Încurajarea utilizării biomasei ca sursă alternativă de energie

Biomasa poate contribui la abordarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Utilizarea acesteia pentru încălzire, pentru generarea de energie electrică și cu rol de carburant în transporturi poate diversifica furnizarea de energie din Uniunea Europeană (UE), generând creștere economică și locuri de muncă. Pentru a avea o contribuție eficace, biomasa trebuie produsă într-un mod durabil.

ACT

Comunicare a Comisiei - Planul de acțiune pentru biomasă [COM(2005) 628 final, 7 decembrie 2005].

SINTEZĂ

Biomasa poate contribui la abordarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Utilizarea acesteia pentru încălzire, pentru generarea de energie electrică și cu rol de carburant în transporturi poate diversifica furnizarea de energie din Uniunea Europeană (UE), generând creștere economică și locuri de muncă. Pentru a avea o contribuție eficace, biomasa trebuie produsă într-un mod durabil.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește modalități de a spori dezvoltarea energiei provenite din biomasă prin crearea de stimulente pentru utilizarea acesteia și prin eliminarea obstacolelor din calea producției acesteia. Documentul identifică măsuri de promovare a biomasei în domeniul încălzirii, al energiei electrice și al transporturilor. Comunicarea vizează aspecte precum furnizarea, finanțarea și cercetarea. Planul de acțiune a reprezentat un prim pas pentru evidențierea importanței acestei industrii.

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea a dus și la alte inițiative de promovare a biocombustibililor.

Există criterii de sustenabilitate menite să asigure că utilizarea biocombustibililor garantează o reducere reală a emisiilor de carbon și protejează biodiversitatea. Potrivit acestor criterii, biocombustibilii:

Sistemele voluntare verifică dacă producătorii respectă criteriile de sustenabilitate. În cazul în care le respectă, aceștia sunt eligibili pentru sprijin financiar sau producția lor este luată în calcul în ceea ce privește realizarea obiectivelor naționale privind energia din surse regenerabile.

Procedurile privind autorizațiile: recomandările practice oferă asistență și recomandări dezvoltatorilor de proiecte, ONG-urilor și autorităților publice în ceea ce privește tratarea cererilor de construire a centralelor pe bază de biomasă.

Calea aeriană europeană pentru biocombustibili avansați vizează promovarea biocombustibililor ca alternativă de carburant din surse regenerabile pentru aeronave.

CONTEXT

Biomasa este obținută din materii organice, cum sunt copacii, plantele și deșeurile agricole și urbane. Introducerea acesteia implică o serie de activități, de la cultivarea materiilor prime până la conversia în energie finală. În 2012, biomasa și deșeurile au reprezentat aproximativ două treimi din totalul energiei din surse regenerabile consumate în UE.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la biomasă pe site-ul Comisiei Europene.

ACTE CONEXE

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, pp. 16-62).

Carte verde - O strategie europeană pentru energie durabilă, competitivă și sigură [COM(2006) 105 final, 8.3.2006].

Data ultimei actualizări: 12.08.2015