Strategia tematică pentru mediul urban

Uniunea Europeană stabileşte măsuri de cooperare şi orientări în vederea îmbunătăţirii mediului urban. Aceste măsuri se referă, în esenţă, la schimburile de experienţă şi la difuzarea informaţiilor la nivelurile cele mai adecvate pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a legislaţiei şi pentru a promova cele mai bune practici în rândul autorităţilor locale.

ACT

Communication from the Commission of 11 January 2006 on a thematic strategy on the urban environment [COM(2005) 718 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei din 11 ianuarie 2006 privind o strategie tematică pentru mediul urban) [COM(2005) 718 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) stabileşte măsuri de cooperare şi orientări destinate statelor membre şi autorităţilor locale pentru ca acestea să îşi poată îmbunătăţi gestionarea mediului urban în oraşele europene.

Această strategie are ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii mediului urban, făcând oraşele mai atractive şi mai sănătoase pentru a trăi, munci şi investi, odată cu reducerea impactului negativ al aglomerărilor asupra mediului.

Principalele măsuri prevăzute de strategie sunt:

Datorită caracterului transsectorial al problemelor de gestionare urbană, orice strategie de îmbunătăţire a mediului urban necesită o coordonare cu celelalte politici de mediu vizate. Printre acestea, se numără combaterea schimbărilor climatice (construcţii care să favorizeze eficienţa energetică, planuri de transport urban etc.), protecţia naturii şi a biodiversităţii (reducerea extinderii oraşelor, reabilitarea zonelor industriale etc.), calitatea vieţii şi sănătatea (reducerea poluării aerului şi a zgomotului etc.), utilizarea durabilă a resurselor naturale, precum şi prevenirea şi reciclarea deşeurilor.

Context

Patru europeni din cinci trăiesc în mediul urban. Aceştia se confruntă cu probleme comune: o calitate slabă a aerului, niveluri ridicate de trafic şi ambuteiaje, un zgomot ambiant semnificativ, o calitate mediocră a construcţiilor, prezenţa unor terenuri virane, emisiile de gaze cu efect de seră, dezvoltarea necontrolată (extinderea oraşelor), precum şi generarea deşeurilor şi a apelor uzate.

Aceste probleme sunt deosebit de complexe, iar cauzele lor sunt interrelaţionate. De aceea, este necesară o abordare integrată. Orientările şi măsurile de coordonare sunt mai adecvate decât o acţiune legislativă, datorită diversităţii zonelor urbane şi obligaţiilor existente, care impun măsuri specifice, precum şi datorită dificultăţilor în stabilirea unor norme comune pentru mediul urban. De aceea, această strategie se bazează pe subsidiaritate şi acordă prioritate iniţiativelor locale, cu accent pe cooperarea între diferitele niveluri de decizie (comunitar, naţional şi local) şi pe integrarea diverselor aspecte ale gestionării urbane.

Strategia pentru mediul urban este una dintre cele şapte strategii tematice prevăzute de cel de al şaselea Program de acţiune pentru mediu.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei din 1 octombrie 2003, intitulată „Spre o strategie tematică privind utilizarea durabilă a resurselor naturale” [COM(2004) 60 final – Jurnalul Oficial C 98 din 23.4.2004]. Prin această strategie europeană pentru mediul urban, UE îşi propune să consolideze contribuţia politicii de mediu la dezvoltarea durabilă a zonelor urbane, îndeosebi prin orientarea măsurilor în jurul a patru axe: gestionarea oraşelor, transporturi, construcţii şi urbanism.

Decizia 1411/2001/CE Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru comunitar de cooperare pentru promovarea dezvoltării urbane durabile [JO L 191 din 13.7.2001].

See also

Ultima actualizare: 23.02.2006