Standardizarea europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul introduce norme care reglementează:

Regulamentul acoperă standardele pentru servicii, precum și pentru produse, iar protecția mediului și a sănătății publice trebuie inclusă printre caracteristicile necesare ale unui produs sau serviciu.

Participare amplă la procesul de stabilire a standardelor

Solicitări de standardizare adresate organizațiilor europene de standardizare

Comisia poate solicita uneia sau mai multor organizații europene de standardizare să elaboreze un standard european, care trebuie să fie orientat spre piață și să țină seama de interesul public, precum și de obiectivele politicii UE. Comisia stabilește cerințele și termenele care trebuie îndeplinite. Țările UE vor comunica Comisiei toate solicitările adresate instituțiilor de standardizare de a elabora specificații tehnice sau un anumit standard de produs, astfel încât să poată fi elaborat un proiect de reglementări tehnice.

Recunoașterea și utilizarea specificațiilor tehnice

Autoritățile publice trebuie să utilizeze întreaga gamă de specificații tehnice relevante atunci când achiziționează servicii hardware, software și servicii IT. Specificațiile tehnice sunt acceptate de piață și nu împiedică interoperabilitatea cu standardele UE sau internaționale existente.

Programul de lucru anual și obiecțiile față de standardele armonizate

Programul de lucru anual stabilește prioritățile strategice, luând în considerare strategiile UE de creștere pe termen lung. Comisia va înființa un sistem de notificare pentru toate părțile interesate pentru a asigura consultarea adecvată și relevanța pieței înainte de adoptarea programului de lucru anual sau a solicitărilor de standardizare sau de luarea deciziilor privind orice obiecții la standardele armonizate prezentate de țările UE sau de Parlamentul European.

Raportarea

Organizațiile europene de standardizare vor trimite Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

Modificări de la publicare

Regulamentul a fost modificat de la data la care acesta a fost emis pentru a acoperi explicit următoarele standarde specifice:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, pp. 12-33)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020 [COM(2011) 311 final, 1.6.2011]

Data ultimei actualizări: 22.05.2019