Creanțele necontestate – Titlul Executoriu European

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 – crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Domeniu de aplicare

Regulamentul se aplică în materie civilă și comercială. Actul legislativ nu reglementează chestiunile din domeniul fiscal, vamal sau administrativ. Regulamentul se aplică în toate țările UE, cu excepția Danemarcei.

O creanță se consideră necontestată în cazul în care:

Titlul executoriu european

Decizia privind creanța necontestată este certificată drept titlu executoriu european de către țara UE care a emis decizia (statul de origine). Certificarea se realizează prin acordarea unui formular-tip. Este posibil ca aceasta să nu vizeze decât o parte a deciziei; în acest caz, se vorbește despre un „titlu executoriu parțial”.

Norme minime

Pentru ca decizia privind o creanță necontestată să poată fi certificată ca titlu executoriu european, procedura judiciară din țara UE de origine trebuie să îndeplinească anumite condiții de procedură.

Astfel, numai modurile de comunicare sau notificare enumerate în regulament sunt permise pentru ca hotărârea să poată fi certificată drept titlu executoriu european.

În plus, actul de sesizare a instanței trebuie să indice cu precizie informațiile privind:

În fine, țara UE de origine trebuie în mod obligatoriu să prevadă dreptul la revizuirea hotărârii în cazuri excepționale.

Executarea

Legislația care se aplică procedurii de executare este legislația țării UE în care se solicită executarea hotărârii (statul de executare). Creditorul trebuie să furnizeze autorităților însărcinate cu executarea:

Nicio cauțiune sau garanție nu poate fi impusă creditorului pe motiv că acesta este resortisant al unei țări terțe sau că nu își are domiciliul sau reședința în țara UE de executare.

Instanța competentă din țara UE de executare poate, în anumite condiții, să refuze executarea dacă hotărârea este incompatibilă cu o hotărâre pronunțată anterior în orice țară a UE sau într-o țară din afara UE. În anumite cazuri, instanța poate, de asemenea, să suspende sau să limiteze executarea.

Dispoziții generale și finale

Pentru a facilita accesul la procedura de executare, țările UE se angajează să furnizeze publicului larg și mediilor profesionale interesate informațiile necesare, în special în cadrul Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială.

Creditorul este liber să solicite recunoașterea și executarea unei hotărâri pe baza Regulamentului (UE) nr. 1215/2012. În plus, acest regulament nu împiedică aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 21 octombrie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate (JO L 143, 30.4.2004, pp. 15-39)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 805/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 28.06.2016