Constituirea de fonduri de soluționare a situației băncilor neviabile

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(2010) 254 final] – Fonduri de soluționare a situației băncilor neviabile

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea descrie intențiile Comisiei Europene în ceea ce privește constituirea de fonduri de soluționare a situației băncilor neviabile.

ASPECTE-CHEIE

Care este rolul fondurilor de soluționare a situației băncilor neviabile?

Cum se pot finanța fondurile de soluționare a situației băncilor neviabile?

Comisia consideră că mecanismele de finanțare a unui fond trebuie să asigure resursele necesare, încurajând, în același timp, un comportament adecvat.

Trei puncte ar putea sta la baza calculării contribuțiilor la fondurile de soluționare a situației băncilor neviabile:

Ce sistem de guvernanță ar trebui utilizat pentru fondurile de soluționare a situației băncilor neviabile?

Cum pot fi integrate fondurile de soluționare a situației băncilor neviabile într-un nou cadru de stabilitate financiară?

Definirea unei abordări comune în ceea ce privește fondurile de soluționare a situației băncilor neviabile

Progrese realizate din 2010

În urma publicării acestei comunicări, Comisia Europeană a publicat o serie de propuneri legislative care abordează soluționarea situației băncilor neviabile. În 2014, UE a adoptat:

CONTEXT

Pentru a atenua falimentele băncilor cauzate de criza financiară din octombrie 2008, guvernele țărilor UE au acordat ajutoare de stat pentru a veni în ajutorul sectorului financiar. Ajutorul de stat a afectat contribuabilii în mod considerabil și a crescut datoria publică a țărilor UE. Crearea unor fonduri de soluționare a situației băncilor neviabile ar trebui să prevină recurgerea pe viitor la ajutorul de stat pentru soluționarea falimentelor instituțiilor financiare.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Fonduri de soluționare a situației băncilor neviabile [COM(2010) 254 final, 26.5.2010]

ACTE CONEXE

Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (reformare) (JO L 173, 12.6.2014, pp. 149-178)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/49/UE au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 173, 12.6.2014, pp. 190-348)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 225, 30.7.2014, pp. 1-90)

Data ultimei actualizări: 20.02.2017