Accesul publicului la informațiile despre mediu

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

ASPECTE-CHEIE

Accesul la cerere

Diseminarea activă

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 14 februarie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 14 februarie 2005.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Informații despre mediu: orice informații scrise, vizuale, verbale, electronice sau în orice altă formă privind aspectele prevăzute în articolul 2, alineatul (1) din Directiva 2003/4/CE.

Autoritate publică: în special guvernul sau altă administrație publică națională, regională sau locală, inclusiv organismele publice consultative și persoanele vizate de legislație. Guvernele UE pot decide ca această definiție să nu includă organismele atunci când acestea acționează în baza capacităților lor judiciare sau legislative.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, pp. 26-32)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, pp. 43-48)

Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 124, 17.5.2005, pp. 1-3)

Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, pp. 13-19)

Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, pp. 1-14)

Data ultimei actualizări: 26.01.2017