Protecția vițeilor destinați sacrificării

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/119/CE – norme minime privind protecția vițeilor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme minime pentru protecția vițeilor izolați destinați consumului uman.

ASPECTE-CHEIE

Grup sau boxe individuale

Greutatea animalului în kg

Suprafața în m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

Sănătate

Alimentația

Supravegherea animalelor

Vițeii crescuți în stabulație trebuie să fie inspectați cel puțin de două ori pe zi, iar echipamentul mecanic, cel puțin o dată pe zi. În cazul în care se utilizează un sistem de ventilație artificială, trebuie instalate un sistem de alarmă (testat în mod regulat) și un sistem de ventilație înlocuitor.

Nivelurile de lumină

Vițeii trebuie ținuți în condiții cu un sistem de iluminare natural sau artificial (echivalent cu durata de lumină naturală între orele 9-17).

Inspecții

Importuri

Pentru importarea de animale din țări din afara UE este necesar un certificat care să ateste că acestea au beneficiat de un tratament echivalent cu cel administrat animalelor provenite din UE.

Norme specifice

Țările UE pot să aplice pe teritoriul lor norme mai stricte decât cele prevăzute în această directivă. În acest caz, ele trebuie să informeze în prealabil Comisia cu privire la aceste măsuri.

Regulamentul privind controalele oficiale

Regulamentul (UE) 2017/625, noul act legislativ al UE privind controalele oficiale ale alimentelor și ale furajelor, modifică anumite detalii tehnice minore ale directivei. Aceste modificări se vor aplica începând cu data de 14 decembrie 2019.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică din 4 februarie 2009. Directiva codifică și abrogă actul legislativ anterior (Directiva 91/629/CEE), care a trebuit transpus în legislația națională până la 1 ianuarie 1994.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor (versiune codificată) (JO L 10, 15.1.2009, pp. 7-13)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, pp. 1-142)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, pp. 1-44)

Data ultimei actualizări: 27.09.2017