Atribuirea contractelor publice și a concesiunilor: procedurile care vizează căile de atac

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 89/665/CEE a Consiliului privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva le impune țărilor Uniunii Europene (UE) să se asigure că atât deciziile cu privire la atribuirea contractelor publice și a concesiunilor, cât și deciziile preliminare de procedură din acest context fac obiectul unor căi de atac rapide și eficiente în cazul în care acestea au încălcat legislația UE privind achizițiile publice.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 3 ianuarie 1990. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 21 decembrie 1991.

CONTEXT

ACT

Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (JO L 395, 30.12.1989, pp. 33-35)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 89/665/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată (care încorporează numai modificările introduse până la Directiva 2007/66/CE inclusiv) are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (JO L 76, 23.3.1992, pp. 14-20). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, pp. 1-64). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 65-242). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.03.2016