Normele detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind FEP

Regulamentul (CE) nr. 498/2007 stabileşte normele detaliate de execuţie a Fondului European pentru Pescuit (FEP) în perioada 2007-2013, în ceea ce priveşte structura, transmiterea şi evaluarea programelor operaţionale. Acesta detaliază măsurile privind pescuitul, monitorizarea şi controlul aferent şi stabileşte instrumentele de inginerie financiară. De asemenea, regulamentul se referă la publicitate şi informare şi asigură protecţia datelor cu caracter personal.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Mecanismele şi normele de punere în aplicare a regulamentului decurg din dispoziţiile regulamentului de bază privind Fondul European pentru Pescuit (FEP).

Normele sunt menite să faciliteze stabilirea unor programe operaţionale (anexa I). De asemenea, aceste norme de punere în aplicare sunt menite să faciliteze examinarea şi aprobarea proiectelor aferente de către Comisie. Conţinutul unui program operaţional trebuie să includă criteriile de eligibilitate geografică (analiza situaţiei naţionale sau locale, descrierea punctelor forte şi a punctelor slabe) şi coerenţa proiectelor elaborate, în raport cu axele prioritare stabilite de regulament. Programele operaţionale pentru care cheltuielile publice totale nu depăşesc 90 de milioane EUR (la valoarea din 2004) beneficiază de dispoziţii specifice în cadrul regulamentului. De asemenea, aceste norme de punere în aplicare sunt menite să faciliteze examinarea şi aprobarea proiectelor aferente de către Comisie.

Acţiunile structurale în domeniul pescuitului sunt menite să ghideze şi să faciliteze restructurarea acestui sector. Acest proces este, de altfel, necesar pentru a asigura viitorul activităţilor de pescuit şi pentru a promova un pescuit durabil. În acest context, nu sunt admise ajutoarele publice, care au ca efect creşterea efortului de pescuit.

Axe prioritare

Normele de punere în aplicare sunt stabilite în jurul axelor prioritare ale Fondului European pentru Pescuit (a se vedea anexa I, partea A):

Evaluare

Statele membre transmit evaluările intermediare ale acestor programe, cel târziu până la data de 30 iunie 2011. Comisia poate decide întreruperea termenului de plată, în cazul în care un stat membru nu îşi respectă obligaţiile în materie de gestionare, control şi cheltuieli.

Informare şi publicitate

Statele membre sau autoritatea de gestionare trebuie să deruleze acţiuni de informare şi publicitate destinate publicului şi beneficiarilor potenţiali. De asemenea, autoritatea de gestionare se asigură că acţiunile de informare şi publicitate ajung la publicul larg, de exemplu lansarea programului operaţional, prezentarea rezultatelor, arborarea drapelului Uniunii Europene (anexa II) timp de o săptămână, începând cu 9 mai, la sediul autorităţilor de gestionare.

Instrumente de inginerie financiară

Instrumentele de inginerie financiară se prezintă sub forma unor acţiuni, cum sunt compensările socioeconomice pentru gestionarea flotei (a se vedea nomenclatura din anexa III), care duc la investiţii rambursabile, în special în cadrul IMM-urilor şi al microîntreprinderilor, prin fonduri de capital de risc, fonduri de garantare şi fonduri de împrumut.

Declaraţia de cheltuieli (anexa IX) referitoare la instrumentele de inginerie financiară trebuie să includă cheltuielile totale realizate pentru crearea sau contribuţia la aceste instrumente. La încheierea parţială sau totală a programului operaţional, cheltuielile eligibile reprezintă totalul plăţilor efectuate din partea fiecărui instrument de inginerie financiară sau orice garanţii furnizate cu titlu de investiţii în întreprinderi.

În cazul în care FEP finanţează operaţiuni ce cuprind instrumente de inginerie financiară, inclusiv cele organizate prin intermediul fondurilor de plasament, partenerii de cofinanţare sau acţionarii ori reprezentantul legal al acestora prezintă un plan de afaceri. Acest plan trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de regulamentul de punere în aplicare (articolele 35, 36 şi 37).

Gestionare, monitorizare şi control

Autoritatea de gestionare a programului, desemnată de statul membru (anexa XII), se asigură că beneficiarii sunt informaţii cu privire la condiţiile specifice referitoare la produsele sau serviciile furnizate în cadrul operaţiunii, cu privire la planul de finanţare, termenul de execuţie şi informaţiile financiare, cât şi cu privire la alte informaţii care trebuie păstrate şi comunicate. Verificările efectuate de autoritatea de gestionare acoperă aspectele administrative, financiare, tehnice şi fizice ale operaţiunilor. Orice sume care corespund unei nereguli sunt identificate prin numărul de referinţă atribuit acestei nereguli sau prin orice altă metodă adecvată.

Auditurile sunt efectuate la faţa locului (anexa V), pe baza documentelor şi a evidenţelor păstrate de beneficiar. De asemenea, autoritatea de audit poate efectua sondaje statistice aleatorii ale operaţiunilor (a se vedea anexa IV).

Nereguli

În cazul unor nereguli, statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la prezenţa acestora. În situaţiile în care o neregulă poate avea repercusiuni în cadrul altor state membre, acestea trebuie să fie, de asemenea, informate.

Schimbul electronic de date

Schimbul de date între fiecare stat membru şi Comisie se efectuează printr-un sistem informatic instituit de Comisie, care permite schimbul securizat de date între Comisie şi fiecare stat membru.

Sistemul informatic de schimb de date conţine informaţii referitoare la:

Sistemul informatic conţine, de asemenea, documente şi date de interes comun, cum ar fi programul operaţional (anexa I, partea A), decizia Comisiei referitoare la contribuţia din partea FEP, rapoartele anuale şi finale privind execuţia (modelul din anexa XIV), strategia de audit (anexa V), descrierea sistemului de gestiune (anexa XII, partea A).

Statele membre şi Comisia iau toate măsurile necesare pentru a garanta protecţia datelor cu caracter personal.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 498/2007

30.5.2007

-

JO L 120, 10.5.2007

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 1249/2010

12.1.2011

-

JO L 341, 23.12.2010

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 498/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Ultima actualizare: 17.03.2011