Agenda europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare

Comisia propune o nouă agendă europeană pentru cultură, care încearcă să răspundă provocărilor globalizării. Obiectivul acestei noi strategii este de a spori cooperarea culturală în Uniunea Europeană (UE). Aceasta se concentrează pe o serie de propuneri concrete, pentru a îndeplini un set de obiective comune.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 10 mai 2007 privind o agendă europeană comună pentru cultură într-o lume în proces de globalizare [COM(2007) 242 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Sectorul cultural joacă un rol esenţial în ceea ce priveşte numeroasele sale implicaţii sociale, economice şi politice. Din acest motiv, cultura ocupă un loc fundamental în procesul de integrare europeană.

În temeiul acestor consideraţii şi în urma rezultatelor unei consultări online a părţilor implicate în sectorul cultural, Comisia propune o nouă agendă europeană pentru cultură, focalizată pe un număr restrâns de obiective. Pentru atingerea acestor obiective, Comisia sugerează, de asemenea, instituirea unor noi mecanisme de cooperare cu şi între statele Uniunii Europene (UE), celelalte niveluri de guvernanţă şi societatea civilă.

Obiectivele noii agende europene pentru cultură se definesc în jurul a trei priorităţi:

Diversitate culturală şi dialog intercultural

Trebuie promovate deschiderea şi schimburile între diferite culturi. În acest context, noua agendă pentru cultură are ca obiectiv să încurajeze:

Stimularea creativităţii în cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forței de muncă

Industriile culturale contribuie la dinamismul economiei europene şi la competitivitatea UE. Drept exemplu, în sectorul cultural lucrează aproape cinci milioane de persoane în UE. În acest sens, Comisia propune următoarele obiective:

Cultura ca element vital în cadrul relaţiilor internaţionale

În conformitate cu Convenţia UNESCO privind protejarea şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, ratificată de UE şi de majoritatea ţărilor, noua agendă pentru cultură propune consolidarea cooperării dimensiunii culturale ca element vital al relaţiilor externe ale UE. Această prioritate este însoţită de mai multe măsuri, care vizează:

Metode de lucru

Comisia caută să stabilească un dialog structurat cu sectorul cultural, pentru realizarea acestor obiective, începând de la artişti şi creatori până la industriile culturale. În acest scop, Comisia recomandă:

Această nouă strategie pentru cultură şi toate măsurile propuse se bazează pe o cooperare mai strânsă între UE şi statele sale, prin mecanismul metodei deschise de coordonare (MDC). Aceasta are, de asemenea, ca obiectiv dezvoltarea unui dialog structurat cu sectorul cultural.

Noua agendă europeană pentru cultură este completată de alte acţiuni legate de sectorul cultural, cum ar fi Anul european al dialogului intercultural 2008.

Context

Sectorul cultural a făcut deja obiectul mai multor acţiuni la nivel european pentru promovarea culturii, de pildă programele „Cultura”, „Europa pentru cetăţeni” şi MEDIA.

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind punerea în aplicare a agendei europene pentru cultură [COM(2010) 390 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Acest raport prezintă progresul realizat la nivel european şi naţional în direcţia celor trei obiective stabilite de agenda europeană pentru cultură, precum şi primele experienţe de aplicare ale noilor metode de lucru. Promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural a implicat diverse întrebări şi acţiuni, îndeosebi:

Pentru promovarea culturii drept catalizator al creativităţii, au fost întreprinse mai multe iniţiative, cum ar fi:

Promovarea culturii în relaţiile externe ale UE beneficiază de un nou avânt de la adoptarea acestei agende. Aceasta cuprinde:

Primele experienţe indică faptul că, în general, MDC este un instrument eficient de cooperare în domeniul culturii. Cu toate acestea, metoda nu a fost utilizată suficient de îndelungat pentru a se putea trage concluzii definitive. Pe viitor, cooperarea va trebui consolidată, cu metode de lucru adaptate. Dialogul structurat în domeniul culturii se petrece în jurul platformelor tematice care reunesc asociaţii europene şi Forumul european pentru cultură. Platformele tematice sunt benefice îndeosebi pentru intensificarea dialogului în cadrul sectorului. Cu toate acestea, trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a realiza, pe viitor, un dialog mai bine definit cu societatea civilă.

See also

Ultima actualizare: 14.10.2010