Strategia globală privind misiunile UE de asistență electorală și observare a alegerilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2000) 191 final] privind misiunile UE de asistență electorală și observare a alegerilor

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI ȘI AL ACESTUI ARTICOL DIN TRATAT?

Obiectivul comunicării este de a contribui la definirea unei direcții politice coerente privind misiunile UE de asistență electorală* și observare a alegerilor* printr-o abordare strategică și metodologică, ținând cont de concluziile desprinse din experiențele anterioare.

Articolul 2 din TUE stabilește valorile UE de respectare a demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și de respectare a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

ASPECTE-CHEIE

Dreptul fiecăruia de a participa la guvernarea propriei țări este înscris în Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO). În cazul alegerilor, buna guvernanță impune un cadru legislativ și de reglementare adecvat. Pentru a asigura respectarea statului de drept, aceasta necesită, de asemenea, o administrare transparentă și responsabilă a alegerilor, în special o supraveghere și o monitorizare independente. De asemenea, este esențial ca cetățenii să fie informați și să se implice pe tot parcursul procesului electoral. Criteriile stabilite în DUDO pentru validarea alegerilor observate sunt acceptate la nivel internațional. Alegerile trebuie să fie libere, echitabile, autentice și să aibă loc periodic și prin vot secret.

Sprijinul UE pentru drepturile omului, democrație și statul de drept este stabilit în tratatele UE. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană indică în mod clar că UE se întemeiază pe principii precum libertatea, democrația, respectarea drepturilor omului și statului de drept, acestea fiind valori fundamentale împărtășite de toate țările UE. Misiunile de observare a alegerilor sunt acceptate ca făcând parte din mandatul UE.

Concluzii desprinse din experiență

Această comunicare trece în revistă concluziile desprinse din misiunile UE de asistență și de observare din perioada 1993-2000:

Recomandări pentru viitor

Comunicarea subliniază că UE trebuie să adopte o strategie pentru asistența electorală și observarea alegerilor care ar trebui:

Decizia de a lansa o misiune a UE de observare a alegerilor ar trebui să se bazeze pe o evaluare a caracterului oportun, viabil și util al misiunii. Consiliul a elaborat criterii în acest sens, care sunt prezentate în anexa III la comunicare. În aceeași anexă se enumeră și condițiile cerute pentru ca observatorii să își poată desfășura activitatea.

Decizia de a furniza asistență electorală s-ar putea lua în funcție de următoarele criterii:

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și în urma creării Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), acesta din urmă se implică activ în misiuni de observare a alegerilor, în strânsă cooperare cu serviciile competente ale Comisiei (Serviciul Instrumente de Politică Externă, care funcționează în același sediu cu SEAE).

În ceea ce privește finanțarea misiunilor, sunt în curs de studiere diverse moduri de a accelera și de a simplifica luarea deciziilor de angajare a fondurilor și de executare a cheltuielilor.

Comunicarea consideră că criteriile convenite pentru selectarea observatorilor UE (anexa IV) și codul de conduită al acestora (anexa III) constituie un bun fundament pentru recrutarea observatorilor.

Orientări pentru reușita misiunilor

Pentru reușita misiunilor de asistență electorală și de observare a alegerilor, comunicarea recomandă să se țină seama de aspectele următoare:

Pentru a evalua rezultatul unei alegeri, comunicarea recomandă utilizarea criteriilor stabilite în anexa III.

Pentru îmbunătățirea vizibilității activităților electorale ale UE, comunicarea propune:

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Asistență electorală: sprijin tehnic și material pentru procesele electorale, inclusiv asistență pentru stabilirea cadrului legal al alegerilor, pentru înregistrarea partidelor politice sau a votanților și furnizarea de educație civică și formare observatorilor locali și jurnaliștilor. Asistența electorală este complementară observării alegerilor.
Observarea alegerilor: vizează:

Aceasta se bazează pe principiul acoperirii totale, al imparțialității, al transparenței și al profesionalismului.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Comunicarea Comisiei privind misiunile UE de asistență electorală și observare a alegerilor [COM(2000) 191 final, 11.4.2000]

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 2 (JO C 202, 7.6.2016, p. 17)

DOCUMENTE CONEXE

Rezoluția Parlamentului European din 8 mai 2008 privind misiunile UE de observare a alegerilor: obiective, practici și provocări viitoare (JO C 271E, 12.11.2009, pp. 31-38)

Concluziile Consiliului privind asistența electorală și observarea alegerilor – comunicat de presă al Consiliului pentru Dezvoltare, pp. I-V, 31 mai 2001 (nepublicate în JO)

Rezoluția Parlamentului European cu privire la Comunicarea Comisiei privind misiunile UE de asistență electorală și de observare a alegerilor (JO C 343, 5.12.2001, pp. 270-277)

Data ultimei actualizări: 02.03.2018