Materiale și obiecte active și inteligente care vin în contact cu produsele alimentare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 450/2009 – materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică materialelor și obiectelor active sau inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare care sunt introduse pe piața din UE.

Cerințele aplicabile materialelor și obiectelor active și inteligente

Materialele și obiectele active și inteligente:

Aceste cerințe specifice nu aduc atingere regulilor UE sau celor naționale aplicabile materialelor și obiectelor la care se adaugă sau în care se încorporează componente active sau inteligente. Materialele respective pot face obiectul altor acte legislative specifice, precum Regulamentul (UE) nr. 10/2011 privind materialele din plastic care vin în contact cu produsele alimentare.

Compoziție

Cererile pentru autorizarea substanțelor din care sunt alcătuite componentele materialelor și obiectelor active și inteligente

Lista de substanțe autorizate a Uniunii

Pentru a fi incluse în lista Uniunii, substanțele din care sunt alcătuite componentele materialelor și obiectelor active și inteligente trebuie să îndeplinească cerințele aplicabile produselor respective (a se vedea mai sus).

Comisia trebuie să adopte lista Uniunii după ce EFSA și-a exprimat avizul cu privire la toate substanțele pentru care s-a depus o cerere valabilă de autorizare a introducerii pe piață.

Lista Uniunii indică:

Etichetarea

Materialele și obiectele active și inteligente:

Substanțele active eliberate sunt considerate drept ingrediente și trebuie etichetate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind etichetarea produselor alimentare.

Ambalare

De asemenea, este de reținut că Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind ambalarea în siguranță a produselor alimentare conține unele norme direct aplicabile materialelor active și inteligente, inclusiv definiții și cerințe în ceea ce privește etichetarea. Acesta autorizează utilizarea ambalajelor active și inteligente, care pot să prelungească durata de conservare a produselor alimentare și să ofere informații cu privire la prospețimea acestora, cu condiția ca ambalajele să nu le afecteze negativ compoziția.

Declarația de conformitate

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 19 decembrie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Materiale și obiecte active: materiale și obiecte destinate să prelungească durata de conservare sau să mențină sau să îmbunătățească starea produselor alimentare ambalate. Acestea sunt proiectate să incorporeze deliberat componente care ar elibera substanțe în sau pe produsele alimentare ambalate sau în mediul în care se află produsele alimentare.
Materiale și obiecte inteligente: materiale și obiecte care monitorizează starea produselor alimentare ambalate sau mediul în care se află produsele alimentare.
Component: o substanță individuală sau o combinație de substanțe individuale care determină funcția activă și/sau inteligentă a materialului sau a obiectului, inclusiv produsele reacției in situ a acestor substanțe; termenul nu include părțile pasive, precum materialul la care este adăugat sau în care este încorporat.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 450/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 135, 30.5.2009, pp. 3-11)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, pp. 18-63)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare (JO L 12, 15.1.2011, pp. 1-89)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, pp. 4-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 11.07.2019