Sistemul UE de omologare de tip a autovehiculelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2007/46/CE – omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva conferă țărilor UE un set comun de norme privind omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate acestora.

Aceasta prevede obligativitatea omologării de tip pentru toate categoriile de vehicule complete, inclusiv cele construite în mai multe etape. Directiva stabilește:

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică autoturismelor, furgonetelor, camioanelor, autobuzelor și autocarelor, acestea făcând acum obiectul unor cerințe complet armonizate la nivelul UE.

Procedura

Cerințe tehnice

Directiva acoperă în principal procedura administrativă care se aplică pentru omologarea vehiculelor. Cerințele tehnice propriu-zise pe baza cărora trebuie testate vehiculele sunt prevăzute în alte texte ale UE, care sunt enumerate în anexa IV la directivă. De exemplu, aceste texte:

În 2017, Comisia Europeană a adoptat Regulamentele (UE) 2017/1151 și (UE) 2017/1154. Acestea asigură faptul că, începând cu 1 septembrie 2017, modelele noi de autoturisme sunt supuse unor teste noi și mai fiabile privind emisiile în condiții reale de conducere („emisii generate în condiții reale de conducere”).

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 29 octombrie 2007. În funcție de categoria vehiculului, aplicarea directivei s-a realizat progresiv în perioada 2009-2014. Aceasta a trebuit transpusă în legislația țărilor UE până la 28 aprilie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Omologare efectuată de terți: o omologare obținută de la o terță parte, cum ar fi un organism acreditat independent aprobat de fiecare țară a UE.
Recunoașterea reciprocă: țările UE recunosc certificatele de omologare de tip emise de autoritățile competente din alte țări ale UE.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, pp. 1-160)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2007/46/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, pp. 1-643)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2017/1154 al Comisiei din 7 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere de vehiculele ușoare pentru pasageri și de vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (JO L 175, 7.7.2017, pp. 708-732)

Rectificare

Regulamentul (UE) 2017/2400 al Comisiei din 12 decembrie 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil ale vehiculelor grele și de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei (JO L 349, 29.12.2017, pp. 1-247)

Data ultimei actualizări: 10.04.2018