Convenția împotriva corupției care implică funcționari

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai UE sau funcționari ai țărilor UE

Actul Consiliului de elaborare a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai UE sau funcționari ai țărilor UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CONVENȚII ȘI AL ACESTUI ACT?

ASPECTE-CHEIE

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Convenția a intrat în vigoare la 28 septembrie 2005 și toate țările UE trebuie să adere la aceasta.

CONTEXT

Incriminarea corupției active și pasive a făcut obiectul mai multor instrumente internaționale și europene în ultimele 2 decenii.

La nivel internațional

La nivel european

Notă: Deși majoritatea țărilor individuale ale UE sunt părți semnatare ale acestor convenții ulterioare (Convenția privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale și Convenția penală privind corupția), UE în sine nu este parte semnatară a acestora.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Funcționar: orice funcționar european sau național, inclusiv orice funcționar național dintr-o altă țară a UE.
Funcționar european: orice persoană care are calitatea de funcționar sau de agent angajat prin contract în sensul Statutului funcționarilor UE, precum și orice persoană pusă la dispoziția UE de către țările UE sau de către orice organism public sau privat, care îndeplinește funcții echivalente celor pe care le îndeplinesc funcționarii sau alți agenți ai UE.
Funcționar național: funcționar sau funcționar public conform definiției din legislația națională a țării UE în care persoana în cauză îndeplinește această funcție în sensul aplicării dreptului penal al acestei țări a UE.
Corupție activă: fapta săvârșită cu intenție, de către orice persoană, de a promite sau de a da, direct sau prin intermediul unui terț, un avantaj de orice natură, pentru sine sau pentru un terț, unui funcționar, pentru ca acesta din urmă să îndeplinească sau să se abțină să îndeplinească, cu încălcarea îndatoririlor sale ca funcționar, un act în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercițiul funcției sale.
Corupție pasivă: fapta săvârșită cu intenție, de către un funcționar, direct sau prin intermediul unui terț, de a pretinde sau a primi avantaje de orice natură, pentru sine sau pentru un terț, sau de a accepta o promisiune în acest sens, pentru a îndeplini sau pentru a se abține să îndeplinească, cu încălcarea îndatoririlor sale ca funcționar, un act în conformitate cu îndatoririle sale sau în exercițiul funcției sale.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Convenție elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (JO C 195, 25.6.1997, pp. 2-11)

Actul Consiliului din 26 mai 1997 de elaborare, în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (JO C 195, 25.6.1997, p. 1)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (JO L 283, 31.10.2017, pp. 1-71)

Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, pp. 29-41)

Decizia (UE) 2016/63 a Consiliului din 15 ianuarie 2016 privind aderarea Croației la Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 14, 21.1.2016, pp. 23-24)

Decizia 2008/801/CE a Consiliului din 25 septembrie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (JO L 287, 29.10.2008, pp. 1-110)

Decizia 2007/751/CE a Consiliului din 8 noiembrie 2007 privind aderarea Bulgariei și a României la Convenția cu privire la combaterea actelor de corupție care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO L 304, 22.11.2007, pp. 34-35)

Decizia 2003/642/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind aplicarea în Gibraltar a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 226, 10.9.2003, p. 27)

Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, pp. 54-56)

Raport explicativ referitor la Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene (text aprobat de către Consiliu la 3 decembrie 1998) (JO C 391, 15.12.1998, pp. 1-12)

Actul Consiliului din 27 septembrie 1996 de elaborare a unui protocol la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 313, 23.10.1996, pp. 1-10)

Actul Consiliului din 26 iulie 1995 de elaborare a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO C 316, 27.11.1995, pp. 48-57)

Data ultimei actualizări: 08.03.2019