Protejarea consumatorilor împotriva clauzelor contractuale abuzive

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Directiva (UE) 2019/2161 de modificare a Directivei 93/13/CEE și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește o mai bună aplicare și modernizare a normelor UE de protecție a consumatorilor

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva 93/13/CEE

Sancțiuni

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVELE?

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, pp. 29-34)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 93/13/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, pp. 7-28)

DOCUMENTE CONEXE

Comunicarea Comisiei – Orientări privind interpretarea și aplicarea Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO C 323, 27.9.2019, pp. 4-92)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Noile avantaje pentru consumatori [COM(2018) 183 final, 11.4.2018]

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, pp. 1-26)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 10.03.2020