Lupta împotriva amenințărilor din partea substanțelor chimice (Convenția de la Stockholm)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți

Decizia 2006/507/CE – încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Stockholm

CARE ESTE ROLUL ACESTE CONVENȚII ȘI AL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Convenția le impune semnatarilor:

Convenția instituie:

Orice semnatar se poate retrage din convenție, la 3 ani de la intrarea în vigoare a acesteia, transmițând o notificare scrisă cu 1 an înainte.

UE își respectă angajamentele în temeiul convenției adoptând:

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Convenția a intrat în vigoare la 17 mai 2004.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Poluanți organici persistenți: substanțe chimice utilizate în pesticide și în procese industriale. Aceștia rămân activi mulți ani, se dispersează larg, se caracterizează prin bioacumulare* și reprezintă un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.
Bioacumularea: concentrarea în corpurile organismelor vii.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (JO L 209, 31.7.2006, pp. 3-29)

Decizia 2006/507/CE a Consiliului din 14 octombrie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (JO L 209, 31.7.2006, pp. 1-2)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți (reformare) (JO L 169, 25.6.2019, pp. 45-77)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2019/1021 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la revizuirea și actualizarea celui de al doilea Plan de punere în aplicare al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanții organici persistenți [COM(2018) 848 final, 4.1.2019]

Protocol la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (JO L 81, 19.3.2004, pp. 37-71)

Decizia 2004/259/CE a Consiliului din 19 februarie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi, referitor la poluanții organici persistenți (JO L 81, 19.3.2004, pp. 35-36)

Data ultimei actualizări: 04.09.2020