Aviația civilă și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 – norme comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul său principal este de a stabili normele și principiile principale de instituire și menținere a unui nivel ridicat unitar de siguranță a aviației civile în Europa, inclusiv crearea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației (AESA).

Normele comune de siguranță oferă un nivel uniform al cerințelor pentru operatori*, producători și personalul din domeniul aviației. Acest lucru permite, la rândul său, libera circulație a produselor, a persoanelor și a serviciilor în cadrul pieței UE și permite recunoașterea reciprocă a certificatelor* de către țările UE. Se reduc astfel sarcina administrativă și volumul de muncă pentru autoritățile naționale și pentru industrie.

Regulamentul urmărește, de asemenea:

ASPECTE-CHEIE

Acest act legislativ UE se aplică proiectării, producției, întreținerii și operării pieselor și echipamentului produselor aeronautice, precum și personalului și organizațiilor implicate în aceste activități.

Unul dintre principalele mijloace de atingere a obiectivelor de mai sus este prin intermediul instituirii AESA. Actul legislativ prevede sarcinile, structura internă, metodele de lucru și cerințele financiare ale Agenției.

Principalele sarcini ale AESA includ:

În ceea ce privește structura internă, actul legislativ prevede normele principale ale agenției, inclusiv statutul juridic, competențele și componența consiliului de administrație și competențele și funcțiile directorului executiv.

În plus la AESA, acesta prevede normele comune de siguranță a aviației, inclusiv:

Actul legislativ abordează și o serie de chestiuni aferente. Acestea includ supravegherea și aplicarea, recunoașterea certificatelor și acceptarea certificatelor din afara UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 8 aprilie 2008.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

* Operator: orice persoană juridică sau fizică, care operează sau propune operarea uneia sau a mai multor aeronave.

* Certificat: orice aprobare, licență sau alt document emis, în urma certificării.

* Certificare: orice formă de recunoaștere conform căreia un produs, piesă sau aparat, organizație sau persoană se conformează cerințelor aplicabile. De asemenea, acoperă emiterea certificatului relevant de atestare a conformității.

* aerodrom: orice amplasament în care se derulează operațiuni de zbor, care Variază de la pistele de aterizare la marile aeroporturi internaționale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, pp. 1-49)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 216/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, pp. 72-84)

Data ultimei actualizări: 30.11.2015