Dreptul la liberă circulație și ședere în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul UE pentru cetățenii UE și pentru familiile acestora

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva:

ASPECTE-CHEIE

Cetățenii UE care dețin o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil:

În plus:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 30 aprilie 2004, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 30 aprilie 2006.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

La 13 octombrie 2020, Consiliul a adoptat o recomandare privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19.

TERMENI-CHEIE

Cetățean al UE: orice persoană având cetățenia unei țări a UE.
Membru de familie: această categorie cuprinde, de exemplu, soțul sau soția, un partener cu care cetățeanul UE a contractat un parteneriat înregistrat, precum și descendenții direcți cu vârsta sub 21 de ani.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, pp. 77-123). Text republicat în rectificare (JO L 229, 29.6.2004, pp. 35-48)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/38/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, pp. 8-14)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind orientări pentru o mai bună transpunere și aplicare a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora [COM(2009) 313 final, 2.7.2009]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile [COM (2013) 837 final, 25.11.2013]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Sprijinirea autorităților în combaterea utilizării abuzive a dreptului la liberă circulație: Manual privind abordarea problemei presupuselor căsătorii de conveniență între cetățeni ai UE și resortisanți ai unor țări terțe în contextul legislației UE referitoare la libera circulație a cetățenilor UE [COM(2014) 604 final, 26.9.2014]

Data ultimei actualizări: 12.11.2020