Comitetul bancar european

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2004/10/CE de instituire a Comitetului bancar european

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

Decizia instituie Comitetul bancar european (EBC), un comitet consultativ care sprijină și consiliază Comisia Europeană cu privire la problemele de politici privind activitățile bancare din Uniunea Europeană (UE). EBC este atașat direct Comisiei și o sprijină la adoptarea unor măsuri de punere în aplicare a directivelor și a regulamentelor UE.

ASPECTE-CHEIE

Rol

Compoziție

Regulamentul de procedură

În 2014, EBC și-a modificat regulamentul de procedură. Acesta guvernează aspecte precum:

EBC a înlocuit Comitetul consultativ bancar anterior.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică din 13 aprilie 2005 (data la care a intrat în vigoare Directiva 2005/1/CE care, printre altele, a înlocuit Comitetul consultativ bancar cu EBC).

CONTEXT

Pentru informații suplimentare privind activitatea EBC, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2004/10/CE a Comisiei din 5 noiembrie 2003 de instituire a Comitetului bancar european (JO L 3, 7.1.2004, pp. 36-37)

ACTE CONEXE

Directiva 2005/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2005 de modificare a directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului, precum și a directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE și 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare (JO L 79, 24.3.2005, pp. 9-17)

Data ultimei actualizări: 04.10.2016