Strategia împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

Comisia a prezentat o strategie globală pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN), care pune în pericol economia sectorului pescuitului, resursele halieutice şi mediul marin. Măsurile propuse sunt menite să restrângă accesul pe piaţa Uniunii Europene (UE) doar la acele produse pescăreşti certificate ca fiind conforme de către statul de pavilion sau de către statul de export în cauză. Strategia prevede, de asemenea, consolidarea supravegherii activităţilor maritime, identificarea operatorilor INN, îmbunătăţirea punerii în aplicare a legislaţiei în domeniul pescuitului şi o mai bună aplicare a sancţiunilor în caz de infracţiuni.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 17 octombrie 2007 privind o nouă strategie pentru Comunitate de a preveni, descuraja şi elimina pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat [COM(2007) 601 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) a propus o strategie globală pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN) în apele comunitare şi în apele internaţionale. Aceste practici de pescuit reprezintă o ameninţare la adresa politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) şi dăunează stocurilor de peşte, biodiversităţii marine, ecosistemelor fragile, pescarilor oneşti şi populaţiilor de coastă afectate. Acest flagel internaţional are consecinţe ecologice, economice şi sociale.

Rolul UE este determinant, aceasta fiind unul dintre actorii principali ai pieţei pescuitului, atât în calitate de producător, cât şi în calitate de consumator. Cantitatea de produse pescăreşti ilegale importate în fiecare an în UE este estimată la 500 000 de tone, ceea ce reprezintă o valoare de 1,1 miliarde de euro.

Câmpul de luptă împotriva pescuitului INN acoperă:

UE trebuie să lupte împotriva anumitor factori care favorizează pescuitul INN, şi anume:

Acţiunea comunitară

Deşi s-au înregistrat numeroase progrese în cadrul planului de acţiune din 2002, pescuitul INN este departe de a fi eradicat. Prin strategia propusă, Comisia susţine elaborarea unor norme internaţionale şi crearea unor ORGP responsabile cu punerea lor în aplicare. Comisia intenţionează să continue monitorizarea, controlul şi supravegherea activităţilor maritime, precum şi identificarea operatorilor INN. De asemenea, este necesară o mai bună aplicare a acestor norme şi sancţiuni disuasive în caz de infracţiuni.

Această strategie globală se referă la ansamblul activităţilor de pescuit şi la alte activităţi vizate de practicile INN (capturi, transbordare, prelucrare, debarcare, comerţ etc.). Strategia vizează întregul lanţ de aprovizionare şi oferă un răspuns la problemele rezultate din aceste activităţi la nivel comunitar, regional şi internaţional.

Lupta împotriva pescuitului INN trebuie să integreze pe deplin dimensiunea comercială. În acest sens, Comisia are în vedere închiderea pieţei europene pentru produsele ilicite, prin instituirea unui sistem de control efectuat de statul portului, în temeiul căruia peştele sau produsele pescăreşti trebuie să fie certificate în prealabil de către statul de pavilion, înaintea debarcării sau importului lor în UE.

Pentru a remedia problema „pavilioanelor de neconformitate”, UE ar putea acţiona în mod unilateral pentru a contrabalansa insuficienţa acţiunilor multilaterale. Ar putea fi elaborată o listă a navelor care practică pescuitul INN şi a statelor membre care manifestă indulgenţă faţă de acestea.

Comisia intenţionează să îmbunătăţească respectarea normelor internaţionale şi comunitare de către navele şi operatorii din UE. De asemenea, aceasta îşi propune să încurajeze statele membre şi cetăţenii UE să asigure o aplicare adecvată a PCP şi să consolideze măsurile de control şi punere în aplicare. Sunt necesare sancţiuni disuasive împotriva activităţilor INN în apele comunitare şi a operatorilor UE care practică aceste activităţi de pescuit oriunde în lume.

Cooperarea consolidată va permite derularea unor anchete privind activităţile INN. Ar trebui să se garanteze un înalt nivel de coordonare şi schimbul în mod regulat de informaţii cu sprijinul Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului. La nivel internaţional, UE trebuie să contribuie la eforturile întreprinse, în special de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) (EN) (ES) (FR), pentru elaborarea unui registru global al navelor de pescuit şi a unei reţele internaţionale de monitorizare, control şi supraveghere. La nivel comunitar, UE trebuie să îmbunătăţească coordonarea între autorităţile de control ale statelor membre.

De asemenea, UE trebuie să intensifice lupta împotriva pescuitului în larg în cadrul relaţiilor regionale, bilaterale şi multilaterale. Strategia UE destinată prevenirii, descurajării şi eliminării pescuitului INN depinde de implicarea diverselor părţi:

Context

Comunicarea Comisiei se înscrie în cadrul unui larg consens internaţional exprimat prin deciziile FAO, ale Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) (EN) (FR) privind necesitatea unei abordări globale pentru eradicarea pescuitului INN. Aceasta vine în continuarea planului de acţiune al Comisiei din 2002 şi a Rezoluţiei Parlamentului European din 15 februarie 2007. Comunicarea Comisiei, alături de regulamentul adoptat în 2008, reprezintă unul dintre primii paşi în direcţia unei politici maritime integrate a UE în favoarea unei exploatări durabile a mărilor.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 şi (CE) nr. 1447/1999 [Jurnalul Oficial L 286 din 29.10.2008].

Ultima actualizare: 11.11.2010