Programul LIFE+

Programul LIFE+ finanţează proiecte care contribuie la elaborarea şi punerea în practică a politicii şi a legislaţiei în domeniul mediului. Acest program facilitează în special integrarea problemelor de mediu în cadrul celorlalte politici şi, mai general, participă la dezvoltarea durabilă. Programul LIFE+ înlocuieşte o serie de instrumente financiare dedicate protecţiei mediului, dintre care programul LIFE, care l-a precedat.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+).

SINTEZĂ

Aşa cum indică numele său, programul LIFE+ este o continuare a programului LIFE, lansat în anul 1992. La fel ca şi predecesorul său, LIFE+ cofinanţează proiecte care vizează protecţia mediului în Uniunea Europeană (UE) şi în anumite ţări terţe (ţări candidate la aderarea la UE, ţări membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) şi ţări membre ale Agenţiei Europene de Mediu, ţări din Balcanii Occidentali incluse în procesul de stabilizare şi de asociere). Proiectele finanţate pot să provină de la actori publici sau privaţi, de la organisme sau instituţii publice sau private.

Cele trei componente tematice

Programul LIFE+ este format din trei componente:

Programul strategic multianual prevăzut în anexa II a prezentului regulament detaliază domeniile prioritare de acţiune.

Durata şi resursele bugetare

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului financiar LIFE+ este stabilit la 2 143 409 milioane EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013.

Selectarea proiectelor

În fiecare an, Comisia lansează o solicitare de propuneri luând în considerare programul strategic multianual prevăzut în anexa II şi orice priorităţi naţionale care i-au fost transmise. Comisia selectează proiectele care, dintre cele care au fost depuse, pot beneficia de sprijinul financiar al programului LIFE+ şi publică, în mod regulat, lista acestor proiecte.

Criteriile de eligibilitate

Proiectele finanţate trebuie să respecte următoarele criterii:

Formele de intervenţie

Finanţarea comunitară poate lua următoarele forme:

Programarea

Cel puţin 78 % din resursele bugetare destinate programului LIFE+ se utilizează pentru subvenţii de acţiune pentru proiecte. Cofinanţarea subvenţiilor de acţiune se ridică la maximum 50 % din costurile eligibile; cu toate acestea, pentru proiectele de protecţie a habitatelor sau a speciilor prioritare, LIFE+ poate finanţa până la 75 % din aceste costuri. Cel puţin 50 % din fondurile afectate subvenţiilor de acţiune pentru proiecte sunt rezervate conservării naturii şi biodiversităţii. De altfel, cel puţin 15 % din fondurile destinate subvenţiilor de acţiune pentru proiecte sunt alocate proiectelor transnaţionale.

Proiectele cofinanţate trebuie să fie repartizate în mod proporţional de către Comisie. Aceasta stabileşte alocări orientative naţionale anuale pentru perioadele 2007-2010 şi 2010-2013, pe baza populaţiei totale şi a densităţii populaţiei fiecărui stat membru, precum şi a suprafeţei totale a siturilor de importanţă comunitară pentru fiecare stat membru şi al procentului din teritoriul fiecărui stat membru acoperit de siturile de importanţa comunitară. Statele membre fără ieşire la mare pot beneficia de fonduri suplimentare.

Complementaritatea dintre instrumentele financiare

LIFE+ nu finanţează măsurile care intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate ale altor instrumente financiare comunitare sau primesc asistenţă în acelaşi scop de la aceste instrumente financiare, printre care Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie, Fondul european pentru pescuit şi cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative.

Monitorizare şi control

Comisia asigură controlul finanţărilor, monitorizarea punerii în aplicare a proiectelor şi, eventual, recuperarea sumelor plătite în mod ilicit, precum şi punerea în aplicare a acţiunilor finanţate.

Comisia va realiza, până cel târziu la 30 septembrie 2010, o revizuire intermediară a instrumentului financiar LIFE+.

Context

LIFE+ înlocuieşte mai multe programe financiare existente (programul LIFE, programul de cooperare pentru încurajarea dezvoltării durabile în mediul urban, programul pentru promovarea organizaţiilor neguvernamentale şi Forest Focus) pentru a le reuni într-un set unic de norme şi proceduri decizionale şi pentru a permite o modalitate mai coerentă de stabilire a obiectivelor şi, deci, o eficacitate mai mare a acţiunii comunitare. Finanţările demarate în cadrul acestor programe înainte de intrarea în vigoare a programului LIFE+ sunt supuse în continuare aceloraşi norme până la finalizarea lor.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 614/2007

12.6.2007-31.12.2013

-

JO L 149 din 9.6.2007

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 30 septembrie 2010, cu titlul „Examinare intermediară a Regulamentului LIFE+” [COM(2010) 516 final – Nepublicat(ă) în Jurnalul Oficial].

See also

Ultima actualizare: 07.12.2010