Incinerarea deşeurilor

Uniunea Europeană (UE) stabileşte măsuri de prevenire sau de reducere a poluării aerului, apei şi solului rezultate din incinerarea şi coincinerarea deşeurilor, precum şi a riscurilor pentru sănătatea umană pe care le prezintă acestea. Măsurile respective prevăd în principal obligativitatea obţinerii unui permis pentru instalaţiile de incinerare sau coincinerare şi limite de emisii pentru anumite substanţe poluante deversate în atmosferă şi în apă.

ACT

Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deşeurilor [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Incinerarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase poate produce emisii de substanţe care să polueze aerul, apa şi solul şi să aibă efecte negative asupra sănătăţii umane. Pentru a limita aceste riscuri, Uniunea Europeană (UE) impune condiţii de exploatare şi cerinţe tehnice stricte instalaţiilor de incinerare * şi de coincinerare * a deşeurilor.

Instalaţiile

Această directivă se aplică nu doar instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor solide şi lichide, ci şi instalaţiilor de coincinerare.

Sunt excluse din domeniul de aplicare a directivei instalaţiile experimentale care vizează îmbunătăţirea procesului de incinerare şi care tratează mai puţin de 50 de tone de deşeuri pe an, precum şi instalaţiile care tratează doar:

Avizele

Toate instalaţiile de incinerare sau de coincinerare trebuie să primească un aviz pentru a-şi desfăşura activitatea. Acest aviz este emis de o autoritate competentă sub rezerva respectării condiţiilor prevăzute în prezenta directivă. Avizul precizează categoriile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate, capacitatea de incinerare sau de coincinerare a instalaţiei şi procedurile de prelevare de probe şi de măsurare a poluanţilor aerului şi apei care vor fi utilizate.

Livrarea şi recepţia deşeurilor

La livrarea şi recepţia deşeurilor, operatorul instalaţiei de incinerare sau de coincinerare adoptă măsurile de precauţie necesare pentru a preveni sau a limita efectele nocive asupra mediului şi riscurile pentru sănătatea umană.

În plus, înainte ca deşeurile periculoase să poată fi acceptate într-o instalaţie de incinerare sau de coincinerare, operatorul instalaţiei trebuie să dispună de informaţii administrative privind procesul de producţie, compoziţia fizică şi chimică a deşeurilor, precum şi riscurile inerente acestora.

Condiţiile de exploatare

Pentru a garanta combustia integrală a deşeurilor, directiva prevede obligaţia ca toate instalaţiile să menţină gazele rezultate din incinerare şi din coincinerare la o temperatură minimă de 850 °C timp de cel puţin două secunde. Dacă este vorba de deşeuri periculoase, cu un conţinut de substanţe organice halogenate, exprimat în clor, mai mare de 1 %, temperatura trebuie adusă la 1 100 °C timp de cel puţin două secunde.

Căldura produsă prin incinerare sau coincinerare trebuie valorificată cât mai mult posibil.

Valori limită ale emisiilor atmosferice

Valorile limită ale emisiilor atmosferice pentru instalaţiile de incinerare sunt indicate în anexa V la directivă. Acestea se referă la metalele grele, dioxine şi furani, monoxidul de carbon (CO), pulberi, carbonul organic total (COT), acidul clorhidric (HCI), acidul fluorhidric (HF), dioxidul de sulf (SO2) şi oxizii de azot (NO şi NO2).

Determinarea valorilor limită ale emisiilor atmosferice pentru instalaţiile de coincinerare este prevăzută la anexa II. Sunt prevăzute, de asemenea, dispoziţii speciale privind cuptoarele din ciment şi instalaţiile de combustie pentru coincinerarea deşeurilor.

Evacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eşapament

Instalaţiile de incinerare sau de coincinerare trebuie să deţină un aviz care să le autorizeze să evacueze apele reziduale provenite din epurarea gazelor de eşapament. Acest aviz trebuie să garanteze respectarea valorilor limită ale emisiilor indicate în anexa IV la directivă.

Reziduurile

Reziduurile generate prin incinerare sau coincinerare trebuie să fie reduse la minimum şi să fie reciclate pe cât posibil. La transportul reziduurilor uscate, trebuie luate măsuri de precauţie pentru a se evita dispersarea acestora în mediul înconjurător. Trebuie efectuate teste pentru a se stabili caracteristicile fizice şi chimice ale reziduurilor, precum şi potenţialul poluant al acestora.

Controlul şi supravegherea

Directiva prevede instalarea obligatorie a unor echipamente de măsurare care să permită supravegherea parametrilor de exploatare şi a emisiilor pertinente. Emisiile în aer şi în apă se măsoară încontinuu sau periodic conform articolului 11 şi anexei III la directivă.

Accesul la informaţie şi participarea publicului

Solicitările de avize pentru instalaţii noi sunt puse la dispoziţia publicului, pentru ca acesta să poată face observaţii înainte ca autoritatea competentă să adopte o decizie.

Instalaţiile cu o capacitate nominală mai mare sau egală cu două tone pe oră trebuie să pună la dispoziţia autorităţii competente şi a publicului un raport anual privind propria funcţionare şi supraveghere. Lista instalaţiilor care nu ajung la două tone pe oră este întocmită şi publicată de către autoritatea competentă.

Rapoartele privind aplicarea

Până la 31 decembrie 2008, Comisia trebuie să prezinte un raport Parlamentului European şi Consiliului privind punerea în aplicare a directivei, progresele înregistrate în controlul emisiilor şi experienţa în gestionarea deşeurilor. Acest raport a fost inclus în Comunicarea COM(2007) 843 final.

Vor fi întocmite şi alte rapoarte privind punerea în aplicare a directivei.

Sancţiunile

Statele membre stabilesc sancţiunile care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute de directivă.

Context

Această directivă vizează integrarea în legislaţia existentă a progreselor tehnice înregistrate în materie de control al emisiilor provenite din incinerare şi garantarea respectării angajamentelor internaţionale ale UE în ceea ce priveşte reducerea poluării, în special a celor legate de stabilirea valorilor limită pentru emisiile de dioxine, mercur şi pulberi generate de incinerarea deşeurilor. Directiva se bazează pe o abordare integrată: valorilor limită actualizate pentru emisiile atmosferice li se adaugă limite privind deversările în apă.

Termeni-cheie ai actului:

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2000/76/CE

28.12.2000

28.12.2002

JO L 332 din 28.12.2000

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311 din 21.11.2008

Modificările şi corectările succesive aduse Directivei 2000/76/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) [Jurnalul Oficial L 334 din 17.12.2010].

Decizia 2006/329/CE a Comisiei din 20 februarie 2006 de stabilire a unui chestionar care trebuie utilizat pentru raportarea privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor [Jurnalul Oficial L 121 din 6.5.2006].

See also

Ultima actualizare: 27.10.2011