Calitatea benzinei și a motorinei: conținutul de sulf și plumb

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Benzina

Motorina

Reducerea emisiilor de GES

Raportarea

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 1 iulie 1999. Țările UE au avut obligația de a aplica noile norme de la 1 ianuarie 2000.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Utilaje mobile nerutiere: un număr mare de instalații de motorizare a utilajelor folosite în alte scopuri decât transportul bunurilor sau al pasagerilor, cum ar fi buldozerele, compresoarele, încărcătoarele posterioare sau încărcătoarele frontale.
Raportarea cu privire la emisiile de GES pe durata ciclului de viață: raportarea emisiilor de CO2, CH4 și N2O generate de extracția, prelucrarea și distribuirea carburanților.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (JO L 350, 28.12.1998, pp. 58-68)

Modificările succesive aduse Directivei 98/70/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, pp. 1-77)

Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (JO L 328, 21.12.2018, pp. 82-209)

Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul și a cerințelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei (JO L 107, 25.4.2015, pp. 26-67)

Regulamentul (UE) nr. 1307/2014 al Consiliului din 8 decembrie 2014 privind criteriile și limitele geografice pentru identificarea pășunilor cu biodiversitate ridicată în sensul articolului 7b alineatul (3) litera (c) din Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei și al articolului 17 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 351, 9.12.2014, pp. 3-5)

Recomandarea 2005/27/CE a Comisiei din 12 ianuarie 2005 referitoare la ceea ce constituie, în sensul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, disponibilitatea benzinei fără plumb și a motorinei cu un conținut maxim de sulf pe o bază geografică echilibrată în mod corespunzător (JO L 15, 19.1.2005, pp. 26-29)

Data ultimei actualizări: 19.09.2019