Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS)*. Acesta reprezintă temelia politicii UE de abordare a schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic. La baza sistemului stă principiul de „plafonare și comercializare”*.

Țările UE au modificat în mai multe rânduri actul legislativ inițial, pe măsură ce sistemul a evoluat. Cele mai recente modificări au fost convenite în martie 2018.

ASPECTE-CHEIE

Etapa actuală (a treia) a EU ETS se derulează în perioada 2013-2020.

Sistemul se aplică:

Începând cu data de 1 ianuarie 2005, operatorii tuturor activităților vizate de actul legislativ trebuie să restituie un număr adecvat de certificate de emisii pentru a-și acoperi emisiile de GES.

Numărul total de certificate emise în UE se reduce anual: cu 1,74 % în perioada 2013-2020 și cu 2,2 % începând din 2021.

Aeronavele care zboară spre aeroporturi din UE, Islanda sau Norvegia din alte părți ale lumii sunt scutite de EU ETS până la 31 decembrie 2023.

Certificatele:

Începând din 2021, 57 % dintre certificate vor fi scoase la licitație. Cel puțin jumătate din veniturile țărilor UE trebuie utilizate în scopuri legate de climă.

Se vor stabili două mecanisme noi de finanțare în domeniul emisiilor reduse de carbon:

Țările UE:

Toate aceste măsuri se iau pe baza normelor armonizate de la nivelul UE.

Comisia Europeană:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 25 octombrie 2003, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 2003.

CONTEXT

În temeiul Protocolului de la Kyoto privind schimbările climatice, semnat în decembrie 1997, UE s-a angajat să reducă emisiile de GES din 2008 până în 2012 cu 8 % față de nivelurile din 1990.

În perioada a doua de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto (2013-2020), acest angajament a fost mărit la 20 % din nivelurile din 1990 până în 2020.

În a patra etapă a EU ETS (2021-2030), UE intenționează să își reducă emisiile cu cel puțin 40 % până în 2030, în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015 privind schimbările climatice. Pentru a-și atinge aceste ținte, UE a stabilit sistemul de comercializare a certificatelor de emisie de GES. Fiecare certificat acoperă emisia unei tone de CO2 sau echivalent de CO2 pe o anumită perioadă.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): primul – și încă de departe cel mai mare – sistem internațional de comercializare a cotelor de emisie de GES; acesta reglementează aproape 11 000 de centrale electrice și uzine de producție în cele 28 de țări ale UE, Islanda, Norvegia și Liechtenstein, precum și activități din sectorul aviației.
Principiul de plafonare și comercializare: EU ETS funcționează în baza acestui principiu. Se stabilește un „plafon”, adică o limită, privind cantitatea totală a anumitor GES care poate fi emisă de fabrici, centre nucleare sau alte instalații din sistem. Plafonul se reduce cu timpul pentru a determina reducerea emisiilor totale. Sistemul permite comercializarea cotelor de emisie, astfel încât emisiile totale generate de instalații și de operatorii de aeronave să nu depășească plafonul impus și să poată fi luate măsurile cel mai puțin costisitoare în vederea reducerii emisiilor.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, pp. 32-46)

Modificările succesive aduse Directivei 2003/87/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia (UE) 2018/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013, a Directivelor 94/63/CE și 2009/31/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 86/278/CEE și 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, pp. 155-161)

Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (JO L 264, 9.10.2015, pp. 1-5)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 03.10.2018