Produsele cu defect: răspunderea

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 85/374/CEE – răspunderea pentru produse

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește principiul răspunderii fără culpă aplicabil producătorilor europeni. În cazul în care un produs* cu defect cauzează un prejudiciu unui consumator, producătorul poate fi tras la răspundere chiar și fără vreo neglijență sau culpă din partea acestuia.

ASPECTE-CHEIE

Prejudicii acoperite

Directiva se aplică prejudiciului:

cauzat prin deces sau vătămări corporale;

cauzat proprietății private.

Țările UE pot să fixeze o limită a răspunderii globale a unui producător în caz de deces sau de vătămări corporale provocate de produse identice care prezintă același defect.

Răspunderea

Producător poate însemna:

producătorul unei materii prime, fabricantul unui produs finit sau al unei părți componente;

importatorul produsului;

orice persoană care își pune numele, marca comercială sau alt semn distinctiv pe produs;

orice persoană care furnizează un produs al cărui producător sau importator nu poate fi identificat.

În cazul în care două sau mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru același prejudiciu, răspunderea lor este solidară.

Dovada prejudiciului

Un produs are defecte atunci când nu oferă siguranța la care o persoană se poate aștepta, ținând seama de toate împrejurările, printre care:

prezentarea produsului;

utilizarea rațională a produsului;

momentul punerii în circulație a produsului.

Persoana prejudiciată suportăsarcina probei . Aceasta trebuie să dovedească:

existența prejudiciului;

un defect al produsului;

o relație cauzală dintre prejudiciu și defect.

Cu toate acestea, persoana prejudiciată nu trebuie să dovedească neglijența sau culpa producătorului sau a importatorului.

Exonerarea de răspundere

Mai mulți factori pot exonera un producător de răspundere, inclusiv dacă acesta poate dovedi că:

nu a pus produsul în circulație;

defectul a apărut după punerea produsului în circulație;

produsul nu a fost fabricat de acesta pentru a fi vândut sau distribuit pentru profit;

produsul nu a fost fabricat sau distribuit de acesta pentru niciun scop în cadrul tranzacțiilor sau al practicilor obișnuite ale activității profesionale a acestuia;

defectul se datorează conformității produsului cu normele imperative emise de autoritățile publice;

defectul unei componente a fost cauzat în momentul fabricării unui produs final.

Răspunderea producătorului poate fi redusă dacă vina aparține persoanei prejudiciate.

Prescrierea răspunderii

Persoana prejudiciată dispune de un termen de trei ani pentru a cere despăgubiri. Acest termen începe la data la care persoana prejudiciată a cunoscut prejudiciul, defectul și identitatea producătorului.

Producătorul nu mai poate fi tras la răspundere după 10 ani de la data punerii în circulație a produsului.

Nicio clauză contractuală nu poate autoriza producătorul să își limiteze răspunderea față de persoana prejudiciată.

Legislațiile naționale în materie de răspundere civilă rămân aplicabile.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 30 iulie 1985. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 iulie 1988.

CONTEXT

Răspunderea pentru produsele cu defect

TERMENI-CHEIE

* Produs: orice obiect mobil, chiar în cazul în care este încorporat într-un alt obiect mobil sau imobil. Termenul include electricitatea, produsele agricole primare (produsele solului, de crescătorie de animale și cele pescărești, cu excepția produselor care au fost supuse unei prime prelucrări – de exemplu tăierea, decojirea și înghețarea fructelor și a legumelor) și vânatul.

ACT

85/374/CEE: Directiva Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, 7.8.1985, pp. 29-33)

Data ultimei actualizări: 19.01.2016