Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/48/CE – respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Această directivă prevede un set minim de măsuri, proceduri și mijloace de reparare care să permită respectarea efectivă în materie civilă a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în întreaga UE, asigurând un nivel standardizat de protecție în cadrul întregii piețe interne.

În 2017, Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri pentru a îmbunătăți și mai mult aplicarea și respectarea DPI și combaterea contrafacerii și a pirateriei. În special, aceasta a publicat o comunicare de orientare care clarifică normele stabilite în această directivă și interpretate în mod diferit în țările UE. Măsurile urmează un plan de acțiune cu 10 puncte pentru respectarea DPI în UE, stabilit de către Comisie în 2014.

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Principalul obiectiv al directivei este de a asigura disponibilitatea acelorași instrumente în întreaga UE, astfel încât creatorii și inovatorii să își poată exercita drepturile de proprietate intelectuală. Cu toate acestea, în plus față de combaterea contrafacerii și a pirateriei, directiva contribuie și la atingerea altor obiective, inclusiv:

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică oricărei încălcări a DPI prevăzute de legislația UE și/sau de legislația internă a țării UE în cauză.

Această directivă nu aduce atingere:

Obligație generală

Cererea de protecție

O cerere de aplicare a măsurilor de protecție a proprietății intelectuale poate fi depusă de către:

Dreptul la informare

La cererea reclamantului, o instanță poate ordona ca informațiile privind originea mărfurilor sau a serviciilor care se presupune că aduc atingere unui DPI, precum și privind rețelele de distribuție sau de furnizare a acestora să fie puse la dispoziție de către contravenient și/sau de către orice altă persoană, dacă persoana respectivă:

Norme privind obținerea și conservarea dovezilor

La cererea reclamantului, o instanță poate ordona părții adverse să prezinte dovezi aflate sub controlul său, sub rezerva asigurării protecției informațiilor confidențiale. De asemenea, instanța poate lua măsuri care să permită conservarea dovezilor relevante cu privire la încălcarea prezumată.

Măsuri provizorii și asigurătorii

La cererea reclamantului, o instanță poate pronunța o ordonanță de urgență* menită:

În anumite cazuri, autoritățile judecătorești pot autoriza sechestrul asigurător al bunurilor mobile și imobile ale presupusului contravenient, inclusiv blocarea conturilor sale bancare și a altor bunuri.

Măsuri care rezultă dintr-o hotărâre de fond

La cererea reclamantului, o instanță poate ordona măsuri corective care să permită retragerea sau retragerea definitivă a mărfurilor contrafăcute de pe piață sau distrugerea acestora.

De asemenea, o instanță poate pronunța un ordin judecătoresc permanent care să împiedice continuarea încălcării sau să acorde daune-interese părții prejudiciate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 20 mai 2004, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 29 aprilie 2006.

CONTEXT

TERMEN-CHEIE

Ordonanță de urgență: cunoscută și ca ordonanță interimară, aceasta este un ordin temporar al instanței care obligă sau împiedică o parte să întreprindă anumite acțiuni până la pronunțarea hotărârii definitive în cauza respectivă.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, 30.4.2004, pp. 45-86)

DOCUMENT CONEX

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Orientări cu privire la anumite aspecte ale Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală [COM(2017) 708 final, 29.11.2017]

Data ultimei actualizări: 11.06.2018