O agendă digitală pentru Europa

Agenda digitală prezentată de Comisia Europeană reprezintă unul dintre cei şapte piloni ai strategiei Europa 2020 care stabileşte obiective de creştere a Uniunii Europene (UE) până în 2020. Această Agendă digitală propune o mai bună exploatare a potenţialului tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC), pentru a favoriza inovarea, creşterea economică şi progresul.

ACT

Comunicare a Comisiei din 19 mai 2010 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „O Agendă digitală pentru Europa” [COM(2010) 245 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia Europeană a propus o Agendă digitală al cărei principal obiectiv este dezvoltarea unei pieţe digitale unice pentru a duce Europa către o creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă.

Care sunt obstacolele din calea realizării Agendei digitale?

Ce acţiuni trebuie întreprinse în cadrul Agendei digitale?

Realizarea pieţei digitale unice

Comisia se angajează, pe de o parte, să deschidă accesul la conţinutul online legal prin simplificarea acordării şi gestionării drepturilor de autor şi a acordării licenţelor transnaţionale. În acest scop, Comisia va propune o directivă-cadru privind gestionarea colectivă a drepturilor, precum şi o directivă privind operele orfane. Pe de altă parte, Comisia va revizui Directiva privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public.

Pentru a facilita plăţile şi facturarea electronică, Comisia trebuie să finalizeze Spaţiul unic de plată în euro (SEPA) şi să revizuiască directiva privind semnătura electronică, pentru a oferi sisteme de autentificare electronică securizată.

Piaţa digitală europeană suferă de o lipsă de încredere a utilizatorilor în ceea ce priveşte siguranţa plăţilor sau respectarea vieţii private. Comisia îşi propune să revizuiască cadrul de reglementare a protecţiei datelor în interiorul UE. În plus, Comisia intenţionează să publice un Cod online care să recapituleze, într-un mod clar şi accesibil, drepturile cetăţenilor în universul digital. Codul în cauză va privi, de asemenea, unele dispoziţii de drept contractual, precum şi soluţionarea online a litigiilor la nivelul UE. Comisia va avea totodată în vedere introducerea unei mărci de încredere online a UE, pentru a garanta siguranţa consumatorilor.

Serviciile de telecomunicaţii trebuie unificate. Ar trebui, de asemenea, armonizate digitalizarea serviciilor şi benzile de frecvenţe.

Sporirea interoperabilităţii şi a standardizării

Este necesar ca UE să mărească interoperabilitatea dintre aparate, aplicaţii, depozite de date, servicii şi reţele. În acest scop, Comisia trebuie în primul rând să continue revizuirea politicii sale de standardizare. Comisia trebuie să promoveze, de asemenea, norme adaptate drepturilor de proprietate intelectuală.

Consolidarea încrederii şi a securităţii online

Europa trebuie să îşi consolideze politica de combatere a criminalităţii cibernetice , a pornografiei infantile online şi a nerespectării vieţii private şi a datelor cu caracter personal. Comisia va prezenta măsuri privind securitatea reţelelor şi a informaţiilor şi combaterea atacurilor informatice.

În paralel, statele membre trebuie să ia măsuri pentru introducerea unei reţele performante la nivel naţional şi să pună în aplicare simulări de atacuri cibernetice la scară largă. Platformele naţionale de alertă ar trebui adaptate la platforma de combatere a criminalităţii cibernetice a Europol.

Promovarea unui acces la internet rapid şi ultrarapid pentru toţi

Europa trebuie să dispună de internet rapid şi ultrarapid, accesibil tuturor şi puţin costisitor. În acest scop, UE trebuie să introducă reţele de acces de nouă generaţie (NGA). Comisia intenţionează să recurgă la fondurile europene (în special FEDER sau FEADR), pentru a finanţa investiţiile în internetul de bandă largă. Comisia îşi va consolida totodată politica privind spectrul de frecvenţe radio.

Investiţiile în cercetare şi inovare

Europa trebuie să compenseze deficitul de investiţii în materie de cercetare şi dezvoltare din domeniul TIC, investiţii încă insuficiente faţă de cele ale principalilor săi parteneri comerciali. Comisia îşi propune aşadar să favorizeze investiţiile private şi să dubleze cheltuielile publice pentru dezvoltarea TIC.

Creşterea gradului de alfabetizare digitală, a competenţelor şi incluziunii digitale

Chiar dacă internetul face parte din viaţa de zi cu zi a unui mare număr de cetăţeni europeni, unele categorii ale populaţiei sunt în continuare excluse din procesul de alfabetizare digitală. Mai mult, UE suferă de o penurie de personal competent în sectorul TIC.

Pentru a favoriza ocuparea locurilor de muncă în sectorul TIC, Comisia propune să se acorde prioritate competenţelor şi alfabetizării digitale în cadrul Fondului Social European. Comisia doreşte, de asemenea, să dezvolte instrumente de recenzare şi recunoaştere a competenţelor tehnicienilor şi utilizatorilor TIC. Scopul este crearea unui cadru european special conceput pentru profesioniştii din sectorul TIC.

Pentru a corecta inegalităţile în ceea ce priveşte accesul cetăţenilor europeni la educaţia digitală, statele membre trebuie să poată promova e-accesibilitatea, în special în cadrul punerii în aplicare a Directivei „Serviciile media audiovizuale».

Avantajele pentru societate ale utilizării inteligente a tehnologiei

Uniunea Europeană trebuie să exploateze potenţialul utilizării TIC în următoarele domenii:

Cum vor fi puse aceste acţiuni în practică?

Punerea în aplicare a acţiunilor prezentate anterior va necesita un angajament constant la nivelul UE şi al statelor membre (inclusiv la nivel regional). Punerea în aplicare va fi coordonată de un grup de comisari care vor trebui să colaboreze cu statele membre şi cu Parlamentul European.

Un bilanţ al punerii în aplicare a Agendei digitale va fi redactat cu regularitate în fiecare an, iar pe baza acestuia se va publica un tablou de bord şi se va organiza o adunare privind Agenda digitală.

Context

Criza financiară din 2008 a scos la iveală unele deficienţe structurale ale economiei europene. Strategia „Europa 2020” lansată de Comisia Europeană în 2010 este una dintre reacţiile la această criză. Strategia stabileşte obiective în materie de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. Agenda digitală pentru Europa face parte din Strategia Europa 2020 şi reprezintă una dintre cele şapte iniţiative-pilot ale acesteia.

Ultima actualizare: 25.06.2010