Strategia pentru mediul marin

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/56/CE ¾ acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva se bazează pe legislația UE existentă și acoperă elemente specifice ale mediului marin care nu sunt abordate în alte politici, precum Directiva-cadru privind apa și Directivele „Păsări” și „Habitate”.

EVOLUȚII RECENTE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 15 iulie 2008. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 15 iulie 2010.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

stare ecologică bună: se referă la diversitatea ecologică și la dinamica oceanelor și a mărilor care sunt curate, în bună stare sanitară și productive. Obiectivul este de a asigura că mediul marin este salvgardat pentru generațiile actuale și viitoare.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, pp. 19–40)

ACTE CONEXE

Decizia 2010/477/UE a Comisiei din 1 septembrie 2010 referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine (JO L 232, 2.9.2010, pp. 14–24)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, pp. 22–61)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Prima etapă de punere în aplicare a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin (2008/56/CE) — Evaluarea efectuată de Comisia Europeană și orientări [COM(2014) 97 final, 20.2.2014]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Inovarea în economia albastră: exploatarea potențialului mărilor și oceanelor noastre de a genera creștere economică și locuri de muncă [COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014]

Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (JO L 257, 28.8.2014, pp. 135–145)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate în ceea ce privește crearea de zone marine protejate [în conformitate cu articolul 21 din Directiva 2008/56/CE (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)] [COM(2015) 481 final, 1.10.2015]

Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre [JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016]

Data ultimei actualizări: 23.02.2017