Strategia de combatere a terorismului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 83 – Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Strategia UE de combatere a terorismului

CARE ESTE OBIECTIVUL STRATEGIEI UE DE COMBATERE A TERORISMULUI?

Articolul 83 din TFUE conferă Parlamentului European și Consiliului competența de a adopta norme minime privind definirea infracțiunilor deosebit de grave cu o dimensiune transfrontalieră, dintre care terorismul este un exemplu.

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Pentru a combate eficient terorismul, strategia se concentrează pe patru priorități (piloni):

Prin intermediul acestor piloni, strategia recunoaște importanța cooperării cu țările din afara UE și cu instituțiile internaționale.

Prevenirea

Abordarea cauzelor radicalizării și ale recrutării în scopuri teroriste reprezintă o prioritate esențială pentru UE. Pilonul „prevenire” vizează combaterea radicalizării și recrutării teroriștilor prin identificarea metodelor, a propagandei și a instrumentelor folosite de teroriști. UE contribuie la coordonarea politicilor naționale, la stabilirea bunelor practici și la schimbul de informații.

Strategia UE revizuită pentru combaterea radicalizării și a recrutării în scopuri teroriste, astfel cum a fost revizuită în 2014, vizează combaterea radicalizării și a recrutării, ținând seama în același timp de tendințele în evoluție, cum ar fi fenomenul persoanelor care acționează singure, al luptătorilor străini și utilizarea platformelor de comunicare socială de către teroriști. Aceasta a fost modificată ulterior printr-o serie de concluzii ale Consiliului privind reacția la atacurile teroriste pe teritoriul UE.

Protecția

Protecția cetățenilor și a infrastructurii și reducerea vulnerabilității la atacuri reprezintă cea de-a doua prioritate a strategiei UE de combatere a terorismului. Aceasta include:

Exemple de lucrări în curs sunt:

Urmărirea

Scopul celui de al treilea pilon este de a urmări teroriștii dincolo de frontiere, respectând în același timp drepturile omului și dreptul internațional. Pentru a atinge aceste obiective, UE se concentrează pe:

Un exemplu de activitate în curs de desfășurare este punerea în aplicare a planului de acțiune din 2016 pentru consolidarea luptei împotriva finanțării terorismului.

Răspunsul

Pregătirea, gestionarea și reducerea la minimum a consecințelor unui atac terorist reprezintă cel de al patrulea obiectiv al Strategiei UE de combatere a terorismului. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea capacității de a gestiona:

Printre prioritățile în acest domeniu se numără:

Un exemplu de activitate în curs este crearea unui centru UE pentru victimele terorismului (proiect-pilot al Parlamentului European).

Colaborarea cu partenerii internaționali

Securitatea UE este strâns legată de situația din alte țări, în special din statele învecinate.

În iunie 2014, Consiliul European a solicitat instituirea unei politici eficiente de combatere a terorismului, care să integreze aspectele interne și externe. În 9 februarie 2015, după atacurile asupra ziarului Charlie Hebdo, liderii UE au subliniat necesitatea ca UE să coopereze mai mult cu țările din afara UE privind chestiuni de securitate și de combatere a terorismului.

În concluziile sale privind acțiunea externă a UE privind combaterea terorismului din 19 iunie 2017, Consiliul a subliniat necesitatea:

De asemenea, acesta a menționat că misiunile și operațiunile comune de securitate și apărare trebuie să aibă un rol mai important în combaterea terorismului.

Agenda de combatere a terorismului este prezentă în relațiile dintre UE și țările din afara UE în diferite feluri, printre care:

UE cooperează în domeniul combaterii terorismului cu țările din:

Cooperarea cu SUA reprezintă o componentă fundamentală a strategiei UE. În ultimii ani, au fost încheiate acorduri de cooperare în domenii precum finanțarea terorismului, transportul și frontierele, asistența juridică reciprocă și extrădarea. Autoritățile americane colaborează tot mai strâns cu Europol și Eurojust.

De asemenea, UE colaborează îndeaproape cu alte organizații internaționale și regionale și foruri pentru a construi un consens internațional și pentru a promova standardele internaționale de combatere a terorismului.

CONTEXT

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul V – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Capitolul 4 – Cooperarea judiciară în materie penală – Articolul 83 (ex-articolul 31 TUE) (JO C 202, 6.7.2016, pp. 80-81)

Consiliul Uniunii Europene, 30 noiembrie 2005: Strategia Uniunii Europene de combatere a terorismului

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune privind îmbunătățirea nivelului de pregătire împotriva riscurilor de siguranță chimică, biologică, radiologică și nucleară [COM(2017) 610 final, 18.10.2017]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune în vederea sprijinirii protecției spațiilor publice [COM(2017) 612 final, 18.10.2017]

Concluziile Consiliului privind acțiunea externă a UE privind combaterea terorismului (19 iunie 2017)

Directiva (UE) 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (JO L 137, 24.5.2017, pp. 22-39)

Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, pp. 53-114)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului [COM(2016) 50 final, 2.2.2016]

Decizia (UE, Euratom) 2015/457 a Consiliului din 17 martie 2015 de abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Securitate și protecția libertăților”, a programului specific „Prevenirea, pregătirea și gestionarea consecințelor terorismului și ale altor riscuri legate de securitate” (JO L 76, 20.3.2015, pp. 1-2)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda europeană privind securitatea [COM(2015) 185 final, 28.4.2015]

Strategia revizuită a Uniunii Europene pentru combaterea radicalizării și a recrutării în scopuri teroriste (19 mai 2014)

Decizia 2010/412/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (JO L 195, 27.7.2010, pp. 3-4)

Modificările succesive aduse Deciziei 2010/412/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Acord între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind prelucrarea și transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste (JO L 195, 27.7.2010, pp. 5-14)

Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (JO L 344, 28.12.2001, pp. 70-75)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 23.07.2018