Emitenții de valori mobiliare – informații mai transparente

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/109/CE – obligațiile de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Această directivă urmărește să îmbunătățească informarea investitorilor cu privire la emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată care își au sediul sau își desfășoară activitatea într-o țară a UE. Directiva obligă țările UE să publice informații financiare periodice cu privire la veniturile lor pe tot parcursul anului financiar, în plus față de informarea continuă privind deținerea unor procentaje semnificative din drepturile de vot.

Directiva „Transparență” a fost modificată în 2013 prin Directiva 2013/50/UE. Această modificare urmărește:

Directiva 2013/50/UE a trebuit să fie transpusă în legislația națională a țărilor UE până la 26 noiembrie 2015.

Informațiile financiare periodice

Informațiile financiare periodice se referă la situația financiară a emitentului de valori mobiliare și a întreprinderii aflate sub controlul acestuia. Emitenții de valori mobiliare trebuie să facă publice rapoartele financiareanuale , precum și rapoarte financiare intermediare („declarații intermediare ale conducerii”) în cazul în care nu publică deja rapoarte financiare trimestriale.

Directiva 2013/50/UEa eliminat însă obligația de a publica o declarație intermediară sau un raport financiar trimestrial. Pe de altă parte, raportul financiar trebuie să rămână la dispoziția publicului timp de cel puțin zece luni, nu cinci, cât se prevedea anterior.

Notificarea privind deținerea unor drepturi de vot semnificative

Când un acționar dobândește sau cedează acțiunile cu drepturi de vot ale unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la negociere pe o piață reglementată, acesta trebuie să notifice emitentului procentajul din drepturile de vot pe care îl deține în urma acestei operații. Această normă se aplică în cazul în care procentajul deținut atinge anumite praguri (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 și 75 %) sau în cazul în care scade sau crește în raport cu aceste praguri. Această prevedere este valabilă și în alte cazuri, în care o persoană fizică sau juridică are dreptul de a dobândi, de a ceda sau de a-și exercita drepturi de vot.

Directiva 2013/50/UEa extins notificarea privind depășirea pragurilor și la instrumentele financiare care acordă drepturi de a achiziționa acțiuni cu un efect economic comparabil. Pentru a evalua depășirea pragului, deținătorul trebuie să aprobe acțiunile cu alte instrumente financiare.

Notificarea, care trebuie transmisă cât mai curând posibil, se referă la noua repartizare a drepturilor de vot, la identificatorul acționarului, la data modificării și la pragul de voturi atins.

Raport privind plățile către guverne

Aceasta este o măsură nouă introdusă de Directiva 2013/50/UE. Această directivă obligă companiile active în industriile extractive (petrol, gaze și minerale) și în sectorul forestier să declare, într-un raport anual separat, plățile efectuate către guvernele țărilor în care își desfășoară activitatea.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 20 ianuarie 2005. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 20 ianuarie 2007.

ACT

Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, pp. 38-57)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/109/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenței standardelor de contabilitate aplicate de emitenți de valori mobiliare din țări terțe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE și 2004/109/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 340, 22.12.2007, pp. 66-68). A se vedea versiunea consolidată.

Recomandarea Comisiei din 11 octombrie 2007 privind rețeaua electronică de mecanisme oficial desemnate pentru stocarea centralizată a informațiilor reglementate prevăzută în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2007/657/CE) (JO L 267, 12.10.2007, pp. 16-22)

Directiva 2007/14/CE a Comisiei din 8 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (JO L 69, 9.3.2007, pp. 27-36). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 30.11.2015