Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Utilizarea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) este în concordanţă cu obiectivele şi cadrul strategic al politicii comunitare de dezvoltare rurală definite în acest regulament.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Reforma politicii agricole comune (PAC) din iunie 2003 şi aprilie 2004 pune accentul pe dezvoltarea rurală, prin introducerea unui instrument unic de finanţare şi programare: Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Acest instrument instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 este menit să consolideze politica de dezvoltare rurală a Uniunii şi să simplifice punerea sa în aplicare. Instrumentul îmbunătăţeşte, în special, gestionarea şi controlul noii politici de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013.

Obiective şi norme generale de intervenţie

Regulamentul stabileşte normele generale pentru sprijinul comunitar în favoarea dezvoltării rurale finanţat prin FEADR. Regulamentul defineşte, de asemenea, obiectivele politicii de dezvoltare rurală şi cadrul în care se înscrie această politică.

Fondul contribuie la:

FEADR intervine în completarea acţiunilor naţionale, regionale şi locale care contribuie la realizarea priorităţilor Comunităţii. Comisia şi statele membre asigură, de asemenea, coerenţa şi compatibilitatea FEADR cu celelalte măsuri comunitare de sprijin.

Abordarea strategică

Fiecare stat membru elaborează un plan strategic naţional în conformitate cu orientările strategice adoptate de Comunitate. Fiecare stat membru transmite apoi Comisiei planul său strategic naţional înainte de prezentarea programelor de dezvoltare rurală. Planurile strategice naţionale acoperă perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 şi cuprind:

Punerea în aplicare a planurilor strategice naţionale se face prin intermediul programelor de dezvoltare rurală conţinând un pachet de măsuri grupate în jurul a 4 axe *.

Axa 1: îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

Ajutorul în favoarea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier se referă la:

Axa 2: îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

În ceea ce priveşte amenajarea teritoriului, sprijinul trebuie să contribuie la dezvoltarea durabilă, încurajând, în special, agricultorii şi silvicultorii să aplice metode de gestionare a terenurilor compatibile cu necesitatea de a conserva peisajele şi mediul natural şi de a proteja şi îmbunătăţi resursele naturale. Principalele elemente care trebuie avute în vedere includ biodiversitatea, gestionarea siturilor Natura 2000, protecţia apei şi a solurilor, precum şi atenuarea schimbărilor climatice. În acest cadru, regulamentul prevede, în special, ajutoare pentru a compensa handicapurile naturale din zonele montane şi din alte zone defavorizate (desemnate de statele membre pe baza unor criterii comune obiective) sau plăţi pentru agromediu sau silvo-mediu, care acoperă doar angajamentele ce depăşesc standardele obligatorii aferente. Asistenţa se referă şi la măsurile de sprijinire a investiţiilor neproductive legate de realizarea angajamentelor de agromediu sau silvo-mediu ori de realizarea altor obiective de agromediu, precum şi la măsurile care vizează îmbunătăţirea resurselor forestiere în cadrul obiectivelor de mediu (ajutor pentru prima împădurire a terenurilor, pentru prima instalare a sistemelor agroforestiere sau pentru reconstituirea potenţialului forestier şi prevenirea catastrofelor naturale).

Toţi beneficiarii care primesc ajutoare pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural trebuie să respecte, în întreaga exploataţie, cerinţele normative în materie de gestionare (în domeniile sănătăţii, mediului şi bunăstării animalelor) şi bunele condiţii agricole şi de mediu prevăzute de Regulamentul privind plăţile unice (Regulamentul nr. 73/2009).

Axa 3: calitatea vieţii în mediul rural şi diversificarea economiei rurale

În vederea diversificării economiei rurale, regulamentul include măsuri referitoare la:

Axa 4: LEADER

Ajutorul acordat în cadrul axei LEADER se referă la:

Contribuţia financiară a FEADR

FEADR dispune de un buget alocat de 96 319 miliarde de EUR (în preţuri actuale) pentru perioada 2007-2013, reprezentând 20 % din fondurile aferente PAC. La iniţiativa statelor membre, FEADR poate finanţa, în limita a 4 % din suma totală aferentă fiecărui program, activităţi de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare şi control al intervenţiilor programelor.

Cuantumul sprijinului comunitar pentru dezvoltare rurală, defalcarea anuală a acestuia şi cuantumul minim care urmează să fie alocat regiunilor ce pot beneficia de obiectivul „convergenţă” sunt stabilite de Consiliu. Acesta se pronunţă cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei şi în conformitate cu perspectivele financiare pentru perioada 2007-2013 şi cu Acordul interinstituţional privind disciplina bugetară şi îmbunătăţirea procedurii bugetare. Statele membre iau în considerare, în scopul programării, şi cuantumurile rezultate din modulare *. În plus, Comisia se asigură că totalul alocărilor anuale din FEADR şi din alte fonduri comunitare, cum sunt Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, se încadrează în anumiţi parametri economici.

În cadrul gestiunii partajate între Comisie şi statele membre, acestea din urmă trebuie să desemneze, pentru fiecare program de dezvoltare rurală: o autoritate de gestionare, un organism plătitor şi un organism de certificare. De asemenea, acestea sunt responsabile cu informarea şi publicitatea privind operaţiunile cofinanţate. Fiecare stat membru trebuie să constituie şi un comitet de monitorizare care se asigură de eficienţa punerii în aplicare a programului de dezvoltare rurală. În plus, autoritatea de gestionare a fiecărui program trebuie să transmită Comisiei un raport anual privind execuţia programului.

Politica şi programele de dezvoltare rurală fac obiectul unei evaluări ex ante, intermediare şi ex post, menite să consolideze calitatea, eficienţa şi eficacitatea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare rurală. Aceste evaluări vizează culegerea anumitor învăţăminte privind politica de dezvoltare rurală, prin identificarea factorilor care au contribuit la succesul sau la eşecul punerii în aplicare a programelor, a impactului socio-economic şi a impactului asupra priorităţilor comunitare.

Context

FEADR este, alături de FEGA (Fondul european de garantare agricolă), unul dintre cele două instrumente de finanţare a politicii agricole comune (PAC) instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. Cele două fonduri înlocuiesc, începând cu 1 ianuarie 2007, secţiunea „Orientare” şi, respectiv, „Garantare” a FEOGA.

FEADR sprijină dezvoltarea rurală, al doilea pilon al PAC, introdus treptat începând cu anii '70 şi consacrat odată cu Agenda 2000 din 1997.

Termeni-cheie ai actului

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

22.10.2005

-

JO L 277 din 21.10.2005

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1463/2006

1.1.2007

-

JO L 277 din 9.10.2006

Regulamentul (CE) nr. 1944/2006

29.12.2006

-

JO L 367 din 22.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 2012/2006

1.1.2007

-

JO L 384 din 29.12.2006

Regulamentul (CE) nr. 146/2008

28.2.2008

-

JO L 46 din 21.2.2008

Regulamentul (CE) nr. 74/2009

3.2.2009

-

JO L 30 din 31.1.2009

Regulamentul (CE) nr. 473/2009

9.6.2009

-

JO L 144 din 9.6.2009

Regulamentul (CE) nr. 1312/2011

21.12.2011

-

JO L 339 din. 21.12.2011

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Sprijinul comunitar pentru dezvoltare rurală

Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală [Jurnalul Oficial L 25 din 28.1.2011]. Acest regulament se referă la modalităţile de aplicare a Regulamentului nr. 1698/2005 în ceea ce priveşte principiile şi normele generale aplicabile sprijinului pentru dezvoltare rurală, dispoziţiile comune şi specifice privind măsurile de dezvoltare rurală, precum şi dispoziţiile în materie de eligibilitate şi gestiune administrativă.

Decizia 2008/168/CE a Comisiei din 20 februarie 2008 de stabilire a structurii organizaţionale pentru Reţeaua europeană de dezvoltare rurală [Jurnalul Oficial L 56 din 29.2.2008]. Reţeaua europeană de dezvoltare rurală este alcătuită dintr-un comitet de coordonare, un grup de lucru tematic, un subcomitet LEADER şi o comisie de experţi pentru evaluare. Aceste organe trebuie să respecte normele stabilite de decizia Comisiei.

Decizia 2006/636/CE a Comisiei din 12 septembrie 2006 de stabilire, pe stat membru, a defalcării anuale a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 [Jurnalul Oficial L 261 din 22.9.2006]. Acest act stabileşte defalcarea, pe stat membru, a sprijinului comunitar pentru dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013.

Decizia 2006/493/CE a Consiliului din 19 iunie 2006 de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum şi a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul „convergenţă” [Jurnalul Oficial L 195 din 15.7.2006]. Acest act stabileşte valoarea creditelor de angajament pentru dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013.

Cadrul juridic şi financiar al Comunităţii

Decizia 2006/144/CE a Consiliului din 20 februarie 2006 privind orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013) [Jurnalul Oficial L 55 din 25.2.2006]. Acest act stabileşte orientările strategice comunitare pentru dezvoltare rurală.

Norme de aplicare şi norme tranzitorii

Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală [Jurnalul Oficial L 368 din 23.12.2006]. Acest regulament se referă la normele de aplicare a Regulamentului nr. 1698/2005 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-condiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltarea rurală.

Regulamentul (CE) nr. 1320/2006 al Comisiei din 5 septembrie 2006 de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006]. Acest regulament stabileşte norme specifice pentru a facilita tranziţia de la programarea dezvoltării rurale în temeiul regulamentelor (CE) nr. 1257/1999 şi (CE) nr. 1268/1999 la programarea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

See also

Ultima actualizare: 05.01.2012