Reducerea poluării produse de autovehicule ușoare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a vehiculelor ușoare pentru pasageri și a vehiculelor ușoare comerciale în ceea ce privește emisiile (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul (CE) nr. 715/2007:

Regulamentul (UE) 2018/858:

ASPECTE-CHEIE

Legislația se aplică vehiculelor ușoare sub 2,6 tone.

Producătorii trebuie:

Autoritățile naționale trebuie:

Comisia verifică periodic procedurile, testele, cerințele și valorile-limită de emisie stabilite prin lege și le actualizează periodic în legislația de punere în aplicare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 3 ianuarie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Dispozitiv pentru controlul poluării: mecanism sau echipament care elimină poluanții, de exemplu din fumul de eșapament evacuat de mașini, care altfel ar fi eliberați în atmosferă.
Omologare de tip: procedura prin care se certifică faptul că un produs întrunește un set minim de cerințe tehnice și de reglementare.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, pp. 1-16)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 715/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, pp. 1-218)

Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (JO L 175, 7.7.2017, pp. 1-643)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, pp. 1-160)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.10.2019