lubrifiante clasificate la poziția ex 2710 (de exemplu, hidrofinisarea sau decolorarea), cu scopul, în special, de a îmbunătăți culoarea sau stabilitatea, nu este considerată a fi tratament specific;

(m)

Distilarea atmosferică, numai pentru uleiurile grele care se clasifică la poziția ex 2710 cu condiția ca sub 30 % din volum, inclusiv pierderile, să distileze la 300 °C, după metoda ASTM D 86;

(n)

Tratamentul prin descărcări electrice de înaltă frecvență, numai pentru produsele care se clasifică la poziția ex 2710.

3.   În sensul pozițiilor ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 și ex 3403, operațiunile simple cum sunt curățarea, decantarea, desărarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obținerea unui conținut de sulf prin amestec de produse cu conținuturi diferite de sulf și toate combinațiile acestor operațiuni sau ale unor operațiuni similare nu conferă caracterul originar.


(1)  Prezentul exemplu este numai cu titlu explicativ. Nu este obligatoriu din punct de vedere juridic.

(2)  A se vedea nota explicativă complementară nr. 4 litera (b) din capitolul 27 din Nomenclatura Combinată.

Apendicele 2

Lista prelucrărilor sau transformărilor necesare asupra unor materiale neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată obţine caracter originar

Nu toate produsele menţionate în listă sunt reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, este necesară consultarea celorlalte părţi ale prezentului regulament.

Poziţia SA Nr.

Denumirea produsului

Prelucrări sau transformări necesare asupra unor materiale neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată obţine caracter originar

(1)

(2)

(3) sau (4)

Capitolul 01

Animale vii

Toate animalele de la capitolul 1 folosite trebuie obţinute integral

 

Capitolul 02

Carne şi organe comestibile

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 1 şi 2 utilizate trebuie obţinute integral

 

ex capitolul 03

Peşti şi crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, cu excepţia:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 3 utilizate trebuie obţinute integral

 

0304

Fileuri de peşte, alte tipuri de carne de peşte (fie că sunt sau nu tocate) proaspete, refrigerate sau congelate

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 3 utilizate nu depăşeşte 15 % din preţul franco fabrică al produsului

 

0305

Peşte uscat, sărat sau în saramură; peşte afumat, fie că este preparat înainte sau în timpul afumării; făină, pudră şi pelete de peşte, adecvate pentru consum uman

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 3 utilizate nu depăşeşte 15 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 0306

Crustacee, în cochilie sau nu, uscate, sărate sau în saramură; crustacee, în cochilie, preparate prin fierbere în refrigerate sau nu, congelate, uscate, sărate sau în saramură, făină, pudră şi pelete de crustacee, adecvate pentru consum uman

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 3 utilizate nu depăşeşte 15 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 0307

Moluşte, în cochilie sau nu, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice altele decât crustaceele şi moluştele, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră şi pelete de crustacee, adecvate pentru consum uman

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 3 utilizate nu depăşeşte 15 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 04

Lapte şi produse lactate; ouă de pasăre; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nespecificate şi neincluse în altă parte; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 4 utilizate trebuie obţinute integral

 

0403

Lapte acru, lapte şi smântână covăsite, iaurt, chefir şi alte sortimente de lapte şi smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori sau aromatizate sau cu adaos de fructe, nuci sau de cacao

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolul 4 utilizate trebuie obţinute integral;

sucurile de fructe (cu excepţia sucurilor de ananas, de lămâi mici sau de grepfrut) de la poziţia 2009 utilizate trebuie deja să fie originare;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 05

Produse de origine animală, nespecificate şi neincluse în altă parte; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 5 utilizate trebuie obţinute integral

 

ex 0502

Păr de porc sau de mistreţ, preparat

Curăţare, dezinfectare, triere şi îndreptare a părului de porc sau de mistreţ

 

Capitolul 06

plante vii şi produse de floricultură; produse de floricultură; plante tăiate şi frunziş ornamental

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolul 6 utilizate trebuie obţinute integral;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 07

Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 7 utilizate trebuie obţinute integral

 

Capitolul 08

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni

Fabricare în cadrul căreia:

toate fructele utilizate trebuie obţinute integral;

valoarea tuturor materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 09

Cafea, ceai, maté şi mirodenii; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 9 utilizate trebuie obţinute integral

 

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată coji şi pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conţinând cafea indiferent de proporţiile amestecului

Fabricare din materiale de la orice poziţie

 

0902

Ceai, chiar aromatizat

Fabricare din materiale de la orice poziţie

 

ex 0910

Amestecuri de mirodenii

Fabricare din materiale de la orice poziţie

 

Capitolul 10

Cereale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 10 utilizate trebuie obţinute integral

 

ex capitolul 11

Produse ale industriei morăritului; malţ; amidon şi fecule; inulină; gluten de grâu; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia legumele, tuberculii şi rădăcinile de la poziţia 0714 sau fructele utilizate trebuie obţinute integral

 

ex 1106

Făină, griş şi pudră din legume cu păstaie uscate de la poziţia 0713

Uscare şi măcinare a legumelor păstăi de la poziţia 0708

 

Capitolul 12

Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie şi furaje

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 12 utilizate trebuie obţinute integral

 

1301

Şelac; gume, răşini, gume-răşini şi oleorăşini (de exemplu, balsamuri), naturale

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor de la poziţia 1301 utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

1302

Seve şi extracte vegetale; substanţe pectice, pectinaţi şi pectaţi; agar-agar şi alte mucilagii şi agenţi de mărire a vâscozităţii, derivate din produse vegetale, chiar modificate:

 

 

Mucilagii şi agenţi de mărire a vâscozităţii derivaţi din produse vegetale, chiar modificaţi

Fabricare pe bază de mucilagii şi agenţi de mărire a vâscozităţii nemodificaţi

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 14

Materiale pentru împletit de origine vegetală; preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 14 utilizate trebuie obţinute integral

 

ex capitolul 15

Grăsimi şi uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

1501

Grăsime de porc (inclusiv untură) şi grăsime de pasăre, altele decât cele de la poziţiile 0209 sau 1503:

 

 

Grăsimi din oase sau deşeuri

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, cu excepţia materialelor de la poziţiile 0203, 0206 sau 0207 sau a oaselor de la poziţia 0506

 

Altele

Fabricare pe bază de carne sau de organe comestibile de animale din specia porcină de la poziţiile 0203 sau 0206 sau din carne sau din organe comestibile de păsări de la poziţia 0207

 

1502

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziţia 1503:

 

 

Grăsimi din oase sau deşeuri

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, cu excepţia materialelor de la poziţiile 0201, 0202, 0204 sau 0206 sau a oaselor de la poziţia 0506

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 2 utilizate trebuie obţinute integral

 

1504

Grăsimi şi uleiuri şi fracţiunile lor, de peşte sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

 

 

Fracţiuni solide

Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv din alte materiale de la poziţia 1504

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2 şi 3 utilizate trebuie obţinute integral

 

ex 1505

Lanolină rafinată

Fabricare pe bază de usuc de la poziţia 1505

 

1506

Alte grăsimi şi uleiuri animale şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

 

 

Fracţiuni solide

Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv din alte materiale de la poziţia 1506

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 2 utilizate trebuie obţinute integral

 

1507-

1515

Uleiuri vegetale şi fracţiunile lor:

 

 

Uleiuri de soia, de arahide, de palmier, de cocos (de copra), de sâmburi de palmier sau de babassu, de tung, de „oleococa”, de „oiticica”, ceară de mirt, ceară de Japonia, fracţiuni de uleiuri de jojoba şi uleiuri destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării produselor pentru alimentaţia umană

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

Fracţiuni solide, cu excepţia celor de ulei de jojoba

Fabricare pe bază de alte materiale de la poziţiile 1507-1515

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate trebuie obţinute integral

 

1516

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, hidrogenate parţial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolul 2 utilizate trebuie obţinute integral;

toate materialele vegetale utilizate trebuie obţinute integral. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele de la poziţiile 1507, 1508, 1511 şi 1513

 

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracţiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile şi uleiurile alimentare şi fracţiunile acestora de la poziţia 1516

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele de la capitolele 2 şi 4 utilizate trebuie obţinute integral;

toate materialele vegetale utilizate trebuie obţinute integral. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele de la poziţiile 1507, 1508, 1511 şi 1513

 

ex capitolul 16

Preparate din carne, din peşte sau din crustacee, din moluşte sau din alte nevertebrate acvatice; cu următoarele excepţii:

Fabricare pe bază de animale de la capitolul 1.

 

1604 şi

1605

Preparate şi conserve din peşte; caviar şi înlocuitori ai caviarului preparate din icre de peşte;

Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 3 utilizate nu depăşeşte 15 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 17

Zaharuri şi produse zaharoase; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă şi zaharoză chimic pură, în stare solidă, la care s-au adăugat aromatizanţi sau coloranţi

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 17 utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza şi fructoza (levuloză) chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanţi sau coloranţi; înlocuitori de miere, chiar amestecaţi cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate:

 

 

Maltoză sau fructoză chimic pure

Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv din alte materiale de la poziţia 1702

 

Alte zaharuri, în stare solidă, la care s-au adăugat aromatizanţi sau coloranţi

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 17 utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate trebuie să fie deja originare

 

ex 1703

Melase rezultate din extracţia sau rafinarea zahărului, la care s-au adăugat aromatizanţi sau coloranţi

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 17 utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolata albă)

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 18

Cacao şi preparate din cacao

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

1901

Extracte de malţ; preparate alimentare din făină, crupe, griş, amidon, fecule sau extracte de malţ, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la poziţiile 0401-0404 care nu conţin cacao sau care conţin cacao sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte:

 

 

Extracte de malţ

Fabricare pe bază de cereale de la capitolul 10

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanţe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni; cuşcuş, chiar preparat:

 

 

care conţin carne, organe, peşti, crustacee sau moluşte într-o proporţie de sub 20 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia cerealele şi derivatele lor utilizate (cu excepţia grâului dur şi a derivatelor sale) trebuie obţinute integral

 

Care conţin carne, organe, peşti, crustacee sau moluşte într-o proporţie de peste 20 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia:

cerealele şi derivatele lor utilizate (cu excepţia grâului dur şi a derivatelor sale) trebuie obţinute integral;

toate materialele de la capitolele 2 şi 3 trebuie obţinute integral

 

1903

Tapioca şi înlocuitorii săi preparaţi din fecule, sub formă de fulgi, granule, bobiţe, criblură sau alte forme similare

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, cu excepţia feculei de cartofi de la poziţia 1108

 

1904

Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunţe preparate (cu excepţia făinei, a crupelor şi a grişului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte

Fabricare:

pe bază de materiale ne care nu sunt încadrate la poziţia 1806;

în care cerealele şi făina (cu excepţia grâului dur şi a derivatelor sale, precum şi a porumbului din varietatea Zea indurata) utilizate trebuie obţinute integral (1);

în care valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

1905

Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu adaos de cacao; hostii, caşete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi şi produse similare

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, cu excepţia materialelor de la capitolul 11

 

ex capitolul 20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părţi de plante; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia fructele şi legumele utilizate trebuie obţinute integral

 

ex 2001

Ignami, batate şi părţi comestibile similare de plante cu un conţinut de amidon sau de fecule de minimum 5 % din greutate, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 2004 şi

ex 2005

Cartofi sub formă de făină, griş sau fulgi, pregătiţi sau conservaţi altfel decât în oţet sau acid acetic

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

2006

Legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 17 utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

2007

Dulceţuri, jeleuri, marmelade, piureuri şi paste de fructe, obţinute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 2008

Fructe cu coajă, fără adaos de zahăr sau de alcool

Fabricare în cadrul căreia valoarea fructelor cu coajă şi a seminţelor oleaginoase originare de la poziţiile 0801, 0802 şi 1202-1207 utilizate nu trebuie să depăşească 60 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Unt de arahide; amestecuri pe bază de cereale; miez de palmier; porumb

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

Altele cu excepţia fructelor şi a fructelor cu coajă, pregătite altfel decât cu apă sau vapori, fără adaos de zahăr, congelate

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

2009

Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 21

Preparate alimentare diverse; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

2101

Extracte, esenţe şi concentrate de cafea, de ceai sau de maté şi preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită şi alţi înlocuitori prăjiţi de cafea şi extractele, esenţele şi concentratele lor

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

cicoarea utilizată trebuie obţinută integral

 

2103

Preparate pentru sosuri şi sosuri preparate; condimente şi produse de asezonare amestecate; făină de muştar şi muştar preparat:

 

 

Preparate pentru sosuri şi sosuri preparate; condimente şi produse de asezonare amestecate

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate făina de muştar sau muştarul preparat

 

Făină de muştar şi muştar preparat

Fabricare din materiale de la orice poziţie

 

ex 2104

Supe şi ciorbe şi preparate pentru supe şi ciorbe

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, cu excepţia legumelor preparate sau conservate de la poziţiile 2002-2005

 

2106

Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 22

Băuturi, lichide alcoolice şi oţet; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

strugurii sau materialele derivate din struguri utilizate trebuie obţinute integral

 

2202

Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate şi alte băuturi nealcoolice, cu excepţia sucurilor de fructe sau de legume de la poziţia 2009

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 17 utilizate nu trebuie să depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului;

sucurile de fructe utilizate (cu excepţia sucurilor de ananas, de lămâi mici şi de grepfrut) trebuie să fie deja originare

 

2207

Alcool etilic nedenaturat cu o tărie alcoolică în volum de minimum 80 % vol; alcool etilic şi alte distilate denaturate, de orice concentraţie

Fabricare:

pe bază de materiale care nu sunt încadrate la poziţiile 2207 sau 2208,

în care strugurii şi materialele derivate din struguri utilizate trebuie să fie obţinute integral sau în care, în cazul în care toate celelalte substanţe utilizate sunt deja originare, se poate utiliza tescovina în proporţie de cel mult 5 % din volum

 

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 %; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

Fabricare:

pe bază de materiale care nu sunt încadrate la poziţiile 2207 sau 2208;

în care strugurii şi materialul derivat din struguri utilizat trebuie să fie obţinut integral sau în care, în cazul în care toate celelalte substanţe utilizate sunt deja originare, se poate utiliza tescovina în proporţie de cel mult 5 % din volum

 

ex capitolul 23

Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 2301

Făină de balenă; făină, pudră şi aglomerate sub formă de pelete din peşte sau crustacee, din moluşte sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaţiei umane

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolele 2 şi 3 utilizate trebuie obţinute integral

 

ex 2303

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului din porumb (cu excepţia substanţelor concentrate de înmuiere), cu un conţinut de proteine calculat în materia uscată de peste 40 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia porumbul utilizat trebuie obţinut integral

 

ex 2306

Turte şi alte reziduuri solide rezultate din extracţia uleiului de măsline, având un conţinut de ulei de măsline de peste 3 %

Fabricare în cadrul căreia măslinele utilizate trebuie obţinute integral

 

2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Fabricare în cadrul căreia:

cerealele, zahărul, melasa, carnea sau laptele utilizate trebuie să fie deja originare;

toate materialele de la capitolul 3 utilizate trebuie obţinute integral

 

ex capitolul 24

Tutun şi înlocuitori de tutun prelucraţi; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele de la capitolul 24 utilizate trebuie obţinute integral

 

2402

Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

Fabricare în cadrul căreia cel puţin 70 % din tutunul neprelucrat sau din deşeurile de tutun de la poziţia 2401 utilizate trebuie să fie deja originare

 

ex 2403

Tutun pentru fumat

Fabricare în cadrul căreia cel puţin 70 % din tutunul neprelucrat sau din deşeurile de tutun de la poziţia 2401 utilizate trebuie să fie deja originare

 

ex capitolul 25

Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 2504

Grafit natural cristalin, îmbogăţit cu carbon, purificat şi măcinat

Îmbogăţire a conţinutului de carbon, purificare şi măcinare a grafitului cristalin brut

 

ex 2515

Marmură, chiar debitată, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară cu o grosime de cel mult 25 cm

Debitarea, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, a marmurei (chiar în cazul în care este deja tăiată cu ferăstrăul) cu o grosime de peste 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, gresie şi alte pietre pentru cioplit sau pentru construcţii, chiar debitate, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară cu o grosime de cel mult 25 cm.

Debitarea, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, a pietrei (chiar în cazul în care este deja tăiată cu ferăstrăul) cu o grosime de peste 25 cm

 

ex 2518

Dolomită calcinată

Calcinarea dolomitei necalcinate

 

ex 2519

Carbonat de magneziu natural (magnetită) introdus în recipiente ermetice şi oxid de magneziu, chiar pur sau nu, cu excepţia magneziei topite şi a magneziei calcinate total (sinterizată)

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, poate fi utilizat carbonatul natural de magneziu (magnezie)

 

ex 2520

Ghipsuri special preparate pentru tehnica dentară

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 2524

Azbest

Fabricare pe bază de minereu de azbest (concentrat de azbest)

 

ex 2525

Pudră de mică

Măcinare de mică sau de deşeuri de mică

 

ex 2530

Pământuri colorate, calcinate sau pulverizate

Calcinare sau măcinare de pământuri colorate

 

Capitolul 26

Minereuri, zgură şi cenuşă

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 27

Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 2707

Uleiuri la care greutatea constituenţilor aromatici depăşeşte greutatea constituenţilor nearomatici, similare uleiurilor minerale obţinute prin distilarea gudronului de huilă la temperaturi înalte, care distilează în proporţie de de peste 65 % din volum la o temperatură de până la 250 °C (inclusiv amestecurile de white spirit şi benzol), destinate utilizării drept carburanţi sau combustibili

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

ex 2709

Uleiuri brute din minerale bituminoase

Distilare pirogenată a mineralelor bituminoase

 

2710

Uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase, altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite şi necuprinse în altă parte, care conţin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase şi pentru care aceste uleiuri constituie elemente de bază

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (3)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

2711

Gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (3)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

2712

Vaselină; parafină, ceară de petrol microcristalină, ceară din praf de cărbune (slack wax), ozocherită, ceară de lignit, ceară de turbă, alte tipuri de ceară minerală şi produse similare obţinute prin sinteză sau prin alte procedee, chiar colorate

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (3)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

2713

Cocs de petrol, bitum de petrol şi alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

2714

Bitumuri şi asfalturi, naturale; şisturi şi nisipuri bituminoase; asfaltiţi şi roci asfaltice

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

2715

Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural, de bitum de petrol, de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral (de exemplu, mastic bituminos, „cut-backs”)

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

ex capitolul 28

Produse chimice anorganice; compuşi organici sau anorganici ai metalelor preţioase, ai metalelor de pământuri rare, ai elementelor radioactive sau ai izotopilor; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 2805

„Mischmetall”

Fabricare prin tratament electrolitic sau termic în care valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 2811

Trioxid de sulf

Fabricare pe bază de dioxid de sulf

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 2833

Sulfat de aluminiu

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 2840

Perborat de sodiu

Fabricare pe bază de tetraborat de disodiu pentahidrat

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 29

Produse chimice organice; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 2901

Hidrocarburi aciclice utilizate drept carburant sau combustibil

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

ex 2902

Hidrocarburi ciclanice şi ciclenice (cu excepţia azulenelor), benzen, toluen şi xilen, utilizate drept carburant sau combustibil

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 2905

Alcoolaţi metalici ai alcoolilor de la prezenta poziţie şi ai etanolului

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv pe bază de alte materiale de la poziţia 2905. Cu toate acestea, alcoolaţii metalici de la prezenta poziţie pot fi utilizaţi, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

2915

Acizi monocarboxilici aciclici saturaţi şi anhidridele, halogenurile, peroxizii şi peroxiacizii lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la poziţiile 2915 şi 2916 utilizate nu trebuie să depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 2932

Eteri interni şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la poziţia 2909 utilizate nu trebuie să depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Acetali ciclici şi semiacetali interni şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

Fabricare din materiale de la orice poziţie

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

2933

Compuşi heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la poziţiile 2932 şi 2933 utilizate nu trebuie să depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

2934

Acizii nucleici şi sărurile lor; alţi compuşi heterociclici

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie. Cu toate acestea, valoarea tuturor materialelor de la poziţiile 2932, 2933 şi 2934 utilizate nu trebuie să depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 30

Produse farmaceutice; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

 

3002

Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fracţiuni ale sângelui, produse imunologice modificate, chiar obţinute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (excluzând drojdiile) şi produse similare:

 

 

Produse formate din doi sau mai mulţi constituenţi amestecaţi în scopuri terapeutice sau profilactice ori neamestecate pentru utilizare, prezentate sub formă de doze sau condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv pe bază de alte materiale de la poziţia 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele prevăzute alături, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele:

 

 

– –

sânge uman

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv pe bază de alte materiale de la poziţia 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele prevăzute alături, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

– –

sânge animal preparat în vederea utilizării terapeutice sau profilactice

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv pe bază de alte materiale de la poziţia 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele prevăzute alături, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

– –

fracţiuni ale sângelui altele decât antiseruri, hemoglobină, globuline din sânge şi serum-globuline

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv pe bază de alte materiale de la poziţia 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele prevăzute alături, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

– –

hemoglobină, globuline din sânge şi serum-globuline

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv pe bază de alte materiale de la poziţia 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele prevăzute alături, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

– –

altele

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv pe bază de alte materiale de la poziţia 3002. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele prevăzute alături, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3003 şi

3004

Medicamente (cu excepţia produselor de la poziţiile 3002, 3005 sau 3006):

 

 

Obţinute pe bază de amicacin de la poziţia 2941

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele de la poziţia 3003 sau 3004, cu condiţia ca valoarea lor, în total, să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiile de la poziţia 3003 sau 3004, cu condiţia ca valoarea lor, în total, să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 31

Îngrăşăminte; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3105

Îngrăşăminte minerale sau chimice conţinând două sau trei din următoarele elemente fertilizante: azot, fosfor şi potasiu; alte îngrăşăminte; produsele de la acest capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de cel mult 10 kg, cu următoarele excepţii:

azotat de sodiu

cianamidă calcică

sulfat de potasiu

sulfat de potasiu cu magneziu

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 32

Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivaţii lor; pigmenţi şi alte substanţe colorante; vopsele şi lacuri; masticuri; cerneluri; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3201

Tanini şi sărurile lor, eterii, esterii şi alţi derivaţi ai acestor produse

Fabricare pe bază de extracte tanante de origine vegetală

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

3205

Lacuri colorante; preparate prezentate în nota 3 la prezentul capitol, bazate pe lacuri colorante (4)

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, cu excepţia materialelor de la poziţiile 3203, 3204 şi 3205. Cu toate acestea, materialele de la poziţia 3205 pot fi utilizate, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 33

Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă şi preparate cosmetice; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

3301

Uleiuri esenţiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele aşa-zise „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorăşini de extracţie; concentratele de uleiuri esenţiale în grăsimi, în uleiuri saturate, în tipuri de ceară sau produse similare, obţinute prin extracţie sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esenţiale; ape distilate aromatice şi soluţii apoase ale uleiurilor esenţiale

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv pe bază de materiale reluate într-o altă „grupă” (5) de la prezenta poziţie. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi grupă ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 34

Săpunuri, agenţi de suprafaţă organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreţinere, lumânări şi articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” şi preparate dentare pe bază de ipsos; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3403

Preparate lubrifiante care conţin mai puţin de 70 % în greutate uleiuri petroliere sau din minerale bituminoase

Operaţiuni de rafinare şi/sau unul sau mai multe tratamente specifice (2)

sau

Alte operaţiuni, în care toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

3404

Ceară artificială şi ceară preparată:

 

 

Pe bază de parafină, de ceară de petrol sau de minerale bituminoase, de reziduuri de parafină

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului

 

Altele

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, cu următoarele excepţii:

uleiuri hidrogenate care prezintă caracteristicile cerurilor de la poziţia 1516;

acizi graşi cu compoziţie chimică nedefinită şi alcooli graşi industriali care prezintă caracteristicile cerurilor de la poziţia 3823;

materiale de la poziţia 3404

Aceste materiale pot fi totuşi utilizate, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 35

Substanţe albuminoide; amidon şi fecule modificate; cleiuri; enzime; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

3505

Dextrine şi alte amidonuri şi fecule modificate (de exemplu, amidonuri şi fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:

 

 

Eteri şi esteri de amidon sau de fecule

Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv din alte materiale de la poziţia 3505

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Altele

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, cu excepţia materialelor de la poziţia 1108

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3507

Enzime preparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 36

Explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 37

Produse fotografice sau cinematografice; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

3701

Plăci şi filme fotografice plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decât hârtia, cartonul sau textilele; filme fotografice plane cu developare şi tragere instantanee, sensibilizate, neimpresionate, chiar în încărcătoare:

 

 

Filme fotografice color cu developare şi tragere instantanee, în încărcătoare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea de la poziţia 3701 sau 3702. Cu toate acestea, materialele de la poziţia 3702 pot fi utilizate, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea de la poziţia 3701 sau 3702. Cu toate acestea, materialele de la poziţiile 3701 şi 3702 pot fi utilizate, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

3702

Pelicule fotografice sensibilizate, neimpresionate, în role, din alte materiale decât hârtia, cartonul sau textilele; pelicule fotografice cu developare şi tragere instantanee, în role, sensibilizate, neimpresionate

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de cea de la poziţia 3701 sau 3702

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

3704

Plăci, pelicule, filme, hârtii, cartoane şi textile fotografice, impresionate, dar nedevelopate

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate trebuie încadrate la o poziţie diferită de poziţiile 3701-3704

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 38

Produse diverse ale industriei chimice; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3801

Grafit coloidal sub formă de suspensie în ulei şi grafit semicoloidal; paste carbonate pentru electrozi

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Pastă de grafit constând dintr-un amestec de grafit în proporţie de peste 30 % în greutate şi de uleiuri minerale

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziţia 3403 utilizate nu depăşeşte 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3803

Ulei de tal rafinat

Rafinarea uleiului de tal brut

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3805

Esenţă rezultată din prelucrarea lemnului cu sulfat, epurată

Epurare care include distilarea sau rafinarea esenţei brute de terebentină cu sulfat

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3806

Gume esteri

Fabricare pe bază de acizi rezinici

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3807

Gudron de lemn (smoală vegetală sau gudron de lemn)

Distilare a gudronului de lemn

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

3808

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare şi regulatori de creştere pentru plante, dezinfectanţi şi produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu panglici, meşe şi lumânări cu sulf şi hârtie specială contra muştelor)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3809

Agenţi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanţelor colorante şi alte produse şi preparate (de exemplu, produse pentru scrobit şi preparate pentru mordansare) de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite şi necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3810

Preparate pentru decaparea metalelor; flux de sudură sau de lipire şi alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste şi pulberi din metale şi din alte materiale pentru sudură sau lipire; preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3811

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanţi, amelioratori de vâscozitate, aditivi anticorozivi şi alţi aditivi preparaţi, pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzină) sau pentru alte lichide utilizate în aceleaşi scopuri ca şi uleiurile minerale:

 

 

Aditivi preparaţi pentru uleiuri lubrifiante care conţin uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziţia 3811 utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3812

Preparate numite „acceleratori de vulcanizare”; plastifianţi compuşi pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite şi necuprinse în altă parte; preparate antioxidante şi alţi stabilizatori compuşi pentru cauciuc sau materiale plastice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3813

Preparate şi încărcături pentru aparate extinctoare; grenade şi bombe extinctoare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3814

Solvenţi şi diluanţi organici compuşi, nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate concepute pentru îndepărtarea lacurilor şi a vopselelor

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3818

Elemente chimice dopate pentru utilizarea lor în electronică, sub formă de discuri, plachete sau forme similare; compuşi chimici dopaţi în vedea utilizării lor în electronică

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3819

Lichide pentru frâne hidraulice şi alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu conţin sau care conţin sub 70 % din greutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3820

Preparate antigel şi lichide preparate pentru degivrare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3822

Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport şi reactivi de diagnostic sau de laborator preparaţi, chiar prezentaţi pe un suport, alţii decât cei de la poziţia 3002 sau 3006

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3823

Acizi graşi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli graşi industriali.

 

 

Acizi graşi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

Alcooli graşi industriali

Fabricare pe bază de materiale de la orice poziţie, inclusiv celelalte materiale de la poziţia 3823

 

3824

Lianţi preparaţi pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice şi preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând din amestecuri de produse naturale), nedenumite şi necuprinse în altă parte; produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite şi necuprinse în altă parte

 

 

Produsele următoare de la prezenta poziţie:

– –

Lianţi preparaţi pentru tipare şi miezuri de turnătorie, pe bază de produse răşinoase naturale

– –

Acizi naftenici, sărurile lor insolubile în apă şi esterii lor

– –

Sorbitol altul decât cel de la poziţia 2905

– –

Sulfonaţi de petrol, cu excepţia sulfonaţilor de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofenaţi din uleiuri de minerale bituminoase şi sărurile lor

– –

Schimbători de ioni

– –

Compoziţii absorbante pentru desăvârşirea vidului din tuburile sau valvele electrice

– –

Oxizi de fier alcanizaţi pentru purificarea gazului

– –

Ape amoniacale şi amoniac brut provenind de la epurarea gazului de iluminat

– –

Acizi sulfonaftenici, sărurile lor insolubile în apă şi esterii lor

– –

Amestecuri de săruri care au anioni diferiţi

– –

Uleiuri de fuzel şi ulei Dippel

– –

Paste pe bază de gelatină pentru reproduceri grafice, chiar pe suport de hârtie sau de material textile

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 20 % din preţul franco fabricã al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3901-

3915

Materiale plastice sub forme primare; deşeuri, şpan, talaşţ şi spărturi de materiale plastice; cu excepţia produselor de la poziţiile ex 3907 şi 3912, pentru care se aplică normele prezentate în continuare:

 

 

Produse de omopolimerizare de adiţie în care unul dintre monomeri contribuie cu mai mult de 99 % în greutate la conţinutul total de polimeri

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 39 utilizate nu trebuie să depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului (6)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor de la capitolul 39 utilizate nu trebuie să depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului (6)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3907

Copolimeri obţinuţi din copolimeri policarbonaţi şi copolimeri acrilonitril-butadien-stiren (ABS)

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale de la aceeaşi poziţie ca şi produsul, cu condiţia ca valoarea lor să nu depăşească 50 % din preţul franco fabricã al produsului (6)

 

Poliester

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor de la capitolul 39 utilizate nu trebuie să depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului şi/sau fabricarea pe bază de policarbonat de tetrabrom (bifenol A)

 

3912

Celuloză şi derivaţii ei chimici, nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte, sub forme primare

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor de la aceeaşi poziţie ca şi produsul respectiv nu depăşeşte 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

3916-

3921

Semifabricate şi articole din material plastic; cu excepţia produselor de la poziţiile ex 3916, ex 3917, ex 3920 şi ex 3921, pentru care se aplică normele prezentate în continuare:

 

 

Produse plate prelucrate altfel decât la suprafaţă sau decupate sub altă formă decât pătrată sau dreptunghiulară; alte produse prelucrate altfel decât la suprafaţă

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 39 utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

Altele:

 

 

– –

Produse de omopolimerizare de adiţie în care unul dintre monomeri contribuie cu mai mult de 99 % în greutate la conţinutul total de polimeri

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea materialelor de la capitolul 39 utilizate nu trebuie să depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului (6)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

– –

Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor din capitolul 39 utilizate nu depăşeşte 20 % din preţul franco fabrică al produsului (6)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3916 şi

ex 3917

Profile şi tuburi

Fabricare în cadrul căreia:

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea materialelor de la aceeaşi poziţie ca şi produsul utilizate nu depăşeşte 20 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 3920

Folii sau pelicule de ionomeri

Fabricare dintr-o sare parţială de material termoplastic, care este un copolimer al etilenei şi al acidului metacrilic parţial neutralizat cu ioni metalici, în principal de zinc şi de sodiu

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

Folii de celuloză regenerată, de poliamide sau de polietilenă

Fabricare în cadrul căreia valoarea materialelor de la aceeaşi poziţie ca şi produsul respectiv nu depăşeşte 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 3921

Benzi metalizate din materiale plastice

Fabricare din benzi foarte transparente din poliester, cu o grosime mai mică de 23 microni (7)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

3922-

3926

Articole din materiale plastice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 40

Cauciuc şi articole din cauciuc; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 4001

Plăci din crep pentru tălpi

Laminare de folii de cauciuc natural

 

4005

Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau în plăci, foi sau benzi

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate, cu excepţia cauciucului natural, nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

4012

Anvelope pneumatice reşapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru pneuri şi „flapsuri”, din cauciuc:

 

 

Anvelope pneumatice reşapate şi bandaje din cauciuc

Reşaparea anvelopelor pneumatice şi a bandajelor uzate

 

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziţie, cu excepţia substanţelor de la poziţiile 4011 sau 4012

 

ex 4017

Articole din cauciuc durificat

Fabricare din cauciuc durificat

 

ex capitolul 41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) şi piei finite; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 4102

Piei brute de ovine fără lână

Îndepărtarea lânii de pe pieile de ovine cu lână

 

4104-

4107

Piei brute sau piei finite depărate, prelucrate, altele decât pieile brute sau pieile finite de la poziţiile 4108 sau 4109

Reargăsirea pieilor finite preargăsite

sau

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

4109

Piei lăcuite şi lăcuite stratificate; piei metalizate

Fabricare din piei de la poziţiile 4104-4107, cu condiţia ca valoarea acestora să nu depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 42

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de şelărie; articole de voiaj, bagaje de mână şi produse similare; produse din intestine de animale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 43

Blănuri şi blănuri artificiale; articole din acestea; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 4302

Blănuri tăbăcite sau apretate, asamblate:

 

 

În formă dreptunghiulară, de cruce şi forme similare

Înălbire sau vopsire, precum şi tăierea şi asamblarea blănurilor tăbăcite sau apretate, neasamblate

 

Altele

Fabricare din blănuri tăbăcite sau apretate, neasamblate

 

4303

Articole de îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte şi alte articole din blană

Fabricare din blănuri tăbăcite sau apretate, neasamblate de la poziţia 4302

 

ex capitolul 44

Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn; cărbune de lemn cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 4403

Lemn tăiat simplu cu colţuri egale

Fabricare din lemn brut, cojit sau nu sau ecarisat

 

ex 4407

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

Şlefuire, geluire sau lipire prin asamblare cap la cap

 

ex 4408

Foi pentru placaj şi foi pentru furnir cu o grosime de cel mult 6 mm, îmbinate; alte lemne tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime de cel mult 6 mm, şlefuite, geluite sau lipite prin asamblare cap la cap

Îmbinare, şlefuire, geluire sau lipire prin asamblare cap la cap

 

ex 4409

Lemn, profilat în lungul unuia sau mai multor canturi sau feţe sau capete chiar geluit, şlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap:

 

 

Şlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap

Şlefuire sau lipire prin asamblare cap la cap

 

Baghete şi forme de lemn

Transformare în baghete sau forme de lemn

 

ex 4410-

ex 4413

Baghete şi forme de lemn pentru mobile, rame, decoraţiuni interioare, conducte electrice şi alte articole similare

Transformare în baghete sau forme de lemn

 

ex 4415

Lăzi, lădiţe, coşuri, cilindri şi ambalaje similare din lemn

Fabricare din scânduri netăiate pe dimensiune

 

ex 4416

Butoaie, cuve, putini şi alte produse de dogărie şi părţile lor din lemn

Fabricare din lemn pentru doage, eventual tăiat pe cele două feţe principale, dar neprelucrat în alt mod

 

ex 4418

Lucrări de tâmplărie şi piese de dulgherie din lemn pentru construcţii

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, se pot utiliza panouri celulare de lemn sau şindrile („shingles” şi „shakes”)

 

Baghete şi forme de lemn

Transformare în baghete sau forme de lemn

 

ex 4421

Lemn pentru chibrituri; cuie de lemn pentru încălţăminte

Fabricare din lemn de la orice poziţie, cu excepţia lemnului de la poziţia 4409

 

ex capitolul 45

Plută şi articole din plută; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

4503

Articole din plută naturală

Fabricare din plută de la poziţia 4501

 

Capitolul 46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau de nuiele; coşuri împletite şi împletituri

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

Capitolul 47

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deşeuri şi maculatură)

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 48

Hârtie şi carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 4811

Hârtii şi cartoane simplu imprimate în linii sau foi de formă pătrată

Fabricare din produse folosite la fabricarea hârtiei din capitolul 47

 

4816

Hârtii carbon, hârtii aşa-zise „autocopiante” şi alte hârtii pentru copiere sau transfer (altele decât cele de la poziţia 4809), hârtii stencil şi plăci offset, din hârtie, chiar ambalate în cutii

Fabricare din produse folosite la fabricarea hârtiei din capitolul 47

 

4817

Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărţi poştale neilustrate şi cărţi poştale pentru corespondenţă, din hârtie sau carton; cutii, mape şi articole similare, din hârtie sau carton, conţinând un set de articole de corespondenţă

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 4818

Hârtie igienică

Fabricare din produse folosite la fabricarea hârtiei din capitolul 47

 

ex 4819

Cutii, saci, pungi, cornete şi alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau straturi subţiri din fibre celulozice

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 4820

Blocuri de hârtie pentru scrisori

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză şi straturi subţiri din fibre celulozice, decupate la dimensiune

Fabricare din produse folosite la fabricarea hârtiei din capitolul 47

 

ex capitolul 49

Cărţi, ziare, imagini imprimate şi alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate şi planuri; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

4909

Cărţi poştale imprimate sau ilustrate; cartoane imprimate care cuprind felicitări, mesaje personale sau anunţuri, chiar ilustrate, cu sau fără plicuri, garnituri sau aplicaţii

Fabricare din materiale de la orice poziţie, cu excepţia celor de la poziţia 4909 sau 4911

 

4910

Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detaşabile:

 

 

Calendare numite „perpetue” sau calendare al căror bloc interschimbabil este montat pe un suport care nu este de hârtie sau de carton

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare din materiale de la orice poziţie, cu excepţia celor de la poziţia 4909 sau 4911

 

ex capitolul 50

Mătase; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 5003

Deşeuri de mătase (inclusiv gogoşi nedepănabile, deşeuri de fire şi destrămătură), cardate sau pieptănate

Cardare sau pieptănare a deşeurilor de mătase

 

5004-

ex 5006

Fire de mătase şi fire din deşeuri de mătase

Fabricare din (8):

mătase brută sau din deşeuri de mătase cardată sau pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

alte fibre naturale necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare,

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

5007

Ţesături din mătase sau din deşeuri de mătase:

Fabricare din fire (8):

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi ţesături din păr de cal; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

5106-

5110

Fire de lână, de păr fin sau grosier de animale sau de păr de cal

Fabricare din (8):

mătase brută sau din deşeuri de mătase cardată sau pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare;

fibre naturale necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare;

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

5111-

5113

Ţesături din lână, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal:

Fabricare din fire (8)

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 52

Bumbac; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

5204-

5207

Aţă de cusut şi fire din bumbac

Fabricare din (8):

mătase brută sau din deşeuri de mătase cardată sau pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare,

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

5208 - 5212

Ţesături de bumbac:

Fabricare din fire (8)

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 53

Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi ţesături din fire de hârtie; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

5306-

5308

Fire din alte fibre textile vegetale; fire din hârtie

Fabricare din (8):

mătase brută sau din deşeuri de mătase cardată sau pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare,

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

5309-

5311

Ţesături din alte fibre textile vegetale; ţesături din fire de hârtie:

Fabricare din fire (8)

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

5401-

5406

Fire, monofilamente şi fire din filamente sintetice sau artificiale

Fabricare din (8):

mătase brută sau din deşeuri de mătase cardată sau pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare,

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

5407-

5408

Ţesături din fire de filamente sintetice sau artificiale:

Fabricare din fire (8)

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

5501-

5507

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

Fabricare din substanţe chimice sau din paste textile

 

5508-

5511

Fire pentru cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue

Fabricare din (8):

mătase brută sau din deşeuri de mătase cardată sau pieptănată sau altfel prelucrată pentru filare,

fibre naturale necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare,

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

5512-

5516

Ţesături din fibre sintetice sau artificiale discontinue:

Fabricare din fire (8)

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 56

Vată, pâslă şi materiale neţesute; fire speciale; sfori, odgoane, funii frânghii şi articole din acestea; cu următoarele excepţii:

Fabricare din (8):

fire de fibră de nucă de cocos,

fibre naturale,

substanţe chimice sau paste textile sau

materiale folosite la fabricarea hârtiei

 

5602

Pâslă, fie ca este sau nu impregnată, îmbrăcată, acoperită sau stratificată:

 

 

Pâslă ţesută cu acul

Fabricare din (8):

fibre naturale,

substanţe chimice sau paste textile

 

Altele

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue sau

substanţe chimice sau paste textile

 

5604

Fire şi corzi din cauciuc, acoperite cu textile; fire textile, benzi şi articole de forme similare de la poziţiile 5404 sau 5405, impregnate, îmbrăcate, acoperite sau învelite cu cauciuc sau cu material plastic:

 

 

Fire şi corzi din cauciuc, acoperite cu textile

Fabricare din fire şi corzi din cauciuc, neacoperite cu textile

 

Altele

Fabricare din (8):

fibre naturale necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare,

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

5605

Fire metalizate, fie că sunt sau nu „îmbrăcate”, care sunt fire textile, benzi sau forme similare de la poziţia 5404 sau 5405, combinate cu metal sub formă de fire, benzi sau pulbere sau acoperite cu metal

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare,

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

5606

Fire îmbrăcate cu materiale textile, benzi şi forme similare de la poziţia 5404 sau 5405, „îmbrăcate” (altele decât cele de la poziţia 5605 şi altele decât firele de păr de cal „îmbrăcate”); fire tip „omidă”; fire „cu bucleuri”

Fabricare din (8):

fibre naturale,

fibre sintetice sau artificiale discontinue necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare,

substanţe chimice sau paste textile sau

produse folosite la fabricarea hârtiei

 

Capitolul 57

Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile:

 

 

din pâslă ţesută cu acul

Fabricare din (8):

fibre naturale sau

substanţe chimice sau paste textile

Totuşi, se poate folosi ţesătură de iută ca suport

 

Din alte tipuri de pâslă

Fabricare din (8):

fibre naturale necardate sau nepieptănate sau neprelucrate altfel pentru filare sau

substanţe chimice sau paste textile

 

Altele

Fabricare din fire (8).

Totuşi, se poate folosi ţesătură de iută ca suport

 

ex capitolul 58

Ţesături speciale; ţesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii; cu următoarele excepţii:

Fabricare din fire (8)

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

5805

Tapiserii ţesute manual (de tip Gobelin, Flandra, Aubusson, Beauvais şi similare) şi tapiserii cu acul (de exemplu, cu punct mic, cu cruciuliţe), fie că sunt sau nu confecţionate

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

5810

Broderii sub formă de bucăţi, benzi sau motive decorative

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

5901

Ţesături acoperite cu clei sau cu substanţe amilacee, de tipul celor utilizate în legătorie, cartonaj, ca materiale de acoperire sau pentru utilizări similare; pânze de copiat sau transparente pentru desen; pânze pregătite pentru pictură; pânze pregătite pentru pictură; vatir şi ţesături similare pentru confecţionarea pălăriilor

Fabricare din fire

 

5902

Ţesături cord pentru anvelope din fire de mare rezistenţă din nailon sau din alte poliamide, din poliesteri sau vâscoză:

Fabricare din fire

 

5903

Ţesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu material plastic, altele decât cele de la poziţia 5902

Fabricare din fire

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

5904

Linoleum, fie ca este sau nu decupat; acoperitoare de podea constând într-o îmbrăcare sau o acoperire aplicată pe un suport textil, fie că sunt sau nu decupate

Fabricare din fire (8)

 

5905

Tapet din materiale textile:

Fabricare din fire

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

5906

Ţesături cauciucate, altele decât cele de la poziţia 5902:

Fabricare din fire

 

5907

Alte ţesături impregnate, îmbrăcate sau acoperite; pânze pictate pentru decoruri de teatru, decoruri de ateliere sau utilizări similare

Fabricare din fire

Imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimprimate utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

5908

Fitile textile ţesute, împletite sau tricotate, pentru lămpi, lămpi de gătit, brichete, lumânări sau articole similare; manşoane pentru lămpi cu incandescenţă şi tricoturi tubulare, care servesc la fabricarea acestora, fie că sunt sau nu impregnate:

 

 

Manşoane pentru lămpi cu incandescenţă, impregnate

Fabricare din tricoturi tubulare

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

5909-

5911

Produse şi articole textile pentru utilizare industrială:

 

 

Discuri şi coroane de polizat, altele decât cele din pâslă, de la poziţia 5911

Fabricare din fire sau deşeuri de ţesături sau de cârpe de la poziţia 6310

 

Ţesături cu pâslă sau nu, de tipul celor utilizate în mod obişnuit la maşinile de prelucrare a hârtiei sau pentru alte utilizări tehnice, fie că sunt sau nu impregnate sau acoperite, tubulare sau fără sfârşit, cu urzeală şi/sau bătătură simplă sau multiplă sau ţesute plat, cu urzeli şi/sau bătături multiple de la poziţia 5911

Fabricare din fire (8):

 

Altele

Fabricare din fire (8):

 

Capitolul 60

Materiale tricotate sau croşetate

Fabricare din fire (8):

 

Capitolul 61

Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate:

 

 

Obţinute prin asamblarea sau coaserea a două sau mai multor piese de materiale tricotate sau croşetate care au fost tăiate în formă sau obţinute direct în formă

Fabricare din ţesături

 

Altele

Fabricare din fire (8):

 

ex capitolul 62

Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate; cu următoarele excepţii:

Fabricare din ţesături

 

6213 şi

6214

Batiste, şaluri, eşarfe, fulare, mantile, voaluri, voalete şi articole similare:

 

 

Brodate

Fabricare din fire (8)  (9)

Fabricare din ţesături nebrodate, cu condiţia ca valoarea ţesăturilor nebrodate utilizate să nu depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului (8)

Altele

Fabricare din fire (8)  (9)

Confecţionare urmată de imprimare însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum sunt spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea termică, scămoşarea, calandrarea, contracţia, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, remaierea şi curăţarea de noduri), cu condiţia ca valoarea bunurilor neimprimate de la poziţiile 6213 şi 6214 utilizate să nu depăşească 47,5 % din preţul franco fabrică al produsului

6217

Alte accesorii confecţionate de îmbrăcăminte; părţi de îmbrăcăminte sau accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele de la poziţia 6212:

 

 

Brodate

Fabricare din fire (8)

Fabricare din ţesături nebrodate, cu condiţia ca valoarea ţesăturilor nebrodate utilizate să nu depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului (8)

Echipamente ignifuge din ţesături acoperite cu o folie de poliester aluminizat

Fabricare din fire (8)

Fabricare din ţesături neacoperite cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neacoperite să nu depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului (8)

Furnituri pentru gulere şi manşete decupate

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 63

Alte articole textile confecţionate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată şi articole purtate sau uzate; zdrenţe; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

6301-

6304

Pături, pleduri, lenjerie de pat etc.; perdele etc.; alte articole pentru mobilier:

 

 

De pâslă, neţesute

Fabricare din fire (8):

fibre sau

substanţe chimice sau paste textile

 

Altele:

 

 

– –

Brodate

Fabricare din fire (9)  (10)

Fabricare din ţesături (altele decât cele tricotate sau croşetate) nebrodate cu condiţia ca valoarea ţesăturilor nebrodate să nu depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului finit

– –

Altele

Fabricare din fire (8)  (9)

 

6305

Saci şi săculeţe de tipul celor folosiţi pentru ambalarea mărfurilor

Fabricare din fire (8):

 

6306

Prelate, storuri pentru exterior şi umbrare; corturi; vele (pânze) pentru ambarcaţiuni, planşe cu velă sau cărucioare cu velă; articole de camping:

Fabricare din ţesături

 

6307

Alte articole confecţionate, inclusiv tipare de îmbrăcăminte

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

6308

Seturi compuse din bucăţi de ţesături şi din fire, cu sau fără accesorii, pentru confecţionarea carpetelor, a tapiseriilor, a feţelor de masă sau a prosoapelor brodate sau a articolelor textile similare, condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul

Fiecare articol din set trebuie să respecte norma care i s-ar aplica în cazul în care nu ar face parte din setul respectiv. Cu toate acestea pot fi incluse articole neoriginare, cu condiţia ca valoarea totală a acestora să nu depăşească 25 % din preţul franco fabrică al setului

 

ex capitolul 64

Încălţăminte, ghetre şi articole similare; cu următoarele excepţii:

Fabricare din materiale de la orice poziţie, cu excepţia ansamblurilor de feţe de încălţăminte fixate de talpa interioară sau de alte componente ale tălpii de la poziţia 6406

 

6406

Părţi de încălţăminte (inclusiv feţele, fie că sunt sau nu fixate pe tălpi, altele decât tălpile exterioare); tălpi interioare detaşabile, branţuri şi articole similare detaşabile; ghetre, jambiere şi articole similare şi părţi ale acestora

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 65

Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora, cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

6503

Pălării şi articole similare din fetru, confecţionate din calote şi capişoane de la poziţia 6501, fie ca sunt sau nu căptuşite sau împodobite

Fabricare din fire sau fibre textile (9)

 

6505

Pălării şi alte articole pentru acoperit capul, tricotate sau croşetate, confecţionate cu ajutorul dantelei, din fetru sau alte produse textile, sub formă de bucăţi (dar nu de benzi), fie ca sunt sau nu căptuşite sau împodobite; plase şi fileuri pentru păr din orice material, fie ca sunt sau nu căptuşite sau împodobite

Fabricare din fire sau fibre textile (9)

 

ex capitolul 66

Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravaşe şi părţi ale acestora; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

6601

Umbrele de ploaie, umbrele de soare (inclusiv umbrele-bastoane, umbrele de grădină şi articole similare)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 67

Pene şi puf prelucrate şi articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 6803

Articole din ardezie naturală sau aglomerată (ardezină)

Fabricare din ardezie prelucrată

 

ex 6812

Articole din azbest; amestecuri pe bază de azbest sau amestecuri pe bază de azbest şi carbonat de magneziu

Fabricare din materiale de la orice poziţie

 

ex 6814

Articole din mică, inclusiv mică aglomerată sau reconstituită, chiar pe suport de hârtie, de carton sau din alte materiale

Fabricare din mică prelucrată (inclusiv mică aglomerată sau reconstituită)

 

Capitolul 69

Produse ceramice

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 70

Sticlă şi articole din sticlă; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 7003,

ex 7004 şi

ex 7005

Sticlă cu strat nereflectorizant

Fabricare din materiale de la poziţia 7001

 

7006

Sticlă de la poziţiile 7003, 7004 sau 7005, curbată, bizotată, gravată, perforată, emailată sau altfel prelucrată, dar neînrămată şi necombinată cu alte materiale:

 

 

Plăci de sticlă (substraturi) acoperite cu un strat subţire de metal dielectric, semiconductoare în conformitate cu standardele SEMII (11)

Fabricare din plăci de sticlă neacoperite (substraturi) de la poziţia 7006

 

Altele

Fabricare din materiale de la poziţia 7001

 

7007

Sticlă securit, constând în sticlă călită sau formată din foi lipite

Fabricare din materiale de la poziţia 7001

 

7008

Sticlă izolantă cu straturi multiple

Fabricare din materiale de la poziţia 7001

 

7009

Oglinzi din sticlă, înrămate sau nu, inclusiv oglinzile retrovizoare

Fabricare din materiale de la poziţia 7001

 

7010

Damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole şi alte recipiente, din sticlă, folosite pentru transport sau ambalare; recipiente din sticlă pentru conserve; dopuri, capace şi alte dispozitive de închidere, din sticlă

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

sau

Tăierea obiectelor din sticlă, cu condiţia ca valoarea obiectului din sticlă netăiat să nu depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

7013

Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuinţelor sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la poziţia 7010 sau 7018

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

sau

Tăierea obiectelor din sticlă, cu condiţia ca valoarea obiectului din sticlă netăiat să nu depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

sau

Decorarea manuală (cu excepţia imprimării serigrafice) a obiectelor de sticlă suflate cu gura, cu condiţia ca valoarea obiectului de sticlă suflată să nu depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 7019

Obiecte (cu excepţia firelor) din fibre de sticlă

Fabricare din:

şuviţe, semitort (rovings) fire sau fire tăiate, necolorate şi

vată de sticlă

 

ex capitolul 71

Perle naturale sau de cultură, pietre preţioase sau semipreţioase, metale preţioase, metale placate sau dublate cu metale preţioase şi articole din aceste materiale; imitaţii de bijuterii, monede; monede; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 7101

Perle naturale sau de cultură, înşirate temporar pentru facilitarea transportului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 7102,

ex 7103 şi

ex 7104

Pietre preţioase sau semipreţioase prelucrate (naturale artificiale sau reconstituite)

Fabricare din pietre preţioase sau semipreţioase neprelucrate

 

7106

7108 şi

7110

Metale preţioase:

 

 

În forme brute

Fabricare din materiale care nu sunt încadrate la poziţiile 7106, 7108 sau 7110

sau

Separare electrolitică, termică sau chimică a metalelor preţioase de la poziţiile 7106, 7108 sau 7110

sau

Aliaj de metale preţioase de la poziţiile 7106, 7108 sau 7110 între ele sau cu metale comune

 

în forme semiprelucrate sau sub formă de pulbere

Fabricare din metale preţioase în forme brute

 

ex 7107

ex 7109 şi

ex 7111

Metale placate sau dublate cu metale preţioase, în forme semiprelucrate

Fabricare din metale placate sau dublate cu metale preţioase, în forme brute

 

7116

Articole din perle naturale sau de cultură, din pietre preţioase sau semipreţioase naturale, artificiale sau reconstituite

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

7117

Imitaţii de bijuterii

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

sau

 

 

Fabricare din părţi din metale comune, neplacate sau suflate cu metale preţioase cu condiţia ca valoarea tuturor materialelor utilizate să nu depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 72

Fier şi oţel; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

7207

Semifabricate din fier sau din oţeluri nealiate

Fabricare din materiale de la poziţiile 7201, 7202, 7203, 7204 sau 7205

 

7208-

7216

Produse laminate plate, tije, bare, profile din fier sau din oţeluri nealiate

Fabricare din lingouri sau alte forme primare de la poziţia 7206

 

7217

Sârmă din fier sau din oţeluri nealiate

Fabricare din semifabricate de la poziţia 7207

 

ex 7218

7219-

7222

Semifabricate, produse laminate plate, tije, bare şi profile din oţeluri inoxidabile

Fabricare din lingouri sau alte forme primare de la poziţia 7218

 

7223

Sârmă din oţeluri inoxidabile

Fabricare din semifabricate de la poziţia 7218

 

ex 7224

7225-

7228

Semifabricate, produse laminate plate, tije şi bare laminate la cald, rulate în spire nearanjate; profile din alte oţeluri aliate; bare şi tije tubulare pentru foraj din oţeluri aliate sau nealiate

Fabricare din lingouri sau alte forme primare de la poziţiile 7206, 7218 sau 7224

 

7229

Sârmă din alte oţeluri aliate

Fabricare din semifabricate de la poziţia 7224

 

ex capitolul 73

Articole din fier sau din oţel; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 7301

Palplanşe

Fabricare din materiale de la poziţia 7206

 

7302

Materiale de construcţie pentru liniile ferate, din fier sau din oţel, şine, contraşine şi cremaliere, ace şi inimi de macaz, macazuri şi alte elemente de încrucişare sau de schimbare de cale, traverse, eclise de îmbinare, cuzineţi, pene de fixare, plăci de bază, plăci de aşezare, plăci de strângere, plăci şi bare de ecartament şi alte piese special concepute pentru aşezarea, îmbinarea sau fixarea şinelor

Fabricare din materiale de la poziţia 7206

 

7304,

7305 şi

7306

Tuburi, ţevi şi profile tubulare, din fier (cu excepţia fontei) sau din oţel

Fabricare din materiale de la poziţiile 7206, 7207, 7218 sau 7224

 

ex 7307

Accesorii de ţevărie din oţeluri inoxidabile (ISO nr. X5CrNiMo 1712) formate din mai multe piese

Turnare, găurire, alezaj, filetare, debavurare şi sablare a eboşelor a căror valoare nu depăşeşte 35 % din preţul franco fabrică al produsului

 

7308

Construcţii şi părţi de construcţii (de exemplu, poduri şi elemente de poduri, porţi de ecluze, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, şarpante, acoperişuri, uşi şi ferestre şi tocurile acestora, pervazuri şi praguri, obloane, balustrade) din fier sau din oţel, cu excepţia construcţiilor prefabricate de la poziţia 9406; table, tole, tije, bare, profile, ţevi şi produse similare, din fier sau din oţel, pregătite în vederea utilizării lor în construcţii

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, profilele obţinute prin sudare de la poziţia 7301 nu pot fi utilizate

 

ex 7315

Lanţuri antiderapante

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziţia 7315 utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 74

Cupru şi articole din cupru; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

7401

Mate de cupru; cupru de cementare (precipitat de cupru)

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

7402

Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

7403

Cupru rafinat şi aliaje de cupru sub formă brută:

 

 

Cupru rafinat

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

Aliaje de cupru şi cupru rafinat conţinând alte elemente

Fabricare din cupru rafinat, în formă brută, sau din deşeuri sau din resturi de cupru

 

7404

Deşeuri şi resturi de cupru

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

7405

Aliaje de bază din cupru

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 75

Nichel şi articole de nichel; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

7501-

7503

Mate de nichel, „sinteri” de oxizi de nichel şi alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului; nichel în formă brută; deşeuri şi resturi din nichel

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 76

Aluminiu şi articole din aluminiu; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

7601

Aluminiu în formă brută

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului; precum şi

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

sau

Fabricare prin tratare termică sau electrolitică a aluminiului nealiat sau a deşeurilor şi a resturilor de aluminiu

 

7602

Deşeuri şi resturi de aluminiu

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 7616

Articole din aluminiu altele decât pânzele metalice (inclusiv pânzele continue sau fără sfârşit), grilajele şi zăbrele din sârmă, tablă galvanizată şi benzi expandate, din aluminiu

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, se pot folosi pânze metalice (inclusiv pânzele continue sau fără capăt), grilaje şi zăbrele din sârmă, tablă galvanizată şi benzi expandate, din aluminiu;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 77

Rezervat pentru eventuale utilizări viitoare în cadrul Sistemului Armonizat

 

 

ex capitolul 78

Plumb şi articole din plumb; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

7801

Plumb sub formă brută:

 

 

Plumb rafinat

Fabricare din plumb de lucru

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, nu pot fi utilizate deşeurile şi resturile de la poziţia 7802

 

7802

Deşeuri şi resturi de plumb

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 79

Zinc şi articole din zinc; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

7901

Zinc sub formă brută

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, nu pot fi utilizate deşeurile şi resturile de la poziţia 7902

 

7902

Deşeuri şi resturi de zinc

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 80

Staniu şi articole din staniu; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8001

Staniu sub formă brută

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, nu pot fi utilizate deşeurile şi resturile de la poziţia 8002

 

8002-

8007

Deşeuri şi resturi de staniu; alte articole din staniu

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

Capitolul 81

Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale:

 

 

Alte metale comune, prelucrate; articole din alte metale comune

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate încadrate la aceeaşi poziţie ca şi produsul nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex capitolul 82

Unelte şi scule, articole de cuţitărie şi tacâmuri, din metale comune; părţi ale acestor articole, din metale comune; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

8206

Unelte de la cel puţin două din poziţiile 8202-8205, prezentate în seturi pentru vânzarea cu amănuntul

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât poziţiile 8202-8205. Cu toate acestea, pot fi incluse în set unelte de la poziţiile 8202-8205, cu condiţia ca valoarea acestora să nu depăşească 15 % din preţul franco fabrică al setului

 

8207

Unelte interschimbabile pentru utilaje de mână, mecanice sau nu, sau pentru maşini-unelte (de exemplu, de ambutisat, de ştanţat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, de broşat, de frezat, de strunjit, de înşurubat), inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum şi scule de forare sau de sondare

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8208

Cuţite şi lame tăietoare, pentru maşini sau pentru aparate mecanice

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 8211

Cuţite, altele decât cele de la poziţia 8208, cu lamă tăietoare, zimţată sau nu, inclusiv cosoare care se închid

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea se pot folosi lame de cuţit şi mânere din metale comune

 

8214

Alte articole de cuţitărie (de exemplu, maşini de tuns, satâre de măcelărie sau de bucătărie, cuţite de ghilotină, cuţite de tranşat sau de tocat, cuţite de tăiat hârtie); instrumente şi seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pilele de unghii)

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea se pot folosi mânere din metale comune

 

8215

Linguri, furculiţe, polonice, spumiere, palete pentru prăjituri, cuţite speciale pentru peşte sau pentru unt, cleşti pentru zahăr şi articole similare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea se pot folosi mânere din metale comune

 

ex capitolul 83

Articole diverse din metale comune; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

 

ex 8302

Alte ornamente, articole de feronerie şi articole similare pentru construcţii, închizători automate pentru uşi

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, se pot utiliza produse de la poziţia 8302, cu condiţia ca valoarea acestora să nu depăşească 20 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 8306

Statuete şi alte obiecte de ornament, din metale comune

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea, se pot utiliza produse de la poziţia 8306, cu condiţia ca valoarea acestora să nu depăşească 30 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 84

Reactoare nucleare, cazane, maşini, aparate şi dispozitive mecanice; părţi ale acestora; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 8401

Elemente combustibile pentru reactoare nucleare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului (12)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului finit

8402

Cazane generatoare de abur sau de alţi vapori (altele decât cazanele pentru încălzire centrală destinate să producă în acelaşi timp apă caldă şi abur de joasă presiune); cazane numite „de apă supraîncălzită”

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8403 şi

ex 8404

Cazane pentru încălzire centrală, altele decât cele de la poziţia 8402 şi dispozitive auxiliare pentru cazane pentru încălzirea centrală

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât 8403 şi 8404

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

8406

Turbine cu abur şi alte turbine cu vapori

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8407

Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8408

Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semidiesel)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8409

Piese care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal motoarelor de la poziţia 8407 sau 8408

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8411

Turboreactoare, turbopropulsoare şi alte turbine cu gaz

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8412

Alte motoare şi maşini motrice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 8413

Pompe volumice rotative

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 8414

Ventilatoare industriale şi similare

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8415

Maşini şi aparate pentru condiţionarea aerului, care au ventilator cu motor şi dispozitive proprii de modificare a temperaturii şi umidităţii, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8418

Frigidere, congelatoare şi alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de căldură altele decât maşinile şi aparatele pentru condiţionarea aerului de la poziţia 8415

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 8419

Maşini pentru industria lemnului, a pastei de hârtie, a hârtiei şi a cartonului

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la aceeaşi poziţie ca şi produsul sunt folosite doar până la o valoare de 25 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8420

Calandre şi laminoare, altele decât cele pentru metale sau sticlă şi cilindri pentru aceste maşini

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la aceeaşi poziţie ca şi produsul sunt folosite doar până la o valoare de 25 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8423

Aparate şi instrumente de cântărit, inclusiv bascule şi balanţe pentru verificat piese industriale, excluzând balanţele sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică; greutăţi de cântărit pentru orice balanţe

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8425-

8428

Maşini şi aparate de ridicat, de manevrat, de încărcat sau de descărcat

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţia 8431 sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8429

Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeţi mecanice, excavatoare, încărcătoare şi lopeţi încărcătoare, compactoare şi rulouri compresoare, autopropulsate:

 

 

Rulouri compresoare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţia 8431 sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8430

Alte maşini şi aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracţia sau forarea pământului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru baterea şi maşini (dispozitive) pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă şi dispozitive de îndepărtat zăpadă

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţia 8431 sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 8431

Piese care pot fi recunoscute ca fiind numai sau în principal destinate rulourilor compresoare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8439

Maşini şi aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau a cartonului

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la aceeaşi poziţie ca şi produsul sunt folosite doar până la o valoare de 25 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8441

Alte maşini şi aparate pentru prelucrarea pastei de hârtie, a hârtiei sau a cartonului, inclusiv maşinile de tăiat de orice fel

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la aceeaşi poziţie ca şi produsul sunt folosite doar până la o valoare de 25 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8444-

8447

Maşini de la aceste poziţii utilizate în industria textilă

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 8448

Maşini şi aparate auxiliare pentru maşinile de la poziţiile 8444 şi 8445

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8452

Maşini de cusut, altele decât maşinile de cusut foi de la poziţia 8440; mobilă, suporţi şi acoperitoare special concepute pentru maşinile de cusut; ace pentru maşinile de cusut:

 

 

Maşini de cusut, care înţeapă numai în punctul de suveică, al căror cap cântăreşte cel mult 16 kg fără motor sau 17 kg cu motor

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate la asamblarea capului (cu excepţia motorului) nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate;

mecanismele de întindere a firului, de croşetat şi de „zigzag” utilizate sunt deja originare

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8456 -

8466

Maşini, maşini-unelte şi piese şi accesorii ale acestora de la poziţiile 8456-8466

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8469-

8472

Maşini şi aparate de birou (de exemplu, maşini de scris, maşini de calculat, maşini automate de prelucrare a datelor, duplicatoare, aparate de capsat)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8480

Rame pentru forme de turnătorie; plăci de bază pentru forme; modele pentru forme; forme pentru metale (altele decât lingotierele), pentru carburi metalice, sticlă, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 50 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8482

Rulmenţi cu bile, cu galeţi, cu role sau cu ace

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8484

Garnituri de etanşare şi articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal; seturi sau sortimente de garnituri de etanşare şi similare de compoziţii diferite prezentate în pungi, plicuri sau ambalaje similare; garnituri pentru etanşări mecanice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8485

Piese de maşini sau de aparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte în acest capitol, fără conexiuni electrice, părţi izolate electric, bobinaje, contacte sau alte elemente caracteristice electrice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 85

Maşini, aparate şi echipamente electrice şi piese ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul; aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine şi sunet; părţi şi accesorii ale acestor aparate; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8501

Motoare şi generatoare electrice, cu excepţia grupurilor electrogene

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţia 8503 sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8502

Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţiile 8501 sau 8503, luate împreună, sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 8504

Unităţi de alimentare electrică de tipul celor utilizate la maşinile de prelucrare automată a datelor

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 8518

Microfoane şi suporturile lor; difuzoare, fie ca sunt sau nu montate în carcasele lor; amplificatoare electrice de audiofrecvenţă; aparate electrice de amplificare a sunetului

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8519

Patefoane, gramofoane, picupuri, cititoare de casete şi alte aparate de reproducere a sunetului, care nu încorporează un dispozitiv de înregistrare a sunetului

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8520

Magnetofoane şi alte aparate de înregistrare a sunetului, încorporând sau nu un dispozitiv de reproducere a sunetului

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8521

Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, incorporând sau nu un receptor de semnale videofonice

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8522

Piese şi accesorii care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la poziţiile 8519-8521

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8523

Suporturi pregătite pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, dar neînregistrate, altele decât produsele de la capitolul 37

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8524

Discuri, benzi şi alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, înregistrate, inclusiv matriţele şi formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu excepţia produselor de la capitolul 37:

 

 

Matriţe şi forme galvanice pentru fabricarea discurilor

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţia 8523 sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8525

Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune sau televiziune, încorporând sau nu un aparat de recepţie sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune; aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8526

Aparate de radiodetecţie şi de radiosondaj (radar), aparate de radionavigaţie şi aparate de radiotelecomandă

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8527

Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, combinate sau nu, în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8528

Aparate de recepţie de televiziune, încorporând sau nu un aparat de recepţie de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor; monitoare video şi proiectoare video

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8529

Părţi care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la poziţiile 8525-8528:

 

 

Care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de înregistrare sau de reproducere a imaginilor

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8535 şi

8536

Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecţia, branşarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţia 8538 sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8537

Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri şi alte suporturi echipate cu mai multe aparate de la poziţiile 8535 sau 8536, pentru controlul sau distribuirea electricităţii, inclusiv cele care încorporează instrumente sau aparate de la capitolul 90, precum şi aparatele cu comandă numerică, altele decât aparatele de comutare de la poziţia 8517

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţia 8538 sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 8541

Diode, tranzistori şi dispozitive similare cu semiconductori, cu excepţia dispozitivelor semiconductoare pe discuri (wafers) nedecupate încă în microplachete

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8542

Circuite integrate şi micromontaje electronice

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

în cadrul căreia, în limita indicată anterior, materialele încadrate la poziţiile 8541 sau 8542, luate împreună, sunt folosite doar până la o valoare de 10 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

8544

Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) şi alte conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau fără conectori; cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual, echipate sau nu cu conductoare electrice sau prevăzute cu conectori

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8545

Electrozi din cărbune, perii din cărbune, cărbuni pentru lămpi sau pentru baterii şi alte articole din grafit sau din alt cărbune, cu sau fără metal, pentru utilizări electrice

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8546

Izolatori electrici din orice material

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8547

Piese izolante, în întregime din materiale izolante sau conţinând piese simple metalice de asamblare (de exemplu, dulii cu filet) încorporate în masă, pentru maşini, aparate sau instalaţii electrice, altele decât izolatorii de la poziţia 8546; tuburi izolatoare şi piesele lor de racordare, din metale comune, izolate în interior

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8548

Deşeuri şi resturi de pile, de baterii de pile şi de acumulatoare electrice; pile şi baterii de pile electrice scoase din uz şi acumulatoare electrice scoase din uz; părţi electrice de maşini sau aparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte la acest capitol

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex capitolul 86

Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; material fix de căi ferate sau similare; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a traficului; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8608

Material fix de căi ferate sau similare; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare, de siguranţă, de control sau de comandă pentru căile ferate sau similare, rutiere sau fluviale, aeriene sau parcări, instalaţii portuare sau pentru aerodromuri; părţile acestora

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 87

Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată şi tramvai; părţi şi accesorii ale acestora; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

8709

Cărucioare autopropulsate, fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor folosite în fabrici, depozite, porturi sau aeroporturi pentru transportul mărfurilor pe distanţe scurte; autocărucioare de tipul celor utilizate în gări; părţile acestora

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8710

Tancuri şi alte vehicule blindate de luptă, motorizate, înarmate sau nu; părţile acestora

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8711

Motociclete (inclusiv mopede) şi biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale şi cu motor auxiliar, cu sau fără ataş; ataşe:

 

 

cu motor cu piston alternativ, cu o capacitate cilindrică:

 

 

– –

de cel mult 50 cmc

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 20 % din preţul franco fabrică al produsului

– –

de peste 50 cmc

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 25 % din preţul franco fabrică al produsului

Altele

Fabricare:

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului;

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 8712

Biciclete fără rulmenţi cu bile

Fabricare din materiale de la orice poziţie, cu excepţia celor de la poziţia 8714

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8715

Landouri, cărucioare şi altele similare pentru transportul copiilor; părţile acestora

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

8716

Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule nepropulsate mecanic; părţile acestora

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 88

Vehicule aeriene, nave spaţiale şi părţi ale acestora; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 8804

Rotoşute

Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv din alte materiale de la poziţia 8804

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

8805

Aparate şi dispozitive pentru lansarea vehiculelor aeriene; aparate şi dispozitive pentru apuntarea vehiculelor aeriene şi aparate şi dispozitive similare; simulatoare de zbor pentru antrenament la sol; părţi ale acestora

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

Capitolul 89

Vapoare, nave şi dispozitive plutitoare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului. Cu toate acestea nu se pot folosi cocile de la poziţia 8906.

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

ex capitolul 90

Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente şi aparate medico-chirurgicale; părţi şi accesorii ale acestora; cu următoarele excepţii:

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu trebuie să depăşească 40 % din preţul franco fabrică al produsului

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

9001

Fibre optice şi fascicule de fibre optice; cabluri din fibre optice, altele decât cele de la poziţia 8544; materiale polarizante sub formă de foi sau plăci; lentile (inclusiv lentile de contact), prisme, oglinzi şi alte elemente optice din orice material, nemontate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

9002

Lentile, prisme, oglinzi şi alte elemente optice din orice material, montate, pentru instrumente sau aparate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

9004

Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole similare

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

 

ex 9005

Binocluri, lunete, telescoape optice şi suporturi ale acestora, cu excepţia telescoapelor astronomice refractare şi suporturile lor

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

ex 9006

Aparate fotografice (altele decât cinematografice); aparate şi dispozitive, inclusiv lămpi şi tuburi, pentru producerea luminii de blitz în tehnica fotografică, cu excepţia lămpilor şi tuburilor cu descărcare

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

9007

Aparate de filmat şi proiectoare cinematografice, încorporând sau nu aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului

9011

Microscoape optice, inclusiv microscoape pentru microfotografie, cinematografie sau microproiecţie

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele utilizate sunt încadrate la o altă poziţie decât cea a produsului;

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 40 % din preţul franco fabrică al produsului

valoarea tuturor materialelor neoriginare utilizate nu depăşeşte valoarea materialelor originare utilizate

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depăşeşte 30 % din preţul franco fabrică al produsului