Convenția de la Geneva privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 81/462/CEE de încheiere a Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi

Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

ASPECTE-CHEIE

Poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi este definită ca fiind eliberarea, directă sau indirectă din cauza activității umane, a substanțelor în aer, care au efecte adverse asupra sănătății umane sau a mediului din altă țară și pentru care nu se pot distinge contribuțiile surselor sau ale grupurilor de surse individuale de emisii.

În total, 8 protocoale separate au fost elaborate conform acestei convenții:

Cooperare privind politicile

Convenția impune părților contractante să elaboreze și să pună în aplicare politici și strategii adecvate, în special sisteme de gestionare a calității aerului.

Părțile contractante convin să se reunească în mod regulat (cel puțin o dată pe an) pentru a evalua progresul realizat și a stabili legături în ceea ce privește aspectele referitoare la convenție.

Cooperare științifică

Părțile convin să depună eforturi concertate în domenii de cercetare și dezvoltare, în special pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici principali, pentru monitorizarea și măsurarea nivelurilor de emisii și a concentrațiilor acestor poluanți, cât și pentru o înțelegere mai bună a efectelor acestor poluanți asupra sănătății și a mediului.

Schimbul de informații

Părțile convin să facă schimb de informații, mai ales cu privire la date despre:

Cooperare privind monitorizarea poluării

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI CONVENȚIA?

Decizia se aplică începând cu data de 11 iunie 1981.

Convenția a intrat în vigoare în data de 16 martie 1983, la 90 de zile după data depunerii celui de al 24-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

CONTEXT

ACTELE PRINCIPALE

Decizia 81/462/CEE a Consiliului din 11 iunie 1981 privind încheierea Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (JO L 171, 27.6.1981, pp. 11-24)

Convenție privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi - Rezoluție privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi (JO L 171, 27.6.1981)

ACTE CONEXE

Decizia 86/277/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind încheierea Protocolului la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, cu privire la finanțarea pe termen lung a Programului comun de monitorizare continuă și evaluare a transportului poluanților atmosferici pe distanțe lungi în Europa (EMEP) (JO L 181, 4.7.1986, p. 1)

Decizia 93/361/CEE a Consiliului din 17 mai 1993 de aderare a Comunității la Protocolul la Convenția de la Geneva din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la controlul emisiilor oxizilor de azot și a fluxurilor transfrontaliere ale acestora (JO L 149, 21.6.1993, pp. 14-15)

Decizia 98/686/CE a Consiliului din 23 martie 1998 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi cu privire la reducerea suplimentară a emisiilor de sulf (JO L 326, 3.12.1998, p. 34)

Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (JO L 85, 29.3.1999, pp. 1–22)

Decizia 2001/379/CE a Consiliului din 4 aprilie 2001 de aprobare, în numele Comunității Europene, a Protocolului Convenției din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi cu privire la metale grele (JO L 134, 17.5.2001, p. 40)

Decizia 2003/507/CE a Consiliului din 13 iunie 2003 privind aprobarea aderării Comunității Europene la Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (JO L 179, 17.7.2003, pp. 1-2)

Decizia 2004/259/CE a Consiliului din 19 februarie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (JO L 81, 19.3.2004, pp. 35-36)

Decizia (UE) 2016/768 a Consiliului din 21 aprilie 2016 privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele (JO L 127, 18.5.2016, pp. 8-20)

Decizia (UE) 2016/769 a Consiliului din 21 aprilie 2016 privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (JO L 127, 18.5.2016, pp. 21-31)

Data ultimei actualizări: 08.12.2016