Zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2000/14/CE privind zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta vizează:

Directiva abrogă și înlocuiește 9 instrumente juridice referitoare la emisiile de zgomot pentru fiecare tip de echipament utilizat în construcții, precum și Directiva 84/538/CEE privind mașinile de tuns gazon.

ASPECTE-CHEIE

Directiva are 4 obiective:

Sunt excluse următoarele tipuri de echipamente:

Țările UE sunt responsabile să se asigure că se aplică normele prevăzute de directivă. Anexele V-VIII conțin diversele proceduri de evaluare a conformității care trebuie utilizate.

Fabricantul sau persoana care plasează pe piață sau pune în funcțiune echipamentul trebuie să se asigure (articolele 4 și 8) că:

În cazul în care o țară a UE constată că echipamentul nu este conform cu aceste condiții, aceasta trebuie să îl retragă de pe piață sau să îi interzică utilizarea.

Etichetarea este obligatorie pentru toate piesele de echipament vizate de directivă și trebuie să includă:

Limitele emisiilor sonore stabilite pentru anumite tipuri de echipamente s-au aplicat în 2 etape, pentru a le permite întreprinderilor să se adapteze la noile reglementări. Limitele emisiilor pentru etapa 1 s-au aplicat la 2 ani după intrarea în vigoare a directivei, iar în 2006 au intrat în vigoare limite mai stricte.

Țările UE pot înființa organisme notificate care să fie responsabile de monitorizarea limitelor emisiilor sonore aplicabile echipamentelor. Aceste controale de monitorizare se aplică atât fazei de proiectare, cât și fazei de producție a echipamentelor. Trebuie menționat însă că nu este necesară monitorizarea proiectării echipamentelor care sunt supuse numai obligativității marcării.

Pentru a evalua impactul directivei s-a stabilit o procedură de culegere a datelor referitoare la emisiile de zgomot. Aceste informații servesc drept bază pentru alegerea de către clienți a unor echipamente mai puțin zgomotoase și pentru conceperea de stimulente economice și premii. Fabricanții sau reprezentanții autorizați ai acestora trebuie să transmită autorităților competente din țările UE, precum și Comisiei Europene, o copie a declarației de conformitate CE pentru echipamentele plasate pe piață.

Directiva are 24 de articole și 10 anexe care tratează:

Posibile revizuiri ale actului legislativ

Din mai 2017 este în curs de desfășurare un studiu de evaluare și de analiză a impactului Directivei 2000/14/CE. Rezultatele acestuia, precum și ale studiilor finalizate anterior, vor fi folosite de către Comisie ca bază pentru viitorul proces de revizuire a legislației UE în acest domeniu. În ianuarie 2018 a fost lansată o consultare publică, aceasta derulându-se până în aprilie 2018.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 3 ianuarie 2002, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 3 iulie 2001.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Evaluarea conformității: procesul care confirmă că un produs întrunește cerințele necesare privind procesul, serviciul, sistemul, persoanele sau organismele.
Punere în funcțiune momentul primei utilizări de către utilizatorul final în scopurile cărora le este destinat bunul.
LWA: măsura energiei acustice emise de o mașină, adică puterea acustică.
dB(A): nivelul acustic mediu în decibeli astfel cum este perceput de urechea umană.
1 pW: 1 picowatt – valoarea de referință standard la nivel internațional a puterii acustice când această cantitate este exprimată ca nivel în decibeli.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior (JO L 162, 3.7.2000, pp. 1-78)

Modificările succesive aduse Directivei 2000/14/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Recomandarea Comisiei din 6 august 2003 cu privire la liniile directoare pentru revizuirea metodelor interimare de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul aeroportuar, zgomotul traficului rutier și feroviar, precum și datele de emisie aferente (JO L 212, 22.8.2003, pp. 49-64)

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental – Declarația Comisiei în Comitetul de conciliere referitor la Directiva privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2002, pp. 12-25)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 19.07.2018