Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) – cum reglementează UE produsele chimice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) stabilește un cadru legislativ cuprinzător pentru producerea și utilizarea substanțelor chimice în Europa. Acesta mută de la autoritățile publice la industrie responsabilitatea asigurării faptului că substanțele chimice produse, importate, introduse pe piață și utilizate în Europa prezintă siguranță. De asemenea, regulamentul:

ASPECTE-CHEIE

În 2013, Comisia Europeană a evaluat primii cinci ani de aplicare a Regulamentului REACH și a concluzionat că nu sunt necesare revizuiri majore înaintea datei de 1 iunie 2018, care reprezintă termenul-limită de înregistrare a anumitor substanțe.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 1 iunie 2007.

CONTEXT

Industria produselor chimice reprezintă unul dintre cele mai mari sectoare de producție ale UE. Aceasta joacă un rol esențial în viața noastră de zi cu zi și în competitivitatea economiei în ansamblu. UE a pus în aplicare acte legislative care permit industriei chimice (și industriei producătoare mai largi care utilizează produse chimice) să se dezvolte și să inoveze, asigurându-se totodată că produsele sale prezintă siguranță pentru oameni și pentru mediu.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 136, 29.5.2007, pp. 3-280)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și anexelor acestuia au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 771/2008 al Comisiei din 1 august 2008 de stabilire a normelor de organizare și de procedură ale Camerei de recurs a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 206, 2.8.2008, pp. 5-13)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, pp. 1-739)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 107, 17.4.2008, pp. 6-25)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1238/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007 de stabilire a normelor privind calificările membrilor Comisiei de recurs a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 280, 24.10.2007, p. 10)

Data ultimei actualizări: 06.04.2018