Norme aplicabile achizițiilor efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale până în 2016

Prezenta directivă abordează necesitatea de a garanta deschiderea pieței, precum și un echilibru just în aplicarea achizițiilor în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Directiva 2014/25/UE a înlocuit prezenta directivă, care rămâne totuși aplicabilă până la transpunerea textului de către statele membre până cel târziu la data de 18 aprilie 2016.

ACT

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale.

SINTEZĂ

Directiva 2004/17/CE privind sectoarele speciale ale apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (numită directiva sectoarelor speciale) se aplică contractelor de achiziții publice emise de o entitate contractantă în sectoarele în cauză pentru:

Ea nu se aplică totuși concesiunilor de lucrări sau serviciilor reglementate de Directiva 2014/23/UE.

Entități contractante

Directiva sectoarelor speciale se aplică pentru:

Anexele directivei conțin liste neexhaustive ale entităților contractante.

Activități vizate

Directiva se aplică în special punerii la dispoziție sau exploatării de rețele fixe destinate furnizării unui serviciu publicului în sectoarele următoare:

De asemenea, directiva se aplică:

Este important de remarcat că toate contractele atribuite în sectoarele respective nu se mai supun dispozițiilor directivei în cazul existenței unei concurențe efective aprobate printr-o decizie luată de Comisie privind concurența efectivă dintr-un stat membru sau pentru un anumit sector.

Praguri revizuite la fiecare doi ani

Directiva se aplică contractelor de achiziții publice a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mare sau egală cu următoarele praguri:

Criterii de atribuire a contractelor

Criteriile pe care se bazează entitățile contractante sunt:

Obligația privind publicarea și transparența

Această obligație vizează în special publicarea unor anunțuri conform formularelor standard ale Comisiei, care sunt accesibile la adresa de internet a Sistemului de informare cu privire la contractele de achiziții publice europene (SIMAP). Există mai multe tipuri:

Pentru fiecare contract, entitatea contractantă trebuie să justifice deciziile sale și să păstreze toate informațiile corespunzătoare timp de cel puțin patru ani. Cât mai curând posibil, ea comunică:

Cerințe tehnice

Cerințele tehnice definesc caracteristicile necesare ale unui material, ale unui bun sau ale unui serviciu, astfel încât acestea să corespundă utilizării destinate. Acestea sunt incluse în documentele contractului (anunțul de contract, caietul de sarcini sau documentele complementare) și trebuie să nu creeze obstacole nejustificabile pentru concurență.

Condiții pentru participare

Legislația europeană privind contractele de achiziții publice prevede condițiile care pot fi impuse în vederea participării la contractele de achiziții publice. Aceste condiții urmăresc să verifice aptitudinea operatorilor economici de a participa la un contract pe baza criteriilor privind capacitatea economică și financiară, precum și capacitățile profesionale și tehnice.

De asemenea, condițiile de participare vizează să combată frauda și corupția. Orice operator economic condamnat pentru participarea la o organizație criminală sau pentru corupție, fraudă sau spălare de bani este exclus în mod sistematic de la atribuirea unui contract de achiziții publice de către o autoritate contractantă.

Un operator economic poate fi, de asemenea, exclus de la participarea la un contract de achiziții publice dacă:

Procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice

Există proceduri diferite de atribuire a contractelor de achiziții publice:

De asemenea, autoritățile contractante pot atribui contractul de achiziții fără o prealabilă convocare la licitație în anumite cazuri specifice enumerate în directivă.

Concursurile în sectorul serviciilor

Directiva se aplică concursurilor pentru contractele de servicii cu o valoare mai mare de 414 000 EUR.

Entitatea contractantă publică un anunț de concurs respectând reglementările pentru procedura de atribuire a unui contract de achiziții publice și examinează conținutul proiectelor numai la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea lor.

Criteriile de atribuire sunt clare, nediscriminatorii și garantează o concurență reală. Juriul este compus exclusiv din persoane independente și calificate din punct de vedere tehnic.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2004/17/CE

30.4.2004

31.1.2006

JO L 134, 30.4.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2005/51/CE

21.10.2005

31.1.2006

JO L 257, 1.10.2005

Regulamentul (CE) nr. 2083/2005

1.1.2006

-

JO L 333, 20.12.2005

Regulamentul (CE) nr. 1422/2007

1.1.2008

-

JO L 317, 5.12.2007

Directiva 2009/81/CE

21.8.2009

21.8.2011

JO L 216, 20.8.2009

Regulamentul (CE) nr. 1177/2009

1.1.2010

-

JO L 314, 1.12.2009

Regulamentul (UE) nr. 1251/2011

1.1.2012

-

JO L 319, 2.12.2011

Regulamentul (UE) nr. 1336/2013

1.1.2014

-

JO L 335, 14.12.2013

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2004/17/CE au fost integrate în textul original. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014).

Ultima actualizare: 02.06.2014