Aromele alimentare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele destinate utilizării în și pe produsele alimentare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 20 ianuarie 2011.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Arome: substanțe folosite pentru a da sau a modifica mirosul și gustul produselor alimentare. Normele și standardele uniforme ale UE asigură faptul că acestea nu prezintă niciun risc pentru sănătatea umană și că pot fi utilizate în toate țările UE.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (JO L 354, 31.12.2008, pp. 34-50)

Modificările succesive aduse anexelor Regulamentului (CE) nr. 1334/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1321/2013 al Comisiei din 10 decembrie 2013 de stabilire a listei Uniunii de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate (JO L 333, 12.12.2013, pp. 54-67)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei (JO L 267, 2.10.2012, pp. 1-161)

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, pp. 18-63)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (JO L 309, 26.11.2003, pp. 1-8)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 01.02.2018