Carta drepturilor fundamentale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Carta drepturilor fundamentale a UE

CARE ESTE ROLUL CARTEI?

Carta înscrie în legislația Uniunii Europene (UE) o serie de drepturi personale, civile, politice, economice și sociale ale cetățenilor UE și ale rezidenților de pe teritoriul UE.

ASPECTE-CHEIE

Conținut

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) reafirmă, cu respectarea competențelor și sarcinilor UE, precum și a principiului subsidiarității, drepturile care rezultă în principal din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale comune țărilor UE, din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din Cartele sociale adoptate de UE și de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Conferind drepturilor fundamentale mai multă claritate și vizibilitate, carta instaurează securitate juridică în interiorul UE.

Carta Drepturilor Fundamentale conține un preambul și 54 de articole, grupate în șapte capitole:

Domeniul de aplicare

Carta se aplică instituțiilor europene, cu respectarea principiului subsidiarității, și nu poate sub nicio formă să extindă competențele și sarcinile stabilite pentru acestea de tratate. Carta se aplică, de asemenea, statelor membre atunci când acestea pun în aplicare legislația europeană.

În cazul în care drepturile prevăzute de cartă corespund unor drepturi garantate de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului din 1950, înțelesul și întinderea lor sunt aceleași ca cele definite de convenție, deși legislația europeană poate să prevadă o protecție mai extinsă.

Rapoarte anuale

În fiecare an începând din 2010, Comisia Europeană publică un raport anual. Acesta monitorizează progresele înregistrate în aplicarea cartei.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 389-405)

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Raportul pe 2015 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE [COM(2016) 265 final, 18.5.2016]

Data ultimei actualizări: 17.10.2016