Medierea în materie civilă și comercială

Un cadru juridic previzibil le poate permite cetățenilor Uniunii Europene (UE) să beneficieze pe deplin de avantajele medierii* ca proces de soluționare a litigiilor, în special în ceea ce privește eficacitatea costurilor și viteza.

ACT

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

SINTEZĂ

Un cadru juridic previzibil le poate permite cetățenilor Uniunii Europene (UE) să beneficieze pe deplin de avantajele medierii* ca proces de soluționare a litigiilor, în special în ceea ce privește eficacitatea costurilor și viteza.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva urmărește să încurajeze utilizarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor, în special utilizarea medierii. Aceasta vizează să asigure o relație echilibrată între mediere și procedurile judiciare.

ASPECTE-CHEIE

Directiva se aplică în cazul litigiilor transfrontaliere în materie civilă și comercială. Aceasta nu se aplică:

Țările UE trebuie să instituie o procedură care să le permită părților să solicite confirmarea unui acord. Această confirmare poate fi printr-o hotărâre, printr-o decizie sau printr-un act autentic emis de o instanță sau de o autoritate publică. Aceasta va permite recunoașterea reciprocă și aplicarea unui acord în întreaga UE în aceleași condiții ca și cele stabilite pentru hotărârile judecătorești în materie civilă și comercială, precum și în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești.

Mediatorii* sau persoanele implicate în procesul de mediere nu au obligația de a aduce probe în cursul procedurilor judiciare privind informații obținute în procesul respectiv, cu excepția cazului în care:

Țările UE trebuie să încurajeze formarea mediatorilor, precum și elaborarea și aplicarea unor coduri voluntare de conduită pentru această profesie.

CONTEXT

În 2013, UE a publicat două acte legislative noi cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor:

Pentru informații suplimentare, consultați paginile referitoare la soluționarea alternativă și online a litigiilor (SAL/SOL) pe site-ul Comisiei Europene.

TERMENI-CHEIE

* Mediere: un proces structurat în care două sau mai multe părți într-un litigiu încearcă, din proprie inițiativă, să ajungă la un acord privind soluționarea litigiului dintre ele, cu asistența unui mediator. Acest proces poate fi inițiat de către părți, recomandat sau impus de instanță ori prevăzut de dreptul unei țări a UE.

* Mediator: un terț chemat să conducă procesul de mediere într-o manieră eficace, imparțială și competentă. Statutul sau ocupația acestei persoane în țara UE în cauză nu este relevantă, după cum nu este relevantă nici modalitatea în care a fost numit acest terț sau în care i s-a solicitat să conducă procesul de mediere.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2008/52/CE

13.6.2008

21.5.2011 (articolul 10: 21.11.2010)

JO L 136, 24.5.2008, pp. 3-8

ACTE CONEXE

Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, pp. 63-79)

Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, pp. 1-12)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - „Către un cadru orizontal la nivel european pentru acțiunile colective” [COM(2013) 401 final, 11.6.2013]

Data ultimei actualizări: 17.08.2015