Plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici

UE se angajează să asigure protejarea publicului împotriva riscurilor pentru sănătate provocate de poluarea atmosferică și a mediului împotriva nivelurilor existente de poluare.

ACT

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici.

SINTEZĂ

UE se angajează să asigure protejarea publicului împotriva riscurilor pentru sănătate provocate de poluarea atmosferică și a mediului împotriva nivelurilor existente de poluare.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește plafoanele emisiilor naționale totale pentru patru poluanți - dioxidul de sulf, oxizii de azot, compușii organici volatili și amoniacul. Aceștia pot să provoace acidifierea (de exemplu, compoziția chimică a mării se acidifică), poluarea apei și a solului (eutrofizare) și ozon troposferic (ozonul care rezultă din reacția celor patru poluanți cu căldura și lumina soarelui). Este nevoie în continuare de acțiuni la nivelul UE datorită naturii transfrontaliere persistente a acestor poluanți. Plafoanele marchează etape cheie către obiective pe termen lung mai ambițioase.

ASPECTE-CHEIE

Din moment ce poluarea aerului este o problemă internațională care depășește frontierele naționale, UE a aderat în iunie 2003 la Protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic.

În 2013, Comisia a observat o îmbunătățire semnificativă a calității aerului din Europa, însă tot nu se reușea atingerea obiectivelor stabilite. Evaluarea, prezentată în comunicarea privind programul „Aer curat pentru Europa” , a fost însoțită de o propunere de act legislativ.

Acest act este menit să înlocuiască actul legislativ inițial (Directiva 2001/81/CE), pentru a extinde plafoanele naționale de emisie până în 2020 și pentru a introduce unele noi pentru 2025.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul web al Comisiei Europene privind plafoanele naționale de emisie.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2001/81/CE

27.11.2001

27.11.2002

JO L 309, 27.11.2001, pp. 22-30

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Tratatul de aderare

1.5.2004

-

JO L 236, 23.9.2003, pp. 703-707

Directiva 2006/105/CE

1.1.2007

1.1.2007

Editie speciala in limba româna: capitol 15 volum 018 p. 147 - 187

Regulamentul (UE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87, 31.3.2009, pp. 109-154

Directiva 2013/17/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158, 10.6.2013, p. 193-229

ACTE CONEXE

Decizia 2003/507/CE a Consiliului din 13 iunie 2003 privind aprobarea aderării Comunității Europene la Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic (JO L 179, 17.7.2003, pp. 1-2).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Programul „Aer curat pentru Europa” [COM(2013) 918 final, 18.12.2013].

Propunere de Directivă a Parlamentului european şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013) 920 final, 18.12.2013].

Data ultimei actualizări: 21.05.2015