Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 93/98/CEE privind aprobarea de către Comunitatea Europeană a Convenției de la Basel

Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII ȘI AL ACESTEI CONVENȚII?

Decizia aprobă, în numele Comunității Economice Europene (acum UE), Convenția de la Basel.

Convenția este cel mai cuprinzător acord global de mediu privind deșeurile periculoase și alte deșeuri. Scopul său este de a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător de efectele adverse care rezultă din generarea, transportul transfrontalier (transbordarea frontierelor) și gestionarea deșeurilor periculoase și a altor deșeuri.

Convenția reglementează transportul transfrontalier de deșeuri periculoase și alte deșeuri și solicită părților să se asigure că gestionează și elimină astfel de deșeuri într-o manieră ecologică.

De asemenea, părțile se angajează:

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Convenția are opt anexe:

Obligațiile generale ale convenției

Părțile convin următoarele:

Orice parte poate impune condiții suplimentare compatibile cu dispozițiile prezentei convenții.

Proceduri de notificare

Convenția introduce proceduri de notificare cu privire la:

Transporturi ilegale

Atunci când deșeurile sunt exportate ilegal, părțile la convenție trebuie să le reimporte.

Gestionarea ecologică rațională

Părțile convin să colaboreze în privința unor practici de gestionare ecologică rațională a deșeurilor periculoase și a altor deșeuri.

Soluționarea diferendelor

Părțile ar trebui să soluționeze diferendele prin negociere sau prin orice alt mijloc pașnic, la alegerea lor. Dacă nu s-a găsit o soluție, litigiul este înaintat Curții Internaționale de Justiție sau unui tribunal de arbitraj format din trei părți.

Secretariat

Un secretariat facilitează cooperarea și schimbul de informații între părți.

Consolidarea capacității

Centre regionale sau subregionale din întreaga lume asigură formarea și consolidarea capacităților.

Legislația de punere în aplicare

Convenția a fost încorporată în legislația UE prin Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și amendamentele ulterioare.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI CONVENȚIA?

Decizia se aplică de la 1 februarie 1993. Convenția se aplică de la 8 mai 1994.

CONTEXT

UE, împreună cu țările UE, este parte la convenție. UE a ratificat amendamentul de interzicere care interzice exporturile de deșeuri către țări non-OCDE, deși acest amendament nu a intrat încă în vigoare la nivel internațional.

Convenția a fost negociată sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Mediu și a fost adoptată în 1989.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMEN-CHEIE

Eliminare: include operațiuni care duc la eliminarea finală și operațiunile care pot conduce la recuperarea resurselor, reciclarea, recuperarea, reutilizarea directă sau utilizarea alternativă.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 93/98/CEE a Consiliului din 1 februarie 1993 privind încheierea, în numele Comunității, a Convenției privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel) (JO L 39, 16.2.1993, pp. 1-2)

Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și al eliminării acestora (JO L 39, 16.2.1993, pp. 3-22)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, pp. 1-98)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 15.03.2018